HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 martie 2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007
Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de faptul că a fost urmată procedura prevăzută de art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
analizând Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatând că acesta necesită unele modificări şi completări,
în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Naţional de Integritate adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) Numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) este de minimum trei la care se adaugă membrii de rezervă."
2.La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Componenţa comisiilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin tragere la sorţi din rândurile titularilor, respectiv a supleanţilor, când nu există titulari numiţi la momentul stabilirii comisiilor, se aprobă prin hotărâre a Consiliului şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei, potrivit art. 22 alin. (3) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
3.La articolul 3, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(5) Pentru fiecare concurs sau examen se stabileşte o nouă componenţă a comisiilor prevăzute la alin. (1).
(6) Membrii supleanţi în Consiliu care nu fac parte din comisiile prevăzute la alin. (1) se includ, prin tragere la sorţi, ca membri de rezervă ai comisiilor.
(7) După declanşarea procedurii de concurs sau examen, componenţa comisiilor prevăzute la alin. (1) nu mai poate fi modificată."
4.La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) La data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de organizare a concursului întocmeşte listele candidaţilor pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei, pe care le prezintă Consiliului. În termen de cel mult două zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, membrii Consiliului, titulari şi supleanţi, analizează listele candidaţilor şi completează o declaraţie pe propria răspundere că nu se află într-o situaţie de conflict de interese prevăzută la art. 4 alin. (2)."
5.La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Variantele de subiecte la proba scrisă se formulează în ziua în care are loc proba scrisă, de către comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor, pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, se aprobă de către Consiliu cu cel mult o oră înainte de desfăşurarea probei scrise şi se păstrează, sigilate, la secretariatul Consiliului, până la desfăşurarea probei scrise."
6.La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Membrii Consiliului, pe durata desfăşurării activităţii specifice în cadrul comisiilor, nu pot comunica în exterior conţinutul activităţii desfăşurate, fiindu-le interzisă utilizarea oricăror mijloace de comunicare la distanţă."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

Preşedinte de şedinţă,

Consiliul Naţional de Integritate,

Alina Barbu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 231 din data de 29 martie 2016