HOTĂRÂRE nr. 571 din 15 iulie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei lucrări de artă vizuală
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. d) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii a lucrării de artă vizuală, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a lucrării de artă vizuală care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Anul dobândirii

Valoare de inventar (lei)

Baza legală

Administrator

Tipul bunului

Se atribuie nr. nou de către MFP.

8.21.01

Lucrare de artă vizuală "bust Nicolae Kirculescu"

Titlu: bust Nicolae Kirculescu
Tehnica: bronz; Lungime = 41 cm;
Lăţime = 30 cm;
Înălţime = 60 cm

2011

25.000

Contract nr. 4.384/2011

Ministerul Culturii

Bun mobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 544 din data de 22 iulie 2015