Având în vedere prevederile art. 140 alin. (2) lit. a), ale art. 143 alin. (1) lit. q) şi alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale au obligaţia de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană un stoc minim de gaze naturale, în fiecare an "n", până la data de 31 octombrie inclusiv.
Art. 3
Titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale îsi îndeplinesc obligaţia privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin:
a)înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenţei de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; şi/sau
b)încheierea, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantităţi de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale; şi/sau
c)încheierea de contracte de mandat cu un alt titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale, în vederea înmagazinării gazelor naturale.
Art. 4
Până la data de 20 noiembrie a anului în curs, titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale au obligaţia de a transmite direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei contractele menţionate la art. 3, încheiate în vederea îndeplinirii obligaţiei de stoc minim de către fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale.
Art. 5
(1)Pentru anul 2016, data publicării deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent fiecărui titular al licenţei de furnizare de gaze naturale pentru fiecare categorie de clienţi finali din portofoliul acestuia este data de 1 august 2016.
(2)Decizia prevăzută la alin. (1) are la bază lista iniţială privind stocul minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale are obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie 2016, publicată pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în data de 16 martie 2016, şi modificările portofoliilor de clienţi până la data de 16 martie 2016, comunicate în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale.
Art. 6
Titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 17 martie 2015.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 552 din data de 21 iulie 2016