HOTĂRÂRE nr. 225 din 2 aprilie 2015 pentru aprobarea Amendamentului 3 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 19 martie 2015 şi, respectiv, la 25 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Amendamentul 3 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 19 martie 2015 şi, respectiv, la 25 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în sumă de 110 milioane euro, pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, ratificat prin Legea nr. 205/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXĂ:
(1)_

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

Clădirea UTI, etaj 6

Str. Vasile Lascăr

Sector 2, 020492 Bucureşti, România

Tel.: (+4)021-201-0311

Fax: (+4)021-201-0338

Excelenţei Sale
Darius-Bogdan Vâlcov,
ministrul finanţelor publice
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
Bucureşti, România
19 martie 2015
Stimate Domnule Ministru:
Proiectul reformei judiciare (Împrumut nr. 4811-RO)
Amendament 3 la Acordul de împrumut
Facem referire la Acordul de împrumut dintre România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) pentru Proiectul menţionat anterior, datat 27 ianuarie 2006 şi amendat în data de 10 octombrie 2010 şi 14 decembrie 2012 (Acordul de împrumut). De asemenea, avem în vedere scrisoarea dumneavoastră datată 23 februarie 2015, prin care au fost solicitate anumite amendamente la Acordul de împrumut.
Propunem prin prezenta amendarea Acordului de împrumut după cum urmează:
1.La articolul I secţiunea 1.02 se adaugă următoarea definiţie (şi ca urmare, definiţiile rămase se renumerotează în vederea menţinerii ordinii alfabetice):
"«Planul de implementare» înseamnă planul Împrumutatului pentru implementarea activităţilor Proiectului, denumit «Proiectul reformei judiciare», Împrumut nr. 4811-RO, Planul de implementare pentru 24 de luni, 31 martie 2015-31 martie 2017, datat 23 februarie 2015 şi la care se face referire în partea A (g) din anexa 5 la prezentul acord, aşa după cum respectivul plan poate fi amendat din când în când cu acordul Băncii."
2.La articolul II, secţiunea 2.03 se modifică şi se va citi după cum urmează (modificările sunt prezentate cu caractere italice):
"Data finalizării va fi 31 martie 2017 sau o dată ulterioară pe care Banca o va stabili. Banca va notifica neîntârziat Împrumutatul cu privire la stabilirea unei astfel de date ulterioare."
3.În anexa 5 partea A se adaugă un nou paragraf, (g), şi se va citi după cum urmează:
"g) Pe parcursul implementării Proiectului, Împrumutatul va realiza Proiectul în conformitate cu Planul de implementare, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă."
Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră faţă de cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea şi retransmiterea exemplarului inclus în această corespondenţă. Amendamentele vor intra în vigoare odată cu primirea exemplarelor contrasemnate ale acestei scrisori.
Cu sinceritate,
Elisabetta Capannelli,
director de ţară,
Biroul Băncii Mondiale, România
(2)_
DE ACORD
ROMÂNIA
Prin
Attila Gyorgy,
reprezentant autorizat
Funcţia: secretar de stat
Data: 25 martie 2015
cc:
E.S. Robert Marius Cazanciuc, ministru, Ministerul Justiţiei,
Bucureşti, România
Dl Attila Gyorgy, secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice,
Bucureşti, România
Dl Liviu Stancu, secretar de stat, Ministerul Justiţiei,
Bucureşti, România
Dl Marius Badea Tudose, preşedinte, Consiliul Superior al Magistraturii,
Bucureşti, România
Dna Boni Florinela Cucu, director general, Ministerul Finanţelor Publice,
Bucureşti, România
Dna Cornelia Munteanu, manager de proiect, Ministerul Justiţiei - DIEFP,
Bucureşti, România
Dl Rudolf Jan Treffers, director executiv,
Banca Mondială
Avizat de:
Adrian Fozzard (GGP); Daria Goldstein (LEG)
bcc: Fozzard, Decker (GGP); Goldstein, Borges (Karen) (LEGLE); Mestnik, Ilic (WFALA); Romania DL; Romania Portofolio Team (ECCRO); CTRLD RO; CTRFD FO; WB Docs
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 230 din data de 3 aprilie 2015