HOTĂRÂRE nr. 1 din 26 martie 2016 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 26 martie 2016
În temeiul prevederilor:
- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 6, art. 8 lit. a)-e), j) şi m), art. 10 şi art. 12 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,
Conferinţa ordinară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în şedinţa din data de 26 martie 2016, hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă materialele prezentate în cadrul Conferinţei ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România după cum urmează:
a)raportul anual de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2015;
b)situaţiile financiare anuale ale Camerei Auditorilor Financiari din România la 31 decembrie 2015;
c)execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015;
d)bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016;
e)programul de activităţi al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2016.
Art. 2
Se mandatează Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România să rectifice bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, în funcţie de cheltuielile efectiv realizate pentru activităţile Camerei Auditorilor Financiari din România.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 282 din data de 14 aprilie 2016