ORDONANŢĂ DE URGENTĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Având în vedere importanţa deosebită pe care sectorul achiziţiilor publice îl are în prezent, atât în ceea ce priveşte ponderea în total economie naţională, cât şi în ceea ce priveşte impactul asupra bunei derulări a serviciilor publice de orice fel,
având în vedere faptul că principalele tipuri de proceduri de achiziţie publică utilizate la atribuirea contractelor de valori medii şi mari (licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv şi negociere cu publicare a anunţului) conţin în structura lor mai multe etape obligatorii de a căror durată de derulare depinde şi durata totală a procedurii,
constatând că etapele a căror durată depinde exclusiv de acţiunea/inacţiunea funcţionarilor autorităţii contractante sunt mari consumatoare de timp, de multe ori existând indicii clare care să ateste existenţa unei tergiversări nejustificate a momentului adoptării deciziei finale de către comisia de evaluare,
apreciind că astfel de tergiversări au un impact negativ important asupra eficienţei procesului de achiziţii publice, considerând imperativă crearea în cel mai scurt timp a cadrului normativ necesar pentru derularea rapidă şi eficientă a procedurilor de achiziţie publică,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 801, cu următorul cuprins:
"Art. 801
Prin excepţie de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor."
2.După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 861, cu următorul cuprins:
"Art. 861
În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de selectare a candidaţilor în termen de 15 zile de la data-limită de depunere a candidaturilor"
3.După articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 931, cu următorul cuprins:
"Art. 931
Prin excepţie de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor."
4.După articolul 102 se introduce un nou articol, articolul 1021, cu următorul cuprins:
"Art. 1021
În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de preselecţie a candidaţilor în termen de 15 zile de la data-limită de depunere a candidaturilor."
5.După articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 1061, cu următorul cuprins:
"Art. 1061
În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de dialog în termen de 120 de zile de la transmiterea invitaţiei de participare la dialog."
6.După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 1091, cu următorul cuprins:
"Art. 1091
Prin excepţie de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor finale în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor."
7.După articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 1171, cu următorul cuprins:
"Art. 1171
În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa de preselecţie a candidaţilor în termen de 15 zile de la data-limită de depunere a candidaturilor."
8.După articolul 121 se introduce un nou articol, articolul 1211, cu următorul cuprins:
"Art. 1211
Prin excepţie de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaţia de a finaliza etapa a doua a procedurii de negociere în termen de 50 de zile de la data transmiterii invitaţiei de participare."
9.La articolul 293, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 293
Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:"
10.La articolul 293, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:
" i1) depăşirea termenelor prevăzute la art. 801, 861, 931, 1021, 1061, 1091, 1171 sau 1211."
11.La articolul 294, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. e1), f), i1), n), u) şi v) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei."
12.După articolul 294 se introduce un nou articol, articolul 2941, cu următorul cuprins:
"Art. 2941
Depăşirea termenelor prevăzute la art. 801, 861, 931, 1021, 1061, 1091, 1171 sau 1211 constituie abatere disciplinară gravă."
Art. II
Prevederile art. I pct. 9 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes

naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi

Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Dan Lucian Vlădescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 251 din data de 30 aprilie 2013