HOTĂRÂRE nr. 337 din 30 aprilie 2014 privind modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 216/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
1.Alineatele (5) şi (6) ale articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 27 martie 2014, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată potrivit alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 23 mai 2014.
(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până cel târziu la data de 30 mai 2014."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 320 din data de 30 aprilie 2014