PROCEDURĂ din 29 iulie 2015 privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Scop
Art. 1
Prezenta procedură stabileşte modul de determinare a consumului de energie electrică la locurile de consum sau de consum şi producere, precum şi modalitatea de regularizare a decontărilor aferente acestuia între operatorul de reţea, furnizor şi clientul final:
a)în cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau are eroare de înregistrare în afara limitelor prevăzute în reglementări, precum şi în alte cazuri de neînregistrări sau înregistrări eronate ale consumului;
b)în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare.
SECŢIUNEA 2: Domeniu de aplicare
Art. 2
(1)Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorii de reţea în cadrul activităţii de măsurare a energiei electrice în relaţia cu furnizorii de energie electrică şi cu clienţii finali.
(2)Prezenta procedură poate fi utilizată la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti.
SECŢIUNEA 3: Definiţii şi abrevieri
Art. 3
(1)Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţiile prevăzute în următoarele acte normative:
a)Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
b)Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
c)Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, denumit în continuare Regulament de furnizare.
(2)În înţelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
1.factor de corecţie a cantităţii de energie electrică înregistrată - factor cu care se înmulţeşte energia electrică înregistrată eronat de un grup de măsurare a energiei electrice, pentru a obţine cantitatea reală de energie electrică consumată;
2.consum înregistrat eronat - consum determinat pe baza unor date de măsurare care conduc la o cantitate de energie electrică diferită faţă de cea consumată;
3.montaj direct al contorului - montaj al contorului în reţeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt parcurse de curentul reţelei;
4.montaj semidirect al contorului - montaj al contorului în reţeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent;
5.montaj indirect al contorului - montaj al contorului în reţeaua de medie sau înaltă tensiune în care circuitele de curent şi de tensiune ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent, respectiv de tensiune;
6.neînregistrare a consumului de energie electrică - lipsa datelor de măsurare a consumului de energie electrică datorată defectării grupului de măsurare, inexistenţei unui grup de măsurare la locul de consum sau ocolirii acestuia;
7.contor de decontare - contor de energie electrică montat în punctul de măsurare, pe baza căruia se efectuează decontarea energiei electrice vândute unui client final;
8.contor martor - contor de energie electrică având acelaşi număr de faze şi cel puţin aceeaşi clasă de exactitate ca şi contorul de decontare, care măsoară energia electrică în paralel cu contorul de decontare şi respectă cerinţele tehnice generale pentru punctele de măsurare stabilite prin Codul de măsurare a energiei electrice în vigoare; contor-martor poate fi un contor montat în instalaţiile clientului final;
9.grup de măsurare a energiei electrice - ansamblu format din transformatoarele de măsurare şi contorul de energie electrică, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;
10.sistem pauşal - sistem de stabilire a consumului de energie electrică în situaţiile în care acesta nu poate fi determinat prin măsurare;
11.operator de reţea - operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari şi operatorii de distribuţie a energiei electrice, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, inclusiv producătorii titulari ai licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice care au dreptul să desfăşoare activitatea de distribuţie a energiei electrice pentru alimentarea clienţilor finali racordaţi direct la instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere.
(3)În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:
OR - operator de reţea;
OTS - operator de transport şi de sistem;
ATR - aviz tehnic de racordare la reţea;
CR - certificat de racordare la reţea.
CAPITOLUL II: Verificarea datelor de măsurare a energiei electrice
Art. 4
(1)OR este obligat să constate situaţiile în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat sau nu au fost înregistrate, cu ocazia:
a)citirii contorului (indexuri, mărimi de instrumentaţie, mărimi de stare);
b)verificării datelor de măsurare prin metode specifice de analiză;
c)verificării/testării periodice, verificării metrologice sau a oricărei altei verificări a contorului;
d)verificării schemei de montaj al elementelor componente ale grupului de măsurare;
e)înlocuirii contorului sau a altor componente ale grupului de măsurare;
f)verificării instalaţiei de racordare.
(2)Activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează din iniţiativa OR, la solicitarea furnizorului sau a clientului final, precum şi în urma sesizării unei terţe părţi.
(3)Cu ocazia constatării prevăzute la alin. (1) se întocmesc:
a)nota de constatare a situaţiei, conform modelului din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură, semnată de OR şi, eventual, de către clientul final/utilizator; o copie a acestui document se transmite clientului final şi furnizorului;
b)fişa de calcul al consumului de energie electrică corectat/stabilit conform prevederilor prezentei proceduri; modalitatea de determinare a consumului de energie electrică se alege de comun acord cu clientul final;
c)procesul-verbal semnat de OR şi clientul final, în care se precizează: constatările verificării, modalitatea de calcul al consumului de energie electrică şi cantitatea de energie electrică corectată/stabilită în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, conform modelului din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură, o copie a acestui document se transmite clientului final şi furnizorului.
(4)Documentele prevăzute la alin. (3) se transmit furnizorului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data întocmirii şi semnării procesului-verbal în cazurile precizate la art. 80 alin. (2) din Regulamentul de furnizare sau în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data întocmirii notei de constatare în cazurile precizate la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare.
Art. 5
Înregistrarea eronată a consumului de energie electrică sau neînregistrarea acestuia, inclusiv în urma unor acţiuni având scopul denaturării datelor de măsurare, se poate datora:
1.unui deranjament care a condus la întreruperea circuitelor de măsurare exterioare sau a circuitelor şi a contactelor interioare ale grupului de măsurare;
2.unor erori de conectare, interioare sau exterioare grupului de măsurare, care pot fi, fără a se limita la acestea:
a)conexiuni inversate intrare-ieşire ale transformatorului de măsurare de tensiune;
b)conexiuni inversate intrare-ieşire ale transformatorului de măsurare de curent;
c)nerespectarea ordinii de succesiune a fazelor la conectarea circuitelor de tensiune sau a circuitelor de curent;
d)neconcordanţă între circuitele de tensiune şi de curent ale aceleiaşi faze;
e)identificarea de raporturi de transformare diferite ale transformatoarelor de măsurare de curent pe cele trei faze;
3.funcţionării contorului în afara clasei de exactitate;
4.unei erori de programare a contorului sau a altor elemente componente din structura sistemului de măsurare, care conduce la denaturarea datelor de facturare;
5.unor defecţiuni ale contorului, care pot fi, fără a se limita la acestea:
a)defecţiuni de înregistrare, inclusiv neînregistrare totală a datelor de măsurare;
b)defecţiuni de afişare a datelor de măsurare;
6.neconcordanţei dintre caracteristicile tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare şi datele înscrise în ATR/CR;
7.unei erori de alegere a caracteristicilor tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare în raport cu consumul real de energie electrică;
8.unor intervenţii neautorizate asupra contorului, inclusiv prin ruperea sigiliilor prevăzute de reglementările în vigoare;
9.întreruperii circuitelor secundare de măsurare de curent şi tensiune fără deconectarea echipamentelor primare aferente;
10.absenţei contorului, ocolirii acestuia sau racordării directe şi neautorizate a unui client final/utilizator la reţeaua electrică sau la un branşament.
Art. 6
(1)Consumul de energie electrică înregistrat eronat se corectează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
(2)Consumul de energie electrică înregistrat eronat care nu poate fi corectat, precum şi consumul de energie electrică neînregistrat se determină în sistem pauşal, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
CAPITOLUL III: Corectarea consumului de energie electrică înregistrat eronat
SECŢIUNEA 1: Corectarea energiei electrice active
Art. 7
Consumul de energie electrică activă înregistrat eronat în cazul unor deranjamente sau al unor erori de conectare a grupului de măsurare prevăzute la art. 5 se corectează cu un factor de corecţie K, utilizând relaţia:
Wcor = We x K,
în care:
Wcor - cantitatea de energie electrică activă consumată, corectată;
We - cantitatea de energie electrică activă înregistrată eronat de contor.
Art. 8
Factorul de corecţie K se alege în funcţie de eroarea de conectare sau tipul de deranjament identificat.
Art. 9
(1)Valorile factorilor de corecţie K pentru energia electrică activă în cazul grupurilor de măsurare cu contoare având trei sisteme de măsurare, în montaj direct, semidirect sau indirect, sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(2)Valorile factorilor de corecţie K pentru energia electrică activă în cazul grupurilor de măsurare cu contoare având două sisteme de măsurare, în montaj semidirect sau indirect, sunt prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură.
Art. 10
(1)Factorii de corecţie K sunt constanţi sau sunt variabili, în funcţie de defazajul dintre tensiunea şi curentul electric aferente consumului de energie electrică.
(2)Deoarece defazajul variază în timp, în funcţie de regimul de consum de energie electrică activă şi de energie electrică reactivă, se stabileşte o valoare medie a acestuia pe durata de timp în care consumul de energie electrică a fost înregistrat eronat.
(3)La corectarea consumului de energie electrică se consideră că defazajul este acelaşi pe toate cele trei faze.
Art. 11
Defazajul utilizat la corectarea consumului înregistrat eronat stabilit în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), se determină fie în baza datelor istorice de consum, fie pe baza măsurătorilor de energie activă şi reactivă efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, după corectarea montajului, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al clientului final.
Art. 12
OR şi clientul final pot conveni de comun acord asupra unei alte metode de determinare a defazajului inclusiv apelând la un expert de terţă parte.
Art. 13
În cazul constatării prezenţei concomitente a două sau a mai multor tipuri de erori de conexiune sau deranjamente, care conduc fiecare la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică, se aplică, după caz, succesiv, corecţia corespunzătoare fiecărui tip de eroare.
Art. 14
Consumul de energie electrică înregistrat eronat din cauza unor erori de programare a contorului se corectează pe baza datelor de măsurare înregistrate şi a parametrilor de programare corectaţi.
Art. 15
Consumul de energie electrică înregistrat de un contor identificat în afara clasei de exactitate metrologică se corectează pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a acestuia, prin adăugarea sau reducerea diferenţei dintre consumul înregistrat şi cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze.
Art. 16
În cazul înregistrării eronate a consumului de energie electrică cu grupuri de măsurare având contoare electronice, consumul de energie electrică se corectează pe baza datelor de măsurare existente şi înregistrate în jurnalul de evenimente, având în vedere procedurile elaborate de OR în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în vigoare.
Art. 17
(1)Durata pentru care se corectează consumul este intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată a energiei electrice, atunci când aceasta se poate stabili cu certitudine, sau intervalul de timp de la ultima citire a datelor de măsurare până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare.
(2)Durata pentru care se corectează consumul se stabileşte de OR în urma analizei istoricului de consum al clientului final şi a evenimentelor relevante precum: înlocuiri ale contorului, întreruperi ale alimentării cu energie electrică, data încheierii contractelor de reţea şi de furnizare şi altele.
(3)Durata pentru care se corectează consumul nu poate depăşi intervalul de timp de la ultima citire, respectiv 6 luni pentru clienţii casnici şi clienţii finali noncasnici mici şi, respectiv, 3 luni pentru clienţii finali noncasnici mari.
(4)Încadrarea pe categorii a locurilor de consum se determină conform Regulamentului de furnizare.
SECŢIUNEA 2: Corectarea energiei electrice reactive
Art. 18
Consumul de energie electrică reactivă înregistrat eronat se corectează prin una dintre metodele alese în următoarea ordine de prioritate, în funcţie de posibilitatea de aplicare:
a)pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice ce indică funcţionarea contorului în afara clasei de exactitate metrologică;
b)prin aplicarea factorului de putere mediu, stabilit pe baza înregistrărilor de energie electrică activă şi reactivă corecte anterioare apariţiei defectului, la energia activă înregistrată în perioada de corectare a energiei electrice reactive;
c)pe baza istoricului de consum, în condiţiile în care în perioada de defectare a grupului de măsurare s-a menţinut structura de consum;
d)pe baza unei analize de consum, de comun acord cu clientul final.
Art. 19
Durata pentru care se corectează energia electrică reactivă se determină în mod similar cu cea aferentă energiei electrice active, conform prevederilor art. 17.
CAPITOLUL IV: Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal
Art. 20
(1)Consumul de energie electrică se determină în sistem pauşal prin una dintre metodele alese în următoarea ordine de prioritate, în funcţie de posibilitatea de aplicare:
a)pe baza înregistrărilor contorului-martor, de comun acord cu clientul final;
b)pe baza consumului mediu rezultat din istoricul de consum al ultimilor 3 ani, stabilit pentru o perioadă de timp egală ca durată şi similară cu cea în care grupul de măsurare nu a funcţionat; în situaţia în care nu există un istoric de consum al ultimilor 3 ani, consumul mediu se stabileşte pe baza istoricului de consum aferent unei perioade de 2 ani sau de 1 an;
c)pe baza măsurării energiei electrice efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul remedierii situaţiei care a condus la nefuncţionarea grupului de măsurare, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al clientului final;
d)prin calcul, utilizând relaţia:
W = P x ku x D,
în care:
W - consumul de energie electrică;
P - puterea aprobată prin ATR/CR sau suma puterilor receptoarelor clientului final sau puterea limită termică pe care o permite secţiunea conductorului de alimentare;
ku - timpul de utilizare a puterii, exprimat în ore/lună;
D - intervalul de timp pentru care se determină consumul de energie electrică, exprimat în luni.
(2)OR justifică clientului final alegerea metodei de determinare a consumului de energie electrică în sistem pauşal, dintre cele enumerate la alin. (1).
(3)Metoda de determinare a consumului de energie electrică în sistem pauşal stabilită la alin. (1) lit. d) nu se aplică pentru clienţii finali al căror consum se măsoară orar, precum şi pentru clienţii noncasnici mari.
Art. 21
Puterea utilizată la determinarea consumului de energie electrică în sistem pauşal este, după caz:
a)puterea aprobată prin ATR/CR sau, în condiţiile respectării prevederilor art. 22, suma puterilor receptoarelor clientului final, în cazurile precizate la art. 80 alin. (2) din Regulamentul de furnizare;
b)puterea limită termică pe care o permite secţiunea conductorului de alimentare, în cazul precizat la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare, stabilită în conformitate cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură.
Art. 22
OR poate stabili de comun acord cu clientul final determinarea consumului de energie electrică în sistem pauşal pe baza sumei puterilor receptoarelor existente la locul de consum, stabilite inclusiv prin apelare la un expert de terţă parte.
Art. 23
Timpul de utilizare a puterii ku este, după caz:
a)cel stabilit în cadrul contractelor de distribuţie/furnizare a energiei electrice în cazurile precizate la art. 80 alin. (2) pct. (i) şi (ii) din Regulamentul de furnizare;
b)50 de ore/lună pentru clienţii finali casnici, respectiv 240 de ore/lună pentru clienţii finali noncasnici mici, pentru cazurile precizate la art. 80 alin. (2) pct. (iii) din Regulamentul de furnizare;
c)100 de ore/lună pentru clienţii finali casnici, respectiv 480 de ore/lună pentru clienţii finali noncasnici mici, pentru cazurile precizate la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare.
Art. 24
Durata de determinare a consumului de energie electrică în sistem pauşal este:
a)perioada de facturare stabilită în cadrul contractelor de reţea şi de furnizare a energiei electrice, pentru cazurile precizate la art. 80 alin. (2) pct. (i) şi (ii) din Regulamentul de furnizare;
b)intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la neînregistrarea/înregistrarea eronată a energiei electrice, atunci când aceasta se poate stabili cu certitudine, sau intervalul de timp de la ultima citire a datelor de măsurare până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare, în cazurile precizate la art. 80 alin. (2) lit. (iii) din Regulamentul de furnizare.
Art. 25
(1)Durata de determinare a consumului de energie electrică în sistem pauşal se stabileşte de OR în urma analizei istoricului de consum al clientului final şi a evenimentelor relevante precum: înlocuiri ale contorului, întreruperi ale alimentării cu energie electrică, data încheierii contractelor de reţea şi furnizare şi altele.
(2)Durata de determinare a consumului de energie electrică în sistem pauşal nu poate depăşi intervalul de timp de la ultima citire, respectiv 6 luni pentru clienţii casnici şi clienţii finali noncasnici mici şi, respectiv, 3 luni pentru clienţii finali noncasnici mari.
(3)În cazurile prevăzute la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare se determină în sistem pauşal consumul lunar de energie electrică, iar durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.
CAPITOLUL V: Decontarea consumului de energie electrică corectat/stabilit în sistem pauşal
Art. 26
(1)Corectarea/Stabilirea consumului de energie electrică în conformitate cu prevederile prezentei proceduri conduce la regularizarea decontărilor între OR, furnizor şi clientul final, în conformitate cu prevederile contractuale şi ale reglementărilor în vigoare.
(2)Pentru intervalele pentru care, conform regulilor pieţei angro de energie electrică, valorile măsurate aprobate au fost transmise către operatorul de decontare al pieţei angro, regularizarea se face fără modificarea decontărilor pe piaţa angro, astfel:
a)în cazul în care contractul de reţea este încheiat între OR şi clientul final:
(i)clientul final plăteşte OR sau, după caz, primeşte de la OR contravaloarea diferenţei de consum de energie electrică la preţul mediu estimat de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, aprobat de autoritatea competentă pentru anul anterior, inclusiv contravaloarea serviciului asociat acesteia;
(ii)clientul final plăteşte furnizorului sau, după caz, primeşte de la furnizor contravaloarea diferenţei de consum de energie electrică la preţul determinat ca diferenţă între preţul energiei electrice precizat în contractul de furnizare încheiat cu acesta (care include tariful serviciului de transport şi de sistem, precum şi toate taxele aferente consumului final de energie electrică) şi preţul mediu estimat de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţelele OR, aprobat de autoritatea competentă pentru anul anterior;
(iii)furnizorul regularizează cu OTS contravaloarea serviciilor asociate şi cu entităţile prevăzute de legislaţia în vigoare toate taxele aferente consumului final de energie electrică, conform reglementărilor specifice în vigoare; diferenţa de consum de energie electrică se corectează în raportările prevăzute de reglementările în vigoare ale furnizorului de energie electrică;
b)în cazul în care contractul de reţea este încheiat între OR şi furnizor:
(i)clientul final plăteşte furnizorului sau, după caz, primeşte de la furnizor contravaloarea diferenţei de consum de energie electrică la preţul energiei electrice precizat în contractul de furnizare a energiei electrice (care include tarifele serviciilor asociate, precum şi toate taxele aferente consumului final de energie electrică);
(ii)furnizorul plăteşte OR sau, după caz, primeşte de la OR contravaloarea diferenţei de consum de energie electrică la preţul mediu estimat de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţelele OR, aprobat de autoritatea competentă pentru anul anterior, inclusiv contravaloarea serviciului asociat acesteia;
(iii)furnizorul regularizează cu OTS contravaloarea serviciilor asociate şi cu entităţile prevăzute de legislaţia în vigoare toate taxele aferente consumului final de energie electrică, conform reglementărilor specifice în vigoare; diferenţa de consum de energie electrică se corectează în raportările prevăzute de reglementările în vigoare ale furnizorului de energie electrică.
(3)Pentru intervalele pentru care, conform regulilor pieţei angro de energie electrică, valorile măsurate aprobate încă nu au fost transmise către operatorul de decontare al pieţei angro, regularizarea se face prin corectarea valorilor măsurate.
(4)Data luată în considerare la împărţirea consumului de energie electrică corectat/stabilit în sistem pauşal între partea care se regularizează în conformitate cu prevederile alin. (2) şi partea care se regularizează în conformitate cu prevederile alin. (3), cu excepţia cazurilor de suspiciune de sustragere de energie electrică, este data întocmirii fişei de calcul în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) lit. b).
Art. 27
Consumul de energie electrică corectat/stabilit în sistem pauşal aferent intervalelor pentru care regularizarea se face prin corectarea datelor de măsurare se profilează în conformitate cu profilul specific de consum aprobat de ANRE, aplicabil pentru categoria respectivă de client final, sau, în lipsa unui profil specific, pe baza profilului rezidual de consum, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
Art. 28
(1)Prejudiciile produse în cazurile prevăzute la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare se determină în conformitate cu prevederile art. 26.
(2)Decontarea prejudiciilor se realizează după pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi în condiţiile stabilite de aceasta.
Art. 29
Fişa de calcul prin care se determină consumul de energie electrică în caz de înregistrare eronată sau în sistem pauşal, precum şi procesul-verbal, menţionate la art. 4 alin. (3) lit. b) şi c), se întocmesc şi se transmit furnizorului în termen de 15 zile lucrătoare de la remedierea defectului sau de la înlocuirea contorului/grupului de măsurare, pentru cazurile prevăzute la art. 80 alin. (2) din Regulamentul de furnizare.
Art. 30
Plăţile între părţi cu privire la contravaloarea consumului de energie electrică corectat/stabilit în sistem pauşal se realizează eşalonat pe o perioadă egală cu cea de determinare a consumului corectat/stabilit în sistem pauşal, cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (1) lit. h5) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazurilor în care părţile stabilesc de comun acord alt termen.
Art. 31
Veniturile anuale obţinute de operatorul de reţea din recuperarea contravalorii energiei electrice consumate înregistrate eronat, respectiv neînregistrate, precum şi costurile anuale înregistrate cu plata contravalorii acestor cantităţi de energie electrică se evidenţiază separat şi reprezintă venituri/costuri aferente serviciului de transport/distribuţie al/a energiei electrice care se iau în considerare la stabilirea tarifelor reglementate, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
Art. 32
Cantitatea de energie electrică aferentă veniturilor/costurilor prevăzute la art. 31 este luată în considerare la calculul energiei electrice anuale transportate/distribuite şi al consumului propriu tehnologic anual pentru stabilirea tarifelor reglementate aferente anului următor, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 33
OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final de energie electrică sau a furnizorului de energie electrică, care, în situaţia în care este parte a contractului de reţea, informează clientul final.
Art. 34
În cazul în care clientul final/utilizatorul nu este prezent sau refuză semnarea documentului prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. a), OR poate realiza verificarea grupului de măsurare şi în lipsa acestuia, cu condiţia să informeze clientul final/utilizatorul în cel mai scurt timp posibil şi să efectueze fotografii ale elementelor relevante.
Art. 35
Factorii de corecţie a consumului de energie electrică precizaţi în anexele nr. 3 şi 4 se pot stabili şi pentru situaţiile care nu sunt prevăzute în aceste anexe, la solicitarea clientului final, prin apelarea la un expert de terţă parte.
Art. 36
În măsura în care nu poate aplica procedurile pentru recuperarea datelor citite eronat sau pierdute, elaborate în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice aprobat de ANRE, în vigoare, OR poate aplica prevederile prezentei proceduri şi pentru corectarea/determinarea cantităţii de energie electrică livrată în reţea.
ANEXA nr. 1: NOTĂ DE CONSTATARE privind corectitudinea datelor de măsurare a consumului de energie electrică
Nr. ....... din data ..............
Operatorul de reţea (OR) .................., cu sediul în judeţul .............., localitatea .............., str. .............. nr. ......., bl. ......., cod fiscal .............. înscris la registrul comerţului la nr. ......., în urma ...................... (Se precizează activitatea desfăşurată: citire contor, verificare instalaţie, înlocuire contor etc.) la locul de consum din localitatea .............., str. .............. nr. ......., judeţul .............., Contract de furnizare/reţea nr. ......., din data de .............., a constatat următoarele: ......................... (Se prezintă situaţia existentă cu specificarea informaţiilor, după caz, privind: tipul contorului, tipul branşamentului, seria contorului, index, caracteristici ale instalaţiei de alimentare etc.)
Faţă de cele constatate s-au luat următoarele măsuri:
........................................................
........................................................

Reprezentant OR

Numele şi prenumele ........................

Nr. legitimaţiei ................

Semnătură ........................

Client/Reprezentant client

Numele şi prenumele ........................

Act de identitate seria ....... nr. .........

Semnătură ........................

ANEXA nr. 2: PROCES-VERBAL
Nr. ....... din data ..............
Încheiat între:
Operatorul de reţea (OR) ................., cu sediul în judeţul ............, localitatea ............, str. ............ nr. ......, bl. ......, cod fiscal ......... înscris la registrul comerţului la nr. ......., reprezentant legal prin .............., având funcţia de ..............
şi
Client final persoană fizică
Dl/Dna ................, cu domiciliul în judeţul ............, localitatea ............, str. ............ nr. ......., bl. ......., sc. ......, ap. ......, tel. fix ......., tel. mobil ......., fax ......., e-mail .......
Client final persoană juridică
Client final/Reprezentant - S.C. ................, cu sediul în ............, CUI ............, J/............, profil de activitate ............, prin dl/dna ............, având calitatea de ............, cu domiciliul în judeţul ............, localitatea ............, str. ............ nr. ......., bl. ......., sc. ......, ap. ......, tel. fix ......., tel. mobil ......., fax ......., e-mail .......,
titular al Contractului de furnizare/reţea nr. ......., încheiat la data de .............., pentru locul de consum/locul de consum şi producere, din judeţul ............, localitatea ............, str. ............ nr. ......., bl. ......., sc. ......, ap. ......, cod de identificare loc de consum .............. şi/sau cod de identificare al punctului de măsurare .............. pentru corectarea/stabilirea consumului de energie electrică înregistrat eronat şi/sau în sistem pauşal.
1.Situaţia existentă la locul de consum menţionat mai sus şi măsurile întreprinse pentru remedierea acesteia sunt prezentate în Nota de constatare nr. ....../.........., ataşată.
2.Corectarea/stabilirea consumului de energie electrică s-a determinat pe baza ............................ .
3.Intervalul de timp pentru care se determină consumul de energie electrică este: .............., pentru un număr de zile.
4.Cantitatea de energie electrică corectată/stabilită este .............. kWh (conform fişei de calcul ataşate).

Reprezentant OR

Numele şi prenumele ........................

Funcţia: ................

Nr. legitimaţiei ................

Semnătură ........................

Client/Reprezentant client

Numele şi prenumele ........................

Funcţia: ................

Act de identitate seria ....... nr. .........

Semnătură ........................

ANEXA nr. 3: Factori de corecţie - contoare în montaj direct, semidirect sau indirect, cu 3 sisteme de măsurare

Nr. crt.

Eroare de conexiune sau deranjament

Factor de corecţie energie activă

Observaţii

1

Conexiune inversată la bornele unei bobine de curent, la oricare dintre faze

3

 

2

Conexiuni inversate la bornele a două bobine de curent

-3

În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers.

3

Circuitele de curent ale fazelor R, S, T ale contorului sunt legate respectiv la fazele S, T, R ale reţelei.

- 2/(radical din 3 tan + 1)

În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers.

4

Circuitele de curent ale fazelor R, S, T ale contorului sunt legate respectiv la fazele T, R, S ale reţelei.

- 2/(radical din 3 tan + 1)

În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers.

5

Conexiune inversată între o fază şi nulul circuitului de tensiune

3/2

Circuitele de tensiune sunt suprasolicitate şi se pot arde.

6

Două circuite de curent sau două circuite de tensiune sunt inversate între ele

-

Contorul este practic blocat; nu se poate calcula un coeficient de corecţie.

7

Întreruperea circuitului de curent pe una dintre faze

3/2

Corecţia se aplică numai în cazul montajului semidirect.

8

Întreruperea circuitului de tensiune pe una dintre faze

3/2

 
ANEXA nr. 4: Factori de corecţie - contoare în montaj semidirect sau indirect, cu 2 sisteme de măsurare

Nr. crt.

Eroare de conexiune sau deranjament

Factor de corecţie energie activă

Observaţii

1

Conexiune inversată la bornele primei bobine de curent (faza R)

radical din 3/tan

 

2

Conexiune inversată la bornele celei de a doua bobine de curent (faza T)

- radical din 3/tan

În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers.

3

Conexiuni inversate la bornele ambelor bobine de curent

-1

În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers.

4

Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent la faza R a reţelei

-

Contorul practic blocat; nu se poate calcula un coeficient de corecţie.

5

Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R şi conexiune inversată a bornelor celei de-a doua bobine de curent a contorului

radical din 3/2 tan

 

6

Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R şi conexiune inversată a bornelor primei bobine de curent a contorului

- radical din 3/2 tan

În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers.

7

Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R şi conexiune inversată a bornelor ambelor bobine de curent

-

Contorul practic blocat; nu se poate calcula un coeficient de corecţie.

8

Conectarea circuitelor de tensiune în ordinea S, T, R

2/(radical din 3 tan + 1)

În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers.

9

Conectarea circuitelor de tensiune în ordinea T, R, S

- 2/(radical din 3 tan + 1)

În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers.

10

Inversarea tensiunilor între fazele R şi S sau între S şi T (pentru montaj direct sau semidirect)

-

Contorul este practic blocat; nu se poate calcula un coeficient de corecţie.

11

Întreruperea circuitului transformatorului de curent sau de tensiune pe faza R

2 radical din 3/(radical din 3 + tan )

 

12

Întreruperea circuitului transformatorului de curent sau de tensiune pe faza T

2 radical din 3/(radical din 3 - tan )

 

13

Întreruperea circuitului transformatorului de tensiune pe faza de referinţă (S)

2

 
ANEXA nr. 5: Puterea limită termică monofazată* a conductoarelor în funcţie de secţiunea acestora (la nivelul de joasă tensiune, Ul = 400 V, temperatura mediului ambiant de 30°C)

Secţiune

Putere limită termică conductor

Al

Putere limită termică conductor

Cu

mm2

kW

kW

1,5

-

3

2,5

-

4

4

4

5

6

5

7

10

7

9

16

9

11

25

12

15

35

14

18

50

17

21

70

21

27

95

25

32

*) Pentru consum trifazat, puterile precizate în tabel se înmulţesc cu 3.
La aceste valori se pot aplica factori de corecţie în funcţie de temperatura mediului ambiant, natura izolaţiei etc., prin apelarea la un expert de terţă parte.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 594 din data de 6 august 2015