DECIZIE nr. 185 din 6 februarie 2015 privind retragerea autorizaţiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată Societăţii ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere solicitarea Societăţii ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A. nr. 7.987 din 30 decembrie 2014, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 127.273 din 30 decembrie 2014, de a renunţa la practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, potrivit Hotărârii Consiliului de administraţie ABC Asigurări Reasigurări - S.A. nr. 145 din 29 decembrie 2014,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 14 ianuarie 2015, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. SA-DRA/131 din 8 ianuarie 2015 privind retragerea autorizaţiei de practicare a asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acordată Societăţii ABC Asigurări Reasigurări - S.A.,
în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 5 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, decide:
Art. 1
Se retrage Autorizaţia nr. 3.618 din 20 decembrie 2004 pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată Societăţii ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Şcoala Floreasca nr. 24, sectorul 1, reprezentată legal de doamna Victoria Dumitru - director general, de la data primirii prezentei decizii.
Art. 2
Societatea ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A. îşi va îndeplini obligaţiile faţă de persoanele asigurate sau păgubite, asumate înainte de publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin contractele R.C.A. încheiate, în conformitate cu prevederile legale, precum şi pe cele rezultate din executarea contractelor de intermediere încheiate cu orice persoane fizice ori juridice.
Art. 3
În termen de 3 zile de la data comunicării prezentei decizii Societatea ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A. are obligaţia notificării tuturor intermediarilor în asigurări cu care colaborează cu privire la retragerea autorizaţiei de practicare a asigurării obligatorii RCA, precum şi la faptul că aceştia nu mai pot subscrie poliţe RCA noi în numele şi pe seama Societăţii ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A. şi nu mai pot încasa primele de asigurare aferente acestora. Intermediarii în asigurări pot încasa prime de asigurare aferente poliţelor RCA încheiate anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Nerespectarea şi/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispoziţiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă, penală sau contravenţională a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime şi drepturilor asiguraţilor şi ale oricăror persoane prejudiciate, potrivit legii.
Art. 5
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate fi sesizată Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 112 din data de 12 februarie 2015