REGULAMENT nr. 5 din 12 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (6) şi art. 17 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,
în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 11 mai 2016,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
Art. I
Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Dispoziţiile alin. (5) sunt aplicabile şi A.F.I.A. care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 deţineau calitatea de societate de investiţii financiare (S.I.F.) autoadministrată."
2.La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19
(1) În aplicarea prevederilor art. 45 alin. (3) lit. b) şi ale art. 68 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, procesul de validare a metodelor de măsurare a riscurilor care includ prognoze şi estimări bazate pe modele, precum şi de validare a modelelor utilizate pentru evaluarea activelor unui F.I.A., prin metoda marcării la model, este asigurat de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (5), cursul de specializare fiind în acest caz unul organizat de către: CFA Institute, Professional Risk Managers' International Association, Global Association of Risk Professionals sau, cu aprobarea A.S.F., de către o altă instituţie care organizează cursuri/programe de pregătire profesională similare."
3.La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.
4.La articolul 44, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Dovada obţinerii certificării prevăzute la art. 13 alin. (10) lit. f) se depune la A.S.F. în termen de maximum 12 luni de la termenul prevăzut la art. 63 alin. (1) din Legea 74/2015 definită la art. 2. În cazul în care dovada obţinerii certificării nu se depune la data depunerii documentaţiei complete pentru autorizarea în calitate de A.F.I.A., S.A.I./A.O.P.C. administrate intern depun la A.S.F. un document eliberat de instituţia care organizează cursul/programul de pregătire profesională prevăzut la art. 19 alin. (1), care atestă că persoana pentru care se solicită autorizarea pentru funcţia-cheie de administrare a riscurilor este înscrisă la un asemenea curs/program."
5.La anexa nr. 1 punctul 5, liniuţa a patra se abrogă.
Art. II
Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 374 din data de 16 mai 2016