DECIZIE nr. 815 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013

Daniel Marius Morar

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ioana Marilena Chiorean

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013, excepţie ridicată de Claudia Stângă în Dosarul nr. 7.083/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.277D/2015.
2. La apelul nominal răspunde consilierul juridic Ovidiu Comşa, cu delegaţie depusă la dosar, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi consilierii juridici Adrian Băncilă şi Dan Tulinescu, cu delegaţii depuse la dosar, pentru Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Lipsesc autoarea excepţiei de neconstituţionalitate şi celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Inspectoratului General al Poliţiei Române, care solicită respingerea ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate, susţinând, în esenţă, că excepţia de neconstituţionalitate trebuie să aibă legătură cu cauza şi că dispoziţia de lege care formează obiect al excepţiei de neconstituţionalitate trebuie să fie în vigoare, cerinţe care nu sunt îndeplinite în cazul de faţă.
4. Reprezentanţii Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" solicită respingerea ca neîntemeiată a excepţiei, susţinând, în esenţă, că absolvenţii au semnat un angajament prin care se obligă ca, în cazul în care încetează raporturile de serviciu în primii 10 ani de activitate din motive imputabile, sunt obligaţi să restituie, proporţional, cheltuielile efectuate cu pregătirea lor. Depun concluzii scrise în acest sens.
5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că legiuitorul poate acorda anumite înlesniri sau scutiri de la plata unor sume de bani, fără a se putea susţine că prin aceasta se încalcă prevederile constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
6. Prin Încheierea din 14 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 7.083/2/2014, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamanta Claudia Stângă într-o cauză având ca obiect: "sesizarea Curţii Constituţionale [...], anularea dispoziţiilor art. 3 alin. 2 şi art. 6 alin. 1 şi 2 lit. i) din Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, anularea deciziei de imputare din 14 februarie 2014 emisă de Inspectoratul General al Poliţiei Române, anularea Hotărârii din 9 aprilie 2014 a Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul I.G.P.R., anularea Hotărârii din 27 iunie 2014 a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din cadrul M.A.I., anularea în parte a Ordinului ministrului afacerilor interne din 12 decembrie 2013, în sensul eliminării dispoziţiei de restituire a cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», proporţional cu perioada rămasă până la 10 ani."
7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că sintagma "promoţia 2013" din cuprinsul art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 la care face referire directă şi art. 4 din acelaşi act normativ contravine art. 16 alin. (1) din Constituţie, art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Protocolului nr. 12 la aceasta, raportat la art. 11 şi art. 20 din Constituţie. În acest sens arată că absolvenţii Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" promoţia 2013 exclusiv, care au promovat examenul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii în sesiunea organizată în vara anului 2013 şi care au demisionat din structurile Ministerului Afacerilor Interne, au fost exoneraţi de la plata cheltuielilor de şcolarizare, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013. Însă exonerarea de la plata cheltuielilor de şcolarizare nu a operat şi în privinţa sa (promoţia 2010), deşi a depus raportul de încetare a serviciului cu Ministerul Afacerilor Interne la data de 25 noiembrie 2013, adică în perioada în care Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 era în vigoare. În acest context, consideră că prin imputarea cheltuielilor de şcolarizare în mod diferenţiat (absolvenţii Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013, care au demisionat au fost exoneraţi de la plata cheltuielilor de şcolarizare) s-a creat o situaţie discriminatorie. Totodată, cuantumul cheltuielilor de şcolarizare este de natură să atingă dreptul de proprietate şi dreptul la liberă alegere a unei profesii.
8. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.
9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
10. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie. În acest sens susţine, în esenţă, că instituirea unor privilegii în favoarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013, nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice obiectiv şi raţional, condiţii pe care textul de lege criticat nu le îndeplineşte.
11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentanţilor părţilor prezenţi la dezbateri, concluziile scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 28 iunie 2013, aprobată prin Legea nr. 331/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 11 decembrie 2013, având următorul cuprins:
- Art. 1: "Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică absolvenţilor Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza»", promoţia 2013, pregătiţi pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.";
- Art. 4: "(1) Absolvenţii prevăzuţi la art. 1, care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 30 noiembrie 2013 încetarea raporturilor juridice avute cu Ministerul Afacerilor Interne, sunt exoneraţi de la plata cheltuielilor prevăzute de angajamentele încheiate potrivit legii.
(2) La data încetării raporturilor juridice cu Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţilor prevăzuţi la alin. (1) li se acordă grade militare în rezervă, în condiţiile legii."
14. Deşi dispoziţiile criticate au avut aplicabilitate temporară, potrivit Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011 (prin care Curtea a statuat că "sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare"), Curtea urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii acestora.
15. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 41 privind munca şi protecţia socială a muncii şi art. 44 alin. (1) privind protecţia proprietăţii private, precum şi prevederile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind interzicerea discriminării, şi ale Protocolului nr. 12 la această convenţie, privind interzicerea generală a discriminării, raportate la art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern şi art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului din Constituţie.
16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, "(1) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ de profil ale Ministerului Afacerilor Interne li se acordă grade profesionale şi sunt încadraţi în structurile de poliţie cu perioade de stagiu." Potrivit art. 70 din aceeaşi lege, "Poliţistul care a absolvit o instituţie de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne şi căruia i-au încetat raporturile de serviciu în primii 10 ani de activitate din motive imputabile lui este obligat să restituie cheltuielile efectuate cu pregătirea sa, proporţional cu perioada rămasă până la 10 ani, potrivit angajamentului încheiat în acest sens."
17. Cu privire la exonerarea de la plata cheltuielilor de întreţinere efectuate pe timpul şcolarizării, Curtea reţine că relevante sunt următoarele dispoziţii:
- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne pentru anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 234/2011: "Poliţiştii, cadrele militare în activitate, precum şi elevii şi studenţii seriilor terminale ale anului 2011 din instituţiile de formare profesională iniţială din structura Ministerului Afacerilor Interne şi absolvenţii promoţiilor anului 2011 ale instituţiilor de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale pregătiţi pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2012, prin demisie sau la cerere, încetarea raporturilor de serviciu sau trecerea în rezervă, respectiv renunţarea la calitatea de elev sau student al instituţiilor de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne sunt exoneraţi de la plata cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării şi a cheltuielilor efectuate pe perioada cursurilor/programelor de specializare, perfecţionare, stagii de practică, în ţară sau în străinătate, prevăzute de angajamentele/contractele încheiate potrivit legii.";
- art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 3 iulie 2012, aprobată prin Legea nr. 213/2012: "în lipsa unei oferte de încadrare din partea instituţiilor pentru care s-a realizat formarea profesională, absolvenţii promoţiilor anului 2012 din instituţiile de formare profesională iniţială prevăzute la art. 1 care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 30 noiembrie 2012 încetarea raporturilor juridice care decurg din calitatea de absolvenţi, avute cu instituţiile în beneficiul cărora au fost pregătiţi, sunt exoneraţi de la plata cheltuielilor prevăzute de angajamentele sau contractele încheiate potrivit legii.";
- dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013, aplicabile absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" promoţia 2013, dispoziţii care constituie obiect al excepţiei de neconstituţionalitate.
18. Astfel, Curtea reţine că dispoziţiile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 prevăd exonerarea de la plata cheltuielilor de întreţinere efectuate pe timpul şcolarizării pentru absolvenţii din promoţia 2013 care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data de 30 noiembrie 2013 încetarea raporturilor juridice avute cu Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit art. 2 din ordonanţa de urgenţă, acordarea gradelor, repartizarea la unităţi şi numirea în funcţii se realizează cu data de 1 decembrie 2013. Aşa cum rezultă din preambulul acestei ordonanţe de urgenţă, adoptarea acesteia a fost necesară în vederea încadrării în limita alocată cheltuielilor de personal pentru anul 2013 Ministerului Afacerilor Interne, iar neadoptarea ei ar fi putut avea drept consecinţă, pe de o parte, intrarea ministerului în culpă contractuală prin nerespectarea obligaţiilor asumate în angajamentele încheiate cu studenţii Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", în sensul încadrării promoţiei de absolvenţi, iar pe de altă parte, nerespectarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013.
19. Curtea observă că, după absolvirea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", absolvenţilor li se acordă grade şi trebuie să fie încadraţi în structurile de poliţie. Însă, în anul 2013 (ca şi în anul 2012), pentru încadrarea în cheltuielile de personal în limita alocată prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, s-a impus amânarea acordării gradelor profesionale şi amânarea repartizării acestora şi numirii în funcţie. În aceste condiţii, legiuitorul a prevăzut un beneficiu - exonerarea de la plata cheltuielilor de şcolarizare - pentru absolvenţii promoţiei 2013, care solicită încetarea raporturilor juridice cu ministerul în perioada dintre data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă (28 iunie 2013) şi data de 30 noiembrie 2013, data la care urmau să fie încadraţi în structurile de poliţie, pentru care au fost pregătiţi.
20. Critica de neconstituţionalitate potrivit căreia exonerarea de la plata cheltuielilor de şcolarizare nu a operat şi în privinţa absolvenţilor din promoţia 2010, care au încetat raportul de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne în perioada de activitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013, ceea ce creează discriminări, nu poate fi primită. Curtea a statuat în jurisprudenţa sa că art. 16 din Constituţie "vizează egalitatea în drepturi între cetăţeni în ceea ce priveşte recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi şi libertăţi fundamentale, nu şi identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, indiferent de natura lor. În felul acesta se justifică nu numai admisibilitatea unui regim juridic diferit faţă de anumite categorii de persoane, dar şi necesitatea lui" (Decizia nr. 53 din 19 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002). Instituirea de regimuri juridice diferite în situaţii care impun rezolvări diferite nu poate fi apreciată drept o încălcare a principiului egalităţii (Decizia nr. 17 din 12 ianuarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 5 februarie 2010, sau Decizia nr. 642 din 14 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 18 iulie 2012).
21. De altfel, Curtea reţine că absolvenţii din promoţia 2013 cărora, din motive financiare, nu li s-a putut face încadrarea după absolvire, ci aceasta a fost amânată până la 1 decembrie 2013, nu sunt în aceeaşi situaţie juridică - sub aspectul încadrării în structurile de poliţie - cu poliţiştii (absolvenţi ai promoţiei 2010) care au fost încadraţi după absolvire, au ocupat funcţii în cadrul structurilor de poliţie şi care au încetat raporturile de serviciu cu ministerul în perioada prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013, adică în perioada 28 iunie 2013-30 noiembrie 2013. Astfel, beneficiul exonerării de la plata cheltuielilor de şcolarizare are justificare numai pentru cei care, renunţând să aştepte încadrarea de la 1 decembrie 2013, încetează raporturile juridice cu ministerul, legiuitorul acordându-le acestora exonerarea de la plata cheltuielilor de şcolarizare, tocmai în virtutea faptului că a amânat acordarea gradelor profesionale şi încadrarea în structurile de poliţie până la data de 1 decembrie 2013. Or, poliţiştilor deja încadraţi în funcţie, absolvenţi ai promoţiei 2010, care doreau încetarea raporturilor de serviciu cu ministerul în perioada prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013, adică în perioada 28 iunie 2013-30 noiembrie 2013, li se aplicau prevederile art. 70 din Legea nr. 360/2002, potrivit cărora trebuie să restituie proporţional cheltuielile de şcolarizare făcute cu pregătirea pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.
22. Este adevărat că reglementarea criticată diferă - sub aspectul persoanelor care beneficiază de exonerarea de la plata cheltuielilor de şcolarizare - faţă de cea prevăzută prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 (aceasta din urmă reglementând faptul că şi poliţiştii în activitate care încetează raporturile de serviciu cu ministerul în perioada prevăzută beneficiază de exonerare), însă, fiind vorba despre un beneficiu acordat de lege, Curtea constată că legiuitorul este în măsură să aprecieze atât categoriile de persoane care pot beneficia de aceste prevederi, cât şi perioada de timp în care se aplică.
23. Aşadar, susţinerea autoarei excepţiei, în sensul exonerării de la plata cheltuielilor de şcolarizare şi pentru poliţiştii deja încadraţi, absolvenţi ai promoţiei 2010, care au încetat raporturile de serviciu cu ministerul în perioada prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013, adică în perioada 28 iunie 2013-30 noiembrie 2013, situaţie în care se află autoarea excepţiei, presupune o completare a textului de lege criticat, ceea ce nu intră în competenţa Curţii Constituţionale.
24. Cât priveşte invocarea art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind interzicerea discriminării, şi a Protocolului nr. 12 la această convenţie, privind interzicerea generală a discriminării, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, pe de o parte, art. 14 din Convenţie nu are o existenţă autonomă şi nu poate fi invocat decât prin raportare la alte dispoziţii ale Convenţiei sau protocoalelor sale adiţionale (Decizia de inadmisibilitate din 3 aprilie 2012, pronunţată în Cauza Coriolan Gabriel Ioviţoni şi alţii împotriva României, paragraful 52), iar, pe de altă parte, sensul termenului prevăzut la art. 1 din Protocolul nr. 12 este identic cu cel al termenului menţionat la art. 14 din Convenţie, noţiunea de discriminare fiind interpretată constant în jurisprudenţa sa din perspectiva art. 14 din Convenţie (Hotărârea din 18 iulie 2013, pronunţat în Cauza Maktouf şi Damjanovic împotriva Bosniei şi Herţegovina, paragraful 81).
25. În final, referitor la criticile privind încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 41 privind munca şi protecţia socială a muncii şi art. 44 alin. (1) privind protecţia proprietăţii private, Curtea reţine că acestea nu au legătură cu prevederile criticate, ci, eventual, cu plata cheltuielilor de şcolarizare, proporţional, în cazul încetării raporturilor de muncă cu Ministerul Afacerilor Interne mai devreme de 10 ani, reglementare prevăzută de dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 360/2002.
26. În concluzie, ţinând cont de criticile aduse textelor de lege atacate şi de prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora "Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", Curtea urmează a respinge excepţia de neconstituţionalitate ca inadmisibilă.
27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013, excepţie ridicată de Claudia Stângă în Dosarul nr. 7.083/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 24 noiembrie 2015.
-****-

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 44 din data de 20 ianuarie 2016