ORDIN nr. 773 din 25 noiembrie 2015 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire
Luând în considerare referatul de aprobare întocmit de Direcţia generală ex-ante,
având în vedere:
- prevederile art. 331 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, precum şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2014-2020;
- necesitatea fluidizării procesului de achiziţie publică prin prevenirea întârzierilor în iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
- necesitatea optimizării activităţii de elaborare a documentaţiilor de atribuire, prin responsabilizarea autorităţilor contractante în legătură cu conţinutul acestora,
În temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Se consideră documentaţie de atribuire retransmisă de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile art. 331 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia reîncărcată în SEAP în termen de maximum 15 zile de la respingere, ca urmare a neconformităţilor constatate la nivelul acesteia.
(2)În cazul în care autoritatea contractantă nu reîncarcă în SEAP documentaţia de atribuire în termenul prevăzut la alin. (1), se consideră că modificările necesare sunt substanţiale şi astfel documentaţia de atribuire reîncărcată va fi considerată una nouă, necesitând reluarea întregului proces de evaluare prevăzut la art. 331 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)În aplicarea prevederilor art. 331 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) are obligaţia să evalueze documentaţiile de atribuire în ordinea primirii acestora în cadrul aplicaţiei informatice specifice.
(2)Autoritatea contractantă va lua în calcul şi perioada de timp alocată ANAP pentru verificarea documentaţiei, atunci când elaborează calendarul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.
Art. 3
(1)Modificarea sau corectarea informaţiilor cuprinse în documentaţia de atribuire se admite doar în secţiunile ce fac obiectul deblocării ca urmare a formulării de observaţii şi recomandări de către ANAP rezultate din procesul de evaluare a documentaţiei de atribuire în conformitate cu prevederile art. 331 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Prin excepţie, se admit modificări sau corectări de informaţii în alte secţiuni ale documentaţiei de atribuire în situaţia în care este necesară efectuarea unor corelări între informaţiile ce fac obiectul observaţiilor cu cele precizate în cadrul altor secţiuni, sub rezerva indicării exprese şi motivate a acestora, printr-o solicitare transmisă prin intermediul sistemului informatic de tip portal care asigură schimbul de informaţii dintre ANAP şi autorităţile contractante.
Art. 4
Orice solicitare formulată de autoritatea contractantă, indiferent de mijlocul de comunicare, cu privire la modificarea/corectarea/adăugarea de noi cerinţe sau informaţii în alte secţiuni decât cele asupra cărora au fost formulate observaţii şi recomandări ca urmare a evaluării documentaţiei de atribuire de către ANAP, conduce la încadrarea documentaţiei de atribuire în cauză în categoria celor noi intrate în sistemul electronic specific, necesitând reluarea întregului proces de evaluare în condiţiile art. 331 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Roxana Mînzatu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 932 din data de 16 decembrie 2015