HOTĂRÂRE nr. 245 din 15 mai 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Operatorul economic: Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4
Codul fiscal: RO 12397185
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2013

Propuneri

0

1

2

3

5

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.034.776,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.023.187,53

2

 

Venituri financiare

3

11.588,47

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

941.723,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

881.852,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

78.613,41

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

8.690,87

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

86.497,14

 

C1

ch. cu salariile

10

60.054,26

C2

bonusuri

11

8.243,97

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

8,95

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

396,34

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

17.793,62

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

708.050,58

2

 

Cheltuieli financiare

17

59.871,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

93.053,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

26.343,60

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

66.709,40

 

1

 

Rezerve legale

22

0,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0,00

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0,00

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

66.709,40

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

3.934,55

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

56.702,98

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

56.702,98

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

6.071,87

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0,00

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

0,00

  

a)

cheltuieli materiale

34

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

77.153,56

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

61.387,23

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.759,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.656,00

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

68.298,23

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

60.054,26

b)

bonusuri

47

8.243,97

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.884

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.143

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

389.599

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

389.599

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

X

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

910,07

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 
 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 
Notă:
Preţurile medii prognozate în anul 2013 sunt aceleaşi ca şi în anul 2012.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 16 mai 2013