ORDIN nr. 104 din 22 octombrie 2014 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (2) lit. c), d) şi f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 10 alin. (1) lit. c), d) şi f), ale art. 12 şi ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013,
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, prevăzute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Condiţiile asociate licenţei acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru prestarea activităţilor ce fac obiectul condiţiilor generale prevăzute la art. 1, îşi menţin valabilitatea până la data aprobării prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a condiţiilor specifice asociate acesteia, conform prevederilor legale în vigoare.
(2)Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. transmite în termen de 30 de zile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei toate documentele şi datele necesare emiterii condiţiilor specifice asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare prevăzute la alin. (1).
Art. 3
Operatorii economici titulari de licenţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ: CONDIŢII GENERALE asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare
CAPITOLUL I: Cadru general
Art. 1
Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.
Art. 2
Obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea de către titularul de licenţă a următoarelor activităţi reglementate:
a)prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prin exploatarea comercială a capacităţilor energetice prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, inclusiv măsurarea energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică, în calitate de operator de măsurare;
b)racordarea la reţeaua electrică compusă din capacităţile energetice prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, a unor locuri de consum şi sau de producere a energiei electrice;
c)prestarea serviciului de sistem, prin utilizarea sistemelor de conducere prin dispecer prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei;
d)administrarea pieţei de echilibrare, în calitate de operator al pieţei de echilibrare;
e)desfăşurarea altor activităţi conexe celor prevăzute la lit. a), b), c) şi d), în cadrul serviciului de transport al energiei electrice, realizate conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă şi care nu sunt remunerate prin tarifele prevăzute la art. 13 şi 14.
Art. 3
Nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei în sectorul energiei electrice constând în prestarea de servicii la cererea utilizatorilor reţelei electrice de transport, activităţi care nu sunt parte a serviciului de transport al energiei electrice şi pentru care autoritatea competentă a confirmat că nu reprezintă activităţi reglementate.
Art. 4
Următorii termeni utilizaţi în textul Condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează:
1.Autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, cu sediul în Bucureşti, strada Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;
2.Centru de dispecer - structură organizatorică învestită cu atributele autorităţii de conducere prin dispecer asupra unor echipamente şi instalaţii din Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN);
3.Condiţiile licenţei - Condiţiile generale asociate licenţei pentru transportul de energie electrică, pentru furnizarea de servicii de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare şi Condiţiile specifice licenţei pentru transportul de energie electrică, pentru furnizarea de servicii de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare de către operatorul de transport şi de sistem;
4.Condiţiile specifice asociate licenţei - document, parte integrantă a licenţei, aprobat prin decizia de acordare/modificare a licenţei respective, care conţine, fără a se limita la acestea, date şi informaţii privind titularul licenţei, obiectul licenţei, durata de valabilitate a licenţei etc.;
5.Conducerea prin dispecer - activitatea tehnică specifică sectorului energiei electrice, care este efectuată de unităţi specializate ce au relaţii de autoritate asupra participanţilor la piaţa energiei electrice, în scopul exploatării coordonate a instalaţiilor şi echipamentelor componente ale SEN care necesită o comandă unitară;
6.Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Norme - standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucţiuni, hotărâri şi alte documente normative stabilite prin legi, prin alte acte legislative, prin contracte sau prin alte documente oficiale;
8.Operatorul pieţei de echilibrare - operator de piaţă care asigură înregistrarea participanţilor la piaţa de echilibrare, precum şi colectarea şi verificarea formală a ofertelor pe piaţa de echilibrare;
9.Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, în vigoare, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
10.Responsabilitatea echilibrării - obligaţia fiecărei părţi responsabile cu echilibrarea faţă de operatorul de transport şi de sistem, de a menţine echilibrul dintre valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz;
11.Sistem EMS-SCADA (Energy Management System - Supervisory Control and Data Acquisition) - sistem informatic de estimare a stării sistemului de monitorizare şi conducere a unui proces tehnologic/a unei instalaţii;
12.Sisteme de conducere prin dispecer - ansamblul instalaţiilor şi echipamentelor utilizate de centrul de dispecer pentru îndeplinirea funcţiilor sale.
CAPITOLUL II: Drepturi ale titularului licenţei
Art. 5
Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul să presteze serviciul de transport al energiei electrice, precum şi dreptul exclusiv de a presta serviciul de sistem şi de a organiza şi administra piaţa de echilibrare a energiei electrice, în condiţiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, folosind reţeaua electrică de transport de energie electrică pe care o deţine în calitate de concesionar, proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei.
Art. 6
(1)Pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a celui de sistem titularul licenţei are dreptul să încheie contracte cu beneficiarii acestor servicii, conform contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă.
(2)Pentru realizarea activităţii de administrare a pieţei de echilibrare a energiei electrice, titularul licenţei are dreptul să încheie convenţii cu alţi titulari de licenţă, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, cu respectarea convenţiilor-cadru aprobate de autoritatea competentă.
(3)Pentru achiziţia serviciilor tehnologice de sistem, titularul licenţei are dreptul să încheie contracte cu furnizorii de servicii tehnologice de sistem calificaţi conform reglementărilor în vigoare.
Art. 7
În vederea îndeplinirii obligaţiilor aferente activităţilor ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei are dreptul să utilizeze capacităţi din componenţa reţelelor electrice aflate în proprietatea unor utilizatori ai reţelei electrice de transport, cu condiţia de a încheia contracte cu proprietarii respectivi, în condiţiile legii.
Art. 8
Pe durata de valabilitate a licenţei, atât pentru a asigura funcţionarea normală a instalaţiilor aferente reţelei electrice de transport, cât şi pentru realizarea lucrărilor de dezvoltare a acesteia, titularul licenţei este îndreptăţit să exercite, în condiţiile Legii, drepturile prevăzute de Lege pentru titularii de licenţe asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată ale altor persoane fizice sau juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice şi juridice în vecinătatea componentelor reţelei electrice de transport, precum şi dreptul de acces la utilităţile publice.
Art. 9
(1)Titularul licenţei are dreptul de a efectua tranzacţii de vânzare-cumpărare de energie electrică în conformitate cu prevederile Legii şi ale reglementărilor aplicabile, numai în următoarele situaţii:
a)pentru acoperirea consumului în reţelele electrice proprii şi în locurile de consum care îi aparţin;
b)pentru menţinerea echilibrului producţie-consum, prin operaţiuni de vânzare-cumpărare în piaţa de echilibrare sau prin operaţiuni de vânzare-cumpărare cu alţi operatori de transport, din ţările vecine, conform reglementărilor în vigoare şi normelor ENTSO-E;
c)pentru asigurarea mecanismelor de cuplare a pieţelor de energie electrică la care România este parte;
d)pentru compensarea schimburilor neplanificate cu sistemele electroenergetice vecine.
(2)În vederea prestării serviciului de sistem, titularul licenţei are dreptul, în condiţiile Legii, să efectueze operaţiuni de vânzare-cumpărare de servicii tehnologice de sistem cu operatorii de transport şi de sistem ai altor ţări, cu producătorii sau clienţii, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.
Art. 10
Titularul licenţei are dreptul să facă parte dintr-o asociere în participaţiune formată din 2 sau mai mulţi operatori economici care deţin reţele electrice de transport şi care exercită rolul de operator de transport şi de sistem în două sau mai multe state membre, pentru sistemele de transport în cauză.
Art. 11
Titularul licenţei are dreptul să restricţioneze accesul utilizatorilor la reţeaua electrică de transport numai în situaţiile prevăzute în mod expres de Lege.
Art. 12
Titularul licenţei are dreptul, în cazuri justificate, cu respectarea normelor tehnice, a procedurilor şi a reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, să limiteze sau să deconecteze de la reţeaua electrică orice utilizator al acesteia în situaţia existenţei unui pericol pentru siguranţa funcţionării SEN sau dacă utilizatorul însuşi pune în pericol siguranţa funcţionării SEN.
Art. 13
Titularul licenţei are dreptul să primească contravaloarea serviciilor prestate, care fac obiectul licenţei, în baza contractelor încheiate, aplicând tarifele reglementate aprobate de autoritatea competentă. Titularul licenţei are dreptul de a solicita modificarea acestor tarife în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 14
Pe durata de valabilitate a licenţei, pentru racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică pe care o deţine, titularul licenţei este îndreptăţit să perceapă tarife stabilite conform metodologiilor aprobate de autoritatea competentă.
Art. 15
Pentru grupurile de măsurare a energiei electrice ce fac parte din sistemul de telemăsurare a energiei electrice aferent pieţei angro de energie electrică, amplasate în instalaţii/incinte sau pe terenuri aparţinând unor terţi, titularul licenţei are dreptul de acces şi de verificare a acestora, în condiţiile reglementărilor în vigoare.
Art. 16
Titularul licenţei are dreptul să solicite şi să obţină de la ceilalţi participanţi la piaţa de energie electrică şi utilizatorii reţelei electrice de transport orice informaţii necesare:
a)menţinerii siguranţei fizice şi funcţionale a instalaţiilor pe care titularul licenţei le exploatează, precum şi a siguranţei în funcţionare a SEN.
b)îndeplinirii obligaţiilor sale, stabilite de Lege şi de reglementările în vigoare.
Art. 17
Titularul licenţei are dreptul să solicite oricărui alt titular de licenţă, cu care are relaţii contractuale, depunerea unei garanţii, în situaţiile şi în formele prevăzute de Lege şi de reglementările aprobate de autoritatea competentă.
Art. 18
(1)Pentru desfăşurarea unor activităţi ce constituie drepturi sau obligaţii prevăzute în Condiţiile licenţei, titularul licenţei are dreptul să achiziţioneze lucrări, bunuri şi servicii de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, cu respectarea prevederilor Legii şi ale reglementărilor aprobate de autoritatea competentă. Achiziţia lucrărilor, bunurilor şi/sau serviciilor de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, se face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii, prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2)Achiziţiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate pe pagina de internet a titularului licenţei, atât în faza de ofertă, cât şi în cea de atribuire.
Art. 19
În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenţei are dreptul să se adreseze autorităţii competente pentru soluţionarea:
a)disputelor privind accesul la reţeaua electrică de interes public;
b)disputelor pe piaţa angro, cu alţi participanţi la piaţa de energie electrică;
c)litigiilor cu proprietarul reţelei electrice de transport pe care titularul licenţei o exploatează în baza unui contract de concesiune sau a unui alt titlu legal încheiat cu acel proprietar;
d)neînţelegerilor precontractuale în care este angajat.
Art. 20
Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei sau ale Legii pot fi contestate de titularul licenţei la instanţa judecătorească competentă.
Art. 21
(1)Activităţile ce fac obiectul licenţei sunt de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii.
(2)Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are orice alte drepturi stabilite în reglementările aprobate de autoritatea competentă, în condiţiile legii.
CAPITOLUL III: Obligaţii ale titularului licenţei
SECŢIUNEA 1: Respectarea legilor şi reglementărilor
Art. 22
(1)Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:
a)licenţei, inclusiv ale Condiţiilor licenţei;
b)contractului de concesiune pentru activele reţelei electrice de transport şi pentru terenurile pe care aceasta este amplasată, încheiat de titularul licenţei cu autoritatea contractantă prevăzută de lege;
c)Legii, inclusiv ale modificărilor aduse ulterior acesteia;
d)reglementărilor aprobate de autoritatea competentă;
e)regulamentelor europene de directă aplicabilitate;
f)normativelor, prescripţiilor, standardelor şi altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice.
(2)La solicitarea autorităţii competente sau conform obligaţiilor prevăzute de Lege sau de reglementările în vigoare, titularul licenţei este obligat să elaboreze sau să participe la elaborarea sau modificarea reglementărilor care urmează a fi aprobate de autoritatea competentă.
(3)Titularul licenţei este obligat să elaboreze şi să transmită spre aprobare autorităţii competente, în condiţiile Legii, specificaţiile, caracteristicile şi criteriile tehnice de siguranţă, precum şi normele tehnice care stabilesc cerinţele minime de proiectare şi exploatare a echipamentelor care se conectează la sistemul energetic, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile.
(4)Titularul licenţei este obligat să obţină, după caz, aprobarea sau avizul autorităţii competente pentru procedurile, instrucţiunile sau alte documente pe care le elaborează şi le aprobă titularul licenţei şi care afectează şi alţi utilizatori, potenţiali utilizatori sau titulari de licenţă din sectorul energiei electrice.
SECŢIUNEA 2: Obligaţia de contractare
Art. 23
(1)În termen de maximum 30 de zile de la primirea unei cereri întocmite conform reglementărilor în vigoare, prin care se solicită prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi/sau a serviciului de sistem, titularul licenţei este obligat să emită o ofertă, iar în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul pentru prestarea serviciului de transport şi/sau de servicii de sistem.
(2)Contractarea serviciului de transport al energiei electrice, precum şi a serviciului de sistem, se fac în conformitate cu reglementările aprobate de autoritatea competentă, în condiţii nediscriminatorii, cu respectarea contractelor-cadru aferente respectivelor servicii, aprobate de autoritatea competentă.
(3)În contractele încheiate conform dispoziţiilor alin. (2) vor fi utilizate numai tarife aprobate de autoritatea competentă.
(4)Titularul licenţei nu va face oferte şi nici nu va încheia contracte care să conţină prevederi contrare obligaţiilor prevăzute în Condiţiile licenţei sau în reglementările în vigoare.
SECŢIUNEA 3: Responsabilităţi privind piaţa angro de energie electrică
Art. 24
(1)Titularul licenţei are obligaţia de a desfăşura activitatea de organizare şi administrare a pieţei de echilibrare, în calitate de operator al acesteia, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.
(2)În calitate de operator al pieţei de echilibrare, titularul licenţei încheie, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, convenţii cu participanţii la piaţa de echilibrare şi cu părţile responsabile cu echilibrarea, în scopul de a tranzacţiona energie electrică activă, corespunzătoare: reglajului secundar, reglajului terţiar rapid, reglajului terţiar lent şi dezechilibrului părţilor responsabile cu echilibrarea, cu scopul de a compensa abaterile de la valorile programate ale producţiei şi consumului de energie electrică şi de a rezolva restricţiile de reţea din SEN.
Art. 25
Titularul licenţei are obligaţia de a gestiona schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, conform legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.
Art. 26
Titularul licenţei are obligaţia de a emite certificate verzi producătorilor, pentru cantităţile de energie electrică produse din surse regenerabile, în conformitate cu reglementările în vigoare.
SECŢIUNEA 4: Responsabilitatea privind funcţionarea SEN
Art. 27
Pentru siguranţa funcţionării SEN şi menţinerea echilibrului producţie-consum, titularul licenţei are obligaţia să exploateze reţeaua electrică de transport şi să exercite conducerea prin dispecer a SEN, cu respectarea reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, precum şi a regulamentelor europene de directă aplicabilitate.
Art. 28
Titularul licenţei este obligat să asigure funcţionarea interconectată a SEN cu sisteme electroenergetice din ţările vecine, cu respectarea normelor şi a acordurilor internaţionale în vigoare.
Art. 29
(1)Pentru a asigura accesul producătorilor şi furnizorilor de energie electrică la capacităţile de interconexiune, titularul licenţei va asigura alocarea acestor capacităţi prin mecanismul de licitaţie a capacităţilor de interconexiune, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
(2)Titularul licenţei are obligaţia de a asigura, conform contractelor încheiate, realizarea schimburilor de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice, precum şi a tranzitelor de energie electrică prin SEN.
Art. 30
Titularul licenţei are obligaţia de a califica unităţile furnizoare de servicii de sistem tehnologice, în conformitate cu procedurile proprii, elaborate conform reglementărilor în vigoare şi aprobate de autoritatea competentă.
Art. 31
Titularul licenţei are obligaţia să asigure conducerea prin dispecer a SEN prin intermediul centrelor de dispecer prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei. Titularul licenţei organizează şi desfăşoară activitatea de conducere prin dispecer a SEN în conformitate cu prevederile Legii şi ale reglementărilor în vigoare.
Art. 32
În vederea menţinerii şi creşterii nivelului de calitate al serviciului de transport al energiei electrice, titularul licenţei are obligaţia de a executa lucrări de mentenanţă, dezvoltare, retehnologizare, reabilitare şi modernizare a reţelei electrice de transport, a sistemelor de dispecerizare precizate în Condiţiile specifice asociate licenţei, precum şi a sistemelor de protecţie-automatizare, informatice şi de comunicaţie aferente, în condiţiile Legii şi ale reglementărilor în vigoare.
SECŢIUNEA 5: Racordarea la reţeaua electrică
Art. 33
(1)Titularul licenţei este obligat să asigure, la cerere, în condiţiile Legii, racordarea la reţeaua electrică pe care o deţine, prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, pentru realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent.
(2)În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), titularul licenţei va proceda în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
Art. 34
Pe parcursul desfăşurării activităţilor ce constituie obiectul licenţei, inclusiv în realizarea drepturilor sau obligaţiilor prevăzute în Condiţiile licenţei, titularului licenţei nu îi este permis să perceapă alte sume băneşti utilizatorilor reţelei electrice de transport, în afara celor prevăzute de reglementările în vigoare aprobate de autoritatea competentă şi a celor aferente prestării unor servicii pentru care autoritatea competentă a confirmat, conform prevederilor art. 3, că nu reprezintă activităţi reglementate.
SECŢIUNEA 6: Dezvoltarea reţelei electrice de transport
Art. 35
(1)Titularul licenţei are obligaţia de a planifica dezvoltarea reţelei electrice de transport şi a capacităţilor de interconexiune a SEN cu alte sisteme electroenergetice vecine, în cadrul planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pe 10 ani.
(2)Planurile de investiţii ale titularului licenţei sunt elaborate de acesta cu respectarea planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pe 10 ani şi a reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.
(3)Planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport pe 10 ani se elaborează/actualizează de titularul licenţei şi se transmite spre aprobare autorităţii competente, în condiţiile Legii şi ale reglementărilor în vigoare.
(4)Titularul licenţei este obligat să respecte şi să aplice planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport pe 10 ani aprobat de autoritatea competentă.
Art. 36
Titularul licenţei are obligaţia de a realiza, întreţine şi dezvolta:
a)un sistem EMS-SCADA la nivel naţional care să permită realizarea serviciului de sistem;
b)o infrastructură de telecomunicaţii adecvată desfăşurării corespunzătoare a activităţii proprii;
c)platforma pieţei de echilibrare;
d)infrastructura necesară participării la sistemul european de alarmare şi informare, conform cerinţelor din normele ENTSO-E.
SECŢIUNEA 7: Colectarea, procesarea şi arhivarea datelor statistice privind SEN
Art. 37
Titularul licenţei are obligaţia de a asigura evidenţa, prelucrarea, transmiterea şi arhivarea datelor conform reglementărilor în vigoare, inclusiv a regulamentelor europene de directă aplicabilitate şi a acordurilor internaţionale la care România este parte.
Art. 38
Titularul licenţei are obligaţia de a furniza operatorilor de transport şi de sistem din alte ţări informaţiile prevăzute în reglementările şi acordurile internaţionale privind funcţionarea sistemelor interconectate.
SECŢIUNEA 8: Respectarea cerinţelor de calitate a serviciilor de transport şi de sistem
Art. 39
(1)În desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei va asigura respectarea cerinţelor de calitate pentru serviciile de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi standardelor de performanţă aplicabile, aprobate de autoritatea competentă.
(2)Titularul licenţei va urmări şi înregistra, prin compartimente specializate, modul de încadrare în parametrii prescrişi de normele tehnice şi de standardele de performanţă aplicabile, conform unor proceduri proprii.
SECŢIUNEA 9: Asigurarea măsurării cantităţii de energie electrică
Art. 40
(1)Titularul licenţei este obligat să realizeze activitatea de măsurare a energiei electrice injectate în/extrase din reţeaua electrică de transport, inclusiv de gestiune a datelor măsurate, în conformitate cu reglementările aprobate de autoritatea competentă şi cu normele şi reglementările metrologice în vigoare.
(2)Titularul licenţei are obligaţia prevăzută la alin. (1) şi în situaţia capacităţilor de producere a energiei electrice care beneficiază de scheme de sprijin şi care sunt racordate la reţeaua electrică de transport prin intermediul instalaţiilor electrice ale altui utilizator care au, simultan, calitatea de titular al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice.
Art. 41
(1)Titularul licenţei este obligat să realizeze un sistem de telemăsurare a energiei electrice tranzacţionale pe piaţa angro de energie electrică, folosind echipamente de telemăsurare care corespund prevederilor reglementărilor aplicabile.
(2)Titularul licenţei va verifica şi întreţine periodic grupurile de măsurare a energiei electrice ce îi aparţin, care fac parte din sistemul de telemăsurare prevăzut la alin. (1), la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar.
(3)Titularul licenţei va asigura accesul utilizatorilor reţelei electrice de transport pentru a participa la verificarea grupurilor de măsurare a energie electrice din sistemul de telemăsurare prevăzut la alin. (1).
(4)La cererea oricărui utilizator al reţelei electrice de transport, şi pe cheltuiala acestuia, titularul licenţei este obligat să permită instalarea suplimentară a unor grupuri de măsurare a energiei electrice.
(5)La sesizarea scrisă a unui alt operator de reţea sau a unui utilizator, cu privire la un grup de măsurare defect sau suspectat de înregistrare eronată, titularul licenţei are obligaţia să realizeze verificarea grupului de măsurare respectiv şi să ia toate măsurile de remediere/înlocuire, după caz, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 42
Transferul prin cesiune a obligaţiilor prevăzute la art. 40 către terţi se realizează pe bază de contract încheiat cu un partener contractual selectat, în toate cazurile, prin procedura licitaţiei publice. Înainte de declanşarea procedurii de licitaţie, titularul licenţei va transmite spre avizare la autoritatea competentă:
a)o notă din care să reiasă îmbunătăţirea prognozată a indicatorilor de performanţă ai serviciului de transport, precum şi eventualele reduceri de costuri ce vor fi realizate ca urmare a transferului;
b)condiţiile tehnice şi organizatorice minimale pe care va trebui să le îndeplinească operatorul economic care va prelua activitatea transferată, condiţii care vor fi incluse în documentele de licitaţie, cu respectarea prevederilor legii şi ale reglementărilor în vigoare.
Art. 43
Cu excepţia situaţiilor prevăzute expres în reglementările aprobate de autoritatea competentă, titularul licenţei nu pune sub tensiune un loc de producere şi/sau de consum, dacă la acel loc de producere şi/sau de consum nu există instalat un grup de măsurare a energiei electrice utilizat pentru decontare, care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile din reglementările în vigoare.
Art. 44
Titularul licenţei este obligat să respecte deciziile/ordinele/reglementările emise de autoritatea competentă cu privire la implementarea sistemelor de măsurare inteligente. Investiţiile aferente acestor sisteme se includ în cadrul planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pe 10 ani şi în planurile de investiţii ale titularului licenţei prevăzute la art. 35.
SECŢIUNEA 10: Asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a participanţilor la piaţă
Art. 45
(1)Titularul licenţei desfăşoară activităţile ce fac obiectul licenţei astfel încât să asigure un mediu concurenţial normal şi să respecte prevederile legale referitoare la concurenţă.
(2)Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), titularul licenţei nu se va angaja în niciun fel de potenţiale practici abuzive sau anticoncurenţiale pe piaţa de energie electrică şi nu va împiedica sau încerca să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe sau potenţiali competitori să se angajeze în activităţi în sectorul energiei electrice.
(3)Titularul licenţei nu va face discriminări atunci când oferă accesul la reţeaua electrică de transport, inclusiv la capacităţile de interconexiune, între utilizatorii acestei reţele sau între categoriile de utilizatori ai acesteia din sectorul energiei electrice.
(4)Pentru asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a prestatorilor de servicii atestaţi de autoritatea competentă în condiţiile legii, pe durata de valabilitate a licenţei, titularului licenţei îi este interzis să presteze activităţi de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice ale utilizatorilor sau ale viitorilor utilizatori ai reţelei electrice pe care o deţine, fără ca această interdicţie să restricţioneze dreptul titularului licenţei de a desfăşura aceste activităţi în cazul instalaţiilor electrice proprii.
SECŢIUNEA 11: Asigurarea independenţei titularului licenţei în prestarea serviciului de transport al energiei electrice
Art. 46
Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei este obligat să respecte cerinţele/criteriile Legii cu privire la independenţa sa în raport cu activităţile de producere şi furnizare a energiei electrice şi/sau a gazelor naturale.
Art. 47
În conformitate cu legislaţia în vigoare, titularul licenţei are obligaţia de a realiza demersurile stabilite de Lege cu privire la certificarea sa în calitate de operator de transport şi de sistem al SEN, inclusiv de a furniza autorităţii competente toate documentele relevante care atestă îndeplinirea cerinţelor/criteriilor de certificare stabilite de Lege.
Art. 48
(1)Autoritatea competentă are dreptul, conform legii, să verifice îndeplinirea cerinţelor/criteriilor de certificare prevăzute de Lege de către titularul licenţei, de către acţionarii săi, de către persoanele care fac parte din organele de conducere ale acestuia, precum şi de către candidaţii propuşi în organele de conducere ale acestuia, înainte de numirea respectivilor candidaţi.
(2)Titularul licenţei are obligaţia de a înştiinţa autoritatea competentă despre orice modificare a datelor, circumstanţelor sau documentelor care au stat la baza certificării titularului licenţei ca operator de transport şi de sistem, precum şi la baza verificării realizate conform dispoziţiilor alin. (1).
(3)Titularul licenţei şi persoanele care fac parte din organele de conducere ale titularului licenţei au obligaţia să ducă la îndeplinire măsurile dispuse de autoritatea competentă în urma acţiunii de verificare.
Art. 49
(1)Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularului licenţei îi este interzis să accepte intervenţia oricărei persoane sau entităţi publice ori private, care nu face parte din organele de conducere ale titularului licenţei, intervenţie care ar putea afecta luarea deciziilor referitoare la activitatea curentă a acestuia.
(2)Titularului licenţei îi este interzis, conform Legii, să utilizeze servicii comune, cu excepţia serviciilor pur administrative sau a celor informatice, cu proprietarul reţelei electrice de transport, în situaţia în care acesta face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, precum şi cu partea rămasă din operatorul economic integrat pe verticală.
SECŢIUNEA 12: Separarea situaţiilor contabile
Art. 50
(1)În conformitate cu cerinţele legale, titularul licenţei are obligaţia să organizeze evidenţa contabilă utilizând conturi separate pentru fiecare activitate ce face obiectul licenţei acordate de autoritatea competentă, aşa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care respectivele activităţi ar fi realizate de operatori economici separaţi, astfel încât să permită reflectarea exactă a veniturilor şi cheltuielilor aferente fiecărei activităţi, în scopul evitării discriminării şi subvenţiilor încrucişate şi denaturării concurenţei, precum şi pentru încurajarea competiţiei.
(2)În conformitate cu cerinţele legale, titularul licenţei are obligaţia să ţină evidenţe contabile separate, care pot fi consolidate, pentru alte activităţi din sectorul energiei electrice, precum şi pentru alte activităţi din afara sectorului energiei electrice.
(3)În realizarea obligaţiilor de la alin. (1) şi (2), veniturile rezultate din deţinerea în proprietate a reţelei de transport sunt specificate separat în conturi analitice de venituri, iar evidenţele contabile interne cuprind un bilanţ şi un cont de profit şi de pierderi pentru fiecare activitate în parte.
(4)Titularul licenţei transmite autorităţii competente, în scris, care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile.
(5)În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.
(6)Titularul licenţei se asigură că întocmirea şi utilizarea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele prezentului articol sunt efective pe durata de valabilitate a licenţei.
SECŢIUNEA 13: Menţinerea activelor şi tranzacţiile cu acţiuni
Art. 51
(1)Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu 60 de zile înainte, intenţia de a efectua operaţiuni, inclusiv de vânzare-cumpărare, fuziuni sau divizări, în urma cărora:
a)activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane;
b)valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 25%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei sau capitalul social existent la un moment dat, obţinut prin creşteri sau scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei.
(2)Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) poate conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei.
Art. 52
Titularul licenţei va menţine, în condiţiile legii, concesiunea bunurilor proprietate publică a statului aferente reţelei electrice de transport. Titularul licenţei va notifica autoritatea competentă în termen de 5 zile în cazul în care încetează concesiunea bunurilor proprietate publică a statului aferente reţelei electrice de transport.
SECŢIUNEA 14: Interdicţia subvenţionării încrucişate
Art. 53
În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului licenţei îi este interzisă subvenţionarea încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară.
SECŢIUNEA 15: Constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare
Art. 54
(1)Conform cerinţelor prevăzute de Lege, titularul licenţei este obligat să constituie şi să menţină, pe toată durata de valabilitate a licenţei, garanţii financiare care să asigure prestarea cu continuitate a activităţilor ce fac obiectul licenţei, cu luarea în considerare a riscurilor majore ce pot afecta aceste activităţi.
(2)Titularul licenţei va constitui garanţiile financiare înainte de începerea activităţilor ce fac obiectul licenţei.
(3)Garanţiile financiare prevăzute la alin. (1) se constituie în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile participanţilor la piaţa de energie electrică.
(4)Indiferent de forma în care s-au constituit garanţiile financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment, mai mică decât 1% din cifra de afaceri asociată activităţilor autorizate prin licenţă, aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat.
(5)Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenţei, documente care să dovedească constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare prevăzute la alin. (1).
(6)În cazul în care se schimbă condiţiile avute în vedere la emiterea licenţei, autoritatea competentă are dreptul de a solicita titularului licenţei revizuirea formei şi a valorii garanţiilor financiare.
SECŢIUNEA 16: Furnizarea de informaţii autorităţii competente
Art. 55
În conformitate cu cerinţele Legii şi ale reglementărilor în vigoare, titularul licenţei este obligat să furnizeze autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale.
Art. 56
(1)Pe baza evidenţelor contabile ţinute în conformitate cu obligaţiile prevăzute la art. 50, titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport financiar referitor la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul prevăzute în metodologia emisă de autoritatea competentă.
(2)Titularul licenţei asigură auditarea situaţiilor contabile de către o persoană autorizată în conformitate cu legislaţia privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma verificărilor privind respectarea legislaţiei aplicabile şi a cerinţelor Condiţiilor licenţei privind separarea situaţiilor contabile, se va transmite autorităţii competente odată cu raportul financiar.
(3)Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente pentru fiecare exerciţiu financiar anual, în copie, situaţiile financiare ale societăţii, întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscală.
(4)Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente, în copie, situaţiile financiare ale societăţii pentru primele 6 luni ale fiecărui exerciţiu financiar, care se depun conform legii la autoritatea de administrare fiscală. Termenul de transmitere a documentelor este de 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea lor la autoritatea de administrare fiscală.
(5)Titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport de activitate, în conformitate cu procedura aprobată de către autoritatea competentă.
(6)Documentele prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmit autorităţii competente în termen de 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare ale societăţii la autoritatea de administrare fiscală.
Art. 57
(1)Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:
a)orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei;
b)schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 8 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
c)modificări ale statutului/actului constitutiv al titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social/sediilor secundare, a structurii acţionariatului sau a capitalului social, în termen de 30 de zile de la producerea acestora şi înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; în cazul divizării sau fuziunii, se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea "Menţinerea activelor";
d)modificarea adresei de corespondenţă care, conform Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, cu 8 zile înainte ca modificarea să devină efectivă;
e)modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 8 zile de la producerea modificării;
f)cazul decăderii, insolvenţei sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
g)anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă sau la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
h)pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile folosite de titularul licenţei pentru desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
i)schimbul de informaţii dintre titularul licenţei şi proprietarul reţelei electrice de transport, în cazul titularului de licenţă care gestionează o reţea electrică de transport.
(2)Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor Regulamentului, titularul licenţei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.
(3)Modificarea structurii acţionariatului societăţii prevăzută la alin. (1) lit. c) se referă la modificarea situaţiei acţionarilor care deţin o cotă de cel puţin 5% din acţiunile societăţii.
Art. 58
Pentru a verifica îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă are dreptul de a cere, de a examina şi de a copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră relevante în legătură cu activităţile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine informaţii clasificate sau informaţii sensibile comercial. La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate.
Art. 59
Autoritatea competentă va utiliza aceste informaţii în condiţiile legii, numai în scopul pentru care au fost furnizate şi nu va dezvălui niciunei alte persoane neautorizate conţinutul acestora.
Art. 60
Titularul licenţei va furniza autorităţii competente copii după rapoartele zilnice, lunare, anuale privind funcţionarea SEN, conform reglementărilor în vigoare.
Art. 61
(1)Cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte de începerea procedurii legale de constituire, titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre intenţia de înfiinţare a unei noi societăţi/filiale/sucursale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale din România, dacă:
a)aceasta va aparţine în totalitate titularului licenţei;
b)titularul licenţei va deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;
c)aceasta va aparţine parţial sau în totalitate unei alte societăţi al cărei asociat este titularul licenţei. Obligaţia subzistă şi în situaţia în care, prin modificarea obiectului de activitate, o societate al cărei asociat este titularul licenţei urmează să desfăşoare activităţi în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale din România.
(2)Titularul licenţei se va putea angaja în astfel de acţiuni numai pe baza aprobării emise de autoritatea competentă în termen de 30 de zile de la primirea informării.
SECŢIUNEA 17: Informarea clienţilor/utilizatorilor
Art. 62
(1)Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are obligaţia de a organiza şi menţine o structură specializată în relaţia cu clienţii/utilizatorii, care dispune de personal şi dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, precum şi căi de comunicare cunoscute public. Prin intermediul acestei structuri, titularul licenţei asigură comunicarea cu clienţii/utilizatorii.
(2)Sistemul de comunicare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie funcţional înainte ca titularul licenţei să înceapă activitatea ce face obiectul licenţei.
(3)Sistemul instituit conform alin. (1) permite ca, prin structura specializată în relaţia cu clienţii/utilizatorii, titularul licenţei:
a)să aducă la cunoştinţa clienţilor/utilizatorilor obligaţiile sale ce decurg din licenţă;
b)să notifice oricărui client, în scris, apariţia unor modificări cu privire la drepturile sau obligaţiile determinate de modificarea cadrului de reglementare. Titularul licenţei transmite notificarea la termenele prevăzute de reglementările în vigoare;
c)să notifice clienţilor/utilizatorilor săi, conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor contractuale, intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor contractate pe baza licenţei;
d)să asigure orice alte obligaţii de informare a clienţilor/ utilizatorilor dispuse de reglementările în vigoare;
e)să primească informaţii şi să ofere, la cerere, informaţii clienţilor/utilizatorilor săi privind problemele sau incidentele care afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau continuitatea serviciului de distribuţie;
f)să asigure informarea oricărui client/utilizator al său, în termen de 30 de zile, cu privire la orice schimbare de adresă sau număr de telefon care au permis anterior accesul la reţea şi/sau contractarea serviciului de transport a energiei electrice;
g)să informeze clienţii/utilizatorii reţelei electrice de transport cu privire la întreruperile planificate care i-ar putea afecta, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de producerea acestora;
h)să informeze, la cerere, utilizatorii reţelei electrice de transport cu privire la întreruperile accidentale, inclusiv cu privire la durata de remediere estimată a acestora.
(4)Titularul licenţei răspunde, prin sistemul instituit conform prevederilor alin. (1), oricărei solicitări adresate de un utilizator sau potenţial utilizator al reţelei electrice de transport pentru obţinerea de informaţii cu privire la reţeaua electrică de transport prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, în limita în care astfel de informaţii sunt necesare pentru a permite solicitantului să poată evalua corect posibilităţile pe care le are pentru a se racorda şi utiliza partea sau părţile de reţea prevăzute în cererea adresată titularului licenţei. Furnizarea acestor informaţii se face în condiţiile reglementărilor aprobate de autoritatea competentă cu privire la accesul la reţea.
Art. 63
Prin intermediul structurii specializate în relaţia cu clienţii/utilizatorii, titularul licenţei înregistrează cererile, sesizările şi reclamaţiile adresate de clienţii/utilizatorii săi în legătură cu calitatea serviciilor şi alte aspecte legate de activitatea sau practicile titularului licenţei în sectorul energiei electrice, precum şi modul de soluţionare a acestora.
Art. 64
(1)Titularul licenţei va face publice toate acele date, informaţii, proceduri şi rapoarte care, în conformitate cu reglementările în vigoare, trebuie puse la dispoziţia utilizatorilor reţelei electrice de transport şi a altor beneficiari de servicii/activităţi pe care le prestează în baza licenţei. Acestea se vor publica în limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională, şi vor fi sub formă de documente:
a)în format electronic, accesibile pe site-ul de internet al titularului licenţei;
b)pe suport hârtie, care pot fi consultate, la cerere, în locuri accesibile publicului.
(2)Titularul licenţei va face publice şi:
a)datele de contact ale compartimentelor din structura sa organizatorică, care sunt abilitate să furnizeze informaţii publice, conform reglementărilor în vigoare, precum şi programul de relaţii cu publicul al acelor compartimente;
b)modalitatea de solicitare şi de transmitere a informaţiilor, cu specificarea furnizării lor gratuite sau contra cost;
c)modalitatea de primire a sesizărilor şi reclamaţiilor;
d)toate costurile privind operarea, menţinerea şi dezvoltarea reţelelor, în conformitate cu reglementările autorităţii competente;
e)informaţiile referitoare la propriile activităţi, necesare utilizatorilor reţelei electrice de transport conform reglementărilor autorităţii competente, în vederea asigurării accesului eficient la reţea, a unei concurenţe efective şi a funcţionării eficiente a pieţei de energie;
f)orice alte informaţii pe care este obligat să le facă publice, în temeiul Legii, al reglementărilor în vigoare sau al unei decizii a autorităţii competente.
(3)Titularul licenţei va asigura funcţionarea permanentă, fără restricţii a site-ul său de internet.
SECŢIUNEA 18: Asigurarea confidenţialităţii
Art. 65
(1)Titularul licenţei are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor sensibile comercial, obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale.
(2)Pentru îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1), titularul licenţei trebuie să se asigure că informaţiile sensibile comercial obţinute de acesta în cursul activităţii sale nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.
(3)Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), titularul licenţei poate divulga informaţiile sensibile comercial obţinute în desfăşurarea activităţii, în situaţiile în care:
a)a obţinut consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
b)informaţia este deja publică;
c)titularul licenţei este obligat sau are permisiunea autorităţii competente de a divulga informaţia în scopul respectării unei decizii/unui ordin al autorităţii competente sau a unei legi în vigoare.
(4)În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), titularul licenţei va transmite autorităţii competente informaţiile a căror divulgare solicită să fie autorizată de autoritatea competentă.
(5)Prevederile alin. (1) se aplică şi în raport cu întreprinderile afiliate sau asociate titularului licenţei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice.
(6)Titularul licenţei este obligat să împiedice divulgarea discriminatorie a informaţiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial pentru terţi.
(7)Titularului licenţei îi este interzis să divulge sau să utilizeze către operatori economici afiliaţi/asociaţi, în situaţia vânzării sau cumpărării de energie electrică de către aceşti operatori economici, informaţiile sensibile din punct de vedere comercial obţinute de la terţi în contextul asigurării accesului la reţea.
(8)În situaţia în care titularul licenţei a făcut parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acestuia, precum şi personalului său le este interzis transferul informaţiilor deţinute, sensibile din punct de vedere comercial, către operatori economici din sectorul energiei electrice care desfăşoară activităţi de producere sau furnizare.
SECŢIUNEA 19: Asigurarea personalului calificat
Art. 66
(1)Titularul licenţei se va asigura că pe toată durata de valabilitate a licenţei dispune de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea în condiţii de siguranţă a tuturor activităţilor ce fac obiectul licenţei.
(2)Personalul angajat al titularului licenţei, precum şi cel pus la dispoziţie de prestatori de servicii sau de terţi către care titularul licenţei a cesionat/transferat activitatea de măsurare a energiei electrice nu au dreptul să presteze activităţi de proiectare, verificare de proiecte, executare sau operare de instalaţii electrice pentru utilizatori sau viitori utilizatori ai reţelei electrice de transport prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, direct sau prin intermediul unor operatori economici, conform Legii.
(3)Persoanele care exercită în cadrul titularului licenţei funcţii de conducere sau alte funcţii relevante în temeiul cărora au sau au avut acces la informaţii comerciale sensibile nu pot ocupa funcţii similare în cadrul operatorilor economici din domeniul producerii şi/sau furnizării de energie electrică, pe o perioadă de minimum 2 ani de la data încetării raporturilor contractuale cu operatorul de transport şi de sistem, interdicţie prevăzută şi reglementată în contractul individual de muncă.
CAPITOLUL IV: Transferul licenţei
Art. 67
(1)Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente transferul licenţei, prin mijloacele juridice prevăzute de lege, către o altă persoană fizică sau juridică, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.
(2)Intenţia de transfer al licenţei se notifică de către titularul licenţei autorităţii competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la operatorul economic care preia licenţa.
(3)Drepturile şi obligaţiile stabilite în Condiţiile licenţei nu pot fi transferate sau cesionate unor terţi.
(4)Titularului licenţei îi este interzis ca, prin achiziţia de servicii de la terţi sau prin orice altă modalitate, să transfere către terţi realizarea activităţilor stabilite de Condiţiile licenţei ca drepturi sau obligaţii ale titularului licenţei, componente ale activităţilor ce fac obiectul licenţei, prevăzute la art. 2, astfel încât asemenea activităţi să fie organizate şi realizate de terţi pe seama/în numele titularului licenţei.
(5)Prin derogare de la prevederile alin. (3) şi (4), activităţile de măsurare a energiei electrice şi de gestiune a datelor măsurate, prevăzute în cap. III "Obligaţii ale titularului licenţei", desfăşurate de titularul licenţei, pot fi transferate unei terţe persoane în condiţiile Legii şi ale reglementărilor emise de autoritatea competentă.
CAPITOLUL V: Control şi sancţiuni
Art. 68
Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care are dreptul:
a)să analizeze documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei;
b)să controleze, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei, inclusiv raportul de audit contabil realizat în condiţiile legii;
c)să verifice, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrică;
d)să iniţieze investigaţii şi să exercite alte atribuţii de control, conform Legii.
Art. 69
Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre Condiţiile licenţei, fără a aduce atingere competenţelor altor autorităţi publice, autoritatea competentă are dreptul să aplice sancţiuni, în temeiul şi conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, şi poate suspenda/retrage licenţa.
CAPITOLUL VI: Suspendarea/Retragerea licenţei
Art. 70
(1)Autoritatea competentă suspendă/retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
(2)Autoritatea competentă comunică titularului licenţei decizia de suspendare/retragere a licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
(3)Autoritatea competentă dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.
Art. 71
(1)Autoritatea competenta notifică în scris titularului licenţei, cu cel puţin 30 de zile înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/ retragerea licenţei, precum şi motivul care determină această măsură.
(2)În termen de 15 zile de la primirea unei comunicări privind intenţia de suspendare/retragere a licenţei, titularul licenţei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră relevante pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenţei.
(3)Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia.
CAPITOLUL VII: Modificarea licenţei
Art. 72
(1)La solicitarea scrisă a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.
(2)În cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
a)retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi;
b)modificarea licenţei.
Art. 73
Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia - modificarea legislaţiei primare şi/sau secundare, hotărâri judecătoreşti etc. - sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului.
Art. 74
Titularul licenţei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei. În acest caz, autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.
CAPITOLUL VIII: Căi de comunicare
Art. 75
(1)Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este prevăzută în Condiţiile licenţei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura autorităţii competente prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin fax ori la adresele electronice de corespondenţă indicate de autoritatea competentă, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale.
(2)Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.
CAPITOLUL IX: Tarife şi contribuţii
Art. 76
(1)Pe toata durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea licenţei, cu o notificare prealabilă.
(2)În cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate autorităţii competente conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, autoritatea competentă poate retrage licenţa fără preaviz sau notificarea prealabilă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 783 din data de 28 octombrie 2014