DECIZIE nr. 208 din 12 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

Augustin Zegrean

- preşedinte

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Cristina Cătălina Turcu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, excepţie ridicată de Constantin Bădici prin Sindicatul Poliţiştilor din România "Diamantul" în Dosarul nr. 37.230/3/CAF/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 944D/2015.
2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Magistratul-asistent referă că la dosar Ministerul Afacerilor Interne a depus un punct de vedere prin care apreciază că excepţia de neconstituţionalitate trebuie respinsă ca inadmisibilă sau, în subsidiar, ca neîntemeiată.
4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei ca inadmisibilă, întrucât autorul nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci se referă la modalitatea de aplicare a legii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
5. Prin Sentinţa civilă nr. 7.886 din 27 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 37.230/3/CAF/2013, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionala cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. Excepţia a fost ridicată de Constantin Bădici, prin Sindicatul Poliţiştilor din România "Diamantul", într-o cauză având ca obiect acţiunea în contencios administrativ prin care s-a solicitat anularea dispoziţiei prin care a fost sancţionat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 10%, pe o perioadă de două luni.
6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 sunt neconstituţionale deoarece, în măsura în care se interpretează că Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti s-a înfiinţat cu personalitate juridică în temeiul acestora, prevederile legale respective nu conţin expresiile "se înfiinţează" sau "se constituie", fiind imprevizibile şi aducând atingere principiului securităţii juridice. Pe de altă parte, în măsura în care prin textul de lege criticat s-ar înţelege că acesta constituie temeiul înfiinţării Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în conţinutul acestora nu se regăseşte condiţia imperativă prevăzută de art. 117 alin. (2) din Constituţie de a solicita avizul Curţii de Conturi, ceea ce duce la încălcarea acestui text constituţional, dar şi a principiului securităţii raporturilor juridice, cu sediul în art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală.
7. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată deoarece absenţa din textul de lege criticat a sintagmei "se înfiinţează" sau "se constituie" nu afectează în niciun fel interpretarea existenţei personalităţii juridice, de la data intrării în vigoare a textului. Prin urmare, textul este clar şi precis cu privire la existenţa personalităţii juridice. Faţă de criticile care sunt raportate la prevederile art. 117 alin. (2) din Constituţie, se arată că avizul Curţii de Conturi este necesar la înfiinţarea organelor de specialitate de către minister, însă textul nu precizează că Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organ de specialitate.
10. Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece motivul invocat de autorul excepţiei nu vizează neconstituţionalitatea textului de lege criticat, ci modul de interpretare şi aplicare a acestuia în raporturile de serviciu.
11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere transmis de Ministerul Afacerilor Interne, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, având următorul conţinut: "în municipiul Bucureşti se organizează şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti, condusă de un director general, ajutat de adjuncţi."
14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5), potrivit căruia "În România respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie", şi art. 117 alin. (2), potrivit căruia "Guvernul şi ministerele, cu avizul Curţii de Conturi, pot înfiinţa organe de specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaşte această competenţă.
15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că obiectul cauzei în care aceasta a fost ridicată îl constituie cererea de anulare a Dispoziţiei şefului Sectorului 4 Poliţie, prin care autorul excepţiei de neconstituţionalitate a fost sancţionat cu diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 10%, pe o perioadă de două luni, şi obligarea pârâtei să-i restituie sumele oprite din drepturile sale salariale şi să-i plătească cheltuieli de judecată. Aşadar, obiectul litigiului se circumscrie unor aspecte care vizează stricto sensu raportul de serviciu al autorului excepţiei, şi nu modului de înfiinţare a structurii din care acesta face parte, în motivare contestându-se calitatea de angajator a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, iar nu înfiinţarea şi organizarea acesteia, în aceste condiţii, textul de lege criticat nu are legătură cu soluţionarea cauzei în care excepţia a fost ridicată, astfel încât Curtea urmează să respingă ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate, nefiind îndeplinită condiţia de admisibilitate prevăzută de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.
16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, excepţie ridicată de Constantin Bădici prin Sindicatul Poliţiştilor din România "Diamantul" în Dosarul nr. 37.230/3/CAF/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 12 aprilie 2016.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 472 din data de 24 iunie 2016