DECIZIE nr. 240 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Simina Popescu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Societatea "Pyramid Agregate Company" - S.R.L. din Ştefăneşti în Dosarul nr. 3.918/232/2013 al Judecătoriei Găeşti şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.008D/2014 al Curţii Constituţionale.
2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.009D/2014, nr. 1.010D/2014 şi nr. 1.011D/2014, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, excepţie ridicată de Lalu M. Ionel Olteanu în Dosarul nr. 4.134/232/2013, de Ion Chelu în Dosarul nr. 24/232/2014 şi Dumitru V. Drăghici în Dosarul nr. 679/232/2014, dosare ale Judecătoriei Găeşti.
4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
5. Având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.
6. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării cauzelor.
7. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.009D/2014, nr. 1.010D/2014 şi nr. 1.011D/2014 la Dosarul nr. 1.008D/2014, care a fost primul înregistrat.
8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate a art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014, ca devenită inadmisibilă. În acest sens invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 755 din 16 decembrie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:
9. Prin încheierile din 2 septembrie 2014, pronunţate în dosarele nr. 3.918/232/2013, nr. 4.134/232/2013 şi nr. 679/232/2014 şi prin încheierea din 30 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 24/232/2014, Judecătoria Găeşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Excepţia a fost ridicată de Societatea "Pyramid Agregate Company" - S.R.L. din Ştefăneşti, Lalu M. Ionel Olteanu, Ion Chelu şi Dumitru V. Drăghici în cauze având ca obiect cererile de pronunţare a unor hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic.
10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii susţin, în esenţă, că prevederile criticate sunt neconstituţionale în raport cu dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie, întrucât, interpretând per a contrario art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, s-ar deduce că prevederile Legii nr. 17/2014 se aplică antecontractelor încheiate care nu au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acestei legi, respectiv antecontractului încheiat între părţi sub imperiul noului Cod civil, care nu dispune forma autentică a antecontractului de vânzare-cumpărare, având în vedere prevederile art. 1279, art. 1669 şi art. 1179 din Codul civil. Arată că, astfel cum a statuat Curtea Constituţională, "principiul neretroactivităţii este valabil pentru orice lege, indiferent de domeniul de reglementare al acesteia", iar soluţionarea conflictului de legi în timp face necesară diferenţierea dreptului subiectiv, constituit sub imperiul legii anterioare, de cel născut potrivit legii posterioare, această din urmă lege nu poate, fără a avea un efect retroactiv, să aducă atingere modalităţii în care legea anterioară a constituit dreptul respectiv, modalitate guvernată de principiul tempus regit actum, sens în care menţionează că cererile de chemare în judecată au fost introduse anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014.
11. Judecătoria Găeşti consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că nu se poate aprecia că textul de lege criticat este neconstituţional din perspectiva încălcării art. 15 alin. (2) din Constituţie numai pentru că limitează sfera de aplicare a Legii nr. 17/2014 doar în privinţa antecontractelor autentificate la notariat, după intrarea în vigoare a legii, deoarece tocmai principiul aplicării pentru viitor a legii noi şi corelativul neaplicării retroactive a acesteia este consacrat de textul de lege atacat ca fiind neconstituţional.
12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
13. Avocatul Poporului, în dosarele nr. 1.009D/2014-1.011D/2014, consideră că dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sunt constituţionale, sens în care arată că Legea nr. 17/2014 reprezintă legea specială în materia vânzării terenurilor agricole situate în extravilan. Prevederile legale criticate, care limitează sfera de aplicare a Legii nr. 17/2014 în privinţa antecontractelor şi pactelor de opţiune autentificate la notariat înainte de intrarea în vigoare a legii, nu conţin dispoziţii prin care să se indice aplicarea retroactivă a prevederilor legale criticate. Raţiunea legiuitorului în privinţa acestei reglementări este de a securiza instituţia vânzării, prin garanţiile de care se bucură înscrisul autentic şi care asigură siguranţa circuitului civil.
14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului în Dosarul nr. 1.008D/2014, nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014. Din examinarea considerentelor încheierilor de sesizare şi a notelor scrise ale autorilor excepţiei, Curtea reţine că, în realitate, criticile de neconstituţionalitate vizează dispoziţiile art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014, astfel încât urmează a examina constituţionalitatea acestor prevederi de lege având următorul cuprins: "Prevederile prezentei legi nu se aplică antecontractelor (...) care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia."
17. În opinia autorilor excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 15 alin. (2) potrivit căruia "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile".
18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, iar prin Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2015, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate, constatând că prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 referitoare la exceptarea antecontractelor autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014 de la aplicarea acesteia sunt neconstituţionale.
19. În aceste condiţii sunt incidente prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, potrivit cărora "Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale".
20. Curtea constată că acest caz de inadmisibilitate a excepţiei a intervenit după sesizarea Curţii Constituţionale, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.
21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Societatea "Pyramid Agregate Company" - S.R.L. din Ştefăneşti în Dosarul nr. 3.918/232/2013, de Lalu M. Ionel Olteanu în Dosarul nr. 4.134/232/2013, de Ion Chelu în Dosarul nr. 24/232/2014 şi Dumitru V. Drăghici în Dosarul nr. 679/232/2014, dosare ale Judecătoriei Găeşti.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Găeşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 7 aprilie 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 20 iulie 2015