HOTĂRÂRE nr. 319 din 6 mai 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul "Alte transferuri", cu suma de 203 mii lei, în vederea acordării unui ajutor umanitar de urgenţă Guvernului Republicii Federale Democrate Nepal, ca urmare a seismului din data de 25 aprilie 2015.
Art. 2
Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.
Art. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 322 din data de 12 mai 2015