HOTĂRÂRE nr. 581 din 9 iulie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul maxim de posturi este de 139, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. Începând cu 1 ianuarie 2015, numărul maxim de posturi este de 143, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
2.La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul culturii este ajutat de 3 secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general şi un secretar general adjunct."
3.Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Culturii" se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
4.La anexa nr. 2, la punctul II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice de cultură de importanţă naţională finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat", nota din final va avea următorul cuprins:
"NOTĂ:
Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-46 pot utiliza un număr maxim de 5.659 de posturi."
Art. II
(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii se modifică prin ordin al ministrului culturii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2)Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Culturii
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)
Numărul maxim de posturi -139
Începând cu anul 2015 numărul maxim de posturi - 143 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)
_______
* Se organizează la nivel de compartiment conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului culturii.
** Secretarii se stat şi subsecretarul de stat exercita atribuţiile delegate prin ordin al ministrului culturii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 525 din data de 15 iulie 2014