HOTĂRÂRE nr. 1061 din 11 decembrie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004
În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Prin prezenta hotărâre se stabilesc unele măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 334 din 17 decembrie 2010, denumit în continuare Regulament, precum şi faptele ce constituie contravenţii şi sancţiunile contravenţionale aferente.
Art. 2
(1)În aplicarea art. 25 din Regulament, se desemnează:
a)Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca "organism naţional responsabil" pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului în ceea ce priveşte respectarea drepturilor pasagerilor;
b)Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ca "organism naţional responsabil" pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului în ceea ce priveşte respectarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilităţi şi ale persoanelor cu mobilitate redusă.
(2)Organismele naţionale responsabile desemnate potrivit alin. (1) îşi stabilesc măsurile şi mecanismele necesare pentru a asigura respectarea Regulamentului prin instrucţiuni sau proceduri proprii aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, respectiv al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
(3)Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană asupra desemnării organismelor naţionale responsabile prevăzute la alin. (1).
(4)Până la data de 1 iunie 2015 şi, ulterior, din 2 în 2 ani, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va publica pe site-ul propriu raportul referitor la activitatea desfăşurată conform art. 26 din Regulament.
(5)Ministerul Transporturilor şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor sprijini şi asista Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit alin. (1), (2) şi (4).
Art. 3
Următoarele fapte constituie contravenţii:
a)oferirea de tarife sau condiţii contractuale discriminatorii, potrivit art. 4 (Biletele şi condiţiile contractuale nediscriminatorii) alin. (2) din Regulament;
b)nerespectarea de către operatorii de transport, agenţii de voiaj sau operatorii de turism a obligaţiilor prevăzute la art. 7 (Dreptul la transport), art. 8 (Derogări şi condiţii speciale) alin. (2), (4) şi (5) şi art. 9 (Accesibilitate şi informare) alin. (4) din Regulament;
c)refuzul operatorilor de transport, agenţilor de voiaj sau operatorilor de turism de a efectua redirecţionarea sau rambursarea costului biletului conform art. 8 (Derogări şi condiţii speciale) alin. (3) din Regulament;
d)nerespectarea de către operatorii de transport sau operatorii terminalelor, după caz, a condiţiilor de acces nediscriminatorii la bordul navei al persoanelor cu dizabilităţi, al persoanelor cu mobilitate redusă şi al însoţitorilor, precum şi a cerinţelor de informare prevăzute la art. 9 (Accesibilitate şi informare) alin. (1) şi (2) din Regulament;
e)nerespectarea prevederilor art. 10 (Dreptul la asistenţă în porturi şi la bordul navelor), art. 11 (Condiţiile în care se asigură asistenţa) alin. (3), (4) şi (5), precum şi art. 12 (Primirea notificărilor şi desemnarea punctelor de întâlnire) din Regulament privind asistenţa şi, respectiv, desemnarea unui punct de lucru şi informare;
f)nestabilirea şi lipsa informării privind standardele de calitate pentru asistenţa persoanelor cu mobilitate redusă conform art. 13 (Standarde de calitate pentru asistenţă) alin. (1) şi (3) din Regulament;
g)lipsa procedurilor de formare privind dizabilităţile pentru personalul terminalelor potrivit art. 14 (Formare şi instrucţiuni) din Regulament;
h)refuzul operatorilor de transport de a acorda asistenţă sau de a efectua redirecţionarea ori rambursarea costului biletului sau de a oferi despăgubiri potrivit prevederilor art. 17 (Asistenţa în cazul anulării sau întârzierii plecărilor), respectiv art. 18 (Redirecţionare şi rambursare în cazul anulării sau întârzierii plecării) şi art. 19 (Despăgubiri pentru preţul biletului în cazul unei întârzieri la sosire) alin. (5) din Regulament;
i)refuzul operatorilor de transport sau operatorilor de terminale de acordare de asistenţă şi despăgubiri unui pasager îndreptăţit să beneficieze de respectivele drepturi, conform prevederilor art. 15 (Despăgubirile pentru echipamentul de mobilitate sau alte echipamente specifice) din Regulament;
j)neefectuarea informării pasagerilor de către operatorii de transport şi operatorii terminalelor în cazul anulării sau întârzierii plecărilor, conform prevederilor art. 16 (Informaţii în cazul anulării sau întârzierii plecărilor) din Regulament, precum şi asupra drepturilor privitoare la informaţiile despre călătorie, conform prevederilor art. 22 (Dreptul la informaţii despre călătorie) din Regulament;
k)neefectuarea informării pasagerilor asupra drepturilor acestora de către operatorii de transport, operatorii terminalelor, conform prevederilor art. 23 (Informaţii privind drepturile pasagerilor) din Regulament;
l)nerespectarea prevederilor art. 24 (Plângeri) alin. (1) din Regulament privind stabilirea unui mecanism accesibil pentru soluţionarea plângerilor legate de drepturile şi obligaţiile reglementate de Regulament.
Art. 4
(1)Contravenţiile prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează:
a)contravenţiile prevăzute la lit. a)-g), cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei;
b)contravenţiile prevăzute la lit. h), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei;
c)contravenţiile prevăzute la lit. i), cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei.
(2)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, agentului de voiaj, operatorului de turism, operatorului de transport, operatorului terminalului, individual, pentru fiecare pasager sau însoţitor pentru care se constată nerespectarea obligaţiilor ce îi revin potrivit Regulamentului.
(3)Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 3, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi cei ai Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
(4)Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Cristian Nica

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 825 din data de 23 decembrie 2013