ORDIN nr. 180 din 14 aprilie 2014 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale prevăzute în anexele nr. 1-42, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

22.050

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

din care:

02

21.849

a) Venituri din activitatea de bază

03

18.846

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1.206

c) Alte venituri din exploatare

05

1.797

2. VENITURI FINANCIARE

06

201

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

21.895

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

21.895

a) Bunuri şi servicii

10

4.489

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

15.383

- cheltuieli cu salariile din care:

12

11.206

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

101

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.331

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

56

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

583

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

28

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

95

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

28

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

102

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

954

- tichete de masă

23

466

- deplasări, detaşări

24

488

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.790

d) Cheltuieli de protocol

26

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

6

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

224

h) Alte cheltuieli

30

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

155

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

25

V. REZULTATUL NET

37

130

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

130

a) pentru cointeresarea personalului

40

26

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

78

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

26

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

80

1. Surse proprii

44

80

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

80

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

80

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

22.050

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

21.895

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

155

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

216

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

186

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4.256

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.325

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,71

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

102,08

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

1,07

10. Plăţi restante

65

250

11. Creanţe de încasat

66

500

ANEXA nr. 2: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

40.300

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

din care:

02

39.455

a) Venituri din activitatea de bază

03

24.500

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

8.150

c) Alte venituri din exploatare

05

6.805

2. VENITURI FINANCIARE

06

845

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

39.629

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

38.691

a) Bunuri şi servicii

10

13.293

b) Cheltuieli de personaj din care:

11

17.276

- cheltuieli cu salariile din care:

12

11.833

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

144

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

192

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.461

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

58

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

615

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

29

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

101

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

29

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

2.150

- tichete de masă

23

533

- deplasări, detaşări

24

599

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4.741

d) Cheltuieli de protocol

26

162

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

86

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

237

h) Alte cheltuieli

30

2.896

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

938

- cheltuieli privind dobânzile

32

63

- alte cheltuieli financiare

33

0

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

671

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

131

V. REZULTATUL NET

37

540

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

540

a) pentru cointeresarea personalului

40

108

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

108

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

324

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.550

1. Surse proprii

44

150

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

1.400

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1.550

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

150

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

1.400

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

40.300

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

39.629

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

671

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

247

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

142

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.895

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.998

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

1,7

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

163

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

1,03

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 3: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

11.902

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

11.871

a) Venituri din activitatea de bază

03

4.835

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

3.856

c) Alte venituri din exploatare

05

3.180

2. VENITURI FINANCIARE

06

31

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

11.902

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

11.871

a) Bunuri şi servicii

10

4.198

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

5.468

- cheltuieli cu salariile din care:

12

4.278

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

92

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

66

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

890

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

21

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

222

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

11

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

36

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

10

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

 

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.180

d) Cheltuieli de protocol

26

 

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

25

h) Alte cheltuieli

30

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

31

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

31

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

 

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

 

V. REZULTATUL NET

37

 

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

120

1. Surse proprii

44

5

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

115

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

120

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

120

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

11.902

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

11.902

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

 

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

140

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

63

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2.470

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2.919

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

 

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

85,01

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

 

10. Plăţi restante

65

976

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 4: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

20.260

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

20.150

a) Venituri din activitatea de bază

03

16.628

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

2.490

c) Alte venituri din exploatare

05

1.032

2. VENITURI FINANCIARE

06

110

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

20.150

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

19.918

a) Bunuri şi servicii, din care:

10

1.420

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

10.771

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7.938

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

126

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

126

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.651

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

39

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

413

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

20

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

67

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

20

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

623

- ti chete de masă

23

223

- deplasări, detaşări

24

400

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.419

d) Cheltuieli de protocol

26

30

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

18

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

50

h) Alte cheltuieli

30

5.210

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

232

- cheltuieli privind dobânzile

32

150

- alte cheltuieli financiare

33

82

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

110

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

22

V. REZULTATUL NET

37

88

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

88

a) pentru cointeresarea personalului

40

18

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

52

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

18

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

245

1. Surse proprii

44

147

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

92

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

6

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

245

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

245

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

20.260

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

20.150

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

110

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

199

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

120

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.234,85

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.397,1

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,55

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

101,81

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

7,98

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

ANEXA nr. 5: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI AGRICOLE ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

11600

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

din care:

02

11580

a) Venituri din activitatea de bază

03

8042

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

330

c) Alte venituri din exploatare

05

3208

2. VENITURI FINANCIARE

06

20

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

11510

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

11390

a) Bunuri şi servicii

10

1807

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

7514

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5800

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

156

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

173

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1206

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

28

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

302

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

15

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

49

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

14

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

100

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

100

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1750

d) Cheltuieli de protocol

26

8

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

11

h) Alte cheltuieli

30

300

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

120

- cheltuieli privind dobânzile

32

90

- alte cheltuieli financiare

33

30

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

90

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

15

V. REZULTATUL NET

37

75

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

75

a) pentru cointeresarea personalului

40

15

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

45

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

15

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

165

1. Surse proprii

44

50

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

115

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

165

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

165

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

11600

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

11510

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

90

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

170

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

140

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2698

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2923

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,78

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

68,24

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

0,85

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 6: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" - IFIN-HH BUCUREŞTI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

204.562

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

203.562

a) Venituri din activitatea de bază

03

174.062

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

2.500

c) Alte venituri din exploatare

05

27.000

2. VENITURI FINANCIARE

06

1.000

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

203.756

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

203.229

a) Bunuri şi servicii

10

44.788

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

74.877

- cheltuieli cu salariile din care:

12

53.264

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

220

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

230

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

11.079

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

265

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

2.770

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

133

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

453

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

133

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

6.780

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

6.780

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

25.994

d) Cheltuieli de protocol

26

97

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

396

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

57.077

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

527

- cheltuieli privind dobânzile

32

100

- alte cheltuieli financiare

33

427

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

806

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

142

V. REZULTATUL NET

37

664

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

664

a) pentru cointeresarea personalului

40

133

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

398

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

133

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

373.282

1. Surse proprii

44

1.690

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

6.040

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

365.552

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

373.282

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

373.282

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

204.562

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

203.756

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

806

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

814

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

569

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/lună

60

5.413

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5.890

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,40

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

251

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

0,09

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

2.000

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei Naţionale, inclusiv cele pentru finanţarea Programului Nucleu, din finanţarea instituţională de bază şi din finanţarea instituţională complementară, după caz, sunt în sumă de 12.360 mii lei, încheiate până la data de 07.02.2014, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei. Valoarea finanţată în anul 2014, din Fonduri Structurale pentru realizarea proiectului ELI-NP este de 25.088 mii lei.
ANEXA nr. 7: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

96.659

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

96.568

a) Venituri din activitatea de bază

03

87.591

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

8.977

c) Alte venituri din exploatare

05

 

2. VENITURI FINANCIARE

06

91

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

96.594

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

96.568

a) Bunuri şi servicii

10

41.439

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

45.010

- cheltuieli cu salariile din care:

12

32.866

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

121

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

6.836

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

164

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1.709

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

82

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

279

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

82

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

2.992

- tichete de masă

23

672

- deplasări, detaşări

24

2.320

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

9.348

d) Cheltuieli de protocol

26

13

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

18

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

550

h) Alte cheltuieli

30

190

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

26

- cheltuieli privind dobânzile

32

14

- alte cheltuieli financiare

33

12

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

65

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

14

V. REZULTATUL NET

37

51

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

51

a) pentru cointeresarea personalului

40

10

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

31

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

10

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

825

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

825

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

825

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

825

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

96.659

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

96.594

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

65

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

464

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

369

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5.871

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6.435

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,07

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

208

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

0,99

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 8: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - I.F.T. IAŞI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

23477

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

23089

a) Venituri din activitatea de bază

03

19048

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

10

c) Alte venituri din exploatare

05

4031

2. VENITURI FINANCIARE

06

388

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

23465

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

23077

a) Bunuri şi servicii

10

11020

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

7607

- cheltuieli cu salariile din care:

12

4516

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

24

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

78

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

939

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

23

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

235

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

11

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

39

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

11

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1833

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

1833

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4420

d) Cheltuieli de protocol

26

10

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

20

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

388

- cheltuieli privind dobânzile

32

220

- alte cheltuieli financiare

33

168

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

12

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

4

V. REZULTATUL NET

37

8

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

8

a) pentru cointeresarea personalului

40

2

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

4

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

2

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3081

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stal pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

3081

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

3081

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

3081

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

23477

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

23465

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

12

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

80

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

61

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4656

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5466

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,05

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

293

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

0,22

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 9: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

57.080

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

57.020

a) Venituri din activitatea de bază

03

40.850

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

370

c) Alte venituri din exploatare

05

15.800

2. VENITURI FINANCIARE

06

60

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

56.730

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

56.675

a) Bunuri şi servicii

10

13.132

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

26.425

- cheltuieli cu salariile din care:

12

19.500

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

110

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

133

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

4.290

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

97

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1.014

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

49

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

166

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

48

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.261

- tichete de masă

23

561

- deplasări, detaşări

24

700

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

15.200

d) Cheltuieli de protocol

26

47

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

21

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

350

h) Alte cheltuieli

30

1.500

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

55

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

55

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

350

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

62

V. REZULTATUL NET

37

288

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

288

a) pentru cointeresarea personalului

40

58

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

172

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

58

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.000

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

2.000

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

2.000

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2.000

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

57.080

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

56.730

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

350

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

257

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

210

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

6.269

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6.294

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,62

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

222

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

14,25

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

ANEXA nr. 10: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

20.080

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

19.600

a) Venituri din activitatea de bază

03

18.837

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

322

c) Alte venituri din exploatare

05

441

2. VENITURI FINANCIARE

06

480

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

19.511

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

19.188

a) Bunuri şi servicii

10

3.664

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

8.151

- cheltuieli cu salariile din care:

12

6.113

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

141

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

135

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.272

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

30

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

318

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

16

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

51

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

15

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

336

- tichete de masă

23

231

- deplasări, detaşări

24

105

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

6.502

d) Cheltuieli de protocol

26

2

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

119

h) Alte cheltuieli

30

750

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

323

- cheltuieli privind dobânzile

32

104

- alte cheltuieli financiare

33

219

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

569

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

91

V. REZULTATUL NET

37

478

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

478

a) pentru cointeresarea personalului

40

96

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

286

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

96

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

464

1. Surse proprii

44

397

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

67

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

464

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

464

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

20.080

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

19.511

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

569

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

107

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

75

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4.588

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei^persoană/lună

61

5.593

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

2,91

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

187,66

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

11,55

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 11: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

6510

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

6500

a) Venituri din activitatea de bază

03

5000

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

700

c) Alte venituri din exploatare

05

800

2. VENITURI FINANCIARE

06

10

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

6460

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

6460

a) Bunuri şi servicii

10

2173

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

3016

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2348

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

67

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

70

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

488

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

11

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

122

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

6

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

20

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

6

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

15

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

15

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1200

d) Cheltuieli de protocol

26

18

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

3

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

50

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

50

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

11

V. REZULTATUL NET

37

39

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

39

a) pentru cointeresarea personalului

40

8

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

23

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

8

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1415

1. Surse proprii

44

500

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

915

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1415

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1415

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

6510

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

6460

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

50

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

113

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

79

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

1645

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

1709

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,77

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

57,61

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

0,12

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 12: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

13210

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

13195

a) Venituri din activitatea de bază

03

11525

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

70

c) Alte venituri din exploatare

05

1600

2. VENITURI FINANCIARE

06

15

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

13156

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

12426

a) Bunuri şi servicii

10

1310

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

5612

- cheltuieli cu salariile din care:

12

4165

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

75

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

204

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

866

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

20

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

217

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

10

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

35

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

10

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

289

- tichete de masă

23

189

- deplasări, detaşări

24

100

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

5500

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

3

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

730

- cheltuieli privind dobânzile

32

720

- alte cheltuieli financiare

33

10

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

54

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

9

V. REZULTATUL NET

37

45

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

45

a) pentru cointeresarea personalului

40

9

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

27

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

9

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

20000

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

20000

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

20000

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

20000

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

13210

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

13156

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

54

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

91

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

80

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3598

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3724

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0,41

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

145

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

0,84

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 13: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

18.800

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

17.900

a) Venituri din activitatea de bază

03

14.100

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

3.800

c) Alte venituri din exploatare

05

 

2. VENITURI FINANCIARE

06

900

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18.750

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

18.600

a) Bunuri şi servicii

10

3.300

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

10.470

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7.580

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

200

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

225

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.577

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

37

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

394

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

20

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

64

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

18

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

780

- tichete de masă

23

160

- deplasări, detaşări

24

620

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.100

d) Cheltuieli de protocol

26

30

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

40

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

10

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

100

h) Alte cheltuieli

30

2.550

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

150

- cheltuieli privind dobânzile

32

20

- alte cheltuieli financiare

33

130

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

50

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

13

V. REZULTATUL NET

37

37

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

37

a) pentru cointeresarea personalului

40

7

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

22

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

8

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.282

1. Surse proprii

44

1.500

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

820

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

962

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

3.282

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

3.282

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

18.800

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

18.750

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

50

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

135

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

60

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4.450

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5.470

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,27

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

139,26

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

0,65

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 14: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INCDSB BUCUREŞTI
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

17.540

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

17.450

a) Venituri din activitatea de bază

03

13.500

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

2.500

c) Alte venituri din exploatare

05

1.450

2. VENITURI FINANCIARE

06

90

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

17.359

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

17.359

a) Bunuri şi servicii

10

1.000

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

11.386

- cheltuieli cu salariile din care:

12

8.500

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

101

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.768

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

42<