ORDIN nr. M.63 din 16 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale
Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 48 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:
"d1) Emblema de Onoare a Finanţelor Militare;"
2.La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pe aversul emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-j) este reprezentat, după caz, însemnul heraldic al Direcţiei generale de informaţii a apărării, Direcţiei management resurse umane, Direcţiei financiar-contabile, Direcţiei medicale sau scutul heraldic al categoriei de forţe ale armatei sau al comandamentului de armă, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuţa superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuţă este ataşat dispozitivul de prindere compus din două inele."
3.La articolul 11 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
"b1) EMBLEMA DE ONOARE A FINANŢELOR MILITARE;"
4.La articolul 11 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
"c1) de culoare mov, cu două benzi de 5 mm de culoare albă, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Finanţelor Militare;"
5.La articolul 15 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) personalului militar, personalului civil şi/sau structurilor din Ministerul Apărării Naţionale, rezerviştilor, veteranilor de război, precum şi persoanelor fizice/juridice şi instituţiilor române din afara Ministerului Apărării Naţionale;
b) militarilor, persoanelor fizice/juridice şi instituţiilor din străinătate."
6.După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:
"Art. 181
Emblema de Onoare a Finanţelor Militare se conferă prin ordin de către şeful Direcţiei financiar-contabile din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor militare din subordinea Statului Major General, ale şefilor structurilor militare centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotament dovedit în sprijinul structurilor financiar-contabile, astfel:
a) personalului militar, personalului civil şi structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române;
b) militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate."
7.După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 41, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

ANEXĂ: EMBLEMA DE ONOARE A FINANŢELOR MILITARE
(- Anexa nr. 41 la Ordinul nr. M.102/2012)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 379 din data de 18 mai 2016