ORDIN nr. 705 din 20 mai 2014 pentru stabilirea Procedurii de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic
Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 111.037 din 15 mai 2014,
având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:
Art. 1
Se stabileşte Procedura de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXĂ: PROCEDURA de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic
Art. 1
Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând:
a)sumele recuperate sau, după caz, depuse voluntar de către beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic în contul de subvenţii al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prevăzute la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic;
b)sumele aferente primelor neîncasate în cadrul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 48/2014.
Art. 2
Sumele prevăzute la art. 1 lit. a) se virează în contul beneficiarilor, conform evidenţelor Direcţiei economice din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură referitoare la sumele recuperate sau, după caz, depuse voluntar.
Art. 3
(1)Sumele prevăzute la art. 1 lit. b) se calculează de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în funcţie de efectivele care au fost eligibile la momentul respingerii cererii de plată şi de cuantumul stabilit anual prin hotărâre a Guvernului.
(2)Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente acestora, prevăzute la alin. (1).
Art. 4
(1)În baza situaţiilor centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente acestora, prevăzute la art. 3 alin. (2), transmise de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi a evidenţelor Direcţiei economice din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţiile centralizatoare ale sumelor cuvenite pentru plăţile prevăzute la art. 1.
(2)În baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la alin. (1), transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare.
Art. 5
După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subvenţii al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 6
În cazul decesului beneficiarilor plăţii sumelor prevăzute la art. 1, sumele cuvenite se virează în conturile succesorilor în baza copiilor actelor de succesiune, care se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 379 din data de 22 mai 2014