HOTĂRÂRE nr. 1282 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economioo-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 22 martie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexe la Hotărârea Guvernului nr. 180/2012)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi
Galaţi, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2012
   

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 Rectificat

0

1

2

3

4

A

  

VENITURI TOTALE

1

80.048,00

 

l

 

Venituri din exploatare, din care:

2

77.798,00

  

a)

din producţia vândută

3

28.900,00

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 
  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

43.538,00

   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

43.538,00

   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 
  

d)

producţia de imobilizări

8

400,00

  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

4.960,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

2.250,00

  

a)

din imobilizări financiare

11

 
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 
  

c)

din dobânzi

13

20,00

  

d)

alte venituri financiare

14

2.230,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

A

  

CHELTUIELI TOTALE

16

80.048,00

B

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

77.948,00

  

a)

cheltuieli materiale

18

10.550,00

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

600,00

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 
  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

30.019,00

   

d1

ch. cu salariile

22

21.760,00

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

7.126,00

    

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

5.295,00

    

- ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

135,00

    

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.353,00

    

- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fundului de salarii

27

343,00

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.133,00

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

433,00

    

- tichete de creşă. cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 
    

d3.2) tichete de masă

32

700,00

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

 
  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente

34

2.250,00

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

25,00

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

6.900,00

  

h)

ch. cu prestaţiile externe, din care:

37

24.359,00

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

3.245,00

   

i1) - contract de mandat

39

130,00

   

i2) - ch. de protocol, din care:

40

33,00

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 
   

i3) - ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

7,00

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 
   

i5) ch. cu taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor

46

 
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 
 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

2.100,00

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 
  

b)

alte cheltuieli financiare

50

2.100,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 
 

1

 

Rezerve legale

55

 
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 
 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

650,00

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

650,00

  

a)

cheltuieli materiale

66

45,00

  

b)

cheltuieli salariale

67

260,00

  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

333,00

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitatea

69

10,00

  

e)

alte cheltuieli

70

2,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

84.836,00

 

1

 

Surse proprii

72

2.800,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 
 

3

 

Credite bancare

74

 
  

a)

- interne

75

 
  

b)

- externe

76

 
 

4

 

Fonduri europene

77

61.374,00

    

- îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre pe sectorul Călăraşi-Brăila (km.375-km.175)

77a

52.784,00

    

- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno - bulgar

77b

 
    

- monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km.375-km.175

77c

7.039,00

    

- realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor minime de navigaţie

77d

876,00

    

- alte facilitaţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe 3

77f

675,00

 

5

 

Alte surse

78

20.662,00

    

investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat

78a

1.000,00

    

- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG 187/2002, Legea de ratificare 120/2003. Contractul de finanţare 21490/2002

78b

19.662,00

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

84.836,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

84.836,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 
  

a)

interne

82

 
  

b)

externe

83

 

X

  

REZERVE, din care:

84

 

XI

1

 

Rezerve legale

85

 
 

2

 

Rezerve statutare

86

 
 

3

 

Alte rezerve

87

 

IX

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

80.048,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

80.048,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

662

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

680

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

22.460,00

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

21.649,00

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

111,00

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

700,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

2.653,06

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură

98

2.752.45

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

99

 
 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

 
 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

6,89

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

102

1.000,00

 

11

 

Plăţi restante

103

 
  

a)

preţuri curente

104

 
  

b)

preţuri comparabile

105

 
 

12

 

Creanţe restante

106

791,00

  

a)

preţuri curente

107

791,00

  

b)

preţuri comparabile

108

791,00

Indicatorul fizic - măsurători topohidrografice, exprimat în km ridicări hidrografice
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 890 din data de 27 decembrie 2012