În temeiul art. 49 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată,
Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 17 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se acordă, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, ale art. II din Legea nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi a prezentelor norme metodologice, pe bază de cerere, deputaţilor şi senatorilor care, începând cu anul 1990, au deţinut calitatea de parlamentar, la încetarea mandatului, dacă nu sunt realeşi pentru un nou mandat."
2.Articolele 3 şi 4 se abrogă.
3.La articolul 8, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(5) Cererile depuse până la intrarea în vigoare a prezentelor norme îşi menţin valabilitatea, urmând ca dosarul să fie completat în termen de 30 de zile cu actele necesare stabilirii indemnizaţiei pentru limită de vârstă.
…………………
(7) În cazul dosarului incomplet, se va pune în vedere solicitantului completarea acestuia în termen de 30 de zile, drepturile urmând să se acorde de la data depunerii cererii."
4.La articolul 9 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) declaraţie pe propria răspundere, completată de beneficiar conform modelului prezentat în anexa nr. 2."
5.La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.
6.La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se va emite în trei exemplare, dintre care unul va fi transmis de îndată beneficiarului."
Art. II
Pentru cererile depuse până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, termenele prevăzute la art. 8 alin. (5) şi (7) din Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2016, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. III
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. IV
Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2016, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 21 martie 2016.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 269 din data de 8 aprilie 2016