DECIZIE nr. 101 din 9 octombrie 2014 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Naţională a Artiştilor din România - UNART drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de UNART pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune
Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/8.197 din 9 octombrie 2014,
în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Deciziei civile nr. 10A din 23 ianuarie 2013 şi ale încheierii de şedinţă din 5 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale,
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 30 august 2013, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 106/2013,
în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi a Deciziei prim-ministrului nr. 73/2014 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.
Art. 1
Se desemnează Uniunea Naţională a Artiştilor din România - UNART, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 50 B, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de UNART pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune.
Art. 2
Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.
Art. 3
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro
-****-

Director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 748 din data de 14 octombrie 2014