HOTĂRÂRE nr. 800 din 17 septembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor proiecte culturale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii", din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2014, cu suma de 2.580 mii lei, din care 2.500 mii lei pentru finanţarea Festivalului Naţional de Teatru şi 80 mii lei pentru finanţarea participării Corului de copii "Theotokos" din Alba Iulia la turneul din Japonia.
Art. 2
(1)Sumele prevăzute la art. 1 pot fi utilizate pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2014.
(2)Finanţarea proiectelor culturale se acordă pe bază de contract încheiat între Ministerul Culturii şi beneficiari, cu încadrarea în cuantumul prevăzut la art. 1.
(3)Decontarea cheltuielilor realizate potrivit alin. (2) se face de către Ministerul Culturii pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, prezentate Ministerului Culturii.
Art. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014.
Art. 4
Ministerul Culturii şi alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul culturii,

Kelemen Hunor

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 696 din data de 23 septembrie 2014