HOTĂRÂRE nr. 1 din 30 mai 2016 pentru modificarea Statutului Academiei de Ştiinţe Juridice din România
Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe Juridice din România adoptă prezenta hotărâre
Art. I
Statutul Academiei de Ştiinţe Juridice din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 octombrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 7, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Până la constituirea secţiilor de specialitate ale AŞJR, propunerile de candidaţi pentru membri titulari şi membri corespondenţi se fac de prezidiul AŞJR.
(2) După constituirea secţiilor de specialitate, alegerea de noi membri ai AŞJR se face potrivit procedurilor de alegere stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al AŞJR.
(3) Propunerile de candidaţi pentru membri de onoare se fac de prezidiul AŞJR."
2.La articolul 10 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) Secţia de drept internaţional;"
3.La articolul 16 alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) În cadrul AŞJR funcţionează un consiliu de onoare condus de un preşedinte. Consiliul de onoare este o structură consultativă menită să vegheze la buna reputaţie a AŞJR.
(2) Consiliul de onoare este format din preşedintele acestuia şi 4 membri aleşi de adunarea generală a AŞJR."
4.La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite prin prezentul statut şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare al AŞJR, precum şi cele încredinţate de preşedinte. Acesta asigură la nivel central, prin aparatul de lucru, realizarea legăturilor funcţionale între secţiile de specialitate, între acestea şi filialele teritoriale, precum şi colaborarea cu terţii. În exercitarea atribuţiilor sale, secretarul general este sprijinit de un secretar executiv al AŞJR, numit, la propunerea acestuia, de către prezidiu."
Art. II
Statutul Academiei de Ştiinţe Juridice din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 octombrie 2015, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Prezenta hotărâre a fost aprobată în Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe Juridice din România la data de 30 mai 2016.

Preşedintele Academiei de Ştiinţe Juridice din România,

Ioan Chelaru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 485 din data de 29 iunie 2016