REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 12 februarie 2014 privind licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, ediţia 3/2013
CAPITOLUL 1: Definiţii şi abrevieri
SECŢIUNEA 1: RACR-LPN 5.100 Definiţii
(1)Autoritatea Aeronautică Civilă Română
Organism tehnic specializat, desemnat de Ministerul Transporturilor, pentru certificarea personalului aeronautic civil.
(2)Acceptarea licenţelor emise de alte state
Orice act de recunoaştere sau validare de către România a unei licenţe emise de un alt stat, împreună cu privilegiile şi certificatele asociate licenţei respective. Acceptarea, care se poate concretiza inclusiv prin emiterea unei licenţe de către AACR, nu va depăşi perioada de valabilitate a licenţei originale.
(3)Acceptare
Lipsa oricărei obiecţii din partea AACR din punct de vedere al îndeplinirii scopului propus
(4)Autorizare
Confirmare oficială dată printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice civile române prin care se atestă capacitatea deţinătorului unei licenţe de personal aeronautic navigant de a desfăşura activităţile aeronautice civile menţionate în acest document
(5)Calificare
Menţiunea înscrisă într-o licenţă care stabileşte anumite condiţii speciale, privilegii sau limitări referitoare la acea licenţă
(6)Categorie (de aeronavă)
Clasificarea aeronavelor în funcţie de caracteristicile de bază specificate (de exemplu: avion, elicopter, planor, balon liber)
(7)Cooperare în echipaj multiplu
Funcţionarea echipajului ca o echipă formată din membri care cooperează sub conducerea pilotului comandant
(8)Examinator
Persoana responsabilă cu efectuarea testului practic în vederea obţinerii, reînnoirii, revalidării unei licenţe sau a unei calificări ori autorizări asociate licenţei deţinute
(9)Licenţă
Document oficial individual emis de o autoritate aeronautică civilă naţională prin care se acordă deţinătorului dreptul de a desfăşura activităţile aeronautice specificate în acest document, în conformitate cu reglementările naţionale în vigoare
(10)Privilegiu (al unui deţinător de licenţă)
Drept conferit ca urmare a deţinerii unei licenţe, calificări şi autorizări
(11)Recunoaşterea unei licenţe emise de un alt stat
Acordarea permisiunii, fără nicio altă formalitate, de a utiliza o licenţă emisă de un alt stat, pe o aeronavă înmatriculată în România, cu toate privilegiile conferite de aceasta, în cazul în care între România şi statul respectiv există un tratat bilateral de recunoaştere reciprocă a licenţelor, autorizaţiilor şi certificatelor
(12)Reemitere
Procedeu administrativ prin care o licenţă aflată în termen de valabilitate este preschimbată (emisă din nou), ca urmare a modificării unor date conţinute în acest document
(13)Reînnoire
Procedeu administrativ efectuat după ce o calificare sau o autorizare a expirat, prin care se reînnoiesc privilegiile unei licenţe, calificări ori autorizări expirate, pentru o nouă perioadă următoare specificată, în urma îndeplinirii cerinţelor specifice
(14)Revalidare
Procedeu administrativ efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei calificări sau autorizări prin care se permite deţinătorului de a continua exercitarea privilegiilor calificării ori autorizării pentru o perioadă următoare specificată în urma îndeplinirii cerinţelor specifice
(15)Revocare
Retragerea permanentă, de către autoritatea aeronautică civilă emitentă, a unei licenţe sau autorizări
(16)Suspendare
Măsură constând în retragerea temporară, pentru o perioadă de timp, stabilită de către autoritatea aeronautică civilă emitentă, a privilegiilor conferite ca urmare a deţinerii unei licenţe sau autorizări
(17)Test de îndemânare
Testul de îndemânare reprezintă demonstraţia de îndemânare pentru emiterea unei licenţe sau calificări incluzând şi examinarea orală pe care examinatorul o poate cere.
(18)Tip (de aeronavă)
Toate aeronavele cu acelaşi proiect de bază, incluzând toate modificările aduse acestora, cu excepţia acelor modificări care atrag o schimbare în manevrare, în caracteristicile de zbor sau a componenţei echipajului de conducere.
(19)Validarea unei licenţe emise de alt stat
Recunoaşterea unei licenţe emise de un alt stat, prin emiterea unui document specific, ca urmare a constatării de către AACR a îndeplinirii tuturor condiţiilor impuse de prezenta reglementare, în vederea alinierii la privilegiile acordate de o licenţă similară emisă în România.
(20)Verificare de competenţă
Demonstraţie de îndemânare în scopul revalidării sau reînnoirii calificărilor, incluzând şi examinarea orală pe care examinatorul o poate cere.
SECŢIUNEA 2: RACR-LPN 5.101 Abrevieri

A

Avion

AACR

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

AFIS

Aerodrome Flight Information Services

Serviciul de informare a zborului de zonă de aerodrom

AIS

Aeronautical Information Services

Serviciu de informare aeronautică

ATC

Air Traffic Control

Controlul traficului aerian

AIP

Aeronautical Information Publication

Publicaţie de informare aeronautică

CRM

Crew Resource Management

Managementul resurselor privind echipajul

DME

Distance Measurement Equipment

Echipament de măsurare a distanţei

GPS

Global Position System

Sistem de poziţionare globală

GNSS

Global Navigation Satelite System

Sistem global de navigaţie prin satelit

IRC

Inginer de recepţie şi control

MCC

Multi-Crew Co-operation

Cooperarea în echipaj multiplu

ME

Multi-engine

Aeronavă dotată cu mai multe motoare

MEL

Minimum Equipment List

Lista echipamentului minim

NDB

Non-Directional Beacon

Radiofar nedirecţional

NOTAM

Notice to Airmen

Înştiinţare pentru piloţi

OACI (ICAO)

Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale

PNA-Tc

Protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii

RACR-LPN 5

Reglementarea aeronautică civilă română - Licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant

R/T

Radiotelefonie

SE

Single Engine

Aeronavă dotată cu un singur motor

VFR

Visual Flight Rules

Reguli de zbor la vedere

VOR

Very High Frecvency Omnidirectional Range

Radiofar omnidirecţional de foarte înaltă frecvenţă

CAPITOLUL 2: Reguli generale
(1)RACR-LPN 5.200 Scopul şi aplicabilitatea
a)Prezenta reglementare stabileşte modul de organizare a examinării şi cerinţele pentru licenţierea următoarelor categorii de personal aeronautic civil navigant:
1.navigatori aerieni;
2.mecanici naviganţi;
3.operatori radionaviganţi;
4.ingineri de recepţie şi control aeronave;
5.ingineri de recepţie şi control mijloace PNA-Tc.
b)Prevederile RACR-LPN 5 stabilesc cerinţe privind examinarea, instruirea, testarea şi în vederea emiterii, revalidării, reînnoirii şi validării de licenţe, calificări şi autorizări, pentru categoriile de personal aeronautic civil navigant enumerate la lit. a), precum şi condiţiile de obţinere a autorizaţiilor speciale de pilot de încercare şi control tehnic în zbor a aeronavelor.
(2)RACR-LPN 5.201 Emiterea licenţelor
a)AACR emite următoarele tipuri de licenţe:
(i)licenţă de navigator aerian, conform RACR-LPN 5, cap. 3;
(ii)licenţă de mecanic navigant, conform RACR-LPN 5, cap. 4;
(iii)licenţă de operator radionavigant, conform RACR-LPN 5, cap. 5;
(iv)licenţă de inginer de recepţie şi control aeronave, conform RACR-LPN 5, cap. 6;
(v)licenţă de inginer de recepţie şi control mijloace PNA-Tc, conform RACR-LPN 5, cap. 7.
b)Emiterea unei licenţe de tipul celor specificate la lit. a) se efectuează numai dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru cel puţin o calificare de bază pentru care se face dovada cunoştinţelor teoretice şi a îndemânării, conform cerinţelor din paragrafele corespunzătoare ale RACR-LPN 5.
(3)RACR-LPN 5.202 Drepturile deţinătorului de licenţă
a)Licenţă şi calificare. O persoană poate exercita funcţia de membru al echipajului de zbor a unei aeronave civile înmatriculată în România numai dacă deţine o licenţă şi o calificare şi/sau, în condiţiile specificate la pct. 5.210, o autorizare, valide emise în conformitate cu reglementările naţionale în vigoare şi corespunzătoare funcţiei respective la bord. O persoană care îndeplineşte cerinţele prevăzute de reglementările în vigoare va avea dreptul de:
(i)obţinere a calificării iniţiale şi a licenţei;
(ii)obţinere a calificărilor suplimentare/tip (variantă);
(iii)revalidare a calificărilor deţinute;
(iv)reînnoire a calificării deţinute (în urma expirării termenului de valabilitate);
(v)obţinere/revalidare a autorizărilor speciale.
b)Exercitarea privilegiilor. Deţinătorul unei licenţe şi calificări valide nu poate exercita alte privilegii decât cele acordate de acea licenţă şi calificare.
c)Suspendarea şi revocarea privilegiilor. AACR are dreptul să limiteze privilegiile acordate, să suspende sau să revoce, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare, orice licenţă, calificare, autorizare, aprobare ori certificat care a fost emis în conformitate cu cerinţele RACR-LPN 5, dacă se stabileşte că un solicitant sau deţinător al unei licenţe nu îndeplineşte ori nu mai îndeplineşte cerinţele RACR-LPN 5 sau cerinţele actelor normative naţionale relevante.
(4)RACR-LPN 5.203 Acceptarea licenţelor, autorizaţiilor şi certificatelor emise de autorităţile aeronautice civile ale altor state
a)Acceptarea licenţelor, autorizaţiilor şi certificatelor altor state pentru personalul aeronautic civil navigant specificat în RACR-LPN 5.200 lit. (a), în scopul operării aeronavelor civile înmatriculate în România, se efectuează numai în baza unei cereri adresate AACR de către operatorul aerian. Cererea trebuie să conţină în mod explicit scopul folosirii personalului aeronautic civil navigant şi aria de competenţă solicitată. La cererea de acceptare se anexează în original şi copie documentele de atestare a calificării în scopul verificării autenticităţii.
b)AACR poate cere confirmarea valabilităţii (termene/tip sau clasă/restricţii etc.) licenţei/autorizaţiei/certificatului de la autoritatea aeronautică civilă emitentă şi, dacă este necesar, programul de pregătire executat anterior operării tipului respectiv de aeronavă.
c)Certificatul de validare este emis în urma promovării unei examinări teoretice la disciplinele "Legislaţie aeronautică", "Limba engleză" şi "Proceduri operaţionale" şi a unei examinări practice în zbor pe aeronave înmatriculate în România în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.
d)Certificatul de validare nu are un termen de valabilitate mai mare decât termenul de valabilitate al licenţei/calificării/autorizării/certificatului original şi nu mai mult de un an.
e)Certificatele de absolvire a unor cursuri de instruire emise de organizaţii de instruire din alte state sunt recunoscute numai în condiţiile acceptării prealabile a programului de instruire şi autorizării mijloacelor specifice de către AACR.
f)Specimenul certificatului de validare este stabilit de AACR prin procedurile de aplicare ale prezentei reglementări.
g)În cazul în care între România şi un alt stat există un tratat bilateral de recunoaştere reciprocă a licenţelor, autorizaţiilor şi certificatelor, acestea vor fi acceptate direct, fără altă formalitate.
h)În cazul în care AACR emite, ca urmare a constatării echivalenţei cerinţelor, o licenţă, în baza unei licenţe eliberate de alt stat, licenţa astfel emisă va avea specificat, la rubrica (XIII) - Menţiuni speciale, următoarea menţiune "Emisă pe baza licenţei eliberată de statul ............... (denumirea statului)".
(5)RACR-LPN 5.204 Recunoaşterea experienţei de zbor
a)Timpul de zbor care poate fi echivalat pentru obţinerea unei licenţe sau calificări trebuie să fi fost efectuat pe o aeronavă din acelaşi tip ori clasă pentru care este solicitată licenţa sau calificarea. În cazuri excepţionale AACR poate acorda derogare de la prevederile de mai sus, stabilind în acelaşi timp noile condiţii aplicabile.
b)Unui solicitant al unei licenţe sau calificări îi este recunoscută toată experienţa de zbor dobândită în zborurile de instruire, sub supraveghere, dacă acestea au fost efectuate în cadrul unei organizaţii autorizate sau acceptate de AACR.
(6)RACR-LPN 5.205 Recunoaşterea experienţei din activitatea militară
În scopul îndeplinirii cerinţelor relevante prevăzute în RACR-LPN 5, i se pot recunoaşte unui solicitant cunoştinţele, experienţa şi îndemânarea dobândite în activitatea de zbor militară în conformitate cu procedurile dezvoltătoare ale prezentei reglementări.
(7)RACR-LPN 5.206 Înregistrarea timpului de zbor
Detalii ale tuturor zborurilor efectuate în calitate de membru al echipajului de zbor trebuie înregistrate de solicitant şi certificate de responsabilul pentru operaţiuni de zbor al operatorului aerian.
(8)RACR-LPN 5.207 Valabilitatea licenţelor şi a calificărilor
a)Un deţinător al unei licenţe emise în conformitate cu prezenta reglementare poate exercita privilegiile conferite de această licenţă sau calificare numai dacă acesta îşi menţine competenţa prin îndeplinirea cerinţelor relevante din RACR-LPN 5.
b)Valabilitatea licenţei este determinată de valabilitatea calificărilor înscrise în aceasta şi de valabilitatea certificatului de aptitudine medicală.
c)Pentru fiecare licenţă de personal aeronautic specificată în RACR-LPN 5.201 lit. a), termenele de valabilitate ale calificărilor şi condiţiile pentru revalidare sunt menţionate la capitolele specifice din prezenta reglementare.
d)Perioada de valabilitate a licenţei se consideră de la data examinării practice în zbor sau pe simulator în cazul revalidării, de la data la care licenţa urma să expire, dacă verificarea practică a fost efectuată cu mai puţin de 90 de zile calendaristice înainte de această dată; dacă verificarea practică în zbor sau pe simulator, după caz, se efectuează cu mai mult de 90 de zile calendaristice înainte de data expirării valabilităţii licenţei, perioada nouă de valabilitate se acordă de la data examinării practice.
e)În perioada de valabilitate, licenţa va putea fi reemisă de AACR în următoarele situaţii:
1.după acordarea iniţială sau reînnoirea unei calificări;
2.când paragraful XII din licenţă este completat şi nu mai există spaţiu disponibil;
3.din motive administrative;
4.schimbarea datelor personale/pierdere sau furt, în baza unei cereri adresate AACR la care se ataşează documentele necesare.
f)În cazul reemiterii licenţei, calificările deţinute, valide sau expirate vor fi transferate de AACR în noua licenţă.
(9)RACR-LPN 5.208 Aptitudinea medicală
a)Aptitudine. Deţinătorul unui certificat medical trebuie să fie apt fizic şi psihic pentru a exercita în siguranţă privilegiile licenţei respective.
b)Cerinţe pentru certificatul medical. O persoană poate solicita sau exercita privilegiile conferite de o licenţă numai dacă posedă un certificat medical, în termen de valabilitate. Clasa corespunzătoare a certificatului medical este prevăzută în prezenta reglementare la capitolele specifice fiecărui tip de licenţă.
c)Rezoluţia aeromedicală. După terminarea examinării solicitantul trebuie să fie informat dacă este declarat apt sau inapt medical. Examinatorul medical autorizat trebuie să informeze solicitantul în legătură cu orice condiţii (medicale, operaţionale sau de alt tip) care ar putea restricţiona instruirea în zbor şi/sau privilegiile licenţei.
d)Diminuarea aptitudinilor medicale. Deţinătorii de licenţă nu pot exercita privilegiile licenţei pe care o deţin şi a calificărilor sau autorizărilor asociate în cazurile în care se constată o diminuare a aptitudinilor medicale care ar putea să îi facă incapabili să exercite, în condiţii de siguranţă, aceste privilegii.
(10)RACR-LPN 5.209 Calificări
a)Calificări de clasă şi tip
1.Deţinătorul unei licenţe de tipul celor specificate în RACR-LPN 5.201 lit. a) poate îndeplini o funcţie la bordul unei aeronave, numai dacă deţine o calificare corespunzătoare, excepţie făcând cazul în care este testat pentru evaluarea îndemânării sau se află în pregătire în zbor, situaţie în care trebuie să deţină un atestat care să certifice încheierea cu succes a pregătirii teoretice şi practice la sol. Atunci când există o restricţie care limitează privilegiile deţinătorului, aceasta va fi ataşată licenţei.
2.Calificările de tip. Calificările de tip de aeronavă care se înscriu în licenţele specificate în RACR-LPN 5.201 lit. a) la pct. (I)-(III) sunt în conformitate cu cele stabilite pentru personalul navigant, piloţi. Acestea sunt aplicabile în următoarele situaţii:
(i)pentru exercitarea privilegiilor unei licenţe de mecanic navigant;
(ii)pentru exercitarea privilegiilor unei licenţe de navigator aerian sau a unei licenţe de operator radionavigant în cazul operării aeronavelor prevăzute cu respectivele posturi.
3.Calificările necesare pentru inginerii de recepţie şi control. Licenţa de inginer de recepţie şi control se poate emite pentru o clasă sau un tip de aeronavă. Calificările de clasă/tip de aeronavă care se înscriu în licenţă sunt în conformitate cu cele stabilite pentru personalul navigant, piloţi. În funcţie de complexitatea tipului de aeronavă, AACR poate emite şi licenţe pentru specialităţile celulă-motor-instalaţii electrice sau instalaţii electrice-avionics.
4._
I.Numărul calificărilor de tip deţinute. RACR-LPN 5 nu limitează numărul calificărilor care pot fi deţinute la un moment dat de către un navigator aerian, operator radionavigant şi mecanic navigant.
II.Posesorul unei licenţe de inginer de recepţie şi control aeronave poate solicita şi obţine calificări adiţionale, în condiţiile prezentei reglementări pentru maximum 5 clase/tipuri de aeronavă.
5.Limitări şi restricţii. Calificarea poate fi emisă, după caz, cu limitarea sau restrângerea drepturilor de exercitare a funcţiei la bord. În cazul în care există o limitare sau o restrângere, aceasta este specificată în licenţă.
b)Calificarea de instructor
1.Deţinătorul unei licenţe specificate în RACR-LPN 5.201 lit. a) are dreptul să efectueze instruirea în scopul obţinerii unei licenţe de tipul celor specificate în paragraful menţionat mai sus sau a unei calificări asociate, numai dacă această persoană deţine:
(I)o licenţă care conţine o calificare de instructor, conform RACR-LPN 5 cap. 8; sau
(II)o aprobare specială emisă de AACR în cazul în care:
(i)este introdus un nou tip de aeronavă;
(ii)nu există instructor pe clasa/tipul respectivă/respectiv de aeronavă;
(iii)sunt înregistrate aeronave de epocă sau aeronave de construcţie specială pentru care nu există nicio persoană care posedă calificarea de instructor;
(iv)instruirea este efectuată în scopul obţinerii unei licenţe de inginer recepţie şi control aeronave sau licenţe de inginer recepţie şi control mijloace PNA-Tc.
2.Calificarea de instructor care se înscrie în licenţele specificate în RACR-LPN 5.201 lit. a) la pct. (I)-(III) este de instructor pentru calificare de tip.
3.Toţi instructorii trebuie să deţină, cel puţin, licenţa şi calificarea pentru care asigură instruirea.
(11)RACR-LPN 5.210 Autorizări
Autorizaţia de examinator (pentru examinarea practică)
1.În scopul examinării practice a personalului aeronautic, AACR desemnează şi autorizează ca examinatori inspectori ai AACR, precum şi angajaţi ai operatorilor calificaţi corespunzător (instructori), capabili să efectueze, în numele AACR, testarea îndemânării şi/sau verificarea competenţei, conform privilegiilor acordate şi înscrise în autorizaţia de examinator. Examinatorul răspunde în faţa AACR de corectitudinea examinării.
2.Autorizaţiile de examinator se înscriu într-un formular separat, anexat licenţei.
3.Numărul de examinatori necesar este stabilit de AACR, la solicitarea operatorilor aerieni şi a agenţilor aeronautici, ţinând seama de numărul deţinătorilor de licenţe emise în conformitate cu RACR-LPN 5.
4.Un examinator autorizat trebuie să se conformeze procedurilor de examinare stabilite sau aprobate de AACR.
5.Un examinator nu îi va testa pe acei solicitanţi a căror pregătire a fost efectuată chiar de acesta. În cazuri excepţionale, cu aprobarea în scris a AACR, acest lucru devine posibil.
6.Termenul de valabilitate al unei autorizări de examinator este de 3 ani.
7.Cerinţe pentru autorizarea examinatorilor
(I)Un examinator trebuie să deţină o licenţă şi o calificare cel puţin egală cu licenţa sau calificarea pentru care este autorizat să efectueze testarea îndemânării şi/sau verificarea competenţei şi privilegiile de a instrui pentru aceste licenţe sau calificări. Pentru revalidarea licenţelor de mecanic navigant, navigator aerian, examinatorul la proba practică în zbor poate fi, cu aprobarea AACR, un pilot care deţine autorizarea de examinator pe tipul respectiv de aeronavă.
(II)În cazurile în care nu există niciun examinator calificat corespunzător şi în funcţie de decizia AACR, se pot autoriza examinatori/inspectori împuterniciţi pentru funcţia respectivă la bord fără ca aceştia să îndeplinească condiţiile prezentate mai sus. În acest caz, acesta va fi adiţionat echipajului de bază.
(III)Emiterea autorizaţiei de examinator. Solicitantul trebuie:
(i)să parcurgă un program de pregătire teoretică iniţială pentru examinatori, în cazul îndeplinirii cerinţelor de experienţă specifice. Cursul este organizat în cadrul AACR şi se finalizează printr-o examinare teoretică, sub conducerea unui inspector AACR - examinator principal. În urma promovării, solicitantul primeşte un atestat de participare la cursul de pregătire teoretică iniţială pentru examinatori, care trebuie ataşat cererii de emitere a autorizaţiei. În cazul nepromovării examinării teoretice, solicitantul are dreptul la o singură reexaminare, în termen de 90 de zile calendaristice.
(ii)să promoveze testul de acceptabilitate pentru examinatori în urma susţinerii unui test de îndemânare în rolul de examinator sub supravegherea unui inspector AACR sau pilot, desemnat de AACR, având autorizaţia de examinator pe tipul/clasa respectiv(ă), inclusiv informarea înaintea zborului, acordarea calificativului pentru examinat, discuţiile după terminarea zborului şi completarea documentelor specifice. În cazul nepromovării, testul se poate repeta o singură dată, în termen de 90 de zile calendaristice.
NOTĂ:
Atunci când nu există examinator pe clasa/tipul respectivă/respectiv de aeronavă, un inspector AACR va fi împuternicit în acest scop.
În funcţie de rezultatele etapelor descrise mai sus, AACR poate emite autorizaţia de examinator sau poate respinge cererea de autorizare.
(IV)Revalidarea autorizaţiei de examinator. Un examinator este reautorizat în funcţie de decizia AACR. Solicitantul unei revalidări a autorizaţiei de examinator trebuie:
(i)să fi efectuat minimum 2 (două) examinări practice în zbor pentru fiecare an al perioadei de valabilitate al autorizaţiei de examinator deţinute;
(ii)să parcurgă un program de pregătire teoretică recurentă pentru examinatori, în cazul îndeplinirii cerinţelor de la punctul de mai sus. Cursul este organizat în cadrul AACR şi se finalizează printr-o examinare teoretică, sub conducerea unui inspector AACR - examinator principal. În urma promovării, solicitantul primeşte un atestat de participare la cursul de pregătire teoretică recurentă pentru examinatori, care trebuie ataşat cererii de emitere a autorizaţiei. În cazul nepromovării examinării teoretice, solicitantului i se revocă autorizaţia de examinator;
(iii)să promoveze testul de acceptabilitate pentru examinatori în urma susţinerii unui test de îndemânare în rolul de examinator sub supravegherea unui inspector AACR sau pilot, desemnat de AACR, având autorizaţia de examinator pe tipul/clasa respectiv/respectivă, inclusiv informarea înaintea zborului, acordarea calificativului pentru examinat, discuţiile după terminarea zborului şi completarea documentelor specifice. Acesta trebuie susţinut în ultimele 12 luni ale perioadei de valabilitate a autorizării de examinator, după promovarea examinării teoretice susţinute în urma pregătirii teoretice recurente pentru examinatori. În cazul nepromovării, solicitantului i se revocă autorizaţia de examinator.
NOTĂ:
În anumite condiţii, inspectorul AACR poate fi special împuternicit pentru acest scop.
(V)Reînnoirea autorizaţiei de examinator. Procedura este identică cu cea de emitere a autorizaţiei de examinator, programul de pregătire teoretică fiind stabilit în funcţie de experienţa solicitantului şi perioada de întrerupere.
În funcţie de rezultatele etapelor descrise la paragraful mai sus, AACR poate reemite autorizaţia de examinator sau poate respinge cererea de reautorizare.
8.În cazurile în care examinatorii îndeplinesc cerinţele de calificare şi experienţă stabilite la punctele de mai sus, aceştia pot efectua examinări, conform privilegiilor înscrise în autorizaţia de examinator, pentru oricare din categoriile pentru care deţin respectiva licenţă şi calificare.
9.Privilegii
- testarea îndemânării pentru emiterea calificărilor de tip;
- verificarea competenţei pentru revalidarea sau reînnoirea calificărilor de tip;
- testarea îndemânării şi verificarea competenţei pentru emiterea/revalidarea/reînnoirea calificărilor de instructor.
(12)RACR-LPN 5.211 Calificări şi/sau autorizări suplimentara
Deţinătorul unei licenţe specificate în RACR-LPN 5 care solicită obţinerea unei calificări şi/sau autorizări suplimentare trebuie să dovedească îndeplinirea cerinţelor privind cunoştinţele teoretice şi îndemânarea, aşa cum este prevăzut pentru fiecare calificare şi autorizare acordată, în condiţiile specificate în RACR-LPN 5.
(13)RACR-LPN 5.212 Aprobarea/Acceptarea cursurilor de pregătire
a)Orice curs solicitat, în ţară sau străinătate, de personalul aeronautic civil navigant menţionat în RACR-LPN 5.200 lit. a) trebuie să fie aprobat/acceptat de către AACR, înaintea desfăşurării acestuia.
b)Valabilitatea cursurilor de pregătire este de 36 de luni de la data promovării cursului.
(14)RACR-LPN 5.213 Examinarea cunoştinţelor teoretice
a)Conţinutul examinărilor teoretice. Disciplinele de examinare teoretică pentru obţinerea, reînnoirea, revalidarea licenţei şi a calificărilor/autorizaţiilor sunt stabilite astfel:
1.licenţa de navigator aerian, în RACR-LPN 5.300 şi RACR-LPN 5.307;
2.licenţa de mecanic navigant, în RACR-LPN 5.400 şi RACR-LPN 5.407;
3.licenţa de operator radionavigant, în RACR-LPN 5.500 şi RACR-LPN 5.507;
4.licenţa de inginer de recepţie şi control aeronave, în RACR-LPN 5.600, RACR-LPN 5.607;
5.licenţa de inginer de recepţie şi control mijloace PNA-Tc, în RACR-LPN 5.700, RACR-LPN 5.707;
6.calificarea de instructor, în RACR-LPN 5.800, RACR-LPN 5.806.
b)Examinarea teoretică în vederea revalidării licenţei şi a calificărilor asociate se efectuează în ultimele 90 de zile calendaristice de valabilitate a acestora.
c)Cererile-tip pentru examinarea teoretică adresate AACR sunt stabilite de aceasta prin proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă, respectând prevederile RACR-LPN 5.
d)Examinările teoretice se efectuează numai după înregistrarea cererilor completate, semnate de cei în drept şi însoţite de documentele care atestă plata tarifelor legale corespunzătoare şi de documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor din prezenta reglementare referitoare la identitate, studii, pregătire de specialitate, instruire teoretică, instruire practică.
e)Pentru solicitanţii de altă cetăţenie, examinările se efectuează, după caz, în limba engleză sau în limba română.
f)Responsabilităţile solicitantului
1.Un solicitant trebuie să furnizeze AACR dovezi acceptabile referitoare la îndeplinirea condiţiilor pentru examinare, în conformitate cu RACR-LPN 5.
2.Dacă se constată că solicitantul, în timpul examinării, nu se conformează procedurilor de examinare, această abatere va conduce la suspendarea examinării, fie la o singură disciplină, fie a întregii examinări.
g)Baremul de promovare a fiecărei discipline din cadrul examenelor teoretice pentru personalul aeronautic navigant civil, a cărui licenţiere este reglementată prin RACR-LPN 5, este de 75%, iar pentru calificarea de instructor de 90%.
h)Personalul aeronautic civil navigant care nu promovează mai mult de 50% din totalul de discipline susţinute în cadrul unei examinări va susţine reexaminarea integrală.
i)Personalului aeronautic civil navigant care nu obţine calificativul de "promovat" la una sau mai multe discipline de examinare pentru revalidarea licenţei i se suspendă cu efect imediat valabilitatea licenţei de zbor.
j)Reexaminările pentru disciplinele la care nu s-a obţinut baremul de promovare se desfăşoară după minimum 15 zile calendaristice de la data susţinerii examenului teoretic anterior. Numărul maxim de reexaminări acceptate este de 3; în acest caz, solicitantul va fi admis la o nouă examinare în urma promovării unui curs suplimentar stabilit de AACR în funcţie de situaţie.
(15)RACR-LPN 5.214 Examinarea practică
a)Înaintea examinării practice în zbor (test de îndemânare sau verificare a competenţei), solicitantul trebuie să fi efectuat întregul program de instruire corespunzător şi să fi promovat examinarea teoretică.
b)Cererile-tip pentru examinarea practică adresate AACR sunt stabilite de aceasta prin proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă şi în conformitate cu prevederile RACR-LPN 5.
c)Examinările practice se efectuează numai după înregistrarea cererilor completate, semnate de cei în drept şi însoţite de documentele care atestă plata tarifelor legale corespunzătoare şi de documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor din prezenta reglementare, referitoare la identitate, studii, pregătire de specialitate, instruire/examinare teoretică, instruire practică.
d)Testarea îndemânării pentru obţinerea de calificări de clasă/tip, calificări de instructor, reînnoirea licenţei şi verificarea competenţei pentru revalidare se va efectua pentru fiecare clasă şi/sau tip de aeronavă şi fiecare funcţie care urmează a fi exercitată la bord.
e)Orice secţiune din formularul corespunzător testării îndemânării/verificării de competenţă trebuie efectuat în mod satisfăcător în cele 6 luni de la data depunerii cererii pentru obţinerea, reînnoirea sau revalidarea calificării.
f)Rezultatele examinării practice se înscriu în raportul de examinare practică.
(16)RACR-LPN 5.215 Tarifare
a)Pentru examinarea teoretică şi examinarea practică în vederea acordării licenţelor, a calificărilor de clasă/tip, a calificărilor superioare şi autorizărilor suplimentare sau pentru revalidarea calificărilor de clasă/tip AACR percepe tarife în conformitate cu nomenclatorul de tarife aprobat şi ţinând seama de reglementările specifice în vigoare.
b)Plata tarifelor legale corespunzătoare trebuie efectuată la depunerea cererii de examinare teoretică şi/sau practică sau anterior depunerii acesteia Cererile pentru care nu se depun la timp şi complet tarifele legale corespunzătoare vor fi reprogramate.
(17)RACR-LPN 5.216 Formularul pentru licenţă
a)Licenţele emise în conformitate cu prevederile RACR-LPN 5 au caracteristicile prezentate mai jos.
Conţinut. Numărul de ordine al rubricii este întotdeauna tipărit pe aceeaşi linie cu titlul rubricii. Rubricile de la I la XI sunt rubrici permanente, iar rubricile de la XII la XIV sunt rubrici variabile care vor fi înscrise pe o parte separată/anexă la formularul principal. Partea separată sau anexa este clar identificată ca parte a licenţei propriu-zise.
1.Rubrici permanente:
(i)statul emitent al licenţei - România;
(ii)titlul licenţei;
(iii)numărul de înregistrare care începe cu codul poştal al statului de emitere şi urmat de un cod de numere în cifre arabice şi/sau litere din alfabetul latin;
(iv)numele deţinătorului (în alfabetul latin);
(v)adresa deţinătorului;
(vi)naţionalitatea deţinătorului;
(vii)semnătura deţinătorului;
(viii)autoritatea emitentă;
(ix)termenul de valabilitate al licenţei şi autorizările pentru privilegiile acordate;
(x)semnătura funcţionarului care a emis licenţa şi data emiterii;
(xi)ştampila/sigiliul AACR.
2.Rubrici variabile (pe formular anexat):
(xii)calificări - de clasă, tip, instructor etc., cu data de expirare a calificării; privilegiile pentru radiotelefonie (R/T) pot apărea pe formularul de licenţă sau pe un certificat separat;
(xiii)menţiuni - înscrisuri speciale referitoare la limitări şi privilegii;
(xiv)orice alte detalii cerute de AACR.
Material: Hârtia sau orice alt material folosit pentru licenţă trebuie să prevină ori să facă vizibile orice deteriorări sau ştersături. Orice înscrisuri sau radieri în formular vor fi, în mod clar, autorizate de AACR.
Culoare; pentru licenţele emise în conformitate cu RACR-LPN 5 se va folosi culoarea albă.
Limba folosită: înscrisurile în licenţă trebuie efectuate în limba română şi în limba engleză.
b)AACR stabileşte, prin proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă, formularele pentru licenţe, în conformitate cu prevederile RACR-LPN 5.
CAPITOLUL 3: Navigator aerian
(1)RACR-LPN 5.300. Condiţii generale
Pentru a obţine o licenţă de navigator aerian, un solicitant trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să aibă vârsta de minimum 18 ani;
b)să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
c)să fie absolventul unui curs aprobat de instruire teoretică şi practică la o organizaţie de pregătire autorizată de AACR;
d)să satisfacă cerinţele RACR-LPN 5.305 privind aptitudinea medicală;
e)să deţină un certificat de radiotelefonist în termen de valabilitate;
f)să fi promovat examinarea teoretică la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.301;
g)să fi promovat examinarea practică în zbor, în conformitate cu RACR-LPN 5.304.
(2)RACR-LPN 5.301. Cunoştinţe aeronautice
Pentru a obţine licenţa de navigator aerian, solicitantul trebuie să efectueze un program aprobat de instruire teoretică la sol, cuprinzând cel puţin următoarele discipline:
a)Legislaţie aeronautică:
- reguli şi reglementări relevante pentru deţinătorul unei licenţe de navigator aerian; regulile aerului; practici şi proceduri specifice serviciilor de trafic aerian;
b)Cunoaşterea generală a avionului:
- principii de operare şi funcţionare ale sistemelor de propulsie, ale echipamentelor şi aparatelor de bord ale aeronavelor;
- performanţe şi limitări în operarea aeronavei;
- informaţii relevante privind operarea aeronavei, prevăzute în Manualul de zbor şi documentaţia de specialitate;
- folosirea şi verificarea funcţionării echipamentelor şi sistemelor; defecţiuni şi remedierea lor;
c)Performanţe de zbor şi planificarea zborului:
- efectele distribuirii încărcăturii şi greutăţii asupra manevrabilităţii, caracteristicilor zborului şi de performanţă; calcule de greutate şi centraj;
- calculul şi aplicarea în practică a datelor de decolare, aterizare şi a altor date de zbor;
- planificarea preliminară şi pe rută a zborului, în regim de zbor instrumental (IFR); pregătirea şi întocmirea planurilor de zbor; proceduri privind serviciile de trafic aerian; altimetrie; proceduri de calaj altimetrie;
d)Performanţe şi limite umane:
- performanţe şi limite umane relevante pentru navigatorul aerian;
e)Meteorologie:
- interpretarea şi aplicarea practică a codurilor meteorologice aeronautice, a mesajelor meteorologice aeronautice, a hărţilor şi prognozelor, folosirea informaţiilor meteorologice şi a procedurilor de obţinere a lor, înainte de zbor şi în timpul zborului; altimetrie;
- meteorologie aeronautică; climatologia zonelor relevante care au efect asupra operării; deplasarea sistemelor de presiune, structura fronturilor atmosferice, originea şi caracteristicile fenomenelor atmosferice semnificative, care influenţează decolarea, condiţiile zborului pe rută şi aterizarea; evitarea condiţiilor meteorologice periculoase;
f)Navigaţie:
- navigaţie aeriană şi radionavigaţie, folosirea hărţilor aeronautice, a instrumentelor şi mijloacelor de navigaţie aeriană; principiile şi caracteristicile sistemelor de navigaţie; echipamente de bord; cerinţe speciale de navigaţie pentru zborurile lung-curier;
- principiile de funcţionare şi utilizarea echipamentelor de bord de navigaţie;
- elemente de navigaţie astronomică; sfera cerească; sextantul; recunoaşterea principalelor constelaţii;
- utilizarea cu acurateţe şi în siguranţă a sistemelor de navigaţie în toate fazele zborului; identificarea mijloacelor de radionavigaţie;
- definiţii, unităţi de măsură şi formule utilizate în navigaţia aeriană.
g)Proceduri operaţionale.
- folosirea documentaţiei aeronautice, cum ar fi AIP, NOTAM, coduri şi abrevieri aeronautice şi a hărţilor ce conţin proceduri instrumentale pentru toate fazele zborului;
- proceduri de prevenire şi proceduri în cazuri anormale şi de urgenţă;
- proceduri operaţionale pentru transportul mărfurilor; pericole potenţiale în cazul transportului unor bunuri periculoase;
h)Aerodinamică (principiile zborului):
- principiile zborului;
i)Radiotelefonie:
- proceduri de radiotelefonie şi frazeologia standard;
j)Limba engleză:
- aptitudinea de a folosi limba oral şi în scris; cunoştinţe generale şi de vocabular specific de aviaţie pentru navigator;
k)MCC (Cooperare în echipaj multiplu):
- cursul MCC trebuie să cuprindă 25 de ore de instruire teoretică şi exerciţii şi 4 ore de antrenament practic, adiţional cursului de instruire pentru calificarea de tip.
(3)RACR-LPN 5.302. Experienţa de zbor
a)Solicitantul trebuie să execute minimum 200 ore de zbor în zboruri pe rute aeriene, îndeplinind funcţia de navigator aerian, din care cel puţin 30 de ore de zbor de noapte.
b)AACR stabileşte dacă experienţa de zbor ca pilot poate fi acceptată parţial sau integral ca parte integrantă a experienţei totale de zbor de 200 ore.
(4)RACR-LPN 5.303. Instruirea în zbor
Solicitantul trebuie să efectueze instruire în dublă comandă pe avioane, cu un navigator instructor autorizat. Instructorul trebuie să se asigure că solicitantul a dobândit experienţa de zbor şi operaţională, la nivelul de performanţă solicitat pentru un navigator aerian, cel puţin privind următoarele condiţii şi domenii:
a)operaţiuni premergătoare zborului, incluzând determinarea greutăţii şi centrajului avionului;
b)operaţiuni privind traficul aerian, măsuri şi proceduri de evitare a coliziunilor;
c)pe timp de noapte, executarea cu acurateţe a cel puţin 25 de determinări ale poziţiei, utilizând echipamentele de navigaţie de la bordul aeronavei;
d)pe timp de zi, efectuarea a cel puţin 25 de observaţii celeste comparativ cu sistemele de navigaţie de referinţă;
e)determinarea cu precizie a poziţiei aeronavei în zboruri pe traiect, folosind repere vizuale, mijloace de radionavigaţie şi calculul traiectului;
f)cunoaşterea şi efectuarea de proceduri şi manevre pentru cazuri anormale şi de urgenţă;
g)efectuarea de operaţiuni înspre, dinspre şi tranzitând aerodromuri cu organ de control, în conformitate cu procedurile serviciilor de trafic aerian, cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de radiotelefonie şi a frazeologiei standard;
h)cunoaşterea modului în care se determină performanţele la decolare şi aterizare ale aeronavei, precum şi performanţele de zbor;
i)cunoaşterea modului în care se fac calculele referitoare la consumul de combustibil.
(5)RACR-LPN 5.304, îndemânarea
a)Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a executa procedurile şi manevrele descrise în RACR-LPN 5.303, precum şi capacitatea:
1.de analiză şi abilităţi în exercitarea funcţiei de navigator;
2.de a efectua toate îndatoririle ca parte integrantă a echipajului, manifestând o judecată corectă şi aptitudini de zbor;
3.de a aplica cunoştinţele aeronautice dobândite;
4.de a menţine permanent o comunicare eficientă cu ceilalţi membri ai echipajului.
b)Examinarea practică se efectuează în zbor specific de transport, cuprinzând minimum două aterizări.
(6)RACR-LPN 5.305. Aptitudinea medicală
Solicitantul trebuie să deţină un certificat medical clasa a II-a, în termen de valabilitate, conform reglementărilor în vigoare.
(7)RACR-LPN 5.306. Privilegiile deţinătorului licenţei de navigator aerian şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate
În urma îndeplinirii cerinţelor specificate în prezentul capitol, deţinătorul unei licenţe de navigator aerian are dreptul să exercite funcţia de navigator aerian pe toate tipurile de aeronavă pentru care deţine o calificare validă.
(8)RACR-LPN 5.307. Emiterea licenţelor; termene de valabilitate
a)Emiterea licenţei iniţiale se efectuează în condiţiile prevăzute în RACR-LPN 5.300. Termenul de valabilitate pentru calificările de tip este de 12 luni de la data promovării examinării practice prevăzute în RACR-LPN 5.300 lit. f).
b)Revalidarea licenţei se efectuează în urma unei examinări teoretice la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.301 lit. a), c), f), g) şi j) şi a examinării practice în zbor conform RACR-LPN 5.304, efectuate în intervalul ultimelor 3 luni de valabilitate.
c)Pentru reînnoirea calificării de tip se efectuează examinarea teoretică la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.301 lit. a), b), c), e), f), g), h), i) şi j) şi o examinare practică în zbor conform RACR-LPN 5.304. Înaintea examinării pentru reînnoirea calificării de tip este necesară efectuarea unui program, aprobat de AACR, de împrospătare a cunoştinţelor teoretice şi de reantrenare practică. La stabilirea programului se va ţine seama de durata de întrerupere.
CAPITOLUL 4: Mecanic navigant
(1)RACR-LPN 5.400. Condiţii generale
Pentru a obţine licenţa de mecanic navigant, un solicitant trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să aibă vârsta de minimum 18 ani;
b)să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
c)să fie absolvent al unor cursuri de instruire teoretică şi practică în zbor la o organizaţie de pregătire autorizată de AACR;
d)să satisfacă cerinţele RACR-LPN 5.405 privind aptitudinea medicală;
e)să fi promovat examinarea teoretică la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.401;
f)să fi promovat examinarea practică în zbor, în conformitate cu RACR-LPN 5.404.
(2)RACR-LPN 5.401. Cunoştinţe aeronautice
Pentru a obţine licenţa de mecanic navigant, solicitantul trebuie să efectueze un program aprobat de instruire teoretică, care să cuprindă cel puţin următoarele discipline:
a)Legislaţie aeronautică:
- reguli şi reglementări relevante pentru deţinătorul unei licenţe de mecanic navigant; regulile şi reglementările privind operarea aeronavelor civile, relevante pentru deţinătorul unei licenţe de mecanic navigant;
b)Cunoaşterea generală a aeronavei:
- principii de bază pentru sisteme de propulsie, motoare cu turbină şi/sau cu piston, caracteristici ale combustibililor, sistemelor de combustibil, incluzând şi automatica sistemului de combustibil, lubrifianţi şi sisteme de lubrifiere, sisteme de injecţie şi postcombustie, funcţionarea şi operarea sistemelor de pornire şi aprindere ale motoarelor;
- principii de operare, proceduri de handling şi limitări de operare ale sistemelor de propulsie, efectele condiţiilor atmosferice asupra performanţelor motoarelor;
- celule, sisteme de comandă a zborului, structuri, trenul de aterizare, frâne, sisteme antiderapaj, coroziune şi rezistenţă la oboseală, identificarea defectelor şi deteriorărilor structurale;
- sisteme de protecţie contra ploii şi givrajului;
- sisteme de presurizare, condiţionare şi oxigen;
- sisteme hidraulice şi pneumatice;
- teoria de bază a electricităţii, sisteme electrice c.c. (curent continuu) şi c.a. (curent alternativ), sisteme de cablaj ale aeronavei, izolare şi ecranare;
- principii de operare a aparatelor de bord, busolelor, pilotului automat, echipamentului de radiocomunicaţii, mijloacelor de navigaţie radar şi radio, sistemului de control al zborului;
- restricţii şi limitări în exploatare, sisteme de protecţie, detectare, înăbuşire şi stingere a focului;
- folosirea şi verificările de funcţionalitate a echipamentelor şi sistemelor aeronavei respective;
c)Performanţe de zbor şi planificarea zborului:
- efectul încărcării şi distribuţia maselor la bordul aeronavei, caracteristici şi performanţe ale zborului;
- folosirea şi aplicarea în practică a datelor de performanţă, inclusiv pentru zborul de croazieră;
d)Performanţe şi limite umane:
- performanţe şi limite umane relevante pentru mecanicul navigant;
e)Proceduri operaţionale:
- principii de întreţinere, proceduri de întreţinere şi de aeronavigabilitate, raportarea defectelor, verificări înainte de zbor, măsuri de precauţie la alimentarea cu combustibil şi folosirea surselor de aerodrom, echipamentul instalat şi sistemele cabinei, utilizarea MEL; documente relevante pentru mecanicul navigant şi completarea lor;
- proceduri normale, anormale şi proceduri în caz de urgenţă;
- proceduri operaţionale pentru transportul mărfurilor; transportul bunurilor periculoase; evidenţe şi raportări;
- noţiuni elementare de navigaţie, principii de operare ale sistemelor de navigaţie;
- aspecte operaţionale de meteorologie;
f)Aerodinamică (principiile zborului):
- principiile zborului;
g)Radiotelefonie:
- proceduri de radiotelefonie şi frazeologia standard.
(3)RACR-LPN 5.402. Experienţa de zbor
a)Solicitantul trebuie să execute minimum 100 de ore de zbor de pregătire, îndeplinind funcţia de mecanic navigant. AACR poate accepta ca o parte din experienţa de zbor acumulată să fie dobândită pe un simulator de zbor aprobat, dar aceasta nu poate fi mai mare de 50 de ore.
b)Dacă solicitantul are experienţă de zbor ca pilot, AACR stabileşte dacă această experienţă de zbor poate fi acceptată şi, după caz, poate reduce în mod corespunzător cerinţa privind experienţa de zbor totală, în funcţie de îndeplinirea cerinţelor din prezentul capitol.
(4)RACR-LPN 5.403. Instruirea în zbor
Solicitantul trebuie să efectueze o instruire în zbor cu un instructor acceptat de AACR. Instructorul trebuie să se asigure că solicitantul a dobândit experienţa de zbor operaţională, la nivelul de performanţă solicitat pentru mecanic navigant, cel puţin în următoarele domenii:
a)proceduri normale:
1.verificări înainte de zbor;
2.proceduri de alimentare şi de gestionare a combustibilului;
3.verificarea documentelor de întreţinere;
4.proceduri normale pentru toate fazele zborului;
5.folosirea listei de verificări ale sistemelor pentru proceduri normale;
6.coordonarea în echipaj şi proceduri în cazul în care un membru al echipajului se află/este în incapacitatea de a îndeplini funcţiile la bord;
7.raportări în cazul fiecărui zbor normal sau consemnarea defecţiunilor constatate;
b)proceduri anormale:
1.recunoaşterea funcţionării anormale a sistemelor aeronavei;
2.utilizarea procedurilor anormale şi alternative;
3.raportări şi evidenţe;
c)proceduri de urgenţă:
1.recunoaşterea apariţiei situaţiei de urgenţă;
2.aplicarea procedurilor de urgenţă corespunzătoare;
3.folosirea listei de verificări ale sistemelor pentru proceduri de urgenţă;
4.raportări şi evidenţe.
(5)RACR-LPN 5.404. Îndemânarea
a)Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea sa de a executa, ca mecanic navigant, procedurile şi manevrele descrise în RACR-LPN 5.403, în conformitate cu privilegiile acordate deţinătorului licenţei de mecanic navigant, precum şi capacitatea:
1.de a utiliza sistemele avionului în conformitate cu performanţele şi limitările aeronavei;
2.de analiză şi abilităţi în executarea funcţiei de mecanic navigant;
3.de a aplica cunoştinţele de aviaţie;
4.de a îndeplini toate sarcinile ca membru al echipajului în mod corespunzător;
5.de a menţine permanent o comunicare eficientă cu ceilalţi membri ai echipajului.
b)Examinarea practică trebuie efectuată pe simulator sau în zbor necomercial, cu efectuarea a minimum două aterizări.
(6)RACR-LPN 5.405. Aptitudinea medicală
Solicitantul trebuie să deţină un certificat medical clasa a II-a, în termen de valabilitate.
(7)RACR-LPN 5.406. Privilegiile deţinătorului licenţei de mecanic navigant şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate
În urma îndeplinirii cerinţelor specificate în prezentul capitol, deţinătorul unei licenţe de mecanic navigant are dreptul să exercite funcţia de mecanic navigant pe tipurile de aeronave pentru care deţine o calificare validă.
(8)RACR-LPN 5.407. Emiterea licenţelor; termene de valabilitate
a)Emiterea licenţei iniţiale se efectuează în condiţiile prevăzute în RACR-LPN 5.400. Termenul de valabilitate pentru calificările de tip este de 12 luni de la data promovării examinării practice prevăzute în RACR-LPN 5.400 lit. f).
b)Revalidarea licenţei se efectuează în urma unei examinări teoretice la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.401 lit. a), c) şi e) şi a examinării practice în zbor conform RACR-LPN 5.404, efectuate în intervalul ultimelor 3 luni de valabilitate. Experienţa de zbor minimă pentru revalidare este de 10 ore de zbor în ultimele 12 luni. În cazul în care solicitantul nu deţine experienţa minimă de zbor pentru revalidare va fi examinat teoretic şi practic la nivelul prevăzut pentru reînnoirea calificării.
c)Pentru reînnoirea calificării de tip se efectuează examinarea teoretică la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.401 lit. a), b), c), e), f) şi g) şi o examinare practică în zbor conform RACR-LPN 5.404. După o întrerupere mai mare de 90 de zile calendaristice, activitatea poate fi reluată după efectuarea unui zbor cu un instructor cu calificare pe tipul respectiv de aeronavă. După o întrerupere mai mare de 6 luni, activitatea poate fi reluată după efectuarea unei examinări practice pe simulator sau în zbor care să conţină minimum două aterizări. Înaintea examinării pentru reînnoirea calificării de tip este necesară efectuarea unui program, aprobat de AACR, de împrospătare a cunoştinţelor teoretice şi de reantrenare practică. La stabilirea programului se va ţine seama de durata de întrerupere.
CAPITOLUL 5: Operator radionavigant
(1)RACR-LPN 5.500. Condiţii generale
Pentru a obţine licenţa de operator radionavigant, un solicitant trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să aibă vârsta de minimum 18 ani;
b)să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
c)să fi absolvit un curs aprobat de instruire teoretică şi practică la o organizaţie de pregătire autorizată de AACR;
d)să satisfacă cerinţele RACR-LPN 5.505 privind aptitudinea medicală;
e)să fi promovat examinarea teoretică la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.501;
f)să fi promovat examinarea practică, în conformitate cu RACR-LPN 5.504;
g)să deţină un certificat de radiotelefonist în termen de valabilitate.
(2)RACR-LPN 5.501. Cunoştinţe aeronautice
Pentru a obţine calificarea de operator radionavigant, solicitantul trebuie să efectueze un program aprobat de instruire teoretică la sol, care să cuprindă cel puţin următoarele discipline:
a)Legislaţie aeronautică:
- reguli şi reglementări relevante pentru deţinătorul unei licenţe de operator radionavigant; regulile aerului; servicii şi proceduri de trafic aerian;
b)Cunoaşterea generală a aeronavei:
- principii de operare a aparatelor de bord, echipamentului de radiocomunicaţii, mijloacelor de navigaţie radar şi radio, sistemului de control al zborului;
- identificarea defectelor şi deteriorărilor la echipamentele de radiocomunicaţii, radionavigaţie şi radar;
- teoria de bază a electricităţii, sisteme electrice c.c. (curent continuu) şi c.a. (curent alternativ), sisteme de cablaj ale aeronavei, izolare şi ecranare;
- performanţe şi limitări în operarea aeronavei;
- folosirea listei de verificări ale funcţionării echipamentelor şi sistemelor;
c)Performanţe şi limite umane:
- performanţe şi limite umane relevante pentru operatorul radionavigant.
d)Proceduri operaţionale:
- principii de întreţinere, proceduri de întreţinere şi de aeronavigabilitate, raportarea defectelor, verificări înainte de zbor;
- proceduri normale, anormale şi de urgenţă;
e)Radiotelefonie:
- reglementări şi proceduri în radiotelefonie şi frazeologia standard în limba engleză.
(3)RACR-LPN 5.502. Experienţa de zbor
a)Solicitantul trebuie să execute minimum 100 de ore de zbor în zboruri pe rute aeriene, îndeplinind funcţia de operator radionavigant, din care cel puţin 30 de ore de zbor de noapte.
b)AACR stabileşte dacă experienţa de zbor ca pilot, navigator aerian sau mecanic navigant poate fi acceptată ca parte integrantă a experienţei totale de zbor.
(4)RACR-LPN 5.503. Instruirea în zbor
Solicitantul trebuie să efectueze o instruire în zbor cu un instructor autorizat. Instructorul trebuie să se asigure că solicitantul a dobândit experienţa de zbor operaţională, la nivelul de performanţă solicitat pentru un operator radionavigant, cel puţin în următoarele domenii:
a)proceduri normale:
1.verificări înainte de zbor;
2.verificarea documentelor de întreţinere ale aeronavei şi echipamentelor;
3.proceduri normale, anormale şi de urgenţă de cabină pentru toate fazele zborului;
4.cooperare în echipaj multiplu şi proceduri în cazul îi care un membru al echipajului se află/este în incapacitatea de a îndeplini funcţiile la bord;
5.raportarea şi consemnarea defectelor;
b)proceduri anormale:
1.recunoaşterea funcţionării anormale a sistemelor de radiocomunicaţii, mijloacelor de navigaţie radar şi radio;
2.proceduri de utilizare a sistemelor de rezervă în cazul funcţionării anormale;
3.consemnări şi raportări ale defectelor;
c)proceduri de urgenţă:
1.recunoaşterea apariţiei situaţiei de urgenţă;
2.folosirea procedurilor de urgenţă corespunzătoare;
3.consemnări şi raportări ale defectelor.
(5)RACR-LPN 5.504. Îndemânarea
a)Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea sa de a executa, ca operator radionavigant, procedurile şi manevrele descrise în RACR-LPN 5.503, în conformitate cu privilegiile acordate deţinătorului licenţei de operator radionavigant, şi capacitatea:
1.de a executa toate manevrele cu calm şi precizie ca parte integrantă a echipajului;
2.de a manifesta o judecată bună şi aptitudini de zbor corespunzătoare;
3.de a aplica cunoştinţele de specialitate;
4.de a menţine permanent o comunicare eficientă cu ceilalţi membri ai echipajului.
b)Examinarea practică se efectuează în zbor specific de transport.
(6)RACR-LPN 5.505. Aptitudinea medicală
Solicitantul trebuie să deţină un certificat medical clasa a II-a, în termen de valabilitate.
(7)RACR-LPN 5.506. Privilegiile deţinătorului licenţei de operator radionavigant şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate
În urma îndeplinirii cerinţelor specificate în prezentul capitol, deţinătorul unei licenţe de operator radionavigant are dreptul să exercite funcţia de operator radionavigant pe tipurile de aeronave pentru care deţine o calificare validă.
(8)RACR-LPN 5.507. Emiterea licenţelor; termene de valabilitate
a)Emiterea licenţei iniţiale se efectuează în condiţiile prevăzute în RACR-LPN 5.500. Termenul de valabilitate pentru calificările de tip este de 12 luni de la data promovării examinării practice prevăzute în RACR-LPN 5.500 lit. f).
b)Revalidarea licenţei se efectuează în urma unei examinări teoretice la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.501 lit. a), d) şi e) şi a examinării practice în zbor conform RACR-LPN 5.504, efectuate în intervalul ultimelor 3 (trei) luni de valabilitate. Experienţa de zbor minimă pentru revalidare este de 10 ore de zbor în ultimele 12 luni. În cazul în care solicitantul nu deţine experienţa minimă de zbor pentru revalidare, acesta va fi examinat teoretic şi practic la nivelul prevăzut pentru reînnoirea calificării.
c)Pentru reînnoirea calificării de tip se efectuează examinarea teoretică la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.501, lit. a), b), d) şi e) şi o examinare practică în zbor conform RACR-LPN 5.504. După întreruperi mai mari de 90 de zile calendaristice activitatea poate fi reluată după efectuarea unei examinări practice în zbor care să conţină minimum două tronsoane. Înaintea examinării pentru reînnoirea calificării de tip este necesară efectuarea unui program aprobat de AACR de împrospătare a cunoştinţelor teoretice şi de reantrenare practică. La stabilirea programului se va ţine seama de durata de întrerupere.
CAPITOLUL 6: Inginer de recepţie şi control aeronave
(1)RACR-LPN 5.600. Condiţii generale
Pentru a obţine licenţa de inginer de recepţie şi control aeronave, un solicitant trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să aibă vârsta de minimum 28 ani;
b)să deţină diplomă universitară de inginer, cu profil aeronautic sau electronic (cu specializare în instalaţii de bord şi avionics);
c)să deţină un certificat de aptitudine medicală aeronautică clasa a II-a, în termen de valabilitate;
d)să deţină licenţa de personal tehnic aeronautic în termen de valabilitate pentru tipul sau categoria de aeronave pentru care solicită licenţa de inginer de recepţie şi control;
e)să deţină o experienţă de minimum 5 ani în întreţinerea, proiectarea, fabricarea sau în supravegherea unei organizaţii de întreţinere, proiectare ori fabricare a aeronavelor de tipul sau din categoria pentru care solicită licenţa şi calificarea;
f)să fi parcurs un program de pregătire teoretică şi practică organizat de AACR sau în cadrul unei organizaţii autorizate de AACR pentru un astfel de curs;
g)să fi promovat examinarea teoretică şi practică la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.601 şi examinarea practică prevăzută în RACR-LPN 5.604.
(2)RACR-LPN 5.601. Pregătire teoretică
Pentru a obţine licenţa de inginer de recepţie şi control aeronave, solicitantul trebuie să parcurgă un program de instruire teoretică şi practică care să cuprindă următoarele discipline:
a)Legislaţie aeronautică:
- regulile aerului; servicii şi proceduri de trafic aerian; proceduri privind organizarea şi efectuarea zborurilor tehnice; reglementări specifice privind proiectarea şi operarea aeronavelor;
b)Cunoaşterea generală a aeronavei (numai dacă licenţa de personal tehnic aeronautic deţinută nu include calificarea pentru tipul respectiv de aeronavă):
- operarea şi funcţionarea sistemelor de propulsie, ale sistemelor şi aparatelor de bord ale aeronavei;
- restricţii în operarea aeronavei şi sistemelor de propulsie; informaţii relevante privind exploatarea aeronavei, prevăzute în manualul de zbor şi în documentaţia de întreţinere;
- folosirea şi verificarea funcţionării echipamentelor şi sistemelor aeronavei respective;
- conţinutul şi utilizarea manualului de zbor specific tipului de aeronavă;
- proceduri şi programul de întreţinere a celulei, sistemelor şi sistemelor de propulsie ale aeronavei respective, aparatelor de bord, instalaţiilor şi sistemelor de bord, echipamentelor de bord pentru căutare şi salvare;
c)Performanţe de zbor şi planificarea zborului:
- efectele încărcării şi distribuţiei maselor la bordul aeronavei, caracteristici şi performanţe ale zborului; calcule de greutate şi centraj;
- calculul şi aplicarea în practică a datelor de decolare, aterizare şi a altor date de zbor;
- planificarea preliminară şi pe rută a zborului.
d)Performanţe şi limitări umane:
- performanţe şi limite umane relevante pentru inginerul de recepţie şi control;
e)Aerodinamică (principiile zborului):
- aerodinamica aplicabilă aeronavelor pentru care solicită licenţa.
(3)RACR-LPN 5.602. Experienţa de zbor
a)Evidenţa tuturor zborurilor efectuate ca inginer de recepţie şi control şi ca membru adiţionat în echipajul de bază trebuie înregistrată de solicitant în "Carnetul de zbor pentru personal navigant".
b)În scopul îndeplinirii cerinţelor relevante prevăzute în RACR-LPN 5, AACR poate recunoaşte unui solicitant al licenţei de inginer de recepţie şi control cunoştinţele, experienţa şi îndemânarea dobândite în activitatea de zbor efectuată într-o organizaţie de fabricaţie, reparaţie sau întreţinere aeronave.
c)Pentru a obţine licenţa de inginer de recepţie şi control aeronave, solicitantul trebuie să acumuleze o experienţă minimă de zbor de 20 de ore în minimum 10 inspecţii de navigabilitate.
d)Pentru a obţine o calificare de tip sau categorie de aeronavă adiţională solicitantul trebuie să acumuleze o experienţă minimă pe tip ori clasă de 3 ore de zbor în inspecţii de navigabilitate. Prin clasă de aeronave se înţelege aeronavele care au o construcţie similară, instalaţii de forţă similare şi echipamente de bord cu o complexitate similară.
(4)RACR-LPN 5.603. Instruirea în zbor
Solicitantul trebuie să efectueze o instruire pe aeronave, cu un inginer de recepţie şi control autorizat în scopul efectuării instruirii. În anumite situaţii instruirea se poate face cu un pilot calificat corespunzător (pilot recepţie şi control sau pilot deţinător de autorizaţie de control tehnic sau alt document acceptat de AACR). Acesta trebuie să se asigure că solicitantul a dobândit experienţa de zbor operaţională, la nivelul de performanţă cerut pentru inginer de recepţie şi control, cel puţin în următoarele domenii:
a)operaţiuni premergătoare zborului, incluzând determinarea greutăţii şi controlul documentelor de întreţinere ale aeronavei;
b)proceduri normale:
1.verificarea aeronavei la sol, înaintea zborului;
2.proceduri normale pentru toate fazele zborului;
3.coordonarea în echipaj şi proceduri în cazul în care un membru al echipajului de conducere se află/este în incapacitatea de a îndeplinii funcţiile la bord;
4.raportarea defectelor;
c)proceduri anormale:
- recunoaşterea funcţionării anormale a sistemelor aeronavei;
d)proceduri de urgenţă:
- recunoaşterea apariţiei situaţiei de urgenţă;
e)proceduri de testare a aeronavelor în zbor.
(5)RACR-LPN 5.604. Examinarea
a)Examinarea In vederea obţinerii licenţei de inginer de recepţie şi control constă în examinarea teoretică şi examinarea practică.
b)Examinările, atât teoretică, cât şi practică, se efectuează numai după înregistrarea cererilor însoţite de documentele care atestă plata tarifelor legale corespunzătoare şi de documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor prezentei reglementări referitoare la identitate, studii, pregătire de specialitate, instruire teoretică, instruire practică.
c)Rezultatele examinărilor se înscriu în rapoartele corespunzătoare fiecărei instruiri.
d)Baremul de promovare al examenelor teoretice este de 75%.
e)Reexaminările pentru disciplinele la care solicitantul nu a promovat se desfăşoară după minimum 15 zile calendaristice de la data susţinerii examenului teoretic anterior.
f)Examinarea practică pentru obţinerea de calificări de clasă/tip, calificări de instructor sau pentru reînnoirea licenţei existente se va efectua pentru fiecare clasă şi/sau tip de aeronavă.
g)Pentru obţinerea licenţei de recepţie şi control pentru aeronave, solicitantul, sub supravegherea unui examinator autorizat de AACR, trebuie:
1.să exerseze practica de recepţie şi control în zbor, manevrele şi procedurile care sunt necesare la recepţia şi controlul în zbor ale aeronavelor cu ocazia efectuării inspecţiilor de navigabilitate;
2.să execute un program de pregătire în zbor care să includă demonstrarea metodelor şi procedurilor de recepţie şi control;
3.să dovedească capacitatea de a înregistra datele de zbor şi de a executa satisfăcător în întregime programul de control aprobat pentru tipul respectiv de aeronavă.
h)Rezultatele examinării practice (promovat/nepromovat) se înscriu în raportul de examinare practică.
i)Personalului care nu obţine calificativul "promovat" la una sau mai multe discipline de examinare pentru obţinerea/revalidarea/reînnoirea licenţei nu i se acordă ori i se suspendă, după caz, cu efect imediat, valabilitatea licenţei de zbor.
j)Examinarea teoretică şi practică se face de examinatorii desemnaţi de AACR în acest scop.
(6)RACR-LPN 5.605. Aptitudinea medicală
a)Solicitantul trebuie să deţină un certificat medical clasa a II-a, în termen de valabilitate.
b)Diminuarea aptitudinilor medicale. Deţinătorii de licenţă nu pot exercita privilegiile licenţei pe care o deţin şi ale calificărilor sau autorizărilor asociate în cazurile în care se constată o diminuare a aptitudinilor medicale care ar putea să îi facă incapabili să exercite, în condiţii de siguranţă, aceste privilegii.
(7)RACR-LPN 5.606. Privilegiile deţinătorului licenţei de recepţie şi control şi condiţiile de exercitare ale acestora
a)În urma îndeplinirii cerinţelor specificate în prezentul capitol, deţinătorul unei licenţe de inginer de recepţie şi control aeronave are dreptul să ateste navigabilitatea aeronavelor civile ca urmare a inspecţiilor de navigabilitate, în conformitate cu reglementările aplicabile.
b)Emiterea unei licenţe de inginer de recepţie şi control se efectuează numai dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru cel puţin o calificare de bază pentru care se face dovada cunoştinţelor teoretice şi a îndemânării, conform cerinţelor prezentei proceduri.
1.Deţinătorul unei licenţe de inginer de recepţie şi control poate îndeplini funcţia de inginer de recepţie şi control la bordul unei aeronave numai dacă deţine o licenţă validă pentru tipul respectiv de aeronavă, excepţie făcând cazul când se află la bordul aeronavei pentru a fi testat pentru evaluarea îndemânării sau se află în programul de pregătire.
2.Prezenta reglementare nu limitează numărul calificărilor care pot fi deţinute la un moment dat de un inginer de recepţie şi control.
3.Pentru variante de aeronavă programele de instruire necesită instruire suplimentară pe echipamente de antrenament corespunzătoare sau aeronavă.
c)Deţinătorul unei licenţe de inginer de recepţie şi control aeronave răspunde în totalitate pentru temeinicia prelungirii sau suspendării valabilităţii certificatului de navigabilitate al aeronavei civile inspectate.
d)Inginerul de recepţie şi control trebuie să ateste funcţionarea echipamentelor speciale montate pe aeronavă pentru operări speciale. Verificarea acestor echipamente se face în conformitate cu procedurile stabilite de AACR.
(8)RACR-LPN 5.607. Emiterea licenţelor; termene de valabilitate
a)Emiterea licenţei iniţiale se efectuează de AACR în urma calificării pe clasă/tip de aeronave în condiţiile prevăzute de prezenta reglementare în RACR-LPN 5.600. Termenul de valabilitate este de maximum 24 de luni începând cu data promovării examinărilor teoretice prevăzute în RACR-LPN 5.600 lit. g).
b)Revalidarea licenţei se efectuează în urma unei examinări teoretice la disciplinele din RACR-LPN 5.601 lit. a) şi c) şi a examinării practice conform RACR-LPN 5.604 lit. b). Termenul de valabilitate al revalidării licenţei este de 24 luni de la data promovării examenelor teoretice. Experienţa de zbor pentru revalidare este de minimum 10 ore în ultimele 12 luni. În cazul în care solicitantul nu deţine experienţa minimă de zbor pentru revalidare, acesta va fi examinat teoretic şi practic la nivelul prevăzut pentru reînnoirea calificării.
c)Reînnoirea calificării de clasă/tip se efectuează după promovarea examinării teoretice la toate disciplinele din RACR-LPN 5.601 şi verificarea practică în zbor conform RACR-LPN 5.604 lit. b) şi c). Dacă perioada de expirare a licenţei a depăşit 2 ani, înaintea examinărilor este necesar ca solicitantul să parcurgă un program de împrospătare a cunoştinţelor teoretice şi de reantrenare practică aprobat de AACR, sub supravegherea unui inginer de recepţie şi control.
d)Situaţii speciale. În cazul unor zboruri speciale, altele decât cele reglementate, AACR poate emite o autorizare specială scrisă, în locul emiterii unei calificări propriu-zise pentru inginerul de recepţie şi control. Valabilitatea acestei autorizări este limitată la durata necesară pentru desfăşurarea operaţiunii respective, dar poate fi prelungită până la finalizarea ei.
CAPITOLUL 7: Inginer de recepţie şi control mijloace PNA-Tc
(1)RACR-LPN 5.700. Condiţii generale
Pentru a obţine licenţa de inginer recepţie şi control mijloace PNA-Tc, un solicitant trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să deţină diplomă universitară ca inginer cu profil electronic sau aeronautic;
b)să promoveze cursurile de operare şi întreţinere pentru echipamentul specific ce urmează a fi exploatat, organizate de producătorul echipamentului sau de AACR;
c)să deţină o experienţă de minimum 2 ani în întreţinerea sau supravegherea de siguranţă a mijloacelor PNA-Tc pentru care solicită licenţa şi calificarea;
d)să aibă vârsta de minimum 24 de ani;
e)să satisfacă cerinţele RACR-LPN 5.705 privind aptitudinea medicală;
f)să fi promovat examinarea teoretică şi practică la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.701 şi 5.704.
(2)RACR-LPN 5.701. Cunoştinţe aeronautice
Pentru a obţine licenţa de inginer de recepţie şi control mijloace PNA-Tc, solicitantul trebuie să parcurgă un program de instruire teoretică care să cuprindă următoarele discipline:
a)Legislaţie aeronautică:
- reguli şi reglementări relevante pentru deţinătorul unei licenţe de inginer de recepţie şi control; codul aerian; regulile aerului; servicii şi proceduri de trafic aerian; proceduri privind organizarea şi efectuarea zborurilor de verificare şi supraveghere a mijloacelor PNA-Tc;
b)Cunoaşterea generală a aeronavei:
- operarea şi funcţionarea sistemelor şi aparatelor de bord ale aeronavei;
- conţinutul şi utilizarea manualului de zbor specific tipului de aeronavă;
c)Cunoaşterea echipamentului de inspecţie şi calibrare a mijloacelor PNA-Tc:
- cunoaşterea echipamentului de la sol ce necesită verificarea din zbor, privind funcţionarea, emisia semnalului şi compunerea semnalului în spaţiu;
- cunoaşterea echipamentului de inspecţie şi calibrare a mijloacelor PNA-Tc (operare, principii de funcţionare, recepţie semnal, precum şi întreţinere);
- cunoaşterea Manualului de operare şi întreţinere a echipamentelor de inspecţie şi calibrare a mijloacelor PNA-Tc;
- cunoaşterea documentului 8071 ICAO privind verificarea în zbor a mijloacelor PNA-Tc;
- cunoaşterea instrucţiunilor de verificare din zbor a mijloacelor PNA-Tc.
(3)RACR-LPN 5.702. Experienţa de zbor
a)Pentru a obţine licenţa de inginer de recepţie şi control pentru inspecţia şi calibrarea din zbor a mijloacelor PNA-Tc, solicitantul trebuie să acumuleze o experienţă de 100 de ore de zbor, repartizate, prin programul de pregătire aprobat de AACR, în mod echilibrat şi corespunzător mijloacelor PNA-Tc de rută şi de apropiere care fac obiectul activităţilor pentru care este solicitată licenţa.
b)AACR poate, în funcţie de pregătirea, experienţa şi calificarea anterioară a solicitantului, reduce cerinţele privind experienţa totală, dar la nu mai puţin de 25 de ore.
(4)RACR-LPN 5.703. Instruirea în zbor
Solicitantul trebuie să efectueze o instruire în zbor pentru inspecţia şi calibrarea mijloacelor PNA-Tc, cu un inginer recepţie şi control mijloace PNA-Tc autorizat de AACR, Acesta trebuie să se asigure că solicitantul a dobândit experienţa de zbor operaţională şi tehnică, la nivelul de performanţă solicitat, cel puţin în următoarele domenii:
a)operaţiuni premergătoare zborului (informarea deţinătorilor mijloacelor PNA-Tc, pregătirea echipamentului de inspecţie şi calibrare a mijloacelor PNA-Tc);
b)calibrarea receptoarelor echipamentului de inspecţie şi calibrare;
c)studierea evoluţiei performanţelor echipamentului de sol ce necesită verificarea din zbor;
d)proceduri pentru inspecţie şi calibrare pentru verificarea periodică sau omologare;
e)proceduri speciale şi ordinea lor de aplicare în cazul în care echipamentul de sol necesită reglaje;
f)proceduri de intervenţie la echipamentul de inspecţie şi calibrare în timpul zborului, în momentul apariţiei unei defecţiuni;
g)situaţii în care se poate întrerupe zborul de inspecţie şi calibrare din cauza echipamentului de sol verificat;
h)situaţii în care se poate întrerupe zborul de inspecţie şi calibrare din cauza echipamentului de inspecţie şi calibrare;
i)aplicarea manualului operaţional şi a instrucţiunilor de verificări din zbor în timpul misiunii de inspecţie şi calibrare;
j)proceduri anormale şi de urgenţă;
k)echipamente de urgenţă de la bordul aeronavei;
l)cooperare în echipaj multiplu.
(5)RACR-LPN 5.704. Îndemânarea
Pentru obţinerea licenţei de inginer de recepţie şi control mijloace PNA-Tc, solicitantul, sub supravegherea unui examinator autorizat de AACR, trebuie:
a)să exerseze operarea cu echipamentul de inspecţie şi calibrare şi procedurile necesare operării pentru inspecţia şi calibrarea mijloacelor PNA-Tc;
b)să execute un program de pregătire în zbor care să includă procedurile de operare cu echipamentul de inspecţie şi calibrare.
(6)RACR-LPN 5.705. Aptitudinea medicală
Solicitantul trebuie să deţină un certificat de aptitudine medicală aeronautică clasa a II-a, în termen de valabilitate.
(7)RACR-LPN 5.706. Privilegiile deţinătorului licenţei de recepţie şi control şi condiţiile de exercitare ale acestora
În urma îndeplinirii cerinţelor specificate în acest capitol, deţinătorul unei licenţe de inginer de recepţie şi control pentru inspecţia şi calibrarea din zbor a mijloacelor PNA-Tc are dreptul să ateste funcţionarea corectă în parametrii impuşi de Doc. ICAO 8071, de verificări din zbor şi de instrucţiunile de verificări din zbor a mijloacelor PNA-Tc.
(8)RACR-LPN 5.707. Emiterea licenţelor; termene de valabilitate
a)Emiterea licenţei iniţiale se efectuează de AACR în condiţiile prevăzute de prezenta reglementare în RACR-LPN 5.700. Termenul de valabilitate este de maximum 24 de luni începând cu data promovării examinărilor practice prevăzute în RACR-LPN 5.704.
b)Revalidarea licenţei se efectuează în urma unei examinări teoretice la disciplinele din RACR-LPN 5.701 lit. c) şi a examinării practice conform RACR-LPN 5.704. Termenul de valabilitate a revalidării licenţei este de 24 de luni de la data promovării examenelor teoretice, până la împlinirea vârstei de 55 de ani. După această vârstă, necesitatea şi oportunitatea revalidării sunt stabilite de AACR pentru fiecare caz în parte. Experienţa de zbor necesară pentru revalidare este de minimum 10 ore în ultimele 12 luni.
În cazul în care solicitantul nu deţine experienţa minimă de zbor pentru revalidare, acesta va fi examinat teoretic şi practic la nivelul prevăzut pentru reînnoirea calificării.
c)Reînnoirea calificării de tip/clasă se efectuează după promovarea examinării teoretice la toate disciplinele din RACR-LPN 5.701 şi verificarea practică în zbor conform RACR-LPN 5.704. Dacă perioada de expirare a licenţei a depăşit 2 ani, înaintea examinărilor este necesar ca solicitantul să parcurgă un program de împrospătare a cunoştinţelor teoretice şi de reantrenare practică aprobat de AACR.
CAPITOLUL 8: Calificarea de instructor
(1)RACR-LPN 5.800. Categorii de instructori. Condiţii generale
a)Calificările de instructor pentru categoriile de personal aeronautic navigant enumerate în RACR-LPN 5.200 lit. a) sunt de instructor pentru calificarea de tip - aplicabil pentru licenţele de mecanic navigant, navigator aerian, operator radionavigant.
b)Pentru obţinerea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1.Licenţă şi calificare. Solicitantul trebuie să deţină cel puţin licenţa şi calificarea corespunzătoare funcţiei pentru care urmează să facă instruirea, astfel încât să poată suplini activitatea la bord a celui instruit atunci când situaţia impune intervenţia sa pentru siguranţa zborului.
2.Vârsta minimă. Un solicitant pentru o calificare de instructor pentru calificarea de tip trebuie să aibă vârsta minimă de 25 de ani.
3.Experienţa de zbor. Experienţa de zbor necesară, totală pe clasă/tip, este în conformitate cu cerinţele RACR-LPN 5.802.
4.Pregătirea. Solicitantul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs aprobat conform RACR-LPN 5.801 pentru calificarea de instructor, la o organizaţie de pregătire autorizată/acceptată de AACR, şi a executării instruirii practice în zbor RACR-LPN 5.803. Partea I, generală, a cursului teoretic de instruire se efectuează numai în scopul obţinerii iniţiale a calificării de instructor.
5.Examinarea. Un solicitant pentru calificarea de instructor trebuie să promoveze examinările teoretice la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.801 şi examinarea practică în zbor, în conformitate cu RACR-LPN 5.804.
6.Echivalări în vederea obţinerii altor calificări. Deţinătorilor unei licenţe ce conţine o calificare de instructor care solicită calificarea de instructor pe alte tipuri de aeronave li se va recunoaşte aptitudinea de a instrui (metodologia instruirii) deja demonstrată pentru calificarea de instructor deţinută.
(2)RACR-LPN 5.801. Pregătirea teoretică pentru obţinerea calificării de instructor
Pentru a obţine calificarea de instructor, solicitantul trebuie să fie absolventul unui curs care să conţină un program aprobat de instruire la sol, cuprinzând cel puţin următoarea tematică:
a)Partea I - General:
- metode aplicate în instruire;
- tehnici de pregătire la sol şi asistarea elevului în pregătirea la sol;
- procesul de acumulare a cunoştinţelor;
- elemente ale instruirii efective;
- testarea şi evaluarea elevilor;
- tehnici de antrenament;
- desfăşurarea programului de antrenament;
- planul de desfăşurare a temelor;
- utilizarea facilităţilor, inclusiv a simulatoarelor, în procesul de instruire;
- analiza şi corectarea greşelilor (greşeli sistematice, greşeli caracteristice);
- performanţe umane şi limitări specifice instrucţiei în zbor;
- simularea procedurilor de urgenţă în procesul de instruire;
b)Partea a II-a - Instruirea tehnică
Programa va cuprinde specificaţiile tehnice, sistemele, echipamentele şi procedurile specifice tipului respectiv, la nivelul necesar calificării de instructor pentru funcţia respectivă la bord.
Cursul are perioada de valabilitate de 36 de luni din momentul absolvirii. Dacă se depăşeşte această perioadă înainte de planificarea la instruirea corespunzătoare în zbor, un program de împrospătare a cunoştinţelor este necesar a fi efectuat la o organizaţie de pregătire autorizată de AACR.
(3)RACR-LPN 5.802. Experienţa de zbor
Pentru a obţine calificarea de instructor pentru licenţele de navigator, mecanic navigant, operator radionavigant, experienţa minimă va fi de 1.500 de ore de zbor, din care cel puţin 100 de ore pe tipul respectiv de aeronavă.
AACR, în funcţie de experienţa şi calificările deţinute de solicitant, poate reduce cerinţele privind experienţa de zbor pe tip cerută pentru obţinerea calificării de instructor pe acel tip de aeronavă.
(4)RACR-LPN 5.803. Instruirea în zbor
În vederea pregătirii în zbor pentru obţinerea/reînnoirea calificării de instructor, solicitantul, sub supravegherea unui instructor autorizat, trebuie:
a)să execute un program de instruire în zbor, care să includă demonstrarea metodelor şi procedurilor de instruire aplicabile, observarea activităţii şi corectarea erorilor;
b)să exerseze practica de instruire privind manevrele şi procedurile care sunt necesare instruirii în zbor.
(5)RACR-LPN 5.804. Examinarea
Pentru obţinerea/revalidarea/reînnoirea calificării de instructor pe clasa sau tipul de aeronavă şi funcţia la bord pentru care solicită calificarea, solicitantul trebuie să promoveze:
a)examinare teoretică în cadrul AACR la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.801 lit. a) şi b); şi
b)examinare practică în zbor în cadrul căreia solicitantul trebuie să demonstreze examinatorului aptitudinea de a instrui un elev în toate etapele de instruire, incluzând pregătirea în toate fazele zborului, precum şi instruirea la sol.
(6)RACR-LPN 5.805. Privilegiile deţinătorului calificării de instructor şi condiţiile de exercitare ale acestora
În urma îndeplinirii cerinţelor specificate în acest capitol, deţinătorul unei licenţe ce conţine o calificare de instructor are dreptul, în limitele licenţei de bază, să instruiască la sol şi în zbor personal aeronautic navigant în vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii licenţelor şi calificărilor.
(7)RACR-LPN 5.806. Emiterea calificării; termene de valabilitate
a)Emiterea calificării iniţiale se efectuează în condiţiile prevăzute de prezenta reglementare în RACR-LPN 5.800. Termenul de valabilitate a calificării de instructor este de 36 de luni de la data promovării examinării practice, sub rezerva valabilităţii calificării de tip deţinute.
b)Pentru obţinerea calificării de instructor pe un tip suplimentar se efectuează:
(i)instruirea teoretică conform RACR-LPN 5.801 lit. b);
(ii)instruirea practică conform RACR-LPN 5.803:
(iii)examinarea teoretică la disciplinele prevăzute în RACR-LPN 5.801 lit. b);
(iv)examinarea practică în zbor conform RACR-LPN 5.804.
c)Revalidarea calificării se efectuează în urma unei examinări practice în zbor conform RACR-LPN 5.804, în decursul ultimelor 90 de zile calendaristice de valabilitate.
Examinarea practică pentru revalidarea calificării de instructor poate fi combinată cu examinarea practică în vederea revalidării calificărilor de tip deţinute.
Experienţa de zbor minimă pentru revalidare este de un zbor în calitate de instructor efectuat în ultimele 12 luni de valabilitate pentru tipul respectiv de aeronavă. În cazul în care solicitantul nu deţine experienţa minimă de zbor pentru revalidare, acesta va fi examinat teoretic şi practic la nivelul prevăzut pentru reînnoirea calificării.
d)Pentru reînnoirea calificării se efectuează un program de reîmprospătare a cunoştinţelor la disciplinele şi în condiţiile stabilite în RACR-LPN 5.801, practică în zbor conform RACR-LPN 5,803, examinarea teoretică la disciplinele din RACR-LPN 5.801 şi examinarea practică în conformitate cu RACR-LPN 5.804.
Conţinutul programului de reînnoire a cunoştinţelor trebuie să ţină seama de experienţa de instructor a solicitantului şi de durata întreruperii.
(8)RACR-LPN 5.807. Împuternicirea de a instrui
a)În cazul în care un operator aerian, din motive obiective şi de forţă majoră, nu dispune de un instructor calificat corespunzător pentru una din categoriile de personal navigant specificate în RACR-LPN 5 800 lit. a), AACR poate împuternici, pentru o perioadă limitată de timp, delegarea activităţii de instruire unui pilot instructor calificat pe tipul respectiv de aeronavă.
b)Împuternicirea se eliberează în urma solicitării scrise a operatorului, pentru o perioadă de timp bine determinată pe tipul respectiv de aeronavă, cu menţionarea clară a privilegiilor acordate.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 148 din data de 28 februarie 2014