HOTĂRÂRE nr. 788 din 10 septembrie 2014 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Pentru anul şcolar 2014-2015 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev, pentru o perioadă de maximum 86 de zile de şcolarizare, cu respectarea cuantumului aferent fiecărui an bugetar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2014-2015 sunt următoarele:
a)organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă ori legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri ori alte evenimente şi/sau activităţi similare;
b)organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi/sau legume, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;
c)organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume sau de activităţi educative practice;
d)crearea de pagini de internet la nivelul judeţului prin care să se ofere informaţii despre implementarea programului.
(2)Sumele necesare implementării măsurilor adiacente se suportă din bugetele judeţelor, respectiv din bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi nu vor putea depăşi 15% din fondurile alocate consiliilor judeţene şi sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru acordarea gratuită a merelor aşa cum sunt prevăzute în anexă.
(3)Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate potrivit dispoziţiilor alin. (2) rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar se regularizează cu bugetul din care au fost acordate.
(4)Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru măsurile adiacente pe care le vor implementa şi vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puţin una dintre măsurile adiacente prevăzute la alin. (1).
(5)Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi unităţile şcolare vor lua măsurile necesare astfel încât numai elevii prezenţi la cursuri în zilele de distribuţie a merelor să beneficieze de implementarea măsurilor adiacente.
(6)Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt responsabile de implementarea măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1), precum şi de organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea şi controlul implementării măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1).
(7)În funcţie de specificul măsurilor adiacente pe care le vor implementa, consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor beneficia de asistenţă din partea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, a direcţiilor de sănătate publică, respectiv a direcţiei de sănătate publică a municipiului Bucureşti şi din partea direcţiilor judeţene pentru agricultură, respectiv din partea Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor legate în vigoare.
(8)Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu privire la măsurile adiacente implementate.
Art. 3
(1)În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 2 alin. (2), consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor solicita sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin depunerea de cereri de plată la centrele judeţene ale acesteia, în vederea recuperării sumelor utilizate pentru implementarea măsurilor adiacente.
(2)Recuperarea sumelor plătite pentru implementarea măsurilor adiacente este condiţionată de realizarea distribuţiei merelor conform art. 1.
(3)Plăţile aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, reprezentând sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, au ca sursă de finanţare bugetul de stat, respectiv bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sursă de finanţare prevăzută la titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", reprezentând sprijin financiar din FEGA şi din contribuţia publică naţională totală. Contribuţia publică naţională totală se compune din cofinanţare publică de minimum 11% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA şi taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de produse şi prestărilor de servicii.
(4)Sumele reprezentând sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, recuperate conform alin. (1) de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, reprezintă venituri ale bugetului de stat.
(5)În privinţa măsurilor adiacente, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are atribuţiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
(1)Prevederile art. 9 alin. (1) şi ale art. 10 alin. (5)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în privinţa sprijinului financiar pentru implementarea măsurilor adiacente.
(2)În vederea acordării sprijinului financiar pentru implementarea măsurilor adiacente conform art. 2 alin. (1), consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de plată, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri.
(3)Cererea de plată include informaţii referitoare la:
a)măsurile adiacente implementate conform art. 2 alin. (4);
b)unităţile de învăţământ unde au fost implementate măsurile adiacente;
c)numărul de elevi beneficiari ai măsurilor adiacente din fiecare unitate de învăţământ în care acestea au fost implementate;
d)suma solicitată în conformitate cu documentele justificative.
Art. 5
(1)Fondurile alocate pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015 sunt de 64.612,70 mii lei, reprezentând fondurile aferente acordării dreptului prevăzut la art. 1 şi realizării măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1), conform anexei.
(2)În situaţia în care fondurile necesare pentru distribuţia merelor sau implementarea măsurilor adiacente nu sunt disponibile în anul 2014, prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna ianuarie 2015, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate pentru anul 2015, în cuantumul total prevăzut în anexă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

ANEXĂ: Fonduri alocate pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli - Fonduri pentru distribuţia merelor şi implementarea măsurilor adiacente - an şcolar 2014-2015
- mii lei -

Judeţul

Total fonduri an şcolar 2014-2015

Fonduri alocate în 2014 pentru distribuţia de mere

Fonduri alocate în 2014 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2014

Fonduri alocate în 2015 pentru distribuţia de mere

Fonduri alocate în 2015 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2015

Alba

1.045,95

306,70

46,01

352,71

602,82

90,42

693,24

Arad

1.327,41

389,23

58,38

447,61

765,04

114,76

879,80

Argeş

1.873,64

549,40

82,41

631,81

1.079,85

161,98

1.241,83

Bacău

2.212,73

648,83

97,32

746,15

1.275,29

191,29

1.466,58

Bihor

1.979,42

580,42

87,06

667,48

1.140,82

171,12

1.311,94

Bistriţa-Năsăud

1.070,20

313,81

47,07

360,88

616,80

92,52

709,32

Botoşani

1.594,13

467,44

70,12

537,56

918,76

137,81

1.056,57

Braşov

1.740,47

510,35

76,55

586,90

1.003,10

150,47

1.153,57

Brăila

992,11

290,91

43,64

334,55

571,79

85,77

657,56

Buzău

1.448,65

424,78

63,72

488,50

834,91

125,24

960,15

Caras-Severin

894,63

262,33

39,35

301,68

515,61

77,34

592,95

Călăraşi

1.011,07

296,47

44,47

340,94

582,72

87,41

670,13

Cluj

1.853,15

543,39

81,51

624,90

1.068,04

160,21

1.228,25

Constanţa

2.293,18

672,42

100,86

773,28

1.321,65

198,25

1.519,90

Covasna

770,03

225,79

33,87

259,66

443,80

66,57

510,37

Dâmboviţa

1.629,13

477,70

71,66

549,36

938,93

140,84

1.079,77

Dolj

1.911,44

560,48

84,07

644,55

1.101,64

165,25

1.266,89

Galaţi

1.733,85

508,41

76,26

584,67

999,29

149,89

1.149,18

Giurgiu

886,42

259,92

38,99

298,91

510,88

76,63

587,51

Gorj

1.115,43

327,07

49,06

376,13

642,87

96,43

739,30

Harghita

1.131,82

331,88

49,78

381,66

652,31

97,85

750,16

Hunedoara

1.203,84

353,00

52,95

405,95

693,82

104,07

797,89

Ialomiţa

892,14

261,60

39,24

300,84

514,17

77,13

591,30

Iaşi

2.950,35

865,12

129,77

994,89

1.700,40

255,06

1.955,46

Ilfov

1.093,87

320,75

48,11

368,86

630,44

94,57

725,01

Maramureş

1.514,37

444,05

66,61

510,66

872,79

130,92

1.003,71

Mehedinţi

852,04

249,84

37,48

287,32

491,06

73,66

564,72

Mureş

1.931,24

566,29

84,94

651,23

1.113,05

166,96

1.280,01

Neamţ

1.633,80

479,07

71,86

550,93

941,63

141,24

1.082,87

Olt

1.277,35

374,55

56,18

430,73

736,19

110,43

846,62

Prahova

2.360,06

692,03

103,80

795,83

1.360,20

204,03

1.564,23

Satu Mare

1.143,86

335,41

50,31

385,72

659,25

98,89

758,14

Sălaj

786,80

230,71

34,61

265,32

453,46

68,02

521,48

Sibiu

1.350,84

396,10

59,42

455,52

778,54

116,78

895,32

Suceava

2.481,27

727,57

109,14

836,71

1.430,05

214,51

1.644,56

Teleorman

981,02

287,66

43,15

330,81

565,40

84,81

650,21

Timiş

1.904,05

558,31

83,75

642,06

1.097,38

164,61

1.261,99

Tulcea

686,48

201,29

30,19

231,48

395,65

59,35

455,00

Vaslui

1.602,01

469,75

70,46

540,21

923,30

138,50

1.061,80

Vâlcea

1.171,71

343,57

51,54

395,11

675,30

101,30

776,60

Vrancea

1.121,87

328,96

49,34

378,30

646,58

96,99

743,57

Municipiul Bucureşti

5.158,87

1.512,73

226,90

1.739,63

2.973,29

445,95

3.419,24

TOTAL

64.612,70

18.946,09

2.841,91

21.788,00

37.238,87

5.585,83

42.824,70

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 685 din data de 19 septembrie 2014