HOTĂRÂRE nr. 566 din 30 iulie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi a Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice este de 571, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
2.Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 24 iulie 2013, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru departament este de 136, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
2.Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre.
Art. III
(1)Încadrarea personalului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi a personalului Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(2)Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. IV
- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. V
Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 24 iulie 2013, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

ANEXA nr. 1: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2013)
* Se organizează conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului.
** Se organizează prin hotărâre a Guvernului României.
*** Se organizează la nivel de compartiment.
**** Se organizează la nivel de serviciu.
***** Se organizează pe servicii/birouri/compartimente, prin ordin al ministrului.
****** Se organizează pe direcţii/servicii/birouri/compartimente, prin ordin al ministrului.
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2013)
1.Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Nr. crt.

Denumirea unităţii

I. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat

1.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

2.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

3.

Garda Naţională de Mediu

4.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

5.

Comisariate de regim silvic şi cinegetic

II. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat

1.

Unităţi de management al proiectului (UMP)

2.

Unităţi de implementare a proiectului (UIP)

NOTĂ:
Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.409, din care:
- Garda Naţională de Mediu - 823 de posturi;
- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine - 1.936 de posturi;
- Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - 133 de posturi;
- Comisariate de regim silvic şi cinegetic - 423 de posturi;
- Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură - 94 de posturi.
2.Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Nr. crt.

Denumirea unităţii

1.

Administraţia Naţională de Meteorologie

2.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

3.Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Nr. crt.

Denumirea unităţii

I. Unităţi finanţate din venituri proprii

1.

Administraţia Fondului pentru Mediu

2.

Administraţia Naţională "Apele Române"

ANEXA nr. 3: ORGANIGRAMA Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 428/2013)
Număr maxim de posturi: 136, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură
*)Se organizează la nivel de compartiment.
ANEXA nr. 4: Unităţi aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 428/2013)
I.Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură

1.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

2.

Comisariatele de regim silvic şi cinegetic

II.Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură

1.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

III.Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură

1.

Administraţia Naţională "Apele Române"

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 498 din data de 7 august 2013