ORDIN nr. 740 din 30 mai 2013 privind prospectele de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2013
În temeiul:
- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,
ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:
Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna iunie 2013 se aprobă prospectele de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în valoare totală de 2.980 mil. lei, din care 80 mil. lei alocate sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.
Art. 2
Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

ANEXĂ: PROSPECT DE EMISIUNE a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna iunie 2013
Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna iunie 2013, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei noi emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani, redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip, benchmark cu scadenţă la 5, 7 şi 10 ani, precum şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. ani

Rata cupon %

Dobânda acumulată
- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă
- lei -

Valoare nominală SSON
- lei -

RO1015DBN010

03.06.2013

04.06.2013

05.06.2013

30.04.2015

5

6,00

59,18

500.000.000

50.000.000

RO1316DBN053

06.06.2013

-

10.06.2013

29.08.2016

3

4,75

370,89

700.000.000

-

RO1116DBN024

10.06.2013

11.06.2013

12.06.2013

30.04.2016

5

6,00

70,68

300.000.000

30.000.000

RO1318DBN034

17.06.2013

-

19.06.2013

28.11.2018

5

5,60

311,45

800.000.000

-

RO1320DBN022

20.06.2013

-

25.06.2013

29.04.2020

7

5,75

89,79

300.000.000

-

RO1323DBN018

25.06.2013

-

27.06.2013

26.04.2023

10

5,85

99,37

300.000.000

-

________
*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.
Art. 2
Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.
Art. 3
Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4
(1)Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani, dobânda (cuponul) se plăteşte anual la data de 29 august, începând cu 29 august 2013 şi terminând cu 29 august 2016 inclusiv, iar pentru celelalte obligaţiuni de tip benchmark specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:
- pentru cod ISIN RO1015DBN010 prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010;
- pentru cod ISIN RO1116DBN024 prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011;
- pentru cod ISIN RO1318DBN034 prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 410/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013;
- pentru cod ISIN RO1320DBN022 prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 287/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2013;
- pentru cod ISIN RO1323DBN018 prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.750/2012 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2013.
(2)Dobânda se determină conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5
(1)Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.
(2)Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.
Art. 6
(1)La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
(2)În cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi în cont propriu.
Art. 7
La licitaţia de referinţă:
(1)Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.
(2)În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.
(3)Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4)Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5)În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6)Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8
Pentru SSON:
(1)Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.
(2)Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din secţiunea a 2-a "Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari" a capitolului III "Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară" din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.
(3)În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.
(4)Valoarea ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi de minimum 10.000 lei, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012.
Art. 9
Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, care acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă până la ora 12,00, respectiv în ziua SSON până la ora 11,00.
Art. 10
Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop, şi vor fi date publicităţii.
Art. 11
Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.
Art. 12
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 13
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 315 din data de 31 mai 2013