ORDIN nr. 652 din 31 martie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate Lacul Snagov
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.918/AC din 3 martie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia SEA nr. 131 din 30 decembrie 2013, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.661 din 18 decembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 83.160/163.191/330.137 din 30 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 122.099 din 22 decembrie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.901/I.M. din 23 decembrie 2015,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al ariei naturale protejate Lacul Snagov, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul ariei naturale protejate Lacul Snagov, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

____
*) - Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 380 din data de 18 mai 2016