ORDIN nr. 1073 din 8 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCIOO6I Defileul Crişului Negru
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.443/AC din 31 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor nr. 4.911/BCFM din 11 decembrie 2015, Decizia nr. 756 din 14 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.324 din 19 aprilie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.431 din 18 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.634/322.163 din 27 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/E.S. din 14 aprilie 2016,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
La data publicării prezentului ordin se abrogă anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 338/2013 privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanţă comunitară şi/sau arii naturale protejate de interes naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 26 martie 2016, cu modificările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
_______
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 532 din data de 15 iulie 2016