ORDIN nr. 997 din 27 mai 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0056 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.260/A.C. din 18 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 42 din 15 decembrie 2015 şi Adresa nr. 112 din 7 ianuarie 2016 emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.107 din 12 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.827/322.096 din 10 mai 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 42.775 din 28 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin,
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0056 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

____
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 545 din data de 20 iulie 2016