Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 6.983 din 2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Academiei de Ştiinţe Medicale din România nr. 191 din 13 mai 2015, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 31.457 din 13 mai 2015,
având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare,
luând în considerare Strategia naţională de sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
Activitatea de coordonare ştiinţifică a planului sectorial se atribuie Academiei de Ştiinţe Medicale, ca for ştiinţific consacrat în domeniul sănătăţii, responsabilitatea derulării programului fiind asigurată de către secretarul general al Academiei de Ştiinţe Medicale.
Art. 3
Bugetul alocat planului sectorial pentru anul 2015 este de 12.000.000 lei, iar perioada de implementare este 2015-2017.
Art. 4
Atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în planul sectorial se face în sistem competiţional, pe baza termenilor de referinţă care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 5
Metodologia privind evaluarea ofertelor, contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor selectate se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 582 din data de 3 august 2015