ORDIN nr. 366 din 4 decembrie 2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Nota nr. 2.553/DIPIMM din 5 septembrie 2013, întocmită de către Direcţia implementare programe pentru IMM,
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:
Art. I
Procedura de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 şi 398 bis din 2 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La punctul 4 subpunctul 4.1.2.1, litera a) se abrogă.
2.La punctul 4, subpunctele 4.1.3.1, 4.1.4 şi 4.1.6.1 vor avea următorul cuprins:
"4.1.3.1. În urma selecţiei administratorului de incubator, se încheie un Contract de prestare servicii (anexa nr. 2) între OTIMMC, autorităţile publice locale/autoritatea privată relevantă la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului şi administratorul selectat, pe o perioadă formată din perioada de preincubare1 + 3 ani ciclu de incubare2 + 2 ani monitorizare a firmelor ce au fost incubate). OTIMMC şi autorităţile publice locale/autoritatea privată relevantă la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului pot decide ca semnarea contractului să se facă în primă fază doar pentru perioada de preincubare + primul an ciclu de incubare, urmând ca în urma raportului de evaluare pentru primul an de ciclu de incubare să se decidă continuarea contractului.
___
1 Perioada de preincubare - perioada premergătoare ciclului de incubare care cuprinde întreg procesul de selecţie a întreprinderilor care urmează a fi incubate şi în care administratorul face promovarea locală a Programului şi care curge din momentul selectării administratorului incubatorului de afaceri şi numirii acestuia în baza Contractului de administrare până la încheierea contractelor de incubare cu beneficiarii Programului.
2 Ciclu de incubare - Perioada determinată de timp, respectiv 3 ani, în care IMM-urile stau în incubator, beneficiind de toate facilităţile acordate prin Program.
..............
4.1.4. În cazul în care administratorul incubatorului nu îşi respectă din culpă obligaţiile contractuale sau în urma raportului de evaluare se constată că rezultatele incubatorului nu sunt satisfăcătoare, OTIMMC, cu acordul prealabil sau la cererea Direcţiei implementare programe pentru IMM, va putea impune penalităţi sau, după caz, va putea chiar solicita rezilierea Contractului de prestare servicii, în conformitate cu condiţiile contractuale stabilite.
.............
4.1.6.1. Pentru toată perioada de desfăşurare a Contractului de prestare servicii, administratorul incubatorului va beneficia de o plată pentru servicii de maximum 190.000 lei, după semnarea contractului. Această sumă este compusă din: 10.000 lei pentru perioada de incubare, 50.000 lei/an pentru fiecare din cei 3 ani de incubare şi 15.000 lei/an pentru fiecare din cei 2 ani de monitorizare. OTIMMC şi autorităţile publice locale/autoritatea privată relevantă la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului pot decide dacă suma se plăteşte pentru întreaga perioadă după semnarea contractului sau dacă plata se face anual."
3.Anexa nr. 2 "Contract de prestări servicii" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Direcţia implementare programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Anca Laura Ionescu,

secretar de stat

ANEXĂ: CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Nr. .......... din ................
(- Anexa nr. 2 la procedură)
PS-10.04.02
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Nr. .......... din ................
SECŢIUNEA 1:
1.Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii
între
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (OTIMMC), cu sediul în ..........................., str. .............. nr. ..., judeţul ................. tel./fax .............., reprezentat prin .................... şi ......................., având sediul social .............................., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ........../........../.............., CF (CUI) ....................., reprezentată prin ......................., cu funcţia de ........................., în calitate de achizitori, pe de o parte,
şi
............................., având sediul social .............................., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ..../...../...., CF (CUI) .............................., reprezentată prin .........................., cu funcţia de ..........................., în calitate de prestator, pe de altă parte.
2.Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a)contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă exprimat de părţi încheiat între autorităţi contractante, în calitate de achizitori, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator;
b)OTIMMC, ......................, autoritate publică locală/autoritatea privată relevantă la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului, şi prestator-părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite şi definite în prezentul contract;
c)preţul contractului - suma plătibilă prestatorului, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, preţ finanţat pe baza documentaţiei de proiect;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e)standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
f)forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului, sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
g)zi-zi calendaristică; an - 365 de zile;
h)spaţiul incubatorului de afaceri - clădirea de birouri amenajată la standarde de calitate medii-superioare şi împărţită în spaţii de birouri, săli de conferinţe, spaţiu secretariat. Clădirea trebuie să fie racordată la utilităţi, prin contracte încheiate de furnizorii de utilităţi cu achizitorul (curent, gaz, apă-canal, internet, telefonie etc.).
3.Interpretare
3.1.În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2.Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.
SECŢIUNEA 2: Clauze obligatorii
4.Obiectul şi preţul contractului
4.1.Prestatorul se obligă să presteze servicii de administrare a incubatorului de afaceri din ............... în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2.Achizitorii, în proporţiile şi în conformitate cu documentaţiile de proiect, se obligă sa finanţeze şi să asigure sumele datorate prestatorului, în condiţiile prezentului contract. Ministerul Economiei se obligă să efectueze plăţile către prestator (după o verificare prealabilă a documentelor justificative) la preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii de administrare a incubatorului de afaceri situat în municipiul ........................... .
4.3.Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, finanţat de finanţator după semnarea prezentului contract, este de ............. lei.
4.4.După semnarea prezentului contract, Minsterul Economiei va pune la dispoziţia prestatorului (administrator de incubator) fondurile necesare în vederea achitării obligaţiilor ce rezultă din prezentul contract. De asemenea, după semnarea prezentului contract, achizitorul (autoritatea publică locală/autoritatea privată relevantă ta nivel naţional în domeniul antreprenoriatului) va pune la dispoziţia prestatorului spaţiul unde va fi incubatorul de afaceri, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
4.5.Cu excepţia atribuţiilor de administrare a fondurilor programului alocate prestatorului, Ministerul Economiei va păstra toate atribuţiile şi rolul de monitorizare şi implementarea programului, după cum acestea sunt prevăzute în actele normative emise.
5.Durata contractului
Prestatorul se obligă să presteze servicii de administrare a incubatorului de afaceri situat în ......................, astfel cum este prevăzut în graficul de prestare pentru îndeplinirea serviciilor, în decurs de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.
6.Aplicabilitate
6.1.Contractul de prestări servicii intră în vigoare la data semnării lui, dar numai după semnarea de către părţi a procesului-verbal de predare-primire privind spaţiul incubatorului de afaceri. Toate sumele plătibile prestatorului vor fi finanţate o singură dată de către Ministerul Economiei, după semnarea prezentului contract.
6.2.Orice plăţi sau regularizări de natură financiară cu prestatorul vor fi efectuate doar cu aprobarea scrisă dată în prealabil de OTIMMC. Toate actele juridice necesar a fi încheiate cu prestatorul în cadrul derulării proiectului vor putea fi încheiate de către ...................... (autoritatea publică locală/autoritatea privată relevantă la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului) ..................... cu autorizarea prealabilă dată în scris de OTIMMC.
7.Documentele contractului
Documentele prezentului contract sunt:
a)anexa nr. 1 - Procedura de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013, cu modificările ulterioare;
b)anexa nr. 2 - Propunerea tehnică şi Propunerea financiară;
c)Graficul de prestare pentru îndeplinirea serviciilor;
d)Garanţia de bună execuţie;
e)Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;
f)Proces-verbal de predare-primire a spaţiului incubatorului de afaceri ................ .
8.Obligaţiile principale ale prestatorului
Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute mai jos cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică:
a)semnează un contract de prestare servicii cu autoritatea publică locală şi OTIMMC sau cu OTIMMC în cazul autorităţii private relevante la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului;
b)semnează contracte de incubare cu beneficiarii Programului;
c)organizează promovarea locală a Programului, în perioada de preincubare (publicitate, materiale promoţionale etc.), în scopul atragerii de minimum 40 de potenţiali beneficiari ai Programului, care vor participa, în maximum două grupe, la cursurile de instruire oferite în această perioadă şi din care se vor selecţiona beneficiarii Programului;
d)prestează potenţialilor beneficiari ai Programului servicii de asistenţă în procesul de preincubare;
e)convoacă comisia de selecţie a beneficiarilor Programului;
f)prestează servicii de consultanţă specializată, contra cost, la cererea firmelor incubate;
g)organizează minimum 9 evenimente pe an, relevante pentru creşterea vizibilităţii firmelor incubate, a incubatorului de afaceri şi a Programului, acestea fiind aprobate în prealabil de OTIMMC;
h)asigură utilizarea optimă şi în conformitate cu scopul Programului a spaţiilor şi a mijloacelor fixe aflate în dotarea incubatorului;
i)încheie un contract de asigurare a clădirii, a mobilierului şi a echipamentelor IT&C puse la dispoziţie de către OTIMMC, a cărui contravaloare va fi repartizată pe parcursul anului în taxa de administrare percepută firmelor incubate;
j)elaborează trimestrial rapoarte privind stadiul de realizare a Programului şi rapoarte financiare, pe care le înaintează către OTIMMC;
k)asigură monitorizarea activităţii beneficiarilor Programului pe toată perioada contractului (3 ani + 2 ani) şi transmite către OTIMMC rapoarte trimestriale privind activitatea firmelor incubate;
l)devine membru al Asociaţiei Incubatoarelor şi Centrelor de Afaceri din România (AICAR);
m)informează OTIMMC/Direcţia implementare programe pentru IMM despre activităţile organizate, serviciile şi cheltuielile efectuate, pune la dispoziţia acestora documente justificative, în vederea verificării acestora la sediul incubatorului de către OTIMMC;
n)verifică efectuarea cheltuielilor prevăzute la pct. 2.7 din procedura programului, precum şi existenţa/corectitudinea documentelor justificative prezentate de către firmele incubate pentru justificarea cheltuielilor menţionate mai sus, transmite aceste documente justificative către OTIMMC, recuperează pe cale amiabilă sumele necheltuite şi pe cele cheltuite necorespunzător şi informează OTIMMC asupra procesului de recuperare şi asupra oricăror aspecte neconforme sesizate în legătură cu justificarea cheltuielilor menţionate mai sus;
o)îndeplineşte rolul de agenţie de implementare, conform prevederilor art. 262 alin. (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi transferă firmelor incubate sumele primite de la Ministerul Economiei/OTIMMC.
9.Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1.OTIMMC va achita prestatorului, după semnarea prezentului contract, pentru întreaga perioadă de valabilitate a contractului, diferenţa dintre preţul contractului, astfel cum este stabilit la pct. 4.3, şi garanţia prevăzută la pct. 13.
9.2.Plăţile se vor efectua numai cu aprobarea prealabilă dată în scris de OTIMMC căruia îi va fi remisă din timp întreaga documentaţie justificativă spre verificare. În acest scop, fiecare plată va fi afectată de un termen de graţie de 10 zile, fără aplicarea de penalităţi, în scopul asigurării avizului DIPIMM, pe întreaga documentaţie remisă.
10.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1.În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului, respectiv 0,1%/zi de întârziere.
(Se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.)
10.2.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de .............. zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăţi, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, respectiv 0,1 %/zi de întârziere.
(Se precizează aceeaşi cotă procentuală, prevăzută pentru clauza 10.1, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.)
10.3.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
SECŢIUNEA 3: Clauze specifice
11.Caracterul confidenţial al contractului
11.1._
(1)O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a)de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b)de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2)Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
11.2.O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:
a)informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
b)informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c)partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
12.Drepturi de proprietate intelectuală
Prestatorul are obligaţia de a despăgubi OTIMMC şi/sau autoritatea publică locală/autoritatea privată relevantă la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului împotriva oricăror:
a)reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor doar dacă se dovedeşte o culpă evidentă efectuată de către prestator; şi
b)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului contractului şi anexelor la contract.
13.Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1.Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în primul an de execuţie a prestaţiilor.
13.2.Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă o cotă de 10% din preţul contractului şi se constituie prin reţinerea de către autoritatea contractantă din onorariul plătibil prestatorului. Garanţia se depune în cont de trezorerie.
13.3.OTIMMC are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie OTIMMC are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
13.4.Garanţia de bună execuţie se restituie prestatorului în 30 de zile de la data finalizării prezentului contract, respectiv 5 (cinci) ani de la începutul funcţionării incubatorului de afaceri. Restituirea garanţiei se va putea efectua numai după prezentarea de către prestator către OTIMMC a raportului final de activitate.
13.5.În cazul în care contractul nu este finalizat din cauze imputabile prestatorului, după ce garanţia de bună execuţie a fost constituită, prestatorul pierde dreptul de a solicita garanţia constituită.
14.Alte responsabilităţi ale prestatorului
14.1._
(1)Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2)Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
14.2.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
(Se precizează anexa ce conţine graficul de prestare.)
15.Alte responsabilităţi ale achizitorului/părţilor
Achizitorul (autoritatea publică locală) va pune la dispoziţia prestatorului spaţiul adecvat pentru a fi sediul incubatorului de afaceri, fiind renovat la standarde de calitate medii - superioare, împărţit într-un nr. de .............. spaţii de birouri, săli de curs, spaţiul de secretariat.
16.Raportări. Verificări
16.1.OTIMMC au dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini.
16.2.Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorii au obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
16.3.Raportarea rezultatelor activităţii prestatorului şi modalităţile de verificare de către OTIMMC sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.
17.Începere, finalizare, întârzieri, sistare
17.1._
(1)Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului, dar nu mai mult de 7 (şapte) zile calendaristice de la semnarea procesului-verbal de predare-primire a spaţiului unde îşi va avea sediul incubatorul de afaceri.
(2)În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a)decalarea termenului de începere a prestaţiilor;
b)totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
17.2._
(1)Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2)În cazul în care se constată: (a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau (b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna în acest sens un act adiţional.
17.3.Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, OTIMMC. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
17.4.Cu excepţia cazului în care OTIMMC este de acord cu o prelungire conform clauzei 17.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul OTIMMC de a solicita penalităţi prestatorului potrivit prevederilor clauzei 10.
18.Actualizarea preţului contractului
OTIMMC poate solicita renegocierea contractului, însă fără modificarea preţului iniţial al contractului.
19.Amendamente
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
20.Subcontractanţi
20.1.Subcontractarea este permisă numai cu acordul prealabil dat în scris al OTIMMC. Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2._
(1)Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2)Lista cuprinzând subcontractanţii, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
20.3._
(1)Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de OTIMMC de modul în care îndeplineşte contractul.
(2)Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
20.4.Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată şi aprobată în prealabil de către achizitor.
21.Rezilierea contractului
21.1.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre pălii dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.
21.2.OTIMMC îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public sau interesului avut în vedere prin întocmirea şi aprobarea documentaţiei de program.
21.3.În cazul prevăzut la clauza 21.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
22.Forţa majoră
22.1.Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioadă în care aceasta acţionează.
22.3.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
22.5.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 (şase) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
23.Soluţionarea litigiilor
23.1.Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
23.2.În cazul în care părţile sunt în imposibilitate de a stinge aceste dispute pe cale amiabilă, acestea vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente.
24.Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
25.Comunicări
25.1._
(1)Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
25.2.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
26.Legea aplicabilă contractului
26.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
26.2.Drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi toate dispoziţiile prezentul contract sunt completate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. ............... privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, cu modificările ulterioare.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, .................., prezentul contract în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Achizitor,
...................
(semnătură autorizată)
LS
Prestator,
................
(semnătură autorizată)
LS
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1 din data de 6 ianuarie 2014