ORDIN nr. 102 din 8 octombrie 2015 privind constituirea Registrului evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
Având în vedere:
- prevederile art. 173 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;
- dispoziţiile art. II alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2015;
- dispoziţiile art. 3 lit. l) şi n) şi ale art. 9 lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate;
- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor;
- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 129/2015 pentru aprobarea condiţiilor de recunoaştere a absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale, precum şi a celor minimale de păstrare a calităţii de evaluator de spitale;
- Referatul Unităţii de Evaluare şi Acreditare a Spitalelor nr. 90/UEAS din 8 octombrie 2015, aprobat de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate cu nr. 362/C.V. din 8 octombrie 2015,
În temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.
Art. 1
Se constituie Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (denumită în continuare A.N.M.C.S.) prin preluarea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.
Art. 2
Evaluatorii înscrişi în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al A.N.M.C.S, pot dobândi competenţe pentru evaluarea celorlalte domenii de servicii de sănătate în urma absolvirii programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate.
Art. 3
Se pot înscrie în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al A.N.M.C.S., în condiţiile Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 129/2015 pentru aprobarea condiţiilor de recunoaştere a absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale precum şi a celor minimale de păstrare a calităţii de evaluator de spitale, absolvenţii Programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale organizat în condiţiile art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.
Art. 4
(1)În vederea menţinerii în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al A.N.M.C.S. se impune participarea evaluatorilor la procesele de monitorizare, perfecţionare şi, respectiv, evaluare şi îndeplinirea următoarelor condiţii minimale:
a)obţinerea unui punctaj minim anual de 40 de puncte în cadrul procesului de monitorizare desfăşurat începând cu data de 1 ianuarie 2016, conform procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.;
b)obţinerea cel puţin a notei 8 la finalul programului de perfecţionare pentru evaluatori de spitale;
c)promovarea cu cel puţin nota 8 a programului de evaluare periodică la fiecare 3 ani.
(2)Pentru evaluatorii de spitale certificaţi de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor este obligatorie promovarea unui test de tehnoredactare computerizată, anterior participării la programul de perfecţionare pentru evaluatori de spitale.
(3)Programul de perfecţionare pentru evaluatori de spitale se organizează sub forma mai multor sesiuni, numărul şi durata sesiunilor urmând a fi stabilite astfel încât să fie permisă participarea la program, în ordinea dobândirii calităţii de evaluator de spitale, a tuturor evaluatorilor înscrişi în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al A.N.M.C.S., ca o condiţie obligatorie, prealabilă participării la programul de evaluare periodică la fiecare 3 ani, în vederea menţinerii recunoaşterii de către A.N.M.C.S.
Art. 5
(1)Structurile organizatorice ale A.N.M.C.S. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
(2)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet www.conas.gov.ro
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Vasile Cepoi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 13 octombrie 2015