ORDIN nr. 2648 din 12 noiembrie 2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a imobilului "Casa monahală" (stăreţia veche), satul Măxineni, comuna Măxineni, la 9 km N-N-E de sat, pe malul drept al Siretului, judeţul Brăila
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.302/CM din 15 octombrie 2012,
în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Imobilul "Casa monahală" (stăreţia veche), satul Măxineni, comuna Măxineni, la 9 km N-N-E de sat, pe malul drept al Siretului, judeţul Brăila, se clasează ca monument istoric, categoria arheologie, grupa valorică A, cod în Lista monumentelor istorice BR I-m-A-02136.01.
(2)Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Brăila pentru ducerea la îndeplinire.
Art. 3
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Brăila va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

ANEXĂ: Zona de protecţie a imobilului monument istoric "Casa monahală" (stăreţia veche), satul Măxineni, comuna Măxineni, la 9 km N-N-E de sat, pe malul drept al Siretului, judeţul Brăila
Coordonatele punctelor de contur

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1.

713484,700

440801,894

2.

713587,203

440797,667

3.

713595,349

440696,353

4.

713473,120

440703,045

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 100 din data de 20 februarie 2013