HOTĂRÂRE nr. 248 din 15 mai 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centrul social cu destinaţie multifuncţională «BUCURIA» Iaşi", din cadrul Proiectului privind incluziunea socială
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centrul social cu destinaţie multifuncţională «BUCURIA» Iaşi", din cadrul Proiectului privind incluziunea socială, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se asigură din împrumutul acordat de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi de la bugetul local, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

ANEXĂ: Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centrul social cu destinaţie multifuncţională «BUCURIA» Iaşi", din cadrul Proiectului privind incluziunea socială
Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi
Beneficiar: Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi
Amplasament: judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. Prof. A Sesan nr. f.n
Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)

 

mii lei

1.971*)

(în preţuri la data de 31.01,2012;
1 Euro = 4,3433 lei), din care C+M -

 

mii lei

1.697

Eşalonarea investiţiei:

   

Anul I

INV/C+M

mii lei/mii lei

1.500/1.300

Anul II

INV/C+M

mii lei/mii lei

471/397

Capacităţi:

   

- aria construită

 

mp

152,45

- aria construită desfăşurată

 

mp

609,80

- regim de înălţime

 

P+3

 

- persoane asistate

 

nr.

26

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

14

___
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se asigură din împrumutul acordat de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi de la bugetul local, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 288 din data de 22 mai 2013