STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 26 noiembrie 2015 pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Scop şi domeniu de aplicare
Art. 1
(1)Prezentul standard reglementează calitatea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale şi stabileşte indicatorii de performanţă.
(2)Operatorii de transport şi de sistem prestează serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale cu respectarea prevederilor legislaţiei europene şi naţionale aplicabile, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.
Art. 2
(1)Prezentul standard se aplică în relaţiile dintre operatorul de transport şi de sistem, care prestează activitatea de serviciu public, şi:
a)utilizatorii sistemului de transport al gazelor naturale;
b)persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de transport şi de sistem pentru acordarea accesului la sistemul de transport al gazelor naturale;
c)persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de transport şi de sistem în vederea racordării la sistemul de transport al gazelor naturale;
d)persoanele fizice sau juridice care solicită informaţii sau care adresează operatorului de transport şi de sistem o solicitare/sesizare/reclamaţie referitoare la prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale;
e)Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
(2)Prezentul standard stabileşte nivelul indicatorilor de performanţă pentru următoarele activităţi:
a)înregistrarea şi soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor utilizatorilor privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale;
b)accesul la sistemul de transport al gazelor naturale;
c)racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;
d)refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de lucrări la infrastructura sistemului de transport al gazelor naturale;
e)respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale;
f)limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale.
Art. 3
Prevederile prezentului standard nu se aplică:
a)în situaţii de urgenţă, declarate în conformitate cu prevederile legale;
b)în caz de forţă majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale;
c)la apariţia unor restricţii tehnice parţiale sau totale ale sistemului aflat în amonte.
SECŢIUNEA 2: Definiţii şi abrevieri
Art. 4
(1)Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezentul standard se definesc după cum urmează:
a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b)IP - indicator de performanţă;
c)OTS - operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale;
d)ST - sistemul de transport al gazelor naturale;
e)Convenţie-cadru - Convenţia-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale;
f)indicator de performanţă - parametru prin care se stabileşte nivelul minim de calitate pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2);
g)întrerupere neplanificată - întreruperea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor ST;
h)întrerupere planificată - întreruperea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, cu înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor ST;
i)serviciu de transport şi de sistem al gazelor naturale - totalitatea activităţilor necesare pentru rezervarea capacităţii şi transportul gazelor naturale prin ST, precum şi pentru racordarea, exploatarea, dezvoltarea ST şi, după caz, interconectarea cu alte sisteme;
j)solicitant - orice persoană fizică sau juridică care depune/transmite o cerere scrisă la OTS;
k)solicitare - orice cerere scrisă depusă/transmisă la OTS, alta decât pentru prestarea unei activităţi conexe celei de operare a ST;
l)utilizator ST - utilizator al sistemului de transport al gazelor naturale.
(2)Termenii menţionaţi la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile definiţi/definite în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.
CAPITOLUL II: Indicatori de performanţă
SECŢIUNEA 0:
Art. 5
Pentru activităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) se stabilesc următorii indicatori generali de performanţă:
a)IPO - înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale;
b)IP1 - respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale;
c)IP2 - accesul la ST;
d)IP3 - racordarea la ST;
e)IP4 - refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST;
f)IP5 - notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale;
g)IP6 - notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale;
h)IP7 - soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard;
i)IP8 -Tel Verde;
j)IP9 - realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor, datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale.
SECŢIUNEA 1: IP0 - înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale
Art. 6
(1)Pentru primirea solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor, OTS are obligaţia să înfiinţeze şi să menţină:
a)un birou specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OTS;
b)un serviciu permanent de voce şi date, respectiv telefon, fax, poştă electronică;
c)o secţiune pe pagina proprie de internet pentru preluarea online a acestora.
(2)OTS are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi adresa de corespondenţă pentru primirea solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1).
Art. 7
(1)În momentul primirii, OTS are obligaţia să înregistreze, cu număr unic, fiecare solicitare/sesizare/ reclamaţie.
(2)Solicitările/sesizările/reclamaţiile primite de către OTS după încheierea programului de lucru cu publicul, se înregistrează în următoarea zi lucrătoare.
(3)OTS are obligaţia să transmită solicitantului sau utilizatorului ST numărul de înregistrare menţionat la alin. (1), astfel:
a)pe loc, pentru solicitările/sesizările/reclamaţiile depuse la biroul specializat;
b)în termen de maximum două zile lucrătoare, pentru solicitările/sesizările/reclamaţiile primite:
1.(i) online;
2.(ii) prin poştă electronică;
3.(iii) prin fax;
4.(iv) prin poştă.
(4)Numărul de înregistrare pentru solicitările/sesizările/ reclamaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se transmite de către OTS prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare:
a)prin poşta electronică;
b)prin fax;
c)prin poştă.
(5)În cazul în care solicitantul sau utilizatorul ST specifică o anumită modalitate de comunicare, OTS are obligaţia să transmită numărul de înregistrare pe calea specificată.
(6)Solicitările/Sesizările/Reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de contact ale solicitantului sau ale utilizatorului ST se clasează fără ca OTS să emită răspuns.
Art. 8
(1)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (3) se calculează cu formula:
unde:
a)NT0 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. a);
b)NT2 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b);
c)Nînreg - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor primite şi înregistrate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1);
d)Nclasate - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor primite, înregistrate şi clasate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5).
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP01 > = 90%.
Art. 9
Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. b) OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 10 lei;
b)suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei/solicitării prevăzute la art. 7 alin. (2), dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.
SECŢIUNEA 2: IP1 - Respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale
Art. 10
OTS are obligaţia de a respecta, în punctele fizice de predare-preluare, parametrii tehnologici conveniţi cu utilizatorii ST, în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru.
Art. 11
(1)OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui utilizator ST, cu privire la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi aferenţi punctelor de predare-preluare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
(2)OTS are obligaţia să verifice parametrii tehnologici conveniţi, în termen de maximum 24 de ore de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.
(3)Utilizatorul ST poate solicita participarea la verificarea prevăzută la alin. (2) în conformitate cu prevederile Convenţiei - cadru.
(4)Rezultatele verificării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OTS; în situaţia în care utilizatorul ST a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.
(5)Atunci când valorile parametrilor tehnologici conveniţi nu se înscriu în limitele convenite cu utilizatorul ST, OTS procedează la restabilirea acestora în termen de maximum 12 ore de la momentul verificării.
Art. 12
(1)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (1) se calculează cu formula:
unde:
a)NRparametrii10 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
b)NTRparametrii - numărul total de sesizări/reclamaţii referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi, primite;
c)NRCLparametrii - numărul total de sesizări/reclamaţii referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi, clasate.
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP11 > = 95%.
(3)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2) se calculează cu formula:
unde:
a)NverificareP24 - numărul verificărilor privind valorile parametrilor tehnologici conveniţi, la care OTS a dat curs într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei;
b)NTverificareP - numărul total de sesizări/reclamaţii privind nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi.
(4)Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP12 > = 95%.
Art. 13
(1)Pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 10, OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 2.000 lei.
(2)Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 20 lei;
b)suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 11-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.
(3)Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (2) şi/sau alin. (5), OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 500 lei.
Art. 14
OTS are obligaţia de a respecta, în punctele de predare-preluare, cerinţele de calitate a gazelor naturale impuse de Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare.
Art. 15
(1)OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui utilizator ST, cu privire la calitatea gazelor naturale în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
(2)Răspunsul OTS la sesizările/reclamaţiile menţionate la alin. (1) se elaborează pe baza datelor furnizate de buletinele de analiză cromatografică, precum şi de determinările specifice necesare, aferente perioadei ce face obiectul sesizării/ reclamaţiei.
(3)La cererea utilizatorului ST, OTS are obligaţia să transmită acestuia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, buletinele de analiză cromatografică şi rezultatele determinărilor specifice aferente zonei de calitate a gazelor naturale şi a perioadei specificate de utilizator.
Art. 16
(1)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 15 alin. (1) se calculează cu formula:
unde:
a)NRcalitate15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
b)NTRcalitate - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind calitatea gazelor naturale, primite;
c)NRCLcalitate - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind calitatea gazelor naturale, clasate.
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP13 > = 95%.
Art. 17
(1)Pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 14, OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 2.000 lei.
(2)Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 15 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 20 lei;
b)suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.
(3)Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 15 alin. (3), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 20 lei;
b)suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.
Art. 18
(1)OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui utilizator ST, cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
(2)OTS are obligaţia de a se deplasa la faţa locului pentru constatări cu privire la modul de funcţionare a sistemului/ mijlocului de măsurare a gazelor naturale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.
(3)Utilizatorul ST poate participa la constatarea prevăzută la alin. (2), în condiţiile stabilite prin Convenţia-cadru; în cazul în care utilizatorul ST nu participă la constatare, OTS efectuează constatarea în lipsa acestuia.
(4)Rezultatele constatării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OTS; în situaţia în care utilizatorul ST a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.
(5)În situaţia în care, în urma constatării prevăzute la alin. (2), utilizatorul ST doreşte verificarea metrologică a sistemului/mijlocului de măsurare, acesta depune/transmite o cerere la OTS, iar verificarea metrologică se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.
Art. 19
(1)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 18 alin. (1) se calculează cu formula:
unde:
a)NRmăsurare15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
b)NŢRmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale, primite;
c)NRCLmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale, clasate.
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP14 > = 95%.
(3)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 18 alin. (2) se calculează cu formula:
unde:
a)NVmăsurare2 - numărul sistemelor/mijloacelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale supuse constatării modului de funcţionare, într-un interval de timp mai mic de două zile lucrătoare de la data înregistrării sesizărilor/reclamaţiilor;
b)NTRmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale, primite;
c)NRCLmăsuram - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale, clasate.
(4)Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP15 > = 95%.
Art. 20
(1)Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 20 lei;
b)suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.
(2)Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 500 lei;
b)suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.
SECŢIUNEA 3: IP2 - Accesul la ST
Art. 21
La cererea scrisă a oricărui solicitant sau utilizator ST, OTS are obligaţia de a răspunde în termen de 30 zile de la data înregistrării acesteia; răspunsul poate fi acordul sau refuzul de acces la ST.
Art. 22
OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise, ale oricărui solicitant sau utilizator ST, cu privire la accesul la ST, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.
Art. 23
(1)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiilor prevăzute la art. 21 se calculează cu formula:
unde,
a)Nacces - numărul acordurilor sau refuzurilor de acces la ST emise într-un interval de timp mai mic de 30 zile de la data înregistrării cererii de acces;
b)NTCacces - numărul total al cererilor de acces la ST primite.
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP21 > = 95%.
(3)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 22 se calculează cu formula:
unde.
a)NRacces15 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind accesul la ST, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;
b)NTRacces - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind accesul la ST primite;
c)NRCLacces - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind accesul la ST clasate.
(4)Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP22 > = 95%.
Art. 24
(1)Pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 21, OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 60 lei;
b)suplimentar, 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii de acces, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OTS dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant a documentelor necesare.
(3)Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 22, OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 20 lei;
b)suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării cererii de acces, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.
SECŢIUNEA 4: IP3 - Racordarea la ST
Art. 25
La cererea scrisă a oricărui solicitant sau utilizator ST, OTS are obligaţia de a răspunde în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia; răspunsul poate fi avizul tehnic de racordare sau refuzul privind racordarea la ST.
Art. 26
OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator ST, cu privire la racordarea la ST, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
Art. 27
(1)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiilor prevăzute la art. 25 se calculează cu formula:
unde:
a)Nracordare - numărul avizelor tehnice de racordare şi al refuzurilor de racordare la ST, emise într-un interval de timp mai mic de 30 zile de la data înregistrării cererii de racordare;
b)NTCracordare - numărul total al cererilor privind racordarea la ST primite.
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP31 > = 95%.
(3)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 26 se calculează cu formula:
unde:
a)NRracordare15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la ST la care OTS a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
b)NTRracordare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la ST primite;
c)NRCLracordare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la ST clasate.
(4)Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP32 > = 95%.
Art. 28
(1)Pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 25, OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 60 lei;
b)suplimentar, 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii de racordare, dar nu mai mult de 60 zile de întârziere.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OTS dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant sau utilizatorul ST a documentelor necesare.
(3)Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 26, OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 20 lei;
b)suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.
Art. 29
Pentru realizarea unei noi instalaţii de racordare la ST sau pentru modificarea/reamplasarea uneia existente, OTS are obligaţia să finalizeze lucrările şi să pună în funcţiune instalaţia de racordare în termenul stabilit în contractul de racordare.
Art. 30
OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/ reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator ST, cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare la ST, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
Art. 31
(1)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 29 se calculează cu formula:
unde:
a)Nir - numărul instalaţiilor de racordare puse în funcţiune într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut în contractul de racordare;
b)NTir - numărul total al instalaţiilor de racordare puse în funcţiune.
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP33 > = 95%.
(3)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 30 se calculează cu formula:
unde:
a)NRperpif15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
b)NTRperpif - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare primite;
c)NRCLperpif - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare clasate.
(4)Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP34 > = 95%.
Art. 32
(1)Pentru nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 29, OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 200 lei.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OTS dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează neemiterii de către terţi în termenul legal a unor avize/aprobări/autorizaţii sau transmiterii cu întârziere de către solicitantul ori utilizatorul ST a documentelor necesare solicitate de OTS.
(3)Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 30 OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 20 lei;
b)suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, dar nu mai mult de 60 zile lucrătoare de întârziere.
SECŢIUNEA 5: IP4 - Refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST
Art. 33
În situaţia în care, în exercitarea dreptului de uz şi de servitute pentru executarea lucrărilor necesare în vederea dezvoltării, reabilitării, modernizării, exploatării şi întreţinerii sistemului de transport al gazelor naturale sau a unei părţi componente a acestuia, sunt afectate terenuri şi/sau bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice, OTS are obligaţia de a readuce la starea iniţială terenurile şi/sau bunurile afectate.
Art. 34
OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/ reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator ST, cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
Art. 35
(1)Indicatorul specific de performantă aferent obligaţiei prevăzute la art. 34 se calculează cu formula:
unde:
a)NRrefacere15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
b)NTRrefacere - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST, primite;
c)NRCLrefacere - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST, clasate.
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP41 > = 95%.
Art. 36
Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 34, OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 20 lei;
b)suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/ reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.
Art. 37
(1)OTS are obligaţia să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a utilizatorilor ST.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OTS dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiei este rezultatul solicitărilor/acţiunilor unor terţi, indiferent dacă aceştia au sau nu au relaţii contractuale cu OTS.
(3)Pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 400 lei.
SECŢIUNEA 6: IP5 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale
Art. 38
(1)În situaţia în care prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale a fost limitată şi/sau întreruptă neplanificat, OTS are obligaţia să notifice telefonic sau prin poşta electronică fiecare utilizator ST afectat, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul limitării/întreruperii, cu privire la motivul limitării/întreruperii, data şi ora preconizate pentru reluarea prestării serviciului.
(2)OTS are obligaţia de a-şi organiza activitatea astfel încât, în situaţia unor limitări şi/sau întreruperi neplanificate, reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale să se realizeze cât mai urgent.
(3)În situaţia în care durata limitării/întreruperii neplanificate este mai mare de 24 de ore, OTS are obligaţia să notifice utilizatorii ST afectaţi, în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru.
Art. 39
(1)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 38 alin. (1) se calculează cu formula:
unde:
a)NU6 - numărul utilizatorilor ST afectaţi, notificaţi în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul limitării/întreruperii neplanificate;
b)NUafectaţi - numărul total al utilizatorilor ST afectaţi.
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP51 > = 98%.
(3)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 38 alin. (3) se calculează cu formula:
unde:
a)NU24 - numărul utilizatorilor ST afectaţi pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, notificaţi corespunzător;
b)NUafectaţi - numărul total al utilizatorilor ST afectaţi.
(4)Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP52 > = 98%.
Art. 40
(1)Pentru nerespectarea obligaţiilor în termenele prevăzute la art. 38 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 200 lei;
b)suplimentar, 2 lei pentru fiecare oră de întârziere, începând cu a 7-a oră de la momentul limitării/întreruperii neplanificate.
(2)Pentru nerespectarea obligaţiei în termenul prevăzut la art. 38 alin. (3), OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 200 lei.
SECŢIUNEA 7: IP6 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale
Art. 41
(1)OTS are dreptul să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare/ reabilitare/reparaţie/modernizare/exploatare şi întreţinere.
(2)OTS publică pe pagina proprie de internet, folosind modelul din anexa nr. 1:
a)limitările şi/sau întreruperile planificate prevăzute la alin. (1), până la data de 1 iulie a anului curent, pentru anul gazier următor;
b)modificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate prevăzute la lit. a), precum şi justificarea acesteia, cu cel puţin 30 de zile anterior modificării.
Art. 42
(1)În situaţia în care prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale este limitată şi/sau întreruptă planificat, OTS are obligaţia de a notifica utilizatorii ST afectaţi, în scris, cu minimum 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii, cu privire la motivul, data şi ora limitării/întreruperii, precum şi cu privire la data şi ora reluării prestării serviciului.
(2)OTS are obligaţia să reia prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale la termenul specificat în notificarea prevăzută la alin. (1).
Art. 43
(1)Indicatorul specific de performanţă care stabileşte gradul de îndeplinire a obligaţiei prevăzute la art. 42 alin. (1) se calculează cu formula:
unde:
a)NU5 - numărul utilizatorilor ST afectaţi care au fost notificaţi într-un interval de timp mai mare de 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii;
b)NUafectaţi - numărul total al utilizatorilor ST afectaţi.
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP61 > = 98%.
(3)Indicatorul specific de performanţă care stabileşte gradul de îndeplinire a obligaţiei prevăzute la art. 42 alin. (2) se calculează cu formula:
unde:
a)NUreluare - numărul utilizatorilor ST afectaţi pentru care prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale a fost reluată la termenul specificat în notificare;
b)NUafectaţi - numărul total al utilizatorilor ST afectaţi.
(4)Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP62 > = 98%.
Art. 44
(1)Pentru nerespectarea obligaţiilor în termenele prevăzute la art. 42 alin. (1) şi/sau alin. (2), OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 200 lei.
(2)Compensaţiile prevăzute la alin. (1) nu se plătesc în cazul în care OTS prezintă documente justificative din care rezultă că respectarea obligaţiei prevăzute la art. 42 alin. (2) nu a fost posibilă datorită unor acţiuni sau restricţii impuse de terţi.
SECŢIUNEA 8: IP7 - Soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard
Art. 45
(1)OTS are obligaţia de a răspunde oricăror solicitări/sesizări/reclamaţii privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora.
(2)În categoria solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt incluse şi cazurile în care, în cuprinsul aceleaşi solicitări/sesizări/reclamaţii, se face referire la două sau mai multe situaţii tratate distinct în prezentul standard.
(3)Prevederile alin. (2) nu aduc atingere obligaţiilor OTS prevăzute la art. 11 alin. (2)-(5) şi la art. 18 alin. (2)-(5).
Art. 46
(1)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 45 alin. (1) se calculează cu formula:
unde:
a)NSSR30 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării acestora;
b)NTSSR - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, primite;
c)NSSRclasate - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, clasate.
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP71 > = 80%.
Art. 47
Pentru nerespectarea obligaţiei în termenul prevăzut la art. 45 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
a)o sumă fixă în valoare de 10 lei;
b)suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere
SECŢIUNEA 9: IP8 - Tel Verde
Art. 48
(1)OTS are obligaţia de a asigura funcţionarea unui serviciu telefonic de urgenţă, netaxabil» accesibil 24 de ore din 24 şi cu înregistrare vocală, denumit Tel Verde, pentru preluarea sesizărilor şi a reclamaţiilor referitoare la apariţia unor defecţiuni sau la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a ST.
(2)OTS are obligaţia să păstreze, pentru fiecare an gazier, pe o perioadă de 3 ani calendaristici, următoarele informaţii:
a)numărul total de apeluri primite la Tel Verde;
b)numărul apelurilor cu privire la apariţia unor defecţiuni de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a ST, inclusiv al celor referitoare la scăpările de gaze naturale;
c)numărul apelurilor cu privire la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a ST;
d)numărul de apeluri de urgenţă cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde.
(3)În cazul apelurilor cu privire la scăpări de gaze naturale, OTS are obligaţia de a preciza perioada estimată în care urmează să sosească echipa de intervenţie la locul semnalat.
(4)OTS are obligaţia să asigure deplasarea echipei de intervenţie prevăzute la alin. (3) la locul semnalat, în cel mai scurt timp posibil de la momentul primirii apelului, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul primirii apelului, în vederea remedierii defecţiunii.
(5)În cazul în care scăpările de gaze naturale sunt localizate după sistemul/mijlocul de măsurare, dar înainte de robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare aparţinând OTS, acesta are obligaţia de a comunica utilizatorului ST afectat apariţia defecţiunii, măsurile luate, precum şi durata estimată pentru remediere, în conformitate cu prevederile Convenţiei - cadru.
Art. 49
(1)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. d) se calculează cu formula:
unde:
a)NAtimp60 - numărul apelurilor de urgenţă cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde;
b)NAtotal - numărul total de apeluri de urgenţă primite la Tel Verde.
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP81 > = 98%.
(3)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 48 alin. (4) se calculează cu formula:
unde:
a)NASC6 - numărul apelurilor de urgenţă referitoare la scăpări de gaze naturale, la care deplasarea echipei de intervenţie s-a efectuat într-un interval de timp mai mic de 6 ore de la momentul primirii apelului;
b)NASCtotal - numărul total de apeluri de urgenţă referitoare la scăpări de gaze naturale, primite.
(4)Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP82 > = 98%.
SECŢIUNEA 10: IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale
Art. 50
(1)Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prezentul standard se efectuează de către OTS la cererea îndreptăţită a solicitantului sau a utilizatorului ST, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.
(2)Cererea scrisă privind plata compensaţiilor poate fi depusă în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligaţiile OTS devin scadente.
(3)Modalitatea de plată a compensaţiilor se stabileşte de comun acord între părţi.
(4)Pe instrumentele de plată prin care se plătesc compensaţiile datorate se specifică expres "Contravaloare compensaţii conform indicatorului de performanţă
(5)Plata de către OTS a compensaţiilor nu îl exonerează pe acesta de plata altor daune stabilite de instanţa de judecată şi/sau de alte reglementări aplicabile.
Art. 51
În cazul în care OTS nu efectuează plata compensaţiilor stabilite în prezentul standard în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 50, acesta are obligaţia să plătească solicitantului:
a)dublul compensaţiilor datorate, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 50 alin. (1);
b)triplul compensaţiilor datorate, începând cu a 61-a zi de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 50 alin. (1).
Art. 52
(1)Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 50 alin. (1) se calculează cu formula:
unde:
a)Ncomp30 - numărul cererilor privind plata compensaţiilor achitate într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării;
b)NTCcomp - numărul total al cererilor privind plata compensaţiilor, primite.
(2)Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP91 > = 90%.
CAPITOLUL III: Modalităţii de comunicare
Art. 53
(1)La solicitările/sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator ST, OTS are obligaţia de a analiza aspectele semnalate şi de a răspunde, în scris, cu privire la rezultatul analizei efectuate şi la măsurile dispuse.
(2)Obligaţia OTS de a răspunde la solicitări/sesizări/ reclamaţii se consideră îndeplinită la data transmiterii răspunsului.
(3)OTS are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare:
a)prin poşta electronică;
b)prin fax;
c)prin poştă;
d)prin predare sub semnătură, în situaţia în care răspunsul este ridicat personal de către solicitantul său utilizatorul ST.
(4)În cazul în care solicitantul sau utilizatorul ST specifică o anumită modalitate de comunicare, OTS are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) pe calea specificată.
(5)Data la care OTS transmite răspunsul se consideră:
a)data predării, dacă răspunsul este ridicat personal, sub semnătură de primire;
b)data transmiterii prin poştă, cu confirmare de primire;
c)data generării raportului afirmativ de primire a acestuia, în cazul expedierii prin fax sau prin poşta electronică.
Art. 54
(1)Solicitantul sau utilizatorul ST are dreptul de a se adresa la ANRE cu sesizări/reclamaţii în legătură cu nerespectarea de către OTS a obligaţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile prezentului standard.
(2)Sesizările/Reclamaţiile menţionate la alin. (1) se depun în termen de maximum 90 de zile de la data la care obligaţiile OTS prevăzute de prezentul standard devin scadente.
Art. 55
(1)În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, OTS are obligaţia să desfăşoare activităţi de monitorizare anuală a gradului de satisfacţie a solicitanţilor şi a utilizatorilor ST, în conformitate cu familia de standarde ISO 9001, cel puţin cu privire la următoarele criterii:
a)calitatea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, respectiv încrederea utilizatorilor ST în capacitatea OTS de a opera ST în condiţii de siguranţă;
b)atitudinea şi competenţa personalului OTS cu care solicitantul sau utilizatorul ST vine în contact;
c)accesibilitatea informaţiilor privind serviciul prestat de OTS;
d)promptitudinea în soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor;
e)modul de soluţionare a solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor;
f)satisfacerea cerinţelor solicitanţilor şi utilizatorilor ST.
(2)În urma desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1), OTS raportează anual la ANRE:
a)numărul de respondenţi;
b)criteriile avute în vedere;
c)interpretarea rezultatelor;
d)planul de măsuri necesare pentru acţiunile corective.
CAPITOLUL IV: Evidenţe şi raportări
Art. 56
(1)Pentru fiecare an gazier, OTS are obligaţia să ţină evidenţa:
a)solicitărilor privind accesul, respectiv racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, întocmită în conformitate cu modelul din anexa nr. 2;
b)solicitărilor, sesizărilor şi a reclamaţiilor primite, precum şi a răspunsurilor transmise, defalcată pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale;
c)limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi neplanificate în prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, întocmită în conformitate cu modelul din anexa nr. 1.
(2)OTS are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet şi să actualizeze zilnic evidenţa prevăzută la alin. (1) lit. c).
Art. 57
(1)OTS are obligaţia de a transmite la ANRE, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul gazier anterior, următoarele:
a)raportul privind nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă a serviciului de transport al gazelor naturale, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 3;
b)bilanţul compensaţiilor plătite, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 4;
c)numărul total al cererilor privind accesul, respectiv racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare Tm, exprimată în zile, se calculează cu formula:
unde:
NSi - numărul cererilor procesate în intervalul de timp ti;
ti - durata de procesare a cererii, exprimată în zile;
NSt - numărul total de cereri primite;
d)numărul total al solicitărilor, sesizărilor şi al reclamaţiilor primite, defalcate pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare Tm, exprimată în zile, se calculează cu formula:
unde:
NRi - numărul solicitărilor, sesizărilor şi al reclamaţiilor procesate în intervalul de timp ti;
ti - durata de procesare a reclamaţiilor, sesizărilor şi a solicitărilor, exprimată în zile;
NRt - numărul total al reclamaţiilor, sesizărilor şi a solicitărilor primite;
e)informaţiile prevăzute la art. 55 alin. (2);
f)evidenţa prevăzută la art. 56 alin. (1) lit. a);
g)evidenţa prevăzută la art. 56 alin. (1) lit. c), în format fişier XML.
(2)Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE cu adresă de înaintare asumată de către reprezentantul legal al OTS sau de către persoana/persoanele împuternicită/ împuternicite să reprezinte legal OTS.
(3)Documentele prevăzute la alin. (1) se semnează pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al OTS sau de către persoana/persoanele împuternicită/împuternicite să reprezinte legal OTS.
(4)Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit, în original, la ANRE; documentele prevăzute la alin. (1) se transmit şi în format electronic editabil, prin e-mail, la adresa darag@anre.ro.
Art. 58
(1)OTS are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a).
(2)OTS are obligaţia să menţină pe pagina proprie de internet evidenţa prevăzută la art. 56 alin. (1) lit. c) şi raportul prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) pentru o perioadă de minimum 3 ani calendaristici.
Art. 59
OTS are obligaţia să menţină datele care au stat la baza calculării indicatorilor specifici de performanţă din prezentul standard pentru o perioadă de minimum 3 ani gazieri.
Art. 60
Costurile generate de plata compensaţiilor nu sunt considerate costuri justificate şi nu sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale.
CAPITOLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 61
În cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului standard, OTS are obligaţia să publice conţinutul acestuia, însoţit de ordinul de aprobare, pe pagina proprie de internet.
Art. 62
Nerespectarea prevederilor prezentului standard se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 194 pct. 16 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 63
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul standard.
-****-
ANEXA nr. 1: Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi neplanificate

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale

 

Nr. licenţă de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

Nr. crt.

Tipul limitării/ întreruperii

Denumire lucrare/ motiv limitare şi/sau întrerupere

Locaţia limitării/întreruperii

Punct de ieşire/intrare afectat

Utilizator ST afectat

Perioada planificată de execuţie a lucrării2

Data şi ora limitării/ întreruperii

Data şi ora reluării prestării serviciului

Observaţii

SIRUTA

Localitate

Judeţ

Coordonate GPS1 început

Coordonate GPS1 sfârşit

Puncte de ieşire din SNT

Puncte de intrare în SNT

X1

Y1

X2

Y2

Limitare

Întrerupere

Limitare

Întrerupere

Data

Ora

Data

Ora

 

Neplanificată

Planificată

    

Cod

Denumire

Cod

Denumire

Cod

Denumire

Cod

Denumire

1Coordonate GPS în sistem STEREO 70.
2Se completează numai pentru limitările/întreruperile planificate.
Reprezentant legal al OTS: ...................... (numele şi prenumele) ...........
Semnătura:
ANEXA nr. 2:
1.Evidenţa solicitărilor privind accesul la sistemul de transport al gazelor naturale

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale

 

Nr. licenţă de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

Nr. crt.

Solicitant

SIRUTA

Localitatea aparţinătoare

Judeţul

Solicitare acces

Soluţionare acces

Număr

Data

Mod de soluţionare acord/refuz

Număr

Data

1.

         

2.

         
Reprezentant legal al OTS: ........... (numele şi prenumele) ............
Semnătura:
2.Evidenţa solicitărilor privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale

 

Nr. licenţă de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

Nr. crt.

Solicitant

SIRUTA

Localitatea aparţinătoare

Judeţul

Solicitare racordare

Soluţionare racordare

Număr

Data

Mod de soluţionare aviz tehnic/refuz

Număr

Data

1.

         

2.

         
Reprezentant legal al OTS: ............ (numele şi prenumele) ...........
Semnătura:
ANEXA nr. 3: Raport privind nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă a serviciului de transport al gazelor naturale

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale

 

Nr. licenţă de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

Nr. crt.

Indicator general de performanţă

Indicator specific de performanţă

Condiţia de realizare a performanţei, în %

Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului

Valoare termen

Grad de îndeplinire a condiţiei de performanţă %

1.

IP0

IP01

90%

NT0

  

NT2

 

Nînreg

 

Nclasate

 

2.

IP1

IP11

95%

NRparametri10

  

NTRparametrii

 

NRCLparametrii

 

IP12

95%

NverificareP24

  

NTverificareP

 

IP13

95%

NRcalitate15

  

NTRcalitate

 

NRCLcalitate

 

IP14

95%

NRmăsurare15

  

NTRmăsurare

 

NRCLmăsurare

 

IP15

95%

NVmăsurare2

  

NTRmăsurare

 

NRCLmăsurare

 

3.

IP2

IP21

95%

Nacces

  

NTCacces

 

IP22

95%

NRacces15

  

NTRacces

 

NRCLacces

 

4.

IP3

IP31

95%

NRacordare

  

NTCracordare

 

IP32

95%

NRracordare15

  

NTRracordare

  

NRCLracordare

 

IP33

95%

Nir

  

Ntir

 

IP34

95%

NRperpif15

  

NTRperpif

 

NRCLperpif

 

5.

IP4

IP41

90%

N45

  

Nconvenţie

 

Ntl

 

IP42

95%

NRrefacere15

  

NTRrefacere

 

NRCLrefacere

 

6.

IP5

IP51

98%

NU24

  

NUafectaţi

 

IF52

98%

NU24

  

NUafectaţi

 

7.

IP6

IP61

90%

NU3

  

NUafectaţi

 

IP62

98%

NUreluare

  

NUafectaţi

 

NUafectaţi

 

8.

IP7

IP71

80%

NSSR30

  

Ntssr

 

NSSRclasate

 

9.

IP8

IP81

90%

NAtimp60

  

NAtotal

 

IP82

98%

NASC6

  

NASCtotal

 

10.

IP9

IP91

90%

Ncomp30

  

NTCcomp

 
 
Reprezentant legal al OTS: .................
(numele şi prenumele)
Semnătura:
ANEXA nr. 4: Bilanţul compensaţiilor plătite

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale

 

Nr. licenţă de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

Nr. crt.

Indicator general de performanţă

Numărul cererilor privind plata compensaţiilor

Cuantumul total al compensaţiilor achitate (lei)

1.

IP0 - Înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale

  

2.

IP1 - Respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale

  

3.

IP2 - Accesul la sistemul de transport al gazelor naturale

  

4.

IP3 - Racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

  

5.

IP4 - Refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de transport al gazelor naturale

  

6.

IP5 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale

  

7.

IP6 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului

  

8.

IP7 - Soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în standardul de performanţă

  

9.

IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanţă

  
Reprezentant legal al OTS: .......... (numele şi prenumele) .........
Semnătura:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 919 din data de 11 decembrie 2015