ORDIN nr. M.5 din 26 ianuarie 2015 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale care participă la acţiuni militare
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Sprijinul familiilor personalului armatei care participă la acţiuni militare, aşa cum sunt acestea definite în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare sprijin familial, reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni realizate unitar în scopul ajutorării militarilor şi familiilor acestora pentru depăşirea unor situaţii deosebite.
Art. 2
În funcţie de tipul de acţiuni militare la care participă personalul armatei, sprijinul familial este structurat astfel:
a)ca parte componentă a procesului de pregătire şi executare a misiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru familiile personalului armatei care participă la astfel de misiuni;
b)ca măsură de sprijin social acordată în urma rănirilor, dobândirii unor afecţiuni fizice sau psihice ori decesului, pentru familiile personalului armatei care a participat la misiuni pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste, de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave, precum şi la alte misiuni cu potenţial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, desfăşurate pe teritoriul statului român.
Art. 3
În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)personalul participant - personalul armatei care participă la misiuni în afara teritoriului statului român;
b)structura participantă - dataşamentul/formaţiunea/subunitatea independentă/unitatea/structura constituită temporar care participă la misiuni în afara teritoriului statului român;
c)familie - soţia/soţul, copiii şi părinţii personalului participant aflaţi în întreţinerea legală a acestuia.
CAPITOLUL II: Organizarea şi funcţionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale care participă la misiuni în afara teritoriului statului român
Art. 4
Pentru personalul armatei care participă la misiuni în afara teritoriului statului român sprijinul familial reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni realizate unitar în scopul ajutorării personalului şi a membrilor familiilor acestora pentru a se adapta la schimbările şi solicitările provocate de pregătirea misiunii, executarea acesteia şi reintegrarea în familie/comunitate după întoarcerea din misiune, precum şi pentru depăşirea unor situaţii deosebite.
Art. 5
(1)Sprijinul familial funcţionează în perioada de pregătire, pe timpul executării misiunii şi pe o durată de 3 luni de la revenirea în ţară.
(2)În situaţia în care, pe timpul executării misiunii, personalul participant a fost rănit, a dobândit alte afecţiuni fizice sau psihice ori a decedat, activităţile de sprijin familial se derulează în conformitate cu prevederile actelor normative privind recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, precum şi cu celelalte reglementări interne în vigoare.
Art. 6
Sistemul de sprijin familial cuprinde resursele umane, financiare şi materialele planificate şi utilizate de către structurile responsabile în desfăşurarea activităţilor pentru realizarea sprijinului familial.
Art. 7
Sistemul de sprijin familial urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:
a)asigurarea informaţiilor generale privind desfăşurarea misiunii;
b)sprijinirea pregătirii personalului participant şi a familiilor acestuia pentru acomodarea cu implicaţiile participării la misiune;
c)sprijinirea familiilor personalului participant pentru depăşirea unor situaţii deosebite, inclusiv prin facilitarea accesării unor servicii care se asigură din alte surse guvernamentale/neguvernamentale;
d)informarea familiilor despre situaţia personalului participant, pe timpul cât acesta se află în misiune;
e)facilitarea comunicării între personalul participant şi familia acestuia pe timpul desfăşurării misiunii;
f)susţinerea moralului personalului participant şi al familiilor acestuia;
g)asigurarea, la cerere, a unor servicii de informare cu privire la drepturile personalului la începerea, pe timpul şi după executarea misiunii, de consiliere psihologică, socială, religioasă ori de altă natură pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă familia personalului participant;
h)realizarea cooperării cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru desfăşurarea activităţilor specifice de sprijin familial;
i)dezvoltarea, în rândul membrilor familiei personalului participant, a sentimentului apartenenţei la comunitatea militară.
Art. 8
La organizarea şi desfăşurarea activităţilor de sprijin familial pot participa şi voluntari.
Art. 9
Pentru îndeplinirea obiectivelor sistemului de sprijin familial, la nivel instituţional se constituie următoarele structuri/se stabilesc următoarele responsabilităţi:
a)la nivelul Ministerului Apărării Naţionale - Comisia centrală de sprijin familial;
b)la nivelul Statului Major al Forţelor Terestre - comisie de sprijin familial;
c)la nivelul celorlalte categorii de forţe ale armatei/similare, comandamentelor şi diviziilor/similare - un responsabil şi un înlocuitor pe linia sprijinului familial, numiţi prin ordin de zi pe unitate;
d)la nivelul brigăzilor/similare - un responsabil pe linia sprijinului familial, care este locţiitorul comandantului;
e)la nivelul structurii participante - comitet de sprijin familial.
Art. 10
(1)Comisia centrală de sprijin familial, denumită în continuare Comisia, se compune din:
a)preşedinte: secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului;
b)vicepreşedinte: locţiitorul şefului Statului Major General;
c)membri: locţiitorul directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Aeriene, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale, locţiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit, locţiitorul comandantului Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii, locţiitorul şefului Direcţiei personal şi mobilizare, locţiitorul comandantului Comandamentului forţelor întrunite şi şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului.
(2)Comisia are următoarele atribuţii:
a)coordonează, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, îndeplinirea obiectivelor sistemului de sprijin familial şi modul de aplicare a prezentului ordin;
b)aprobă Planul cu activităţile de informare şi educare instituţională organizate pe linia sprijinului familial în Ministerul Apărării Naţionale;
c)înaintează propuneri organelor de decizie pentru rezolvarea problemelor din domeniul său de responsabilitate şi pentru elaborarea/completarea/modificarea de acte normative care să vină în sprijinul personalului participant şi al familiilor acestuia;
d)participă, prin reprezentanţii săi desemnaţi, la activităţile de informare şi educare instituţională organizate în ţară, precum şi la diverse întâlniri organizate cu personalul participant pe timpul executării misiunii în afara teritoriului statului român.
(3)Direcţia calitatea vieţii personalului asigură secretariatul Comisiei.
(4)Modul de funcţionare a Comisiei şi atribuţiile secretariatului se prevăd în regulamentul Comisiei, care se elaborează de către secretariatul acesteia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin şi se aprobă cu majoritate simplă, în prima şedinţă a Comisiei.
Art. 11
(1)În scopul coordonării şi monitorizării, la nivel central, a activităţilor de informare şi educare instituţionalizată se elaborează Planul cu activităţile de informare şi educare instituţională organizate pe linia sprijinului familial în Ministerul Apărării Naţionale, al cărui model se aprobă de către Comisie.
(2)Planul prevăzut la alin. (1) se elaborează anual, în luna decembrie, pentru anul următor, de către secretariatul Comisiei, sub coordonarea vicepreşedintelui, se aprobă de către Comisie, se semnează de preşedinte şi se trimite, în extras, categoriilor de forţe ale armatei/similare şi comandamentelor.
(3)Pentru actualizarea planului prevăzut la alin. (1), modificările survenite ulterior aprobării acestuia se comunică secretariatului Comisiei cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea perioadei la care au fost planificate iniţial.
Art. 12
(1)Comisia de sprijin familial constituită la nivelul Statului Majorai Forţelor Terestre are următoarea componenţă:
a)preşedinte: locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre;
b)vicepreşedinte: şeful resurselor;
c)membri: şefii structurilor de personal, logistică, operaţii, comunicaţii şi informatică, asistenţă medicală, cooperare civili - militari, asistenţă religioasă, asistenţă psihologică, relaţii publice şi consilierul pentru maiştri militari şi subofiţeri al şefului Statului Majorai Forţelor Terestre.
(2)Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuţii:
a)coordonează, la nivelul forţelor terestre, îndeplinirea obiectivelor sistemului de sprijin familial şi modul de aplicarea prezentului ordin;
b)înaintează Comisiei propuneri pentru elaborarea Planului cu activităţile de informare şi educare instituţională organizate pe linia sprijinului familial în Ministerul Apărării Naţionale;
c)înaintează propuneri pentru rezolvarea problemelor din domeniul său de responsabilitate şi pentru elaborarea/ completarea/modificarea actelor normative specifice care să vină în sprijinul personalului participant şi al familiei acestuia;
d)sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare şi educare instituţională în cadrul structurilor subordonate;
e)prezintă, trimestrial, preşedintelui Comisiei rapoarte de informare asupra activităţilor desfăşurate şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de sprijin familial;
f)participă, prin reprezentanţii săi desemnaţi, la activităţile de informare şi educare instituţională organizate în ţară, precum şi la diverse întâlniri organizate cu personalul participant pe timpul executării misiunii în afara teritoriului statului român.
(3)Preşedintele comisiei prevăzute la alin. (1) stabileşte structura/microstructura proprie care asigură secretariatul acesteia.
(4)Modul de funcţionare a comisiei prevăzute la alin. (1) şi atribuţiile secretariatului se prevăd în regulamentul comisiei, care se elaborează de către secretariatul acesteia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin şi se aprobă cu majoritate simplă, în prima şedinţă a comisiei.
Art. 13
Responsabilul pe linia sprijinului familial de la nivelul celorlalte categorii de forţe ale armatei/similare, al comandamentelor, diviziilor/similare şi brigăzilor/similare are următoarele atribuţii:
a)înaintează secretariatului Comisiei/responsabilului pe linia sprijinului familial de la eşalonul superior propuneri pentru elaborarea Planului cu activităţile de informare şi educare instituţională organizate pe linia sprijinului familial în Ministerul Apărării Naţionale;
b)coordonează îndeplinirea obiectivelor sistemului de sprijin familial la nivelul structurii din care face parte;
c)sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare şi educare instituţională în cadrul structurilor subordonate;
d)înaintează, trimestrial, Comisiei/responsabilului pe linia sprijinului familial de la eşalonul superior rapoarte de informare asupra activităţilor desfăşurate şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de sprijin familial.
Art. 14
Responsabilul pe linia sprijinului familial asigură completarea cu personal de specialitate a locurilor vacante în cadrul comitetelor de sprijin familial.
Art. 15
(1)Comitetul de sprijin familial se înfiinţează la nivelul structurii participante, prin ordinul de pregătire privind participarea la misiune, din personalul care rămâne în ţară şi se compune din:
a)preşedinte: militarul desemnat de comandantul unităţii să exercite conducerea structurii rămase în ţară;
b)membri: reprezentanţi ai microstructurilor de personal, logistică, operaţii, comunicaţii şi informatică, asistenţă medicală, asistenţă juridică, asistenţă psihologică, asistenţă religioasă şi relaţii publice, precum şi persoanele de legătură din unităţile de unde provine personalul care completează structura participantă, în situaţia în care acesta reprezintă mai mult de 10% din totalul personalului participant;
c)secretar: un ofiţer/subofiţer desemnat de preşedintele comitetului.
(2)În cazul în care, pentru domeniile prevăzute la alin. (1) lit. b), structura participantă nu dispune de personal de specialitate propriu, acesta se solicită de la eşaloanele superioare prin responsabilul pe linia sprijinului familial.
(3)Comitetul de sprijin familial are următoarele atribuţii:
a)elaborează şi supune aprobării comandantului structurii participante propunerile care se trimit eşalonului superior pentru elaborarea Planului cu activităţile de informare şi educare instituţională organizate pe linia sprijinului familial în Ministerul Apărării Naţionale;
b)elaborează, supune aprobării comandantului şi pune în aplicare Planul de sprijin al familiilor militarilor participanţi la misiuni în afara teritoriului statului român, în conformitate cu obiectivele sistemului de sprijin familial;
c)participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare şi educare instituţională planificate înainte şi după sosirea din misiune a structurii participante;
d)organizează şi desfăşoară activităţile de informare şi educare instituţională planificate pe timpul executării misiunii de către structura participantă;
e)acordă sprijin, la cerere, membrilor familiilor personalului participant pentru rezolvarea unor probleme specifice care pot apărea pe timpul misiunii, inclusiv prin facilitarea accesării unor servicii care se asigură din alte surse guvernamentale/ neguvernamentale;
f)asigură, împreună cu comandantul structurii participante, instruirea şi consilierea membrilor Grupului voluntar de sprijin familial cu privire la responsabilităţile ce le revin şi asupra modului de îndeplinire a acestora;
g)asigură sprijin pentru activităţile Grupului voluntar de sprijin familial;
h)întocmeşte tabelul cu datele de contact ale familiilor personalului participant, inclusiv ale persoanelor de legătură cu familia personalului din alte unităţi militare care completează structura participantă, şi îl pune la dispoziţia Grupului voluntar de sprijin familial;
i)desfăşoară întâlniri, ori de câte ori este nevoie, cu membrii Grupului voluntar de sprijin familial pentru stabilirea modalităţilor de rezolvare a situaţiilor deosebite intervenite în cadrul familiilor;
j)înaintează, trimestrial, responsabilului pe linia sprijinului familial de la eşalonul superior rapoarte de informare asupra activităţilor desfăşurate şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de sprijin familial.
Art. 16
Comandantul structurii participante are următoarele responsabilităţi pe linia sprijinului familial:
a)coordonează îndeplinirea obiectivelor sistemului de sprijin familial la nivelul structurii participante;
b)înaintează eşalonului superior propuneri pentru elaborarea Planului cu activităţile de informare şi educare instituţională organizate pe linia sprijinului familial în Ministerul Apărării Naţionale;
c)aprobă Planul de sprijin al familiilor militarilor participanţi la misiuni în afara teritoriului statului român şi coordonează îndeplinirea acestuia;
d)planifică şi organizează activităţile de informare şi educare instituţională care se desfăşoară înainte şi după sosirea din misiune;
e)dispune consemnarea în ordinul de zi pe unitate a persoanelor din Grupul voluntar de sprijin familial înfiinţat pe lângă structura participantă, în situaţia în care acesta se constituie;
f)instruieşte şi îi consiliază pe membrii Comitetului de sprijin familial şi pe cei ai Grupului voluntar de sprijin familial cu privire la responsabilităţile ce le revin înainte, pe timpul şi după sosirea din misiune a personalului, precum şi asupra modului de îndeplinire a acestora;
g)sprijină activitatea Comitetului de sprijin familial şi a Grupului voluntar de sprijin familial.
Art. 17
În perioada de pregătire a misiunii, cu cel puţin 60 de zile înainte de dislocare, pe lângă fiecare structură participantă, se poate constitui, cu sprijinul comandantului acesteia, Grupul voluntar de sprijin familial, format din membrii familiilor personalului participant.
Art. 18
Grupul voluntar de sprijin familial participă la:
a)asigurarea dezvoltării şi menţinerii unor canale de comunicare oficiale, între comanda structurii participante şi familia personalului participant, precum şi menţinerea nivelului de informare reciprocă;
b)menţinerea echilibrului emoţional al membrilor familiilor personalului participant şi creşterea capacităţii de adaptare la implicaţiile participării la misiune;
c)identificarea nevoilor membrilor familiilor personalului participant, solicitarea de sprijin instituţional şi urmărirea ca măsurile de sprijin să ajungă la aceştia;
d)sprijinirea reciprocă în rezolvarea unor probleme ce pot apărea în cadrul familiilor personalului participant;
e)creşterea camaraderiei şi generarea unei stări pozitive de încredere în rândul personalului participant şi membrilor familiilor acestuia.
Art. 19
Grupul voluntar de sprijin familial este condus de un consiliu de conducere compus din minimum 3 membri, ales din rândul membrilor săi.
Art. 20
Activităţile Grupului voluntar de sprijin familial pot fi susţinute financiar prin donaţii/sponsorizări primite în condiţiile legii.
Art. 21
(1)Activităţile de sprijin familial se planifică, se organizează şi se desfăşoară de structurile/personalul militar cu responsabilităţi în domeniu, prin activităţi la nivel instituţional.
(2)Membrii familiilor personalului participant pot participa la organizarea şi desfăşurarea sprijinului familial, pe bază de voluntariat.
Art. 22
Pentru fiecare structură participantă, în perioada de pregătire a misiunii, pe timpul desfăşurării acesteia şi după revenirea în ţară, se organizează următoarele tipuri de activităţi:
a)activităţi de informare şi educare instituţională;
b)activităţi de sprijin instituţional.
Art. 23
Activităţile de informare şi educare instituţională, la care iau parte personalul participant şi/sau membrii familiilor acestuia, se desfăşoară astfel:
a)în perioada de pregătire a misiunii, cu 30-45 de zile înainte de dislocare, personalul participant împreună cu familiile, pe parcursul unei zile, concentrat pe informarea acestora cu privire la cadrul general al misiunii, drepturile şi obligaţiile personalului pe timpul pregătirii, executării şi după întoarcerea din misiune, aspectele de natură financiară legate de executarea misiunii, asistenţa medicală şi psihologică, precum şi pe modul de accesare a sprijinului instituţional;
b)pe timpul misiunii, la mijlocul perioadei de dislocare, pe parcursul unei zile, numai cu familiile personalului participant, concentrat pe furnizarea de informaţii despre desfăşurarea misiunii, pe gestionarea problemelor familiale şi modalităţile de atenuare a stresului generat de dislocarea soţului/soţiei/ părintelui/copilului în teatrul de operaţii şi pe probleme de pregătire a familiei în vederea întoarcerii celui plecat în misiune;
c)după încetarea misiunii, la 30-45 de zile de la sosire, personalul participant împreună cu familiile, pe parcursul unei zile, concentrat pe prezentarea beneficiilor obţinute ca urmare a participării la misiune, pe probleme de reintegrare familială şi în comunitatea locală, de control al emoţiilor şi manifestărilor psihocomportamentale disfuncţionale/simptomelor tulburărilor relaţionate cu stresul şi evenimentele traumatice, precum şi pe furnizarea de informaţii în scopul familiarizării cu noile reglementări apărute.
Art. 24
(1)Activităţile prevăzute la art. 23 se planifică, organizează şi desfăşoară astfel:
a)cele prevăzute la lit. a) şi c), de către structura participantă;
b)cele prevăzute la lit. b), de către Comitetul de sprijin familial al structurii participante.
(2)Programul activităţilor de informare şi educare instituţională se întocmeşte de către structura organizatoare şi se aprobă de către eşalonul superior al acesteia/responsabilul pe linia sprijinului familial de la eşalonul superior, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru desfăşurare.
(3)Pentru desfăşurarea activităţilor, structura organizatoare poate solicita sprijinul eşaloanelor superioare.
(4)Activităţile de informare şi educare instituţională se organizează şi se desfăşoară la sediul unităţii militare participante, la cercuri/cămine militare ori în alte spaţii adecvate aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în funcţie de numărul participanţilor şi posibilităţile existente în garnizoană.
Art. 25
Activităţile de sprijin instituţional se desfăşoară de către structura participantă/Comitetul de sprijin familial al structurii participante, la solicitarea Grupului voluntar de sprijin familial sau a familiei personalului participant, în scopul asigurării sprijinului necesar rezolvării unor probleme deosebite ce pot apărea înainte, pe timpul sau după executarea misiunii, inclusiv prin facilitarea accesării unor servicii care se asigură din alte surse guvernamentale/neguvernamentale.
Art. 26
Activităţile pe bază de voluntariat se pot organiza de către Grupul voluntar de sprijin familial, în colaborare cu structurile/persoanele cu responsabilităţi pe linia sprijinului familial şi/sau alte structuri guvernamentale/neguvernamentale.
Art. 27
(1)Pentru desfăşurarea optimă a activităţilor Comitetului de sprijin familial, facilitarea acţiunilor de sprijin instituţional şi a contactelor cu membrii Grupului voluntar de sprijin familial, comandantul structurii participante asigură sau solicită la nivelul garnizoanei, după caz, spaţiul de lucru corespunzător în unitatea/cercul/căminul militar ori în alte spaţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în funcţie de posibilităţile existente în garnizoană.
(2)Spaţiul prevăzut la alin. (1) va fi dotat cu următoarea bază materială minimală necesară bunei desfăşurări a activităţii:
a)mobilier de birou - birouri, scaune, fişete;
b)calculatoare, birotică;
c)facilităţi de tehnoredactare şi multiplicare a documentelor specifice, de registratură şi evidenţă a documentelor, acces la servicii de internet;
d)un telefon de oraş, pentru legături urbane şi interurbane.
Art. 28
Comitetul de sprijin familial al structurii participante constituie o bază de date cu autorităţile publice locale care asigură diferite servicii comunitare/sociale şi cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane de legătură din cadrul acestora, necesară informării, consilierii şi sprijinului militarilor şi familiilor acestora în caz de nevoie, în scopul accesării unor servicii care se acordă din alte surse guvernamentale/neguvernamentale, complementar celor asigurate de către Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 29
(1)Pentru personalul din alte unităţi militare care încadrează structura participantă sprijinul familial se asigură de un responsabil desemnat de comandanţii/şefii unităţilor militare în care acesta este încadrat.
(2)Responsabilul prevăzut la alin. (1) asigură legătura dintre familia personalului participant din unitatea militară proprie, Comitetul de sprijin familial al structurii participante şi Grupul voluntar de sprijin familial înfiinţat pe lângă structura participantă.
(3)În situaţia în care procentul personalului dintr-o unitate militară care completează o structură participantă este de minimum 10% din totalul structurii participante, responsabilul prevăzut la alin. (1) este şi membru în Comitetul de sprijin familial al structurii participante.
Art. 30
În situaţia participării la misiuni cu caracter individual, funcţia de sprijin familial este asigurată de către şeful nemijlocit al personalului participant sau de o altă persoană desemnată de comandantul/şeful unităţii militare.
CAPITOLUL III: Sprijinul familiilor personalului armatei care participă la misiuni pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste, de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave, precum şi la alte misiuni cu potenţial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, desfăşurate pe teritoriul statului român
Art. 31
Pentru personalul armatei care a fost rănit, a dobândit alte afecţiuni fizice sau psihice ori a devenit invalid, precum şi pentru urmaşii celui decedat ca urmare a participării la misiuni pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste, de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave, precum şi la alte misiuni cu potenţial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, desfăşurate pe teritoriul statului român, activităţile de sprijin familial se desfăşoară post factum.
Art. 32
Măsurile de sprijin familial şi activităţile care se derulează pentru realizarea acestora sunt prevăzute în:
a)actele normative privind recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, precum şi în normele subsecvente acestora;
b)procedurile privind înştiinţarea familiilor victimelor şi acordarea sprijinului social pentru victime şi pentru familiile acestora.
Art. 33
Structurile cu responsabilităţi în derularea măsurilor de sprijin familial sunt stabilite în actele normative şi procedurile prevăzute la art. 32.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 34
Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică este structura de specialitate a Ministerului Apărării Naţionale abilitată să asigure cadrul metodologic şi coordonarea unitară a sistemului de sprijin familial al personalului armatei care participă la misiuni în afara teritoriului statului român.
Art. 35
(1)Activităţile de instruire a personalului cu responsabilităţi pe linia sprijinului familial acordat personalului armatei participant la misiuni în afara teritoriului statului român se realizează pe baza Manualului sprijinului familial.
(2)Manualul prevăzut la alin. (1) se elaborează de către Direcţia calitatea vieţii personalului, în colaborare cu statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/similare şi comandamentele, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi se aprobă de secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului.
(3)Activităţile de instruire prevăzute la alin. (1) se organizează, anual, în garnizoanele de dislocare ale brigăzilor/similare care au structuri participante la misiune şi sunt conduse, după caz, de către responsabilii pe linia sprijinului familial de la nivelul diviziilor/similare sau de către responsabilii pe linia sprijinului familial de la nivelul categoriilor de forţe ale armatei/similare/comandamentelor, pentru structurile subordonate nemijlocit acestora.
(4)Prima convocare de instruire a personalului cu responsabilităţi pe linia sprijinului familial acordat personalului armatei participant la misiuni în afara teritoriului statului român se organizează de către Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Art. 36
(1)Structurile Ministerului Apărării Naţionale pot sprijini personalul armatei rănit ori invalid ca urmare a participării la acţiuni militare, precum şi familiile celor decedaţi în acţiuni militare prin promovarea în mediul civil, în scop caritabil, a unor materiale realizate de aceştia, cum ar fi picturi, desene sau altele asemenea.
(2)Utilizarea materialelor de promovare specificate la alin. (1) se face cu acceptul scris al autorilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează drepturile de autor şi drepturile conexe.
Art. 37
Direcţia generală de informaţii a apărării, prin Direcţia informaţii militare în calitate de structură cu responsabilităţi în pregătirea şi conducerea structurilor militare şi a personalului care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, îşi organizează propriul sistem de sprijin familial.
Art. 38
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2006* pentru aprobarea Instrucţiunilor privind înfiinţarea şi funcţionarea sistemului de sprijin al familiilor militarilor români care participă la misiuni în afara teritoriului statului român.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

________
* Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 85 din data de 2 februarie 2015