ORDIN nr. 655 din 5 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, prevăzut în anexă.
Art. 2
Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Direcţia transport rutier şi Direcţia rutieră, infrastructură şi reglementări tehnice din cadrul Ministerului Transporturilor, precum şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 42/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 şi 84 bis din 4 februarie 2016.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

ANEXĂ: REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor
Art. 1
Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare Comisia, îşi desfăşoară activitatea în subordinea ministrului transporturilor.
Art. 2
(1)Comisia are în componenţă 9 membri, cu mandat de 4 ani, după cum urmează:
a)secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor care coordonează domeniul infrastructurii rutiere, în calitate de preşedinte al Comisiei;
b)8 membri, din cadrul Ministerului Transporturilor şi al instituţiilor din subordinea şi/sau din coordonarea sa, precum şi membri din cadrul altor instituţii şi/sau din mediul universitar şi/sau academic.
(2)În cazul în care unul sau mai mulţi membri nu pot participa din motive întemeiate la şedinţele Comisiei, aceştia sunt înlocuiţi de membri supleanţi.
(3)Preşedintele comisiei va fi înlocuit de un alt secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, împuternicit de ministrul transporturilor.
(4)Membrii şi membrii supleanţi prevăzuţi la alin. (1) şi (2) sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor, pe baza propunerilor conducătorilor structurilor, instituţiilor sau organizaţiilor din care aceştia provin.
(5)Lista structurilor, instituţiilor şi organizaţiilor invitate să nominalizeze membri în Comisie se aprobă de secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor care coordonează domeniul infrastructurii rutiere, la propunerea justificată a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
(6)Comisia este legal constituită numai cu condiţia prezenţei celor 9 membri sau a supleanţilor acestora.
Art. 3
(1)În intervalul de 4 ani, mandatul unui membru al Comisiei încetează în următoarele situaţii:
a)când membrul respectiv pierde calitatea avută la momentul desemnării;
b)prin demisie;
c)ca urmare a neparticipării la lucrările Comisiei timp de 3 luni consecutiv.
(2)Pentru ocuparea locului rămas vacant se va emite un ordin de ministru pentru perioada rămasă din mandatul de 4 ani.
Art. 4
Comisia se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament.
Art. 5
(1)Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)elaborează tematica examenului organizat în vederea atestării calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră;
b)stabileşte subiectele examenului organizat în vederea atestării calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră;
c)examinează candidaţii în vederea atestării ca auditor de siguranţă rutieră;
d)verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi atestă calitatea de auditor de siguranţă rutieră pentru persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e)recunoaşte certificatul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în cazul cetăţeanului unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European ori al Confederaţiei Elveţiene, care a dobândit calitatea de auditor de siguranţă rutieră în unul dintre aceste state şi în baza căruia cetăţeanul exercită legal profesia, potrivit prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare;
f)aprobă înscrierea în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră a persoanelor care au fost declarate admise la examenul organizat în vederea obţinerii atestatului de auditor de siguranţă rutieră, precum şi a persoanelor prevăzute la lit. d) şi e);
g)comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. numele şi datele de identificare ale persoanelor care au primit aprobarea prevăzută la lit. f) în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră;
h)notifică, prin secretariatul Comisiei, denumit în continuare secretariat, persoanelor prevăzute la lit. f) decizia motivată, în cazul în care Comisia nu aprobă înscrierea în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei;
i)analizează şi soluţionează, în condiţiile legii, în termen de 30 de zile, contestaţiile formulate de investitorul/administratorul drumului împotriva dispoziţiilor şi recomandărilor din raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/audit de siguranţă rutieră/inspecţie de siguranţă rutieră şi emite decizii în acest sens;
j)soluţionează sesizările privind nerespectarea principiului independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz;
k)soluţionează contestaţiile auditorilor de siguranţă rutieră la deciziile privind sancţiunile disciplinare aplicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. acestora, în termen de maximum 30 de zile, şi emite o decizie în acest sens.
(2)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Comisia emite decizii.
(3)Deciziile se supun la vot şi se adoptă cu majoritate simplă.
Art. 6
Preşedintele Comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)convoacă, prin intermediul secretariatului, şedinţele acesteia;
b)prezidează şi conduce şedinţele Comisiei;
c)în scopul realizării atribuţiilor Comisiei, stabileşte sarcinile ce revin fiecărui membru al Comisiei şi termenul pentru realizarea acestora;
d)reprezintă Comisia în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice;
e)semnează deciziile Comisiei.
Art. 7
Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui. Convocarea se va efectua prin secretariat şi va fi însoţită de ordinea de zi.
Art. 8
(1)Membrii Comisiei îşi păstrează calitatea pe care o au în cadrul autorităţilor/instituţiilor de la care provin, precum şi toate drepturile ce decurg din această calitate.
(2)Membrii Comisiei care deţin şi calitatea de auditori de siguranţă rutieră nu pot desfăşura activităţi de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, de audit de siguranţă rutieră sau de inspecţie de siguranţă rutieră, în perioada pentru care sunt nominalizaţi ca membri în Comisie.
Art. 9
(1)Membrii şi/sau membrii supleanţi participanţi la activităţile Comisiei sunt remuneraţi cu o indemnizaţie lunară în cuantum de 20% din salariul lunar brutal directorului general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu excepţia lunilor în care Comisia nu se reuneşte.
(2)Plata indemnizaţiilor va fi suportată din bugetul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
Art. 10
Taxele practicate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru activităţile legate de înscrierea în vederea susţinerii examenului, examinarea de atestare ca auditor de siguranţă rutieră şi pentru eliberarea atestatelor de auditorii de siguranţă rutieră sunt, după cum urmează:
- înscrierea în vederea susţinerii examenului şi pentru examinarea de atestare ca auditor de siguranţă rutieră - 400 lei/persoană;
- eliberarea atestatului de auditor de siguranţă rutieră - 100 lei/persoană.
Art. 11
(1)În desfăşurarea activităţii, Comisia este asistată de un secretariat cu activitate permanentă, organizat ca structură distinctă în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. formată din 3 angajaţi numiţi prin decizie a directorului general;
(2)Secretariatul are următoarele atribuţii principale:
a)pregăteşte şi distribuie materialele necesare bunei desfăşurări a şedinţelor Comisiei;
b)primeşte şi înregistrează orice documente destinate Comisiei;
c)îndeplineşte procedurile de citare a părţilor în cazul cercetării abaterilor disciplinare şi soluţionării contestaţiilor la raportul de evaluare de impact/audit/inspecţie de siguranţă rutieră;
d)redactează minuta şedinţelor Comisiei şi deciziile acesteia;
e)înregistrează, gestionează şi arhivează corespondenţa, documentele legate de activitatea Comisiei, minutele şedinţelor şi deciziile Comisiei;
f)întocmeşte şi păstrează registrul unic de înregistrare a documentelor legate de activitatea Comisiei şi registrul unic de înregistrare a deciziilor Comisiei.
Art. 12
(1)Preşedintele convoacă, prin secretariat, şedinţele Comisiei, în baza documentelor primite la secretariat.
(2)Convocarea şedinţei Comisiei se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare în avans.
(3)Membrii comisiei sunt obligaţi să îşi confirme prezenţa cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru şedinţă.
Art. 13
(1)În vederea soluţionării contestaţiilor depuse potrivit art. 14 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele desemnează 3 membri, în scopul întocmirii unui referat asupra contestaţiei sau situaţiei investigate.
(2)Membrii desemnaţi să elaboreze referatul prevăzut la alin. (1) pot solicita, în scris, contestatarului, auditorului şi/sau terţilor, furnizarea de materiale/documente şi/sau precizări suplimentare, pentru clarificarea aspectelor contestate sau investigate.
(3)Referatul trebuie finalizat şi prezentat în plenul Comisiei în maximum 20 de zile de la data înregistrării contestaţiei.
(4)Pe baza referatului, Comisia adoptă decizia privind soluţionarea contestaţiei, care se comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., contestatarului şi auditorului/inspectorului de siguranţă rutieră.
(5)Un exemplar original al deciziei se anexează la raportul contestat potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)Prevederile deciziei Comisiei au caracter obligatoriu pentru părţile implicate.
(7)Termenul prevăzut la alin. (3) nu poate fi depăşit. În cazul în care materialele/documentele şi/sau precizările solicitate conform alin. (2) nu sunt primite în termen, Comisia va decide în lipsa acestora.
Art. 14
Secretariatul comunică decizia Comisiei celor interesaţi în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse şi, dacă este cazul, aplicării măsurilor de sancţionare prevăzute de legislaţia în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 646 din data de 23 august 2016