HOTĂRÂRE nr. 41 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2013 al Societăţii Române de Televiziune
În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2013 şi Contul de execuţie bugetară pe anul 2013 al Societăţii Române de Televiziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 23 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VASILE NISTOR

ANEXĂ: CONTUL DE EXECUŢIE BUGETARĂ PE ANUL 2013
(Destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat)
- lei -

DENUMIRE INDICATOR

COD

PREVEDERI INIŢIALE 2013

PROGRAM ACTUALIZAT 2013

REALIZAT 31.12.2013

SUME NEUTILIZATE 2013

CHELTUIELI-TOTAL

 

174.217.000

174.353.000

174.290.041

62.959

Cultură, recreere şi religie

67.01

174.217.000

174.353.000

174.290.041

62.959

Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei

67.01.50

174.217.000

174.353.000

174.290.041

62.959

Cheltuieli curente

67.01.01

173.447.000

173.427.000

173.426.803

197

Cheltuieli de personal

67.01.10

69.000

69 000

68.983

17

Cheltuieli salariale în bani

10.01

69.000

69.000

68.983

17

* Indemnizaţii de delegare ale Direcţiei TVR România Internaţional

10.01.13

69.000

69.000

68.983

17

Bunuri şi servicii

67.01.20

173.378.000

173.358.000

173.357.820

180

Bunuri şi servicii

20.01

173.095.000

173.075.000

173.074.820

180

- Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

173.095.000

173.075.000

173.074.820

180

- Plata pt. închirierea staţiilor şi circuitelor datorată ag. ec. din sist. comunicat.

 

151.565.000

152.993.858

152.993.858

0

- Închirierea canalului satelit

 

21.000.000

19.699.328

19.699.328

0

- Închirierea transmisii Video over Ip

 

500.000

371.814

371.814

0

- Funcţionarea Direcţiei TV România Internaţional

 

30.000

10.000

9.820

180

- Deplasări, detaşări, transferuri

20.06

283.000

283.000

283.000

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

283.000

283.000

283.000

0

Cheltuieli de capital

67.01.70

770.000

926.000

863.238

62.762

Active nefinanciare

67.01.71

770.000

926.000

863.238

62.762

Active fixe

71.01

770.000

926.000

863.238

62.762

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport, echipamente specifice activităţii de televiziune

71.01.02

C.b)

270.000

506.000

505.064

936

Alte active fixe - funcţionarea Direcţiei TV România Internaţional, achiziţionarea de licenţe de film

71.01.30

el

500.000

420.000

358,174

61.826

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 717 din data de 23 septembrie 2015