PROCEDURĂ din 29 aprilie 2015 privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare
CAPITOLUL I: Prevederi generale
SECŢIUNEA 1: 1.1. Scop
Art. 1
Prezenta procedură are scopul de a stabili regulile privind calculul corecţiei datelor de măsurare în cazul în care punctul de măsurare aferent unui loc de consum/de producere/de consum şi producere diferă de punctul de delimitare a instalaţiilor de utilizare a acestuia faţă de reţeaua electrică.
Art. 2
Decontarea tranzacţiilor de energie electrică se efectuează în punctul de delimitare patrimonială între reţelele electrice aparţinând operatorilor de reţea şi instalaţiile de utilizare aferente locurilor de consum/de producere/de consum şi producere.
Art. 3
Dacă punctul de măsurare aferent unui loc de consum/de producere/de consum şi producere nu coincide cu punctul de delimitare a instalaţiilor de utilizare a acestuia faţă de reţeaua electrică, energia electrică tranzacţionată prin punctul de delimitare se determină prin corectarea energiei electrice măsurate, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
Art. 4
Corectarea energiei electrice (activă sau reactivă)/puterii active măsurate se realizează prin însumarea la sau scăderea din energia electrică (activă sau reactivă)/puterea activă măsurată a corecţiei de energie electrică (activă sau reactivă)/putere activă, care reprezintă pierderile de energie electrică (activă sau reactivă)/putere activă prin elementele cu pierderi situate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, determinate prin următoarele modalităţi:
a)prin calcul, conform prevederilor prezentei proceduri;
b)prin măsurare cu contoare de pierderi.
Art. 5
Corecţiile stabilite conform prevederilor prezentei proceduri se aplică la decontarea energiei electrice (activă sau reactivă)/puterii active tranzacţionate prin punctul de delimitare, în relaţiile contractuale.
Art. 6
În prezenta procedură, în lipsa altei precizări, prin energie electrică se înţelege energia electrică activă şi energia electrică reactivă.
SECŢIUNEA 2: 1.2. Domeniul de aplicare
Art. 7
(1)Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorii de reţea în activitatea de măsurare a energiei electrice.
(2)Prezenta procedură nu se aplică pentru determinarea energiei electrice tranzitate între:
a)reţeaua electrică de transport şi reţelele electrice de distribuţie;
b)reţelele electrice de distribuţie şi instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor casnici racordaţi la nivelul de joasă tensiune, cu puteri aprobate mai mici sau egale cu 30 kW.
CAPITOLUL II: Definiţii şi abrevieri
Art. 8
(1)Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În prezenta procedură, termenii şi abrevierile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Termen sau abreviere

Definiţie

Corecţie de energie electrică

Cantitate de energie electrică, reprezentând pierderea de energie electrică într-un echipament energetic denumit element cu pierderi, situat între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, care trebuie adăugată la/scăzută din energia electrică măsurată de contor, în intervalul de calcul

Corecţie de putere electrică

Cantitate de putere electrică, reprezentând pierderea de putere electrică într-un echipament energetic denumit element cu pierderi, situat între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, care trebuie adăugată la/scăzută din puterea maximă măsurată de contor, în intervalul de calcul

Curbă de sarcină

Set de indecşi de energie electrică activă sau reactivă, memoraţi la intervale de timp consecutive şi egale

Durată echivalentă de calcul al pierderilor ()

Interval de timp convenţional în care tranzitarea sarcinii (curent/putere electrică) la valoarea maximă, constantă, printr-o reţea electrică ar produce în elementele acesteia aceleaşi pierderi de energie electrică ca şi în cazul funcţionării conform curbei de sarcină realizate

Durată de utilizare a sarcinii maxime (Tsm)

Interval de timp convenţional în care, printr-o reţea încărcată constant la sarcina (curent/putere electrică) maximă, s-ar transmite aceeaşi cantitate de energie ca şi în cazul funcţionării conform curbei de sarcină realizate

Element cu pierderi

Echipament energetic, de regulă transformator electric şi/sau linie electrică aeriană sau în cablu pentru care se calculează pierderi

Energie electrică măsurată

Energia electrică înregistrată de contor

Interval de calcul al corecţiei

Interval de o oră pentru utilizatorii care deţin contoare cu înregistrare orară, respectiv interval de o lună pentru utilizatorii care deţin contoare fără înregistrare orară. Pentru utilizatorii pentru care intervalul de citire a contoarelor este mai mare de o lună, intervalul de calcul al corecţiei este intervalul de citire, cu posibilitatea facturării eşalonate a corecţiilor şi cu regularizare corespunzătoare a valorilor citite, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare

Operator de reţea

După caz, operatorul de transport şi de sistem sau un operator de distribuţie

Pierderi constante de energie electrică/putere

Pierderile care se produc:

- în transformatoare electrice, datorită magnetizării miezului magnetic, circulaţiei curenţilor turbionari şi fenomenului de histerezis;

- în liniile electrice, datorită efectului corona şi curenţilor de scurgere prin izolatoare şi dielectric.

Pierderi variabile de energie electrică/putere

Pierderile care se produc la funcţionarea în regim de sarcină în înfăşurările transformatoarelor electrice şi în conductoarele liniilor electrice

Punct de delimitare

Locul în care instalaţiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalaţiile operatorului de reţea

Punct de măsurare

Locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care este conectată aparatură şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii şi energiei electrice tranzacţionate

Regim de funcţionare în sarcină

Regim în care un echipament electric (transformator, linie) este parcurs de un curent electric de sarcină

Regim de funcţionare în gol

Regim în care un echipament electric (linie, transformator, generator) este menţinut sub tensiune, fără sarcină

Regim de rezervă

Regim în care un echipament electric (linie, transformator, generator) este deconectat de la reţea

CAPITOLUL III: Metode de calcul pentru stabilirea corecţiei de energie/putere electrică
Art. 9
(1)Calculul corecţiei de energie electrică/putere activă se realizează pe baza:
a)schemei electrice ce include elementele cu pierderi situate între punctul/punctele de măsurare şi punctul/punctele de delimitare, pentru toate căile de alimentare;
b)regimului de funcţionare realizat al elementelor cu pierderi;
c)parametrilor tehnici ai fiecărui element cu pierderi din schema electrică preluaţi, după caz, din avizul tehnic/certificatul de racordare, relevee, buletine de fabrică, cataloage de produs, tabele cu parametrii medii ai transformatoarelor de putere aflate în exploatare, buletine de încercări. În cazul în care aceste informaţii nu sunt disponibile, se pot utiliza valorile parametrilor tehnici ai elementelor cu pierderi din anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta procedură;
d)datelor de măsurare a energiei electrice consumate sau livrate.
(2)În exploatarea instalaţiilor electrice se deosebesc următoarele regimuri de funcţionare:
a)în sarcină, situaţie în care se calculează pierderi constante şi pierderi variabile de energie electrică activă şi reactivă, respectiv de putere activă în elementele cu pierderi;
b)în gol, situaţie în care se calculează pierderi constante de energie electrică activă şi reactivă, respectiv de putere activă în elementele cu pierderi;
c)în rezervă, situaţie în care nu se calculează pierderi în elementele menţionate.
Art. 10
(1)Calculul corecţiei de energie electrică/putere activă se realizează utilizând, după caz, următoarele mărimi: energia electrică activă măsurată Ea (kWh), energia electrică reactivă măsurată Er (kVArh), timpul de menţinere sub tensiune a instalaţiei Tf (h) (care include timpul de funcţionare în sarcină şi timpul de funcţionare în gol), timpul de funcţionare în sarcină a instalaţiei Tfs (h), puterea maximă activă măsurată Pmax.
(2)Mărimile precizate la alin. (1) sunt aferente intervalului de calcul.
(3)Pentru calculul corecţiilor se determină următoarele mărimi:
a)factorul de putere, pe baza uneia dintre relaţiile:
(1a)
cos = cos (arctg Er/Ea) (1b)
b)puterea medie activă:
Pmed = Ea/Tfs [kW] (2)
c)puterea maximă aparentă:
Smax = Pmax/cos [kVA] (3)
d)puterea medie aparentă:
Smed = Pmed/cos [kVA] (4)
e)durata de utilizare a sarcinii maxime:
Tsm = Ea/Pmax [h] (5)
f)durata echivalentă de calcul al pierderilor:
(6)
unde:
Ku = Smed/ Smax este coeficientul de umplere a graficului de sarcină;
p = (0,15 + 0,30); în calcule se utilizează valoarea p = 0,2.
(4)În situaţia în care contorul utilizat la un loc de consum/de producere/de consum şi producere este fără măsurare orară şi nu înregistrează Pmax, la calculul corecţiilor de energie electrică/putere activă se utilizează datele din tabelul 1.
Tabelul 1

Tipul activităţii

Tsm [ore/lună]

[ore/lună]

Activitate cu un schimb de 8 ore

164

75

Activitate în două schimburi de câte 8 ore

330

156

Activitate în trei schimburi de câte 8 ore

430

203

Activitate cu un schimb de 10 ore

230

106

Activitate cu un schimb de 12 ore

270

124

Activitate în două schimburi de câte 12 ore

440

218

Art. 11
(1)În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator, la calculul corecţiilor se utilizează următorii parametri caracteristici:
a)puterea nominală, Sn [kVa];
b)pierderile de mers în gol, P0 [kW];
c)pierderile în scurtcircuit, Psc [kW];
d)curentul de mers în gol, i0 [%];
e)tensiunea de scurtcircuit, usc [%].
(2)În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1), se utilizează, după caz, mărimile măsurate, calculate sau stabilite, conform prevederilor de la art. 9 şi 10.
Art. 12
În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator şi în punctul de măsurare se află montat un contor fără curbă de sarcină se determină:
a)pierderile constante de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:
1.(i) pierderile de energie electrică activă:
Eac = P0 x Tf [kWh] (7)
2.(ii) pierderile de energie electrică reactivă:
Erc = (i0/100) x Sn x Tf [kVArh] (8)
3.(iii) pierderile de putere activă:
Pc = P0 [kW] (9)
b)pierderile variabile de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:
1.(i) pierderile de energie electrică activă:
Eav = Psc x (Smax/Sn)2 x [kWh] (10)
2.(ii) pierderile de energie electrică reactivă:
Erv = (usc/100) x (Smax/Sn)2 x Sn x [kVArh] (11)
3.(iii) pierderile de putere activă:
Pv = Psc x (Smax/Sn)2 [kW] (12)
c)corecţia totală de energie electrică/putere activă se determină prin însumarea pierderilor constante şi variabile, calculate cu relaţiile (7)-(12):
Ea = Eac + Eav [kWh] (13)
Er = Erc + Erv [kVArh] (14)
P = Pc + PV [kW] (15)
Art. 13
În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator şi în punctul de măsurare se află montat un contor cu curbă de sarcină, se determină:
a)pierderile constante de energie electrică/putere activă, cu relaţiile (7)-(9);
b)pierderile variabile de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:
1.(i) pierderile de energie electrică activă:
Eav = Psc x (Ea2 + Er2)/(Sn2 x Tfs) [kWh] (16)
2.(ii) pierderile de energie electrică reactivă:
Erv = (usc/100) x (Ea2 + Er2)/(Sn x Tfs) [kVArh] (17)
3.(iii) pierderile de putere activă:
Pv = Psc x (Ea2 + Er2)/(Sn x Tfs)2 [kW] (18)
c)corecţia totală de energie electrică/putere activă se determină prin însumarea pierderilor constante şi variabile, cu relaţiile (13)-(15).
Art. 14
(1)În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator şi în punctul de măsurare se află montat un contor cu curbă de sarcină orară, pentru fiecare interval de timp tj = 1 h se determină:
a)pierderile constante de energie electrică, cu relaţiile (7), respectiv (8), considerând în formule în locul timpului total de funcţionare Tf intervalul de timp unitar tj
b)pierderile variabile de energie electrică, cu relaţiile:
1.(i) pierderile de energie electrică activă:
unde:
- tj este intervalul de timp (unitar, tj = 1 h);
- Pj şi Qj sunt valorile medii orare ale puterilor active şi reactive măsurate, exprimate în kW, respectiv în kvar; în locul acestor mărimi se pot utiliza valorile energiilor orare măsurate, care, ca mărime, datorită intervalului de o oră, reprezintă tot puteri;
2.(ii) pierderile variabile de energie electrică reactivă:
c)corecţia totală de energie electrică se determină cu relaţiile (13), respectiv (14).
(2)Pierderile de putere activă au aceeaşi mărime ca şi pierderile de energie activă corespunzătoare calculate pe intervalul de timp unitar tj = 1 h.
Art. 15
În cazul transformatoarelor sau autotransformatoarelor cu circulaţii de energie electrică activă în ambele sensuri, pierderile se calculează separat pentru fiecare sens.
Art. 16
(1)În cazul în care elementul cu pierderi este o linie electrică aeriană, la calculul corecţiilor se utilizează următorii parametri caracteristici:
a)lungimea liniei în porţiunea considerată, I [km];
b)tensiunea nominală a liniei, Un [kV];
c)rezistenţa ohmică specifică a conductoarelor, r0 [/km];
d)reactanţa specifică a liniei X0 [ /km],
(2)Pentru lungimea porţiunii de linie cuprinsă între punctul de măsurare şi punctul de delimitare se determină rezistenţa ohmică R [], respectiv reactanţa inductivă X [].
(3)În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1) şi (2) se utilizează, după caz, mărimile măsurate, calculate sau stabilite conform prevederilor art. 9 şi 10.
Art. 17
(1)Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală mai mică sau egală cu 110 kV şi în punctul de măsurare se află montat un contor fără curbă de sarcină, se calculează doar pierderile variabile de energie/putere activă cu relaţiile:
a)pierderile de energie electrică activă:
Ea = 10-3 x R x (Ea2 + Er2)/(Un x Tsm)2 x [KWh] (22)
b)pierderile de energie electrică reactivă:
Er = 10-3 x X x (Ea2 + Er2)/(Un x Tsm)2 x [kVArh] (23)
c)pierderile de putere activă:
P = 10-3 x R x (Ea2 + Er2)/(Un x Tsm)2[kW] (24)
(2)Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală mai mică sau egală cu 110 kV şi în punctul de măsurare se află montat un contor cu curbă de sarcină, se calculează doar pierderi variabile cu relaţiile:
a)pierderile de energie electrică activă:
Eav = 10-3 x R x (Ea2 + Er2)/(U2n x Tfs) [kWh] (25)
b)pierderile de energie electrică reactivă:
Erv = 10-3 x X x (Ea2 + Er2)/(U2n x Tfs) [kVArh] (26)
c)pierderile de putere activă:
Pv = 10-3 x R x (Ea2 + Er2)/(Un x Tfs)2 [kW] (27)
Art. 18
(1)Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală de 220 kV, respectiv de 400 kV, la pierderile variabile de energie activă/putere activă, calculate în conformitate cu prevederile art. 17, se adaugă pierderile constante corona de energie electrică activă/putere activă.
(2)Pentru pierderile constante unitare corona P0cor se recomandă să se adopte o valoare de 4-6 kW/km, în cazul liniilor electrice cu tensiune nominală de 220 kV, respectiv 10-15 kW/km, în cazul liniilor electrice cu tensiune nominală de 400 kV.
(3)Pierderile constante corona de energie electrică activă se determină cu relaţia:
Eac = P0cor x I x Tf [kWh] (28)
(4)Pierderile constante corona de putere activă se determină cu relaţia:
Pc = P0cor x I [kW] (29)
(5)Corecţia totală de energie electrică activă se determină cu relaţia (13), iar corecţia totală de putere activă se determină cu relaţia (15).
Art. 19
(1)Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală mai mică sau egală cu 110 kV şi în punctul de măsurare se află montat un contor cu curbă de sarcină orară, pentru fiecare interval de timp tj = 1 h se calculează doar pierderi variabile cu relaţiile:
a)pierderile variabile de energie electrică activă ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni nominale mai mici sau egale cu 110 kV:
unde:
- tj este intervalul de timp (unitar, tj = 1 h)
- Pj şi Qj sunt valorile medii orare ale puterilor măsurate, exprimate în kW, respectiv în kVAr; în locul acestora se pot utiliza valorile energiilor orare, care, datorită intervalului de o oră, reprezintă puteri.
Acolo unde este posibil, în locul tensiunii nominale Un se utilizează valoarea tensiunii medii pe linie, Um, determinată prin măsurători orare;
b)pierderile variabile de energie electrică reactivă ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni nominale mai mici sau egale cu 110 kV:
(2)Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală de 220 kV, respectiv 400 kV, şi în punctul de măsurare se află montat un contor cu măsurare orară, pierderile constante corona se determină conform prevederilor art. 18 şi cu relaţia (28), considerând în locul timpului total de funcţionare Tf intervalul de timp unitar tj.
(3)Corecţia totală de energie electrică se stabileşte cu relaţiile (13), respectiv (14).
(4)Pierderile de putere activă au aceeaşi mărime ca şi energiile active corespunzătoare calculate pe intervalul de timp unitar tj = 1 h.
Art. 20
(1)În cazul în care elementul cu pierderi este o linie electrică subterană, la calculul corecţiilor se utilizează următorii parametri caracteristici:
a)lungimea liniei în porţiunea considerată, I [km];
b)tensiunea nominală a liniei, Un [kV];
c)rezistenţa ohmică specifică a conductoarelor, r0 [/km];
d)reactanţa specifică a conductoarelor, x0 [ /km];
e)capacitatea specifică a cablurilor c0 [µ F/km];
f)susceptanţa specifică a cablurilor B0 [µ S/km];
g)pierderile specifice în dielectric Pd [kW/km];
h)pulsaţia mărimilor alternative ( = 100tt în Europa).
(2)În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1) se utilizează, de asemenea, după caz, mărimile măsurate, calculate sau stabilite conform prevederilor art. 9 şi 10.
Art. 21
În cazul în care elementul cu pierderi este o linie electrică subterană, pentru calculul corecţiei se determină:
a)pierderi constante de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:
1.(i) pierderi de energie electrică activă:
Eac = Pd x I x Tf [kWh] (32)
2.(ii) pierderi de putere activă:
Pc = Pd x l [kWh] (33)
3.(iii) pierderi de energie reactivă generată prin efectul capacitiv al liniilor electrice în cablu (efect de compensare al liniei electrice în cablu):
Erc = 10-3 x c0 x I x x Un2 x Tf [kVArh] (34a)
Erc = 10-3 x B0 x I x Un2 x Tf [kVArh] (34b)
b)pierderi variabile de energie activă/putere activă, astfel:
1.(i) pentru cazul în care în punctul de măsurare este montat un contor fără curbă de sarcină, pierderile variabile de energie electrică activă se determină cu relaţia (22), pierderile variabile de energie reactivă cu relaţia (23), iar pierderile variabile de putere activă cu relaţia (24);
2.(ii) pentru cazul în care în punctul de măsurare este montat un contor cu curbă de sarcină, pierderile variabile de energie electrică activă se determină cu relaţia (25), pierderile variabile de energie reactivă cu relaţia (26), iar pierderile variabile de putere activă cu relaţia (27);
c)corecţia totală de energie electrică activă se determină cu relaţia (13), corecţia de putere activă se determină cu relaţia (15), iar corecţia de energie reactivă se determină cu relaţia:
Er = Erv - Erc [kVArh] (35)
Art. 22
(1)În cazul în care elementul cu pierderi este o linie electrică subterană şi în punctul de măsurare este montat un contor cu măsurare orară, pentru calculul corecţiei se determină:
a)pierderile constante de energie activă, cu relaţia (32);
b)pierderile constante de energie reactivă generată prin efect capacitiv, cu una dintre relaţiile (34a) sau (34b), considerând în locul timpului total de funcţionare Tf intervalul de timp unitar tj;
c)corecţia totală de energie electrică activă, cu relaţia (13);
d)corecţia totală de energie reactivă, cu relaţia (35).
(2)Pierderile de putere activă au aceeaşi mărime ca şi energiile active corespunzătoare calculate pe intervalul de timp unitar tj = 1 h.
Art. 23
În cazul liniilor electrice cu circulaţii de energie electrică activă în ambele sensuri, pierderile se calculează separat pentru fiecare sens.
CAPITOLUL IV: Determinarea energiei/puterii electrice corectate
Art. 24
Pentru un loc de consum/de producere/de consum şi producere la care punctul de măsurare diferă de punctul de delimitare a instalaţiilor de utilizare faţă de reţeaua electrică, în anexele contractelor pentru prestarea serviciului de distribuţie/transport se stabilesc parametrii elementelor cu pierderi şi formulele de calcul al corecţiei cantităţii de energie electrică/puterii active maxime măsurate, aplicabile conform prevederilor prezentei proceduri.
Art. 25
Corecţia energiei electrice/puterii active maxime măsurate se aplică după cum urmează:
a)în situaţia în care punctul de măsurare este situat în aval faţă de punctul de delimitare, raportat la sensul de circulaţie al puterii active:
1.(i) corecţia de energie electrică activă, respectiv reactivă se adună la energia electrică măsurată;
2.(ii) corecţia de putere activă se adună la puterea maximă măsurată;
b)în situaţia în care punctul de măsurare este situat în amonte faţă de punctul de delimitare, raportat la sensul de circulaţie al puterii active:
1.(i) corecţia de energie electrică activă, respectiv reactivă se scade din energia electrică măsurată;
2.(ii) corecţia de putere activă se scade din puterea maximă măsurată.
Art. 26
Corecţiile de energie electrică/putere activă se determină pe intervalul de calcul.
Art. 27
(1)Operatorii de reţea includ în baza de date de măsurare, pentru fiecare punct de măsurare care diferă de punctul de delimitare, valorile corecţiilor şi ale datelor de măsurare corectate.
(2)Operatorii de reţea pun la dispoziţia utilizatorilor informaţiile precizate la alin. (1) pentru justificarea facturilor emise, pentru perioada de derulare a contractului.
Art. 28
Pentru utilizatorii aflaţi în regim de funcţionare în sarcină la care punctele de măsurare diferă de punctele de decontare corespunzătoare şi care au convenită compensarea pierderilor de energie reactivă inductivă, în condiţii tehnice precizate de operatorul de reţea prin ATR/CR (aviz tehnic de racordare/certificat de racordare), sursa de energie reactivă fiind montată la tensiunea inferioară a transformatorului de alimentare (în aval de grupul de măsurare), pierderile de energie reactivă se compensează (se reduc) cu cantitatea de energie reactivă capacitivă măsurată de grupul de măsurare pe sensul de la consumator spre reţea; reducerea nu va putea depăşi nivelul energiei reactive inductive calculate la mersul în gol al transformatorului.
Art. 29
Corecţia aferentă elementelor cu pierderi prin intermediul cărora se alimentează mai mulţi utilizatori se repartizează proporţional cu puterea aprobată prin ATR/CR pentru pierderile constante şi cu cantităţile de energie electrică activă şi reactivă măsurate pentru fiecare dintre aceştia pentru pierderile variabile.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 30
În situaţia în care metodele de calcul pentru corecţia datelor de măsurare prevăzute în prezenta procedură nu se pot aplica din motive obiective, independente de voinţa părţilor, părţile pot conveni alte metode de calcul, care se prevăd explicit în contractele încheiate în conformitate cu prevederile art. 24.
Art. 31
Prezenta procedură se poate utiliza în situaţii stabilite pe baze contractuale, cu acordul părţilor, pentru determinarea pierderilor pe elemente de reţea, menţinute în regim de funcţionare în gol la solicitarea clienţilor finali, în vederea asigurării unui grad sporit de siguranţă în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.
-****-
ANEXA nr. 1: Parametri tehnici pentru linii electrice aeriene

Tip LEA

Secţiune

U
(kV)

r0 (/km)

X0
( /km)

04_120

3X120

0,40

0,236

0,325

04_35

3X35

0,40

0,830

0,365

04_50

3X50

0,40

0,564

0,354

04_70

3X70

0,40

0,437

0,343

04_95

3X95

0,40

0,331

0,334

110_150

3X150

110

0,198

0,400

110_185

3X185

110

0,160

0,400

110_240

3X240

110

0,124

0,400

110_300

3X300

110

0,100

0,400

110_450

3X450

110

0,071

0,400

20_120

3X120

20

0,236

0,325

20_150

3X150

20

0,221

0,320

20_35

3X35

20

0,830

0,365

20_50

3X50

20

0,564

0,354

20_70

3X70

20

0,437

0,343

20_95

3X95

20

0,331

0,334

6_120

3X120

6

0,236

0,325

6_150

3X150

6

0,221

0,320

6_185

3X185

6

0,205

0,315

6_35

3X35

6

0,830

0,365

6_50

3X50

6

0,564

0,354

6_70

3X70

6

0,437

0,343

6_95

3X95

6

0,331

0,334

ANEXA nr. 2: Parametri tehnici pentru linii electrice subterane

Tip LES

Secţiune

U
(kV)

Material

r0
(/km)

c0 (µF/km)

X0
( /km)

Izolaţie

DeIPD
(kW)

04_120_AH

3X120

0,40

Al

0,253

1,250

0,077

Hârtie

0,003

04_120_APO

3X120

0,40

Al

0,253

1,250

0,077

Polietilena

0,000

04_120_APV

3X120

0,40

Al

0,253

1,250

0,077

PVC

0,025

04_120_CH

3X120

0,40

Cu

0,140

1,250

0,077

Hârtie

0,003

04_120_CPO

3X120

0,40

Cu

0,140

1,250

0,077

Polietilena

0,000

04_120_CPV

3X120

0,40

Cu

0,140

1,250

0,077

PVC

0,025

04_150_AH

3X150

0,40

Al

0,202

1,690

0,077

Hârtie

0,003

04_150_APO

3X150

0,40

Al

0,202

1,690

0,077

Polietilena

0,000

04_150_APV

3X150

0,40

Al

0,202

1,690

0,077

PVC

0,025

04_150_CH

3X150

0,40

Cu

0,120

1,690

0,077

Hârtie

0,003

04_150_CPO

3X150

0,40

Cu

0,120

1,690

0,077

Polietilena

0,000

04_150_CPV

3X150

0,40

Cu

0,120

1,690

0,077

PVC

0,025

04_16_AH

3X16

0,40

Al

1,890

0,440

0,099

Hârtie

0,003

04_16_APO

3X16

0,40

Al

1,890

0,440

0,099

Polietilena

0,000

04_16_APV

3X16

0,40

Al

1,890

0,440

0,099

PVC

0,025

04_16_CH

3X16

0,40

Cu

1,120

0,440

0,099

Hârtie

0,003

04_16_CPO

3X16

0,40

Cu

1,120

0,440

0,099

Polietilena

0,000

04_16_CPV

3X16

0,40

Cu

1,120

0,440

0,099

PVC

0,025

04_185_AH

3X185

0,40

Al

0,164

1,730

0,076

Hârtie

0,003

04_185_APO

3X185

0,40

Al

0,164

1,730

0,076

Polietilena

0,000

04_185_APV

3X185

0,40

Al

0,164

1,730

0,076

PVC

0,025

04_185_CH

3X185

0,40

Cu

0,100

1,730

0,076

Hârtie

0,003

04_185_CPO

3X185

0,40

Cu

0,100

1,730

0,076

Polietilena

0,000

04_185_CPV

3X185

0,40

Cu

0,100

1,730

0,076

PVC

0,025

04_240_AH

3X240

0,40

Al

0,126

1,730

0,076

Hârtie

0,003

04_240_APO

3X240

0,40

Al

0,126

1,730

0,076

Polietilena

0,000

04_240_APV

3X240

0,40

Al

0,126

1,730

0,076

PVC

0,025

04_240_CH

3X240

0,40

Cu

0,070

1,730

0,076

Hârtie

0,003

04_240_CPO

3X240

0,40

Cu

0,070

1,730

0,076

Polietilena

0,000

04_240_CPV

3X240

0,40

Cu

0,070

1,730

0,076

PVC

0,025

04_25_AH

3X25

0,40

Al

1,210

0,670

0,086

Hârtie

0,003

04_25_APO

3X25

0,40

Al

1,210

0,670

0,086

Polietilena

0,000

04_25_APV

3X25

0,40

Al

1,210

0,670

0,086

PVC

0,025

04_25_CH

3X25

0,40

Cu

0,710

0,670

0,086

Hârtie

0,003

04_25_CPO

3X25

0,40

Cu

0,710

0,670

0,086

Polietilena

0,000

04_25_CPV

3X25

0,40

Cu

0,710

0,670

0,086

PVC

0,025

04_35_AH

3X35

0,40

Al

0,866

0,750

0,083

Hârtie

0,003

04_35_APO

3X35

0,40

Al

0,866

0,750

0,083

Polietilena

0,000

04_35_APV

3X35

0,40

Al

0,866

0,750

0,083

PVC

0,025

04_35_CH

3X35

0,40

Cu

0,510

0,750

0,083

Hârtie

0,003

04_35_CPO

3X35

0,40

Cu

0,510

0,750

0,083

Polietilena

0,000

04_35_CPV

3X35

0,40

Cu

0,510

0,750

0,083

PVC

0,025

04_50_AH

3X50

0,40

Al

0,606

0,820

0,081

Hârtie

0,003

04_50_APO

3X50

0,40

Al

0,606

0,820

0,081

Polietilena

0,000

04_50_APV

3X50

0,40

Al

0,606

0,820

0,081

PVC

0,025

04_50_CH

3X50

0,40

Cu

0,360

0,820

0,081

Hârtie

0,003

04_50_CPO

3X50

0,40

Cu

0,360

0,820

0,081

Polietilena

0,000

04_50_CPV

3X50

0,40

Cu

0,360

0,820

0,081

PVC

0,025

04_70_AH

3X70

0,40

Al

0,433

0,980

0,078

Hârtie

0,003

04_70_APO

3X70

0,40

Al

0,433

0,980

0,078

Polietilena

0,000

04_70_APV

3X70

0,40

Al

0,433

0,980

0,078

PVC

0,025

04_70_CPO

3X70

0,40

Cu

0,250

0,980

0,078

Polietilena

0,000

04_70_CPV

3X70

0,40

Cu

0,250

0,980

0,078

PVC

0,025

04_95_AH

3X95

0,40

Al

0,313

1,120

0,077

Hârtie

0,003

04_95_APO

3X95

0,40

Al

0,313

1,120

0,077

Polietilena

0,000

04_95_APV

3X95

0,40

Al

0,313

1,120

0,077

PVC

0,025

04_95_CH

3X95

0,40

Cu

0,190

1,120

0,077

Hârtie

0,003

04_95_CPO

3X95

0,40

Cu

0,190

1,120

0,077

Polietilena

0,000

04_95_CPV

3X95

0,40

Cu

0,190

1,120

0,077

PVC

0,025

10_120_AH

3X120

10,00

Al

0,241

0,780

0,095

Hârtie

0,150

10_120_APO

3X120

10,00

Al

0,241

0,780

0,095

Polietilena

0,010

10_120_APV

3X120

10,00

Al

0,241

0,780

0,095

PVC

1,350

10_120_CH

3X120

10,00

Cu

0,149

0,780

0,095

Hârtie

0,150

10_120_CPO

3X120

10,00

Cu

0,149

0,780

0,095

Polietilena

0,010

10_120_CPV

3X120

10,00

Cu

0,149

0,780

0,095

PVC

1,350

10_150_AH

3X150

10,00

Al

0,194

0,930

0,092

Hârtie

0,150

10_150_APO

3X150

10,00

Al

0,194

0,930

0,092

Polietilena

0,010

10_150_APV

3X150

10,00

Al

0,194

0,930

0,092

PVC

1,350

10_150_CH

3X150

10,00

Cu

0,119

0,930

0,092

Hârtie

0,150

10_150_CPO

3X150

10,00

Cu

0,119

0,930

0,092

Polietilena

0,010

10_150_CPV

3X150

10,00

Cu

0,119

0,930

0,092

PVC

1,350

10_185_AH

3X185

10,00

Al

0,155

0,970

0,090

Hârtie

0,150

10_185_APO

3X185

10,00

Al

0,155

0,970

0,090

Polietilena

0,010

10_185_APV

3X185

10,00

Al

0,155

0,970

0,090

PVC

1,350

10_185_CH

3X185

10,00

Cu

0,097

0,970

0,090

Hârtie

0,150

10_185_CPO

3X185

10,00

Cu

0,097

0,970

0,090

Polietilena

0,010

10_185_CPV

3X185

10,00

Cu

0,097

0,970

0,090

PVC

1,350

10_95_AH

3X95

10,00

Al

0,306

0,750

0,098

Hârtie

0,150

10_95_APO

3X95

10,00

Al

0,306

0,750

0,098

Polietilena

0,010

10_95_APV

3X95

10,00

Al

0,306

0,750

0,098

PVC

1,350

10_95_CH

3X95

10,00

Cu

0,188

0,750

0,098

Hârtie

0,150

10_95_CPO

3X95

10,00

Cu

0,188

0,750

0,098

Polietilena

0,010

10_95_CPV

3X95

10,00

Cu

0,188

0,750

0,098

PVC

1,350

20_120_AH

3X120

20,00

Al

0,241

0,540

0,112

Hârtie

0,300

20_120_APO

3X120

20,00

Al

0,241

0,540

0,112

Polietilena

0,030

20_120_APV

3X120

20,00

Al

0,241

0,540

0,112

PVC

0,000

20_120_CH

3X120

20,00

Cu

0,149

0,540

0,112

Hârtie

0,300

20_120_CPO

3X120

20,00

Cu

0,149

0,540

0,112

Polietilena

0,030

20_120_CPV

3X120

20,00

Cu

0,149

0,540

0,112

PVC

0,000

20_150_AH

3X150

20,00

Al

0,194

0,580

0,109

Hârtie

0,300

20_150_APO

3X150

20,00

Al

0,194

0,580

0,109

Polietilena

0,030

20_150_APV

3X150

20,00

Al

0,194

0,580

0,109

PVC

0,000

20_150_CH

3X150

20,00

Cu

0,119

0,580

0,109

Hârtie

0,300

20_150_CPO

3X150

20,00

Cu

0,119

0,580

0,109

Polietilena

0,030

20_150_CPV

3X150

20,00

Cu

0,119

0,580

0,109

PVC

0,000

20_185_AH

3X185

20,00

Al

0,155

0,620

0,106

Hârtie

0,300

20_185_APO

3X185

20,00

Al

0,155

0,620

0,106

Polietilena

0,030

20_185_APV

3X185

20,00

Al

0,155

0,620

0,106

PVC

0,000

20_185_CH

3X185

20,00

Cu

0,097

0,620

0,106

Hârtie

0,300

20_185_CPO

3X185

20,00

Cu

0,097

0,620

0,106

Polietilena

0,030

20_185_CPV

3X185

20,00

Cu

0,097

0,620

0,106

PVC

0,000

20_35_APO

3X35

20,00

Al

0,340

0,480

0,119

Polietilena

0,030

20_50_APO

3X50

20,00

Al

0,564

0,500

0,354

Polietilena

0,030

20_70_CPO

3X70

20,00

Cu

0,195

0,490

0,118

Polietilena

0,030

20_95_AH

3X95

20,00

Al

0,306

0,500

0,117

Hârtie

0,300

20_95_APO

3X95

20,00

Al

0,306

0,500

0,117

Polietilena

0,030

20_95_APV

3X95

20,00

Al

0,306

0,500

0,117

PVC

0,000

20_95_CH

3X95

20,00

Cu

0,188

0,500

0,117

Hârtie

0,300

20_95_CPO

3X95

20,00

Cu

0,188

0,500

0,117

Polietilena

0,030

20_95_CPV

3X95

20,00

Cu

0,188

0,500

0,117

PVC

0,000

6_120_AH

3X120

6,00

Al

0,241

0,920

0,091

Hârtie

0,150

6_120_APO

3X120

6,00

Al

0,241

0,920

0,091

Polietilena

0,010

6_120_APV

3X120

6,00

Al

0,241

0,920

0,091

PVC

1,350

6_120_CH

3X120

6,00

Cu

0,149

0,920

0,091

Hârtie

0,150

6_120_CPO

3X120

6,00

Cu

0,149

0,920

0,091

Polietilena

0,010

6_120_CPV

3X120

6,00

Cu

0,149

0,920

0,091

PVC

1,350

6_150_AH

3X150

6,00

Al

0,194

1,000

0,088

Hârtie

0,150

6_150_APO

3X150

6,00

Al

0,194

1,000

0,088

Polietilena

0,010

6_150_APV

3X150

6,00

Al

0,194

1,000

0,088

PVC

1,350

6_150_CH

3X150

6,00

Cu

0,119

1,000

0,088

Hârtie

0,150

6_150_CPO

3X150

6,00

Cu

0,119

1,000

0,088

Polietilena

0,010

6_150_CPV

3X150

6,00

Cu

0,119

1,000

0,088

PVC

1,350

6_185_AH

3X185

6,00

Al

0,155

1,080

0,086

Hârtie

0,150

6_185_APO

3X185

6,00

Al

0,155

1,080

0,086

Polietilena

0,010

6_185_APV

3X185

6,00

Al

0,155

1,080

0,086

PVC

1,350

6_185_CH

3X185

6,00

Cu

0,097

1,080

0,086

Hârtie

0,150

6_185_CPO

3X185

6,00

Cu

0,097

1,080

0,086

Polietilena

0,010

6_185_CPV

3X185

6,00

Cu

0,097

1,080

0,086

PVC

1,350

6_240_AH

3X240

6,00

Al

0,130

1,210

0,082

Hârtie

0,150

6_240_APO

3X240

6,00

Al

0,130

1,210

0,082

Polietilena

0,010

6_240_APV

3X240

6,00

Al

0,130

1,210

0,082

PVC

1,350

6_240_CH

3X240

6,00

Cu

0,085

1,210

0,082

Hârtie

0,150

6_240_CPO

3X240

6.00

Cu

0,085

1,210

0,082

Polietilena

0,010

6_240_CPV

3X240

6,00

Cu

0,085

1,210

0,082

PVC

1,350

6_95_AH

3X95

6,00

Al

0,306

0,780

0,093

Hârtie

0,150

6_95_APO

3X95

6,00

Al

0,306

0,780

0,093

Polietilena

0,010

6_95_APV

3X95

6,00

Al

0,306

0,780

0,093

PVC

1,350

6_95_CH

3X95

6,00

Cu

0,188

0,780

0,093

Hârtie

0,150

6_95_CPO

3X95

6,00

Cu

0,188

0,780

0,093

Polietilena

0,010

6_95_CPV

3X95

6,00

Cu

0,188

0,780

0,093

PVC

1,350

ANEXA nr. 3: Parametri tehnici pentru transformatoare

Sn (kVA)

Po (kW)

PSC (kW)

i0
(%)

usc
(%)

10000

19,000

69,000

1,300

11

1000

2,800

13,900

2,000

6

100

0,600

2,760

3,300

4

16000

28,000

97,000

1,200

11

1600

4,350

20,200

2,000

6

160

0,890

3,720

3,150

4

16

0,085

0,465

4,000

4

25000

30,000

130,000

1,000

11

250

1,100

5,040

2,900

6

25

0,130

0,750

3,300

4

2

0,008

0,043

0,375

0

40000

52,000

180,000

1,000

12

4000

8,900

43,500

2,000

7

400

1,470

6,850

2,650

6

40

0,185

1,000

3,300

4

63000

60,000

260,000

0,900

12

6300

12,400

60,000

2,000

8

630

1,920

9,720

2,400

6

63

0,250

1,350

3,300

4

800

2,370

11,590

2,200

6

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 307 din data de 6 mai 2015