ORDIN nr. 80 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi cele ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Condiţiile generale asociate autorizaţiei de înfiinţare, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Se aprobă Condiţiile generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2012 pentru aprobarea condiţiilor-cadru asociate autorizaţiei de înfiinţare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 20 aprilie 2012, se abrogă.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1: CONDIŢIILE GENERALE asociate autorizaţiei de înfiinţare
CAPITOLUL I: Cadru general
Art. 1
Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.
Art. 2
Titularul autorizaţiei este responsabil pentru respectarea Condiţiilor specifice şi Condiţiilor generale asociate autorizaţiei, denumite în continuare Condiţiile autorizaţiei sau Condiţii.
Art. 3
Termenii evidenţiaţi prin caractere italice în textul Condiţiilor autorizaţiei sunt definiţi după cum urmează:
1.autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;
2.Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
3.Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013.
4.specificaţii - totalitatea documentelor, datelor şi informaţiilor considerate definitorii pentru capacităţile energetice care fac obiectul autorizaţiei, transmise ANRE de către titularul autorizaţiei, în vederea emiterii autorizaţiei, precizate în Condiţiile specifice asociate autorizaţiei;
5.titularul autorizaţiei - persoana căreia i-a fost acordată autorizaţia, nominalizată în autorizaţie;
6.perioada de probe - perioada cuprinsă între data la care un grup/o centrală electric(ă) începe să producă şi să livreze energie electrică/termică şi maximum 60 de zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune; perioada de probe nu poate depăşi durata de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare.
CAPITOLUL II: Drepturi ale titularului autorizaţiei
Art. 4
Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul autorizaţiei are dreptul:
a)să desfăşoare lucrări de inginerie, procurare, construcţii-montaj, punere în funcţiune, lucrări de provizorate, precum şi alte lucrări/servicii necesare pentru realizarea capacităţilor energetice care fac obiectul autorizaţiei, conform documentelor ce au stat la baza acordării acesteia;
b)să comercializeze, în perioada de probe, energia electrică şi, după caz, energia termică produsă de capacităţile autorizate, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
c)alte drepturi prevăzute în Lege şi Condiţiile specifice ale autorizaţiei.
Art. 5
Lucrările de înfiinţare a capacităţilor autorizate sunt lucrări de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii.
Art. 6
Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei pot fi atacate de titularul autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă.
CAPITOLUL III: Obligaţii ale titularului autorizaţiei
Art. 7
Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul autorizaţiei este obligat să respecte prevederile:
a)condiţiilor autorizaţiei;
b)Legii, cu modificările şi completările ulterioare ale acesteia;
c)legilor în vigoare;
d)tuturor reglementărilor incidente emise de autoritatea competentă;
e)standardelor/normelor aplicabile.
Art. 8
Titularul autorizaţiei este obligat să desfăşoare activităţile necesare realizării şi punerii în funcţiune a capacităţilor autorizate potrivit specificaţiilor acestora, utilizând materiale, echipamente, instalaţii, procedee şi tehnologii în limitele prevăzute de legile şi de normele în vigoare.
Art. 9
În conformitate cu prevederile Legii, titularul autorizaţiei are obligaţia:
a)să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;
b)să obţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea capacităţii autorizate.
Art. 10
După finalizarea activităţilor necesare realizării capacităţii autorizate şi/sau încetarea drepturilor prevăzute de Lege, titularul autorizaţiei este obligat să elibereze terenurile ocupate temporar sau care devin disponibile, precum şi a spaţiilor afectate, care vor fi readuse la starea iniţială, respectându-se şi toate celelalte condiţii specifice impuse de legislaţia cu privire la protecţia mediului.
Art. 11
Titularul autorizaţiei desfăşoară lucrările de realizare şi de punere în funcţiune a capacităţii autorizate, astfel încât să nu limiteze şi să nu obstrucţioneze nejustificat accesul altor utilizatori la reţelele electrice.
Art. 12
Titularul autorizaţiei are obligaţia de a stabili şi aplica măsuri de protecţie a persoanelor, potrivit normativelor aplicabile în vigoare, pe întreaga durată a executării lucrărilor de realizare şi de punere în funcţiune a capacităţilor autorizate.
Art. 13
Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul autorizaţiei are obligaţia să instituie şi să menţină, în condiţiile Legii, zonele de protecţie şi zonele de siguranţă asociate capacităţilor energetice, respectiv asociate componentelor acestora în conformitate cu prevederile din legislaţia şi reglementările aplicabile.
Art. 14
Titularul autorizaţiei furnizează autorităţii competente toate documentele, datele şi informaţiile care îi sunt necesare acesteia pentru exercitarea atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prevăzute în Condiţiile autorizaţiei.
Art. 15
În termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării valabilităţii autorizaţiei sau de la data semnării procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor autorizate, titularul autorizaţiei va transmite autorităţii competente o notificare privind finalizarea proiectului investiţional, care va conţine o descriere a activităţilor planificate şi realizate, precum şi eventualele lucrări restante.
Art. 16
În termen de 8 zile lucrătoare de la sesizarea încălcării/nerespectării Condiţiilor autorizaţiei, respectiv de la apariţia acestora, titularul autorizaţiei este obligat să informeze autoritatea competentă în următoarele situaţii:
a)încălcarea Condiţiilor autorizaţiei de către titularul autorizaţiei;
b)suspendarea de către altă autoritate a valabilităţii unui act (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) prin care a autorizat desfăşurarea unor activităţi/lucrări aferente uneia sau mai multor componente ale capacităţilor autorizate.
Art. 17
(1)Titularul autorizaţiei informează autoritatea competentă în termen de 30 de zile, dacă Legea sau Regulamentul nu prevăd altfel, despre schimbarea:
a)denumirii titularului autorizaţiei;
b)sediului şi/sau a datelor de contact (telefon, fax);
c)statutului juridic al societăţii;
d)structurii acţionariatului sau a valorii capitalului social sau a patrimoniului.
(2)Schimbarea sediului, datelor de contact, structurii acţionariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului nu constituie motive pentru modificarea autorizaţiei.
(3)Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor Regulamentului, titularul autorizaţiei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a autorizaţiei.
(4)Divizarea sau fuziunea titularului autorizaţiei este notificată autorităţii competente, în condiţiile Regulamentului, cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea de divizare/fuziune potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului autorizaţiei.
CAPITOLUL IV: Transferul autorizaţiei
Art. 18
Autorizaţia este valabilă pentru realizarea capacităţilor autorizate şi a componentelor acestora, prevăzute în condiţiile specifice asociate autorizaţiei.
Art. 19
(1)Autorizaţia poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.
(2)Intenţia de transfer al autorizaţiei se notifică de către titularul autorizaţiei la ANRE cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu privire la operatorul economic care preia autorizaţia de înfiinţare/licenţa.
CAPITOLUL V: Suspendarea/retragerea autorizaţiei
Art. 20
(1)Autoritatea competentă poate suspenda/retrage autorizaţia în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
(2)Autoritatea competentă comunică titularului autorizaţiei suspendarea/retragerea autorizaţiei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
(3)Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării autorizaţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul autorizaţiei face dovada cu privire la îndeplinirea condiţiilor de încetare a suspendării.
CAPITOLUL VI: Modificarea autorizaţiei
Art. 21
(1)Ca urmare a unei cereri scrise a titularului autorizaţiei, autoritatea competentă poate modifica autorizaţia procedând conform prevederilor Regulamentului.
(2)În cazul unor modificări ale statutului titularului autorizaţiei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
a)retragerea autorizaţiei şi eliberarea unei autorizaţii noi;
b)modificarea autorizaţiei.
Art. 22
Autoritatea competentă poate iniţia modificarea Condiţiilor autorizaţiei ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primară şi secundară şi decizii juridice) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice, acestea fiind notificate titularului autorizaţiei conform prevederilor Regulamentului.
Art. 23
Titularul autorizaţiei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei, în condiţiile Regulamentului.
CAPITOLUL VII: Control şi sancţiuni
Art. 24
Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul autorizaţiei a Condiţiilor autorizaţiei, scop în care analizează documentele transmise de titularul autorizaţiei, exercitându-şi atribuţiile de control, conform Legii.
Art. 25
Dacă autoritatea competentă constată că titularul autorizaţiei nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre Condiţiile autorizaţiei, aplică sancţiuni, conform dispoziţiilor Legii.
CAPITOLUL VIII: Căi de comunicare
Art. 26
Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este permisă în condiţiile autorizaţiei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura ANRE prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin telefax.
ANEXA nr. 2: CONDIŢIILE GENERALE asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare
CAPITOLUL I: Cadru general
Art. 1
Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice produse în cogenerare, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.
Art. 2
Obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de producere de energie electrică şi, după caz, de energie termică produsă în cogenerare, prin exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare precizate în Condiţiile specifice ale licenţei.
Art. 3
Nu fac obiectul licenţei:
a)furnizarea de energie electrică la clienţi finali, cu excepţiile prevăzute la art. 10 lit. b) şi c);
b)distribuţia de energie electrică, cu excepţia prevăzută la art. 10 lit. a);
c)consultanţa, finanţarea şi executarea unor anumite lucrări/servicii la clienţi finali;
d)orice alte activităţi care nu se încadrează în categoriile de activităţi permise sau impuse de Condiţiile licenţei.
Art. 4
Titularul licenţei este responsabil pentru respectarea Condiţiilor specifice şi Condiţiilor generale asociate licenţei, denumite, în continuare Condiţiile licenţei sau Condiţii.
Art. 5
Următorii termeni utilizaţi în textul Condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează:
1.Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;
2.Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013;
3.autoritatea competentă - prin Lege, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;
4.licenţă - licenţa acordată de ANRE în condiţiile Legii şi ale Regulamentului, pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice produse în cogenerare; noţiunea de licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice produse în cogenerare este echivalentă cu cea de licenţă pentru producerea de energie electrică şi pentru producerea de energie termică în cogenerare;
5.titularul licenţei - persoana căreia i-a fost acordată licenţa, nominalizată în condiţiile specifice asociate licenţei;
6.etichetarea energiei electrice - totalitatea activităţilor prin care se face specificarea originii energiei electrice furnizate;
7.raportul anual - document ce cuprinde situaţiile financiare, raportul administratorilor şi raportul auditorilor, întocmite conform legii şi reglementărilor contabile stabilite de ministerul de resort, şi trimis de consiliul de administraţie al societăţii comerciale la direcţia teritorială de administrare fiscală din cadrul acestui minister, unde societatea comercială este înregistrată;
8.situaţiile financiare - documente referitoare la activităţile ce fac obiectul licenţei, precum şi la cele pe care titularul licenţei le desfăşoară în afara licenţei şi care cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative. Situaţiile financiare se depun, conform legii, la direcţia teritorială a ministerului de resort unde este înregistrat operatorul economic;
9.subvenţionare încrucişată - modalitate de subvenţionare care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unui operator economic pentru a sprijini activităţile acelui operator economic într-o altă categorie de produse/servicii sau în altă zonă geografică a operaţiunilor sale;
10.sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, destinate producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice prin reţele termice pentru cel puţin 2 utilizatori;
11.serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puţin 2 utilizatori racordaţi la SACET;
12.furnizor de energie termică - persoană juridică, autorizată conform reglementărilor în vigoare pentru a presta serviciul public de alimentare cu energie termică a unuia sau mai multor utilizatori, pe bază de contracte de furnizare;
13.furnizare de energie termică - activitatea de comercializare a energiei termice livrate de producător în cadrul SACET. Această activitate include şi serviciile de măsurare a energiei termice vândute, la nivelul utilizatorului.
CAPITOLUL II: Drepturi ale titularului licenţei
Art. 6
Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul:
a)să tranzacţioneze energie electrică, conform reglementărilor în vigoare;
b)să beneficieze de acces la reţelele electrice, în condiţiile reglementărilor emise de autoritatea competentă;
c)să comercializeze energia termică produsă în cogenerare, conform reglementărilor în vigoare;
d)alte drepturi prevăzute de Lege.
Art. 7
(1)În conformitate cu prevederile Legii şi ale reglementărilor în vigoare, pe durata de valabilitate a licenţei titularul licenţei are dreptul de acces la reţelele electrice de interes public prin care se asigură serviciile de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi are dreptul să obţină, în condiţiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii.
(2)În conformitate cu reglementările în vigoare privind serviciul public de alimentare cu energie termică, titularul licenţei are dreptul de acces la reţelele termice de interes public prin care se asigură serviciile de transport/distribuţie a energiei termice, în condiţii reglementate.
Art. 8
(1)Pe durata de valabilitate a licenţei, asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor energetice ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei beneficiază de drepturile prevăzute de Lege, pe care le poate exercita numai în condiţiile Legii.
(2)Pentru protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a anexelor acestora, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, se instituie zone de protecţie şi de siguranţă, care se determină de către titularul licenţei, pentru fiecare capacitate ce face obiectul licenţei, respectiv pentru componentele acestora, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.
Art. 9
(1)Pe durata de valabilitate a licenţei titularul licenţei are dreptul:
a)de a întrerupe livrarea energiei termice către furnizorii şi/sau consumatorii de energie termică cu care se află în relaţii contractuale, conform clauzelor din contractele încheiate;
b)de a înceta desfăşurarea activităţilor care fac obiectul licenţei, cu obligaţia de a notifica anticipat clienţilor săi, în modul stabilit prin contractele comerciale încheiate, această intenţie.
(2)Anterior exercitării dreptului prevăzut la alin. (1) faţă de furnizorii şi/sau consumatorii de energie termică debitori, conform relaţiei contractuale cu aceştia, titularul licenţei va parcurge succesiv următoarele etape:
a)negocierea (re)eşalonării datoriilor;
b)acordarea unui preaviz de sistare a livrării energiei termice de 5 zile lucrătoare;
c)reducerea puterii termice asigurate furnizorilor de energie termică, în conformitate cu anexele contractelor semnate, prin reduceri de debit de agent termic, după grafice stabilite cu aceştia, acolo unde condiţiile tehnice permit acest lucru;
d)reducerea puterii termice asigurate furnizorilor de energie termică, în conformitate cu anexele contractelor semnate, prin reduceri ale temperaturii de tur, acolo unde condiţiile tehnice permit acest lucru.
(3)Titularul licenţei realizează manevrele de întrerupere a livrării de energie termică sau de reducere a puterii prevăzute la alin. (1), corelat cu nivelul de putere termică şi cantităţile de energie termică stabilite prin contractele încheiate. Dacă, după finalizarea procedurii legale de urmărire a debitorilor se dovedeşte că plata nu a fost efectuată, debitorul fiind de rea-credinţă, titularul licenţei poate înceta livrarea energiei termice până la recuperarea creanţelor.
(4)Titularul licenţei se va asigura că nu contravine prevederilor legale în vigoare, înainte de a întrerupe alimentarea cu energie termică pentru următoarele categorii de consumatori: spitale, policlinici, staţii de salvare, cămine de bătrâni, leagăne de copii, grădiniţe, creşe, cămine studenţeşti, cămine de persoane cu handicap, centre de resocializare minori, şcoli şi unităţi militare.
Art. 10
Complementar activităţii de producere de energie electrică şi energie termică produsă în cogenerare, autorizate prin licenţă, titularul licenţei are dreptul să desfăşoare:
a)activitatea de distribuţie a energiei electrice, inclusiv prin prestarea serviciilor de transformare şi/sau conexiune pentru operatorii de reţea sau pentru alimentarea clienţilor finali de energie electrică existenţi, racordaţi direct la instalaţiile electrice aferente unităţii de producere a energiei electrice menţionate în Condiţiile specifice ale licenţei;
b)activitatea de furnizare la clienţii finali de energie electrică alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţii de producere a energiei electrice sau din reţelele electrice pe care le exploatează, menţionate în Condiţiile specifice ale licenţei;
c)activitatea de alimentare a locurilor de consum aparţinând titularului licenţei cu energie electrică şi/sau termică obţinută din producţie proprie.
Art. 11
În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenţei se poate adresa autorităţii competente pentru soluţionarea:
a)disputelor privind accesul la reţeaua electrică de interes public;
b)disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul, cu alţi participanţi la piaţa de energie electrică, prin intermediul Comisiei de soluţionare a disputelor, care se organizează potrivit Legii;
c)neînţelegerilor precontractuale în legătură cu contractele ce se încheie ca urmare a desfăşurării activităţilor permise sau impuse de licenţă.
Art. 12
Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei sau ale Legii, pot fi atacate de titularul autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă.
Art. 13
Activităţile ce fac obiectul licenţei sunt de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului licenţei.
CAPITOLUL III: Obligaţii ale titularului autorizaţiei
SECŢIUNEA 1: Respectarea legilor şi reglementărilor
Art. 14
(1)Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:
- licenţei, împreună cu Condiţiile licenţei;
- Legii, inclusiv a modificărilor aduse ulterior acesteia;
- reglementărilor emise de autoritatea competentă;
- normativelor, prescripţiilor şi altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice sau impuse de cadrul normativ în vigoare.
(2)Titularul licenţei are obligaţia de a participa, la solicitarea autorităţii competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor, normativelor, prescripţiilor ori a altor acte normative din sectorul energiei electrice.
SECŢIUNEA 2: Obligaţii privind piaţa de energie
Art. 15
Titularul licenţei nu va încheia contracte care să conţină prevederi neconforme cu obligaţiile din licenţă şi din contractele-cadru aprobate de autoritatea competentă.
SECŢIUNEA 3: Obligaţii privind măsurarea energiei electrice
Art. 16
(1)Titularul licenţei poate desfăşura activităţile autorizate prin licenţă numai după ce funcţia de măsurare a energiei electrice/termice este asigurată conform reglementărilor aplicabile.
(2)Titularul licenţei verifică şi întreţine periodic grupurile de măsurare a energiei electrice/termice care îi aparţin, la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar.
Art. 17
Titularul licenţei asigură, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, accesul părţilor cu care se află în relaţii contractuale, pentru verificarea grupurilor de măsurare a energiei electrice şi termice. Titularul licenţei este obligat să permită ca utilizatorii reţelelor sale electrice/termice să instaleze suplimentar grupuri de măsurare a energiei electrice, la cererea acestora şi pe cheltuiala lor.
SECŢIUNEA 4: Facturarea energiei electrice/termice
Art. 18
(1)Factura emisă de către titularul licenţei în vederea încasării contravalorii energiei electrice/termice vândute va conţine suficiente date pentru identificarea sumelor calculate conform obligaţiilor din contractele încheiate, respectând oricare dintre cerinţele aplicabile, specificate de instrucţiuni/acte normative în vigoare.
(2)Titularul licenţei va factura energia termică livrată clienţilor săi pe baza indicaţiilor grupurilor de măsurare a energiei electrice pentru decontare stabilite prin contractele încheiate.
(3)Titularul licenţei va factura energia termică livrată furnizorilor de energie termică, precum şi consumatorilor de energie termică racordaţi direct, pe baza indicaţiilor contoarelor de energie termică pentru decontare stabilite prin contractele încheiate.
SECŢIUNEA 5: Relaţiile cu operatorul de transport şi de sistem şi cu operatorul pieţei de energie electrică
Art. 19
Titularul licenţei poate înfiinţa un centru de dispecer local aferent unităţilor de producere de energie electrică pe care le exploatează. În acest caz, titularul licenţei asigură, în baza ordinelor de învestire emise de centrele de dispecer superioare, subordonarea de dispecer, respectiv autoritatea conducerii prin dispecer, prin stabilirea unor relaţii ierarhice între centrele de dispecer înfiinţate şi cele superioare, precum şi între centrele de dispecer şi personalul operaţional din centrale, staţii electrice şi zone de reţea, independente şi prioritare faţă de subordonarea tehnico-administrativă sau de altă natură.
Art. 20
(1)Titularul licenţei este obligat să respecte instrucţiunile şi comenzile transmise operativ, prin centrele de dispecer competente, de către operatorul de transport şi de sistem în exercitarea autorităţii de conducere prin dispecer a Sistemului electroenergetic naţional (SEN), prin activităţile de comandă, planificare şi programare operaţională, şi să furnizeze toate informaţiile tehnice şi documentaţiile cerute, în baza prevederilor reglementărilor în vigoare. Respectarea unor clauze din contractele pe care titularul licenţei le-a încheiat nu poate fi invocată drept cauză a abaterii de la această obligaţie.
(2)La cererea operatorului de transport şi de sistem, în cazuri justificate de asigurarea siguranţei în funcţionare a SEN, titularul licenţei are obligaţia de furniza servicii tehnologice de sistem chiar dacă acestea nu au fost contractate.
Art. 21
Titularul licenţei organizează şi desfăşoară conducerea prin dispecer a instalaţiilor de producere a energiei termice pe care le exploatează. Relaţiile necesare dintre compartimentul de dispecer organizat de titularul licenţei şi dispecerul coordonator al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, organizat de operatorul de transport, se vor stabili în cadrul convenţiilor de exploatare încheiate între cele două dispecerate, precizându-se totodată atribuţiile fiecăruia, cu respectarea reglementărilor în vigoare
SECŢIUNEA 6: Obligaţii privind capacităţile energetice ce fac obiectul licenţei
Art. 22
(1)Titularul licenţei are obligaţia de a întreprinde acţiunile necesare pentru a desfăşura şi/sau a contracta cu terţi lucrările necesare pentru a asigura disponibilitatea capacităţilor energetice a căror exploatare comercială face obiectul licenţei, în conformitate cu obligaţiile asumate prin participarea sa la piaţa de energie electrică şi contractele încheiate pentru livrarea de energie termică.
(2)Pentru a menţine capacitatea de producţie şi eficienţa exploatării, titularul licenţei va asigura capacităţile energetice ce fac obiectul licenţei, urmărirea sistematică a comportării construcţiilor şi a echipamentelor energetice şi va efectua lucrările corespunzătoare de mentenanţă în baza unui program de asigurare a mentenanţei.
(3)În scopul creşterii eficienţei şi disponibilităţii în exploatare a capacităţilor energetice ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei va realiza treptat, pe criterii economice, reabilitarea şi retehnologizarea acestora sau, după caz, conservarea ori dezafectarea lor.
Art. 23
Pentru capacităţile energetice noi pe care urmează a le înfiinţa sau pentru cele pe care intenţionează să le retehnologizeze, titularul licenţei solicită autorităţii competente acordarea de autorizaţii de înfiinţare, conform prevederilor Legii şi cadrului normativ în vigoare.
SECŢIUNEA 7: Etichetarea energiei electrice şi solicitarea emiterii garanţiilor de origine
Art. 24
În vederea etichetării energiei electrice furnizate consumatorilor, titularul licenţei, în calitate de producător, este obligat să transmită autorităţii competente, furnizorilor şi operatorului pieţei de energie electrică declaraţii referitoare la cantitatea totală de energie electrică vândută şi sursele de energie primară utilizate în perioada de referinţă, în conformitate cu reglementările în vigoare emise sau aprobate de autoritatea competentă.
SECŢIUNEA 8: Protecţia mediului, bunurilor şi persoanelor
Art. 25
(1)Titularul licenţei se va asigura că în desfăşurarea activităţii de producere de energie electrică şi termică nu încalcă prevederile din legislaţie şi reglementările în vigoare referitoare la protecţia mediului şi gospodărirea apelor. Titularul licenţei este obligat să deţină, pe toată durata de valabilitate a licenţei, toate acordurile, avizele şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi gospodărirea apelor.
(2)Titularul licenţei trebuie să asigure instituirea şi menţinerea, în condiţiile Legii, a zonelor de protecţie şi de siguranţă, asociate funcţionării normale a capacităţilor energetice, determinate în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.
SECŢIUNEA 9: Asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a participanţilor la piaţa de energie electrică
Art. 26
(1)Titularul licenţei nu se va angaja în nicio formă de practici anticoncurenţiale pe piaţa de energie electrică şi nu va împiedica sau încerca să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe să se angajeze în activitatea de producere a energiei electrice, respectând prevederile legislaţiei în vigoare.
(2)Titularul licenţei nu va declara operatorului de transport şi de sistem ca disponibil sau indisponibil, contrar realităţii, niciunul dintre grupurile dispecerizabile de producere a energiei electrice ce fac obiectul licenţei, în intenţia de a împiedica, restricţiona sau distorsiona concurenţa în producerea energiei electrice.
(3)Titularul licenţei nu poate deţine, simultan cu aceasta, încă o licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere de energie electrică sau a capacităţilor de producere de energie electrică şi energie termică produsă în cogenerare.
SECŢIUNEA 10: Separarea situaţiilor contabile
Art. 27
(1)În conformitate cu cerinţele legale, pentru activităţile ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei întocmeşte situaţii contabile distincte (defalcate/detaliate separat), aşa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activităţile respective ar fi efectuate de către operatori economici separaţi. Totodată, situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie prezentate separat de acelea asociate altor activităţi comerciale incluse în obiectul său de activitate, aprobat prin actul constitutiv.
(2)Situaţiile contabile se întocmesc astfel încât veniturile şi cheltuielile asociate activităţilor autorizate prin licenţă să fie identificabile în registrele titularului licenţei, separat de cele asociate altor activităţi pe care le desfăşoară.
(3)Titularul licenţei indică în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile.
(4)Titularul licenţei se asigură că ţinerea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele acestei condiţii din licenţă este efectivă pe durata de valabilitate a licenţei.
(5)În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.
SECŢIUNEA 11: Eliminarea subvenţionărilor încrucişate
Art. 28
În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului licenţei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară.
SECŢIUNEA 12: Menţinerea activelor
Art. 29
(1)Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu 60 de zile lucrătoare înainte, intenţia de a se efectua operaţiuni (inclusiv fuziuni sau divizări) în urma cărora activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane.
(2)Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei.
SECŢIUNEA 13: Constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare
Art. 30
(1)Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei constituie şi menţine o garanţie financiară prin care să se asigure desfăşurarea continuă a activităţii pentru care s-a acordat licenţa, luând în considerare riscurile majore ce pot afecta această activitate, orice daune pe care titularul licenţei le poate datora conform prevederilor din contractele încheiate, precum şi ansamblul obligaţiilor de plată ale titularului licenţei. Garanţia constituită va reprezenta 10/00 din valoarea activelor aferente activităţilor care fac obiectul licenţei, dar nu mai puţin de 1% din valoarea cifrei de afaceri anuale aferente activităţilor care fac obiectul licenţei.
(2)Titularul licenţei poate constitui o singură garanţie financiară comună tuturor activităţilor pentru care a obţinut licenţe acordate de autoritatea competentă.
(3)Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenţei, documente care să dovedească constituirea şi menţinerea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1).
SECŢIUNEA 14: Personalul titularului licenţei
Art. 31
Pentru îndeplinirea în condiţii de siguranţă a activităţilor ce fac obiectul licenţei şi în conformitate cu cerinţele acesteia, titularul licenţei se va asigura că dispune de personal calificat şi autorizat, respectând toate prevederile legale aplicabile. Structura de personal se menţine pe toată durata de valabilitate a licenţei, cel puţin la nivelul prezentat autorităţii competente la momentul acordării licenţei.
SECŢIUNEA 15: Furnizarea de informaţii autorităţii competente
Art. 32
În conformitate cu dispoziţiile Legii şi prevederile reglementărilor în vigoare, titularul licenţei va furniza autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale.
Art. 33
(1)Pe baza situaţiilor contabile ţinute în conformitate cu obligaţiile specificate în Condiţiile licenţei, titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport financiar cu referire la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul în concordanţă cu metodologia emisă de autoritatea competentă.
(2)Titularul licenţei asigură auditarea raportului financiar prevăzut la alin. (1) de către o persoană autorizată în conformitate cu legea naţională privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma verificărilor privind conformitatea cu legislaţia aplicabilă şi cu cerinţele condiţiilor licenţei privind separarea situaţiilor contabile, se va transmite autorităţii competente odată cu raportul financiar.
(3)Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente pentru fiecare exerciţiu financiar anual, în copie, situaţiile financiare ale societăţii întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscală.
(4)Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente, în copie, situaţiile financiare ale societăţii pentru primele 6 luni ale fiecărui exerciţiu financiar, care se depun conform legii la autoritatea de administrare fiscală. Termenul de transmitere a documentelor este de maximum 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea lor la autoritatea de administrare fiscală.
(5)Titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport de activitate anual, având formatul şi conţinutul în concordanţă cu procedura aprobată de către autoritatea competentă.
(6)Documentele prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmit autorităţii competente în termen de 30 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare ale societăţii la autoritatea de administrare fiscală.
(7)Titularul licenţei transmite periodic autorităţii competente date care sunt necesare acesteia pentru evaluarea şi monitorizarea pieţei de energie electrică; datele vor fi transmise în conformitate cu reglementări emise de autoritatea competentă, care stabilesc periodicitatea de transmitere a datelor şi formatele (formulare/machete) pentru înscrierea acestora.
Art. 34
(1)Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:
a)orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei de către titularul licenţei, indiferent de cauză, în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei;
b)schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia;
c)modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii acţionariatului, a capitalului social sau a patrimoniului, în termen de 30 de zile de la producerea acestora; în cazul divizării sau fuziunii, se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea "Menţinerea activelor";
d)modificarea adresei de corespondenţă care, potrivit Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, în termen de 10 de zile înainte ca modificarea să devină efectivă;
e)modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării;
f)cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
g)încetarea concesiunii sau a locaţiunii capacităţii energetice exploatate comercial în baza licenţei ori la vânzarea acesteia, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
h)anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă sau la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
i)pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile în sau pe care se amplasează capacităţile energetice exploatate comercial potrivit licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
j)modificarea caracteristicilor tehnice ale capacităţilor energetice exploatate comercial în baza licenţei, astfel cum acestea sunt precizate în Condiţiile specifice ale licenţei.
(2)Schimbarea sediului, datelor de contact, structurii acţionariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului nu constituie motive pentru modificarea licenţei.
(3)Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor regulamentului, titularul licenţei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.
Art. 35
Pentru a se asigura de îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina şi copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră legate în vreun fel de afacerile şi activităţile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine secrete de stat, de serviciu sau de afaceri. La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate.
CAPITOLUL IV: Transferul licenţei
Art. 36
Licenţa este valabilă pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice ce fac obiectul acesteia, precizate în Condiţiile specifice asociate licenţei.
Art. 37
(1)Licenţa poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.
(2)Intenţia de transfer a licenţei se notifică de către titularul licenţei autorităţii competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de registrul oficiului comerţului cu privire la operatorul economic care preia licenţa.
CAPITOLUL V: Control şi sancţiuni
Art. 38
Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care poate:
a)analiza documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei;
b)controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei şi/sau comanda efectuarea unui audit contabil al activităţii acestuia;
c)verifica, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrică;
d)exercita alte atribuţiile de control, conform Legii.
Art. 39
Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una sau mai multe dintre Condiţiile licenţei, autoritatea competentă poate aplica sancţiuni, în temeiul şi conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, inclusiv poate suspenda/retrage licenţa.
CAPITOLUL VI: Suspendarea/retragerea licenţei
Art. 40
(1)Autoritatea competentă poate suspenda/retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
(2)Autoritatea competentă comunică titularului licenţei suspendarea/retragerea licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
(3)Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada cu privire la îndeplinirea condiţiilor de încetare a suspendării.
Art. 41
(1)Autoritatea competentă comunică în scris titularului licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care urmează să suspende/să retragă licenţa, precum şi motivul care determină această măsură.
(2)În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea licenţei, titularul licenţei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenţei.
(3)Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia.
CAPITOLUL VII: Modificarea licenţei
Art. 42
(1)Ca urmare a unei cereri scrise a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.
(2)În cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
a)retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi;
b)modificarea licenţei.
(3)Modificarea caracteristicilor tehnice ale capacităţilor energetice exploatate comercial în baza licenţei constituie motiv de modificare a licenţei.
Art. 43
Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primară şi secundară şi decizii juridice) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului.
Art. 44
Titularul licenţei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei. În acest caz autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.
CAPITOLUL VIII: Căi de comunicare
Art. 45
(1)Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este permisă în Condiţiile licenţei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura ANRE prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin telefax, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale.
(2)Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.
CAPITOLUL IX: Tarife şi contribuţii
Art. 46
(1)Pe toata durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui ANRE, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare atrage suspendarea Licenţei, cu o notificare prealabilă.
(2)În cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate ANRE conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, ANRE îi retrage Licenţa fără preaviz sau notificarea prealabilă.
CAPITOLUL X: Dispoziţii finale
Art. 47
În cazul în care în cuprinsul Condiţiilor specifice asociate licenţei nu sunt incluse capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, titularului licenţei nu i se aplică dispoziţiile referitoare la energia termică din prezentele condiţii generale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 702 din data de 15 noiembrie 2013