ORDIN nr. 622 din 31 mai 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
În baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ale art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 18 martie 2013, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 2, litera e) se abrogă.
2.La anexa nr. 1 "Procedura privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule", punctele 2.7, 2.8, 2.10 şi 2.11 vor avea următorul cuprins:
"2.7. Pe baza referatului prevăzut la pct. 2.5, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul «Deciziei privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule», potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.
2.8. Decizia prevăzută la pct. 2.7 se întocmeşte în două exemplare, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează împreună cu documentaţia şi cu referatul, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
..............................................
2.10. Decizia prevăzută la pct. 2.7 este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedură fiscală.
2.11. Un exemplar al deciziei prevăzute la pct. 2.7 se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului."
3.La anexa nr. 1, anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte din prezentul ordin.
4.Anexa nr. 6 "Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing" se abrogă.
5.La anexa nr. 8 "Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de cereri şi decizii", punctul 4 se abrogă.
Art. II
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXĂ:
(- Anexa la procedură)
Evidenţa cererilor de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

Nr. crt.

Denumirea/Numele şi prenumele proprietarului

Codul de identificare fiscală

Adresa

Nr. şi data înregistrării cererii de stabilire a timbrului

Date de identificare a autovehiculului

Categoria

Marca

Tipul/ Varianta

Seria şasiului/Nr. de identificare

Nr. de omologare

Data primei înmatriculări/ Data fabricaţiei

Capacitatea cilindrică

(cm3)

Valoarea combinată a emisiei de CO2

(grame/km)

Mod de echipare*)

Rulaj mediu anual

Aspectul/ Starea generală*)

Nivelul de dotare*)

AS

AC

E

I

A

B

C

                                         
                                         
                                         
                                         
- continuare -

Seria cărţii de identitate a autovehiculului

Obiectul cererii**)

Decizie privind stabilirea timbrului de mediu pentru autovehicule

Informaţii privind plata

Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu

Informaţii privind plata diferenţelor pozitive

Nr. deciziei

Data

Nr. de evidenţă a plăţii

Suma reprezentând timbrul de mediu

- lei -

Tipul documentului de plată

Nr.

Data

Suma achitată

- lei -

Nr. deciziei

Data

Nr. de evidenţă a plăţii

Diferenţe (pozitive/negative)

- lei -

Tipul documentului de plată

Nr.

Data

Suma achitată

- lei -

                                   
                                   
                                   
                                   
*)AS - autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie.
AC - autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare.
E - aspect exterior;
I - aspect interior;
A - aer condiţionat;
B - ABS;
C - airbag
**)Se completează cu:
I - solicitare iniţială de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în vederea înmatriculării de către primul proprietar din România;
RI - pentru reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul scos din parcul auto naţional, pentru care s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;
TN - pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante; sau
TI - pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 359 din data de 17 iunie 2013