ORDIN nr. 3832 din 16 noiembrie 2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016 se suspendă prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală stabilită de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii, pentru contribuabilii care plătesc timbru de mediu pentru autovehicule, pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală cuprinsă într-o decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, aprobată prin Legea nr. 267/2013, pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală accesorie cuprinsă într-o decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii comunicată potrivit legii, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
Art. II
Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.2.Cod obligaţie bugetară - se completează în conformitate cu nomenclatorul obligaţiilor de plată prevăzut la pct. 6.
În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, al deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emise în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013, aprobată prin Legea nr. 267/2013, al deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii, codul obligaţiei bugetare se completează cu ajutorul programului de asistenţă selectând tipul de obligaţie fiscală pe care o alege contribuabilul sau poate fi solicitat de la organul fiscal."
2.Subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.4. Perioada de raportare - se completează cu luna şi anul pentru care se face declaraţia: llaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, al deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emise în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013, aprobată prin Legea nr. 267/2013, al deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii, se înscrie 0000."
3.Subpunctul 1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.6. Scadenţa obligaţiei bugetare - se completează cu ziua, luna şi anul, în formatul zzllaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, al deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emise în temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013, aprobată prin Legea nr. 267/2013, al deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii, se completează ziua, luna şi anul emiterii acestora."
4.În anexa B, după subpunctul 4.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.5, cu următorul cuprins:
"4.5. Modul de completare a numărului de evidenţă a plăţii pentru achitarea unei obligaţii fiscale accesorii, reprezentând dobândă sau majorare de întârziere, după caz, aferentă impozitului pe profit datorat de o persoană juridică română, înscrisă în Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 123 din 30 iunie 2014, este următorul:
Prin accesarea programului de asistenţă se afişează o fereastră în care contribuabilul selectează «decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii» şi completează data acestui document, respectiv 300614.
Se alege tipul obligaţiei fiscale care se doreşte a fi achitată, respectiv impozit pe profit datorat de o persoană juridică română şi apoi categoria de obligaţie fiscală, respectiv dobândă/majorare de întârziere. După introducerea acestor date, programul de asistenţă formează numărul de evidenţă a plăţii, alcătuit din:
- a) La rubrica «cod document fiscal» se înscrie 24 - codul corespunzător documentului fiscal reprezentând decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii.
- b) La rubrica «cod obligaţie bugetară» se înscrie codul corespunzător obligaţiei fiscale reprezentând impozit pe profit datorat de persoane juridice române, selectată de contribuabil.
- c) La rubrica «categorie fiscală» se înscrie 03 - codul corespunzător categoriei fiscale reprezentând dobândă/majorare de întârziere.
- d) La rubrica «perioada de raportare» se înscrie 0000.
- e) La rubrica «scadenţa obligaţiei bugetare» se înscrie 300614 - corespunzător datei de 30 iunie 2014, care reprezintă data emiterii deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii.
- f) La rubrica «tip document» se înscrie 0 - întrucât documentul de plată nu constituie şi declaraţie fiscală.
- g) La rubrica «secvenţa» se înscrie 000 - valoarea corespunzătoare pentru numărul de evidenţă a plăţii generat cu ajutorul programului de asistenţă.
- h) Rubrica «cifrele de control» se generează de către aplicaţia informatică potrivit algoritmului propriu.
Numărul de evidenţă a plăţii astfel format se înscrie de către contribuabil în ordinul de plată la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii» sau se comunică de către contribuabil unităţii Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii», în cazul plăţilor în numerar efectuate la ghişeele unităţilor Trezoreriei Statului.
Pentru documentele de plată, altele decât ordine de plată sau chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, numărul de evidenţă a plăţii se înscrie de contribuabil la rubrica «Explicaţii»."
Art. III
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 870 din data de 20 noiembrie 2015