HOTĂRÂRE nr. 541 din 27 iulie 2016 pentru modificarea anexei nr. 88 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
La anexa nr. 88 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lăcusteni" la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I "Bunuri imobile", se modifică poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren aferent cabinet medical şi Biblioteca Publică Locală Lăcusteni", coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: S = 1.315 mp; Descriptiv: situat în intravilan; Adresa: comuna Lăcusteni, sat Găneşti; Vecini: N - proprietate privată comuna Lăcusteni, S - Diaconu Ion, E - DJ643, V - Secu Lucia", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "20.000 lei".
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 591 din data de 3 august 2016