ORDIN nr. 280 din 26 februarie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii
Având în vedere dispoziţiile art. 223 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.În anexă - "Precizări privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii", după punctul 1 se introduce un subpunct, subpunctul 1.1, cu următorul cuprins:
"1.1. Înregistrarea în contabilitate a bunurilor imobile proprietate privată a statului de către entităţile obligate la efectuarea inventarierii se efectuează astfel:
a) instituţiile definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li s-a atribuit în mod direct de către titularul dreptului de proprietate un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului, înregistrează bunurile imobile reglementate de prezentele precizări în evidenţa contabilă a acestora, în conturi analitice distincte;
b) entităţile prevăzute la pct. 1, cu excepţia celor de la lit. a), şi care conduc evidenţă contabilă în partidă dublă, cărora li s-a atribuit în mod direct de către titularul dreptului de proprietate un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului, înregistrează bunurile imobile reglementate de prezentele precizări în evidenţa contabilă a acestora, în conturi analitice distincte;
c) persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri şi care ţin evidenţa contabilă în partidă simplă, cărora li s-a atribuit în mod direct de către titularul dreptului de proprietate un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului, evidenţiază distinct bunurile reglementate de prezentele precizări în registrul inventar."
2.În anexă - "Precizări privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii", după subpunctul 4.2 se introduce un subpunct, subpunctul 4.2.1, cu următorul cuprins:
"4.2.1. Bunurile imobile inventariate potrivit subpct. 4.2 vor fi evidenţiate distinct în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, în conturi în afara bilanţului, până la clarificarea regimului juridic şi administratorului acestora."
3.În anexa nr. 3 la precizări - "Glosar de termeni", la punctul IV, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:
"13. Atribuit în mod direct - actul juridic prin care s-a constituit un drept real, altul decât cel de proprietate, de către titularul dreptului de proprietate, prin reprezentantul legal al acestuia, către entităţile care beneficiază de acesta."
4.În tot cuprinsul ordinului, sintagma "valoare de inventar" se elimină.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 178 din data de 9 martie 2016