NORME METODOLOGICE din 12 mai 2016 privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul naţional "Tabere studenţeşti 2016" şi alte activităţi privind segmentul studenţesc
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Colaborarea se poate realiza între Ministerul Tineretului şi Sportului, denumit în continuare Ministerul, şi persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate, române sau străine cu filialele sau sucursale în România, care au ca obiect de activitate administrarea unităţilor de cazare şi alimentaţie publică şi sunt clasificate în acest sens şi care deţin/au în administrare unităţi de cazare şi alimentaţie publică. Nu este permisă subînchirierea locaţiilor acreditate sau încheierea unor alte acorduri sau contracte cu terţii, în ceea ce priveşte administrarea locaţiilor, pe perioada avizării.
Art. 2
Comisiile de acreditare şi de contestaţie vor fi constituite numai din angajaţi ai Direcţiei generale tineret, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. În cazuri excepţionale, Direcţia generală tineret poate delega atribuţiile referitoare la acreditarea operatorilor economici privaţi unor angajaţi ai direcţiilor judeţene de sport şi tineret, cu avizul secretarului de stat şi aprobarea ministrului tineretului şi sportului.
CAPITOLUL II: Depunerea şi verificarea dosarelor în vederea avizării
Art. 3
Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate vor depune la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului (str. Vasile Conta nr. 16, parter, sectorul 2, Bucureşti) dosarele de acreditare. Se va organiza o singură rundă de acreditare pe an. Perioada de depunere va fi anunţată pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului - www.mts.ro
Art. 4
În vederea avizării solicitanţii vor depune următoarele documente:
a)cerere de acreditare - formular-tip (anexa nr. 1);
b)copie legalizată de pe contractul cu o persoană juridică sau persoană fizică autorizată care deţine unitatea de alimentaţie publică, prin care se asigură studenţilor servirea mesei (în cazul în care solicitantul nu deţine unitate proprie de servire a mesei) pe toată perioada acreditării;
c)copie legalizată de pe certificatul de conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică, valabilă la data solicitării acreditării (operatorul economic are obligaţia de a reînnoi autorizaţia, în cazul în care aceasta expiră în perioada de colaborare cu Ministerul);
d)copie legalizată de pe autorizaţia sanitară veterinară eliberată conform legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, valabilă la data solicitării acreditării (operatorul economic are obligaţia de a reînnoi autorizaţia, în cazul în care aceasta expiră în perioada de colaborare cu Ministerul);
e)copie legalizată de pe certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare, emis de instituţia abilitată, inclusiv anexele: "fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitate";
f)copie legalizată de pe certificatul de clasificare a spaţiilor de alimentaţie publică emis de instituţia abilitată, inclusiv anexele: "fişa privind clasificarea unităţii de alimentaţie";
g)copie legalizată de pe autorizaţia de securitate la incendiu eliberată conform legislaţiei în vigoare, valabilă la data solicitării avizării. Operatorul economic are obligaţia de a reînnoi autorizaţia, în cazul în care aceasta expiră în perioada de colaborare cu Ministerul;
h)oferta de preţ pentru vacanţa de vară/zi/persoană şi programul taberei pentru grupuri de studenţi;
i)certificat de atestare fiscală valabil, în original;
j)declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
k)facultativ contract de servicii de animaţie cu animatori centre de vacanţă.
Art. 5
(1)Existenţa şi valabilitatea documentelor din dosarul de acreditare vor fi verificate în cadrul comisiei constituite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
(2)Absenţa unuia dintre documentele prevăzute la art. 4 lit. a)-j) conduce la respingerea dosarului.
(3)Toate documentele trebuie să fie valabile la momentul acordării certificatului de acreditare de către Ministerul Tineretului şi Sportului.
(4)Comisia de verificare a dosarelor poate solicita pe parcursul perioadei de verificare informaţii şi documente suplimentare, neprezentarea acestora conducând la neacordarea avizului (de exemplu: ultima notă de control/notă de inspecţie/proces-verbal de constatare eliberat de direcţia sanitar veterinară etc.).
(5)În cazul în care documentele dosarului de acreditare îşi pierd valabilitatea în timpul colaborării cu Ministerul Tineretului şi Sportului, operatorul economic este obligat să efectueze demersurile necesare reînnoirii acestora, iar certificatul de avizare se suspendă până la transmiterea către Minister a dovezii de reînnoire a documentelor expirate.
CAPITOLUL III: Verificarea faptică şi avizarea locaţiilor
Art. 6
(1)Comisia de acreditare constituită în baza ordinului ministrului tineretului şi sportului va proceda la verificarea faptică, la faţa locului, a următoarelor:
a)starea generală a construcţiei (starea fizică a clădirii, tipul de încălzire);
b)numărul locurilor în cameră;
c)starea cazarmamentului;
d)starea mobilierului;
e)starea grupurilor sanitare;
f)starea unităţii de pregătire a mesei;
g)starea unităţii de servire a mesei;
h)facilităţi (club de vacanţă, teren de agrement, animatori de vacanţă).
(2)Numărul locurilor în cameră trebuie să fie în conformitate cu "fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitate" anexă la certificatul de clasificare. Cazarea studenţilor se va face în unităţi clasificate conform legislaţiei şi standardelor naţionale, acceptându-se unităţi de cazare clasificate cu cel puţin categoria 2 stele sau 3 margarete, în limita a maximum 60 lei/zi/student beneficiar. Nu se admite cazare într-o cameră a unui număr mai mare de studenţi beneficiari decât numărul de locuri pentru care aceasta a fost clasificată, şi anume nu mai mult de 2 locuri. Pentru cazare se cer a fi respectate condiţiile prevăzute de:
1.Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, republicată;
2.Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările ulterioare.
(3)Se vor respecta următoarele condiţii minime:
a)asigurarea unui număr de maximum 2 studenţi în cameră şi a unei dotări minime a camerei: 2 paturi, dulap, masă, scaune, cuier, televizor, frigider, aer condiţionat etc. (în cererea de acreditare se vor prezenta structura unităţii de cazare cu camere şi numărul locurilor în cameră, inclusiv numărul fiecărei camere), în conformitate cu "fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitate", anexă la Certificatul de clasificare emis de ministrul tineretului şi sportului;
b)fiecare cameră va dispune de grup sanitar propriu;
c)asigurarea spaţiilor de cazare împotriva furturilor;
d)instalaţiile sanitare şi electrice în stare perfectă de funcţionare;
e)asigurarea curăţeniei în camere şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare;
f)schimbarea lenjeriei şi a prosoapelor la începutul fiecărei serii de tabără;
g)asigurarea apei calde şi reci pe tot parcursul seriei.
(4)Operatorii economici care, pe lângă condiţiile minime prevăzute la alin. (3), oferă servicii superior calitative şi cantitative (aer condiţionat etc.) pot avea prioritate în vederea achiziţionării pachetului de servicii.
(5)Unităţile de servire a mesei trebuie să respecte următoarele condiţii:
a)locaţia unde se va servi masa va avea o capacitate de cel puţin jumătate din capacitatea de cazare, fiind în conformitate cu "fişa de clasificare a unităţii de alimentaţie";
b)studenţii beneficiari de locuri în tabără se vor bucura de toate serviciile de care beneficiază ceilalţi turişti în ceea ce priveşte atât locul de servire a mesei, indiferent de modalitatea de plată (bonuri valorice sau plata în numerar), cât şi de alte eventuale variante de meniu decât cea prezentată oficial;
c)oferta de meniu (a la carte) prezentată va conţine obligatoriu următoarele feluri de mâncare în mai multe variante: gustări calde, supe, ciorbe, mâncăruri gătite, preparate din carne, garnituri, salate, deserturi, răcoritoare, apă minerală;
d)la fiecare masă (mic dejun, dejun, cină) se vor asigura minimum 50% din sortimentele fiecărui fel de mâncare (în sensul mai sus amintit), specific mesei respective ( dar nu mai puţin de 3 variante de meniu complet);
e)asigurarea locurilor în sala de mese astfel încât timpul de aşteptare pentru ocuparea unui loc la masă să fie redus, maximum 10 minute;
f)timpul maxim de aşteptare de la ocuparea locului la masă până la preluarea comenzii este de 10 minute;
g)timpul maxim de aşteptare de la preluarea comenzii până la servire poate varia între 10-30 de minute în funcţie de complexitatea comenzii;
h)tarifele practicate în locaţiile de servire a mesei din tabără trebuie să asigure servirea a trei mese pe zi în cuantum de 40 lei. În acest sens vor exista minimum 3 variante de meniuri zilnice care să nu depăşească suma de 40 lei.
(6)Ofertantul va prezenta pentru fiecare produs din oferta de meniu preţurile cu TVA inclus, precum şi gramajul fiecărui preparat.
Art. 7
În cazul verificării faptice a locaţiei fiecare membru al comisiei va efectua individual evaluarea conform fişei de evaluare (anexa nr. 3).
Art. 8
Cele constatate vor fi consemnate într-un proces-verbal, încheiat la faţa locului în prezenţa tuturor membrilor comisiei de avizare, precum şi a reprezentantului operatorului economic care solicită avizarea. O copie a procesului-verbal mai sus menţionat va fi înmânată operatorului economic.
Art. 9
Acreditarea se va face în baza notelor de către toţi membrii comisiei. Nota maximă va fi 10 şi nota minimă va fi 1. Acordarea acreditării presupune obţinerea de către locaţie a notei finale de minimum 7.
Art. 10
În funcţie de note, locaţiile vor fi clasificate în 3 categorii: categoria A - locaţii cu media între 9 şi 10, categoria B - locaţii cu media între 8 şi 8,99 şi categoria C - locaţii cu media între 7 şi 7,99.
Art. 11
După verificarea faptică a locaţiilor, Ministerul Tineretului şi Sportului va notifica operatorii economici care au obţinut nota necesară privind acreditarea, în vederea prezentării reprezentantului legal sau persoanei împuternicite la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului pentru semnarea şi stampilarea protocolului de colaborare. Acreditarea devine valabilă în momentul semnării şi stampilării protocoalelor de colaborare şi a certificatelor de acreditare de ambele părţi.
Art. 12
În cazul acordării certificatului de acreditare, se va încheia un "Protocol de colaborare" (anexa nr. 4), între Ministerul Tineretului şi Sportului şi operatorul economic care a solicitat acreditarea. Ministerul îşi rezervă dreptul de a verifica starea locaţiilor, iar în cazul în care se constată nerespectarea condiţiilor în baza cărora a fost obţinut certificatul de acreditare, acesta va fi retras.
Art. 13
Operatorii economici care nu au obţinut minimum nota 7 vor fi notificaţi în scris, la respectiva înştiinţare anexându-se fişa cu nota obţinută în urma verificării faptice.
CAPITOLUL IV: Contestaţii
Art. 14
Contestaţiile în urma evaluării faptice a locaţiilor pentru care s-a solicitat acreditarea şi a notelor obţinute de acestea, cu privire la neacordarea certificatului de acreditare, se depun/transmit la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului (str. Vasile Conta nr. 16, parter, sectorul 2, Bucureşti) în termen de două zile lucrătoare de la comunicarea răspunsului, prin publicarea rezultatelor pe site-ul Ministerului.
Art. 15
Comisia de contestaţie se va deplasa la locaţiile pentru care s-au făcut contestaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul perioadei de depunere a contestaţiilor. În urma deplasării acestora la faţa locului, decizia va fi finală.
Art. 16
În urma soluţionării contestaţiei, decizia comisiei de contestaţii va fi transmisă în scris operatorului economic, de către Direcţia generală tineret, în termen de 30 de zile calendaristice.
CAPITOLUL V: Suspendarea şi anularea certificatului de acreditare
Art. 17
Suspendarea/anularea certificatului de acreditare se poate face doar de Minister ca instituţie emitentă a acestuia.
Art. 18
În cazul în care se constată nerespectarea legislaţiei în vigoare care stă la baza acordării certificatului de acreditare sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordării acestuia, acesta se suspendă până la remedierea deficienţelor constatate.
Art. 19
În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată că grupurilor de studenţi proveniţi de la casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" li s-au oferit servicii de cazare şi masă în alte spaţii decât cele avizate sau se constată că sunt/au fost oferite servicii de cazare şi masă pentru mai multe persoane decât numărul de locuri avizate şi/sau se constată nerespectarea cazării în camere conform anexei certificatului de clasificare prin suplimentarea de paturi sau de locuri, certificatul de acreditare emis de Minister se anulează. În acest caz contractele de prestări servicii încheiate cu casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" devin nule.
Art. 20
În cazul în care autorităţile de control ale statului suspendă activitatea operatorului economic avizat de Minister, certificatul de avizare se suspendă sau se anulează de drept (când situaţia impune acest lucru) până când operatorul economic face dovada reglementărilor impuse de autorităţile de control ale statului.
Art. 21
În cazul anulării certificatului de acreditare, protocolul de colaborare încheiat între Minister şi operatorul economic respectiv devine nul.
Art. 22
În cazul în care operatorii economici privaţi nu respectă întocmai prevederile protocolului de colaborare (anexa nr. 4), Ministerul Tineretului şi Sportului are dreptul de a rezilia protocolul de colaborare şi de a retrage certificatul de acreditare.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 23
În urma aprobării prezentelor norme metodologice casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei au obligaţia de a transmite operatorilor economici privaţi interesaţi informaţiile referitoare la posibilitatea şi modul de colaborare a acestora cu Ministerul.
Art. 24
În urma semnării protocolului de colaborare între Minister şi operatorii economici acreditaţi, Direcţia generală tineret va publica pe site-ul Ministerului oferta acestora, specificându-se preţul, numărul şi structura locurilor de cazare în conformitate cu avizarea acordată.
Art. 25
Prezentele norme metodologice vor fi disponibile pe site-ul Ministerului şi în format letric la sediul Ministerului.
Art. 26
Certificatele de acreditare vor fi valabile 1 an de la data încheierii protocolului de colaborare. Certificatele de acreditare îsi încep valabilitatea din momentul în care protocolul de colaborare este semnat şi stampilat de ambele părţi.
Art. 27
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
-****-
ANEXA nr. 1: CERERE DE ACREDITARE
Subsemnatul, .................., reprezentant al ............, cu sediul în ..........., solicit acreditarea în vederea colaborării privind desfăşurarea activităţilor de tabără pentru studenţi.
A.Date privind societatea

Denumirea:

Nr. de ordine la registrul comerţului/an:

CIF:

  

Adresa sediului:

 

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Localitatea:

Judeţul/Sectorul:

Codul poştal:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Web:

Banca:

Trezoreria:

IBAN:

IBAN:

Numele şi prenumele reprezentantului legal:

 

Telefon

 

Numele şi prenumele persoanei împuternicite:

 

Telefon

 
B.Date privind unitatea de cazare şi restaurantul pentru care se solicită avizarea

Denumirea unităţii de cazare:

Categoria de clasificare:

Adresa locaţiei:

Telefon (recepţie):

Persoană de contact:

1. Număr de locuri de cazare (total):

2. Număr de locuri solicitate pentru acreditare:

1. Număr de camere de cazare (total):

2. Număr de camere solicitate pentru acreditare:

Denumirea restaurantului:

Categoria de clasificare:

Adresa restaurantului:

Telefon:

Persoană de contact:

1. Capacitate restaurant total nr. locuri:

2. Capacitate restaurant (locuri solicitate pentru avizare):

3. Denumirea operatorului economic care deţine restaurantul (dacă este cazul)

C.Observaţii privind unitatea de cazare şi restaurantul

INFORMAŢII DESPRE SPAŢIILE DE CAZARE

INFORMAŢII DESPRE RESTAURANT

Anul construcţiei spaţiilor de cazare:

Anul ultimei renovări a spaţiilor de cazare:

Anul construcţiei restaurantului:

Anul ultimei renovări a restaurantului:

Număr de camere cu 2 paturi:

Număr de locuri:

Cu aer condiţionat:

Cu televizor:

Bar/Terasă/Club

Locuri destinate servirii mesei:

FACILITĂŢI

Teren de sport

Da/Nu

Activităţi outdoor

Da/Nu

Acces internet

Da/Nu

Sală de conferinţă

Da/Nu

Semnătura/ştampilă: ...........................
Data ........../......../2016
ANEXA nr. 2: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul,.................., reprezentant al ..........., posesor al CI seria ....... nr. ............., declar pe propria răspundere că, având în vedere prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, atât informaţiile prezentate în cererea de acreditare, cât şi documentele anexate sunt conforme cu realitatea.
Semnătura/ştampilă: ...........................
Data ........../......../2016
ANEXA nr. 3: FIŞĂ DE EVALUARE

Operatorul economic: .........................

Locaţia: .......................

NOTĂ FINALĂ:

 
Criterii de evaluare:
1.Starea generală a construcţiei:
a)starea fizică a clădirii:

- foarte bună

- 10 puncte

|_|

- bună

- 8 puncte

|_|

- satisfăcătoare

- 6 puncte

|_|

- nesatisfăcătoare

- 4 puncte

|_|

Notă: ....................
b)Tipul de încălzire:

- centrală

- 10 puncte

|_|

- sobe de teracotă

- 5 puncte

|_|

- fără încălzire

- 2 puncte

|_|

Notă: ....................
În acordarea punctajului se va ţine cont şi de tipul de încălzire (centrale sau cu sobe de teracotă) - excepţie de la acest criteriu fac locaţiile de pe litoral, acestea fiind prin natura lor o destinaţie sezonieră.
2.Starea spaţiilor de cazare:
a)Suprafaţa camerelor:

- 1-2 paturi - 15-18 mp

- 10 puncte

|_|

>15-18 mp

- 5 puncte

|_|

Notă: ....................
b)Număr de locuri în camerele cu 2 paturi:

- până la 100

- 8 puncte

|_|

- 100-200

- 9 puncte

|_|

- peste 200

- 10 puncte

|_|

Notă: ....................
c)Starea fizică a spaţiului de cazare (pereţi interiori, tavane, uşi, ferestre, podea):

- foarte bună

- 10 puncte

|_|

- bună

- 8 puncte

|_|

- satisfăcătoare

- 6 puncte

|_|

- nesatisfăcătoare

- 4 puncte

|_|

Notă: ....................

Dotări obligatorii:

- TV

|_|

- frigider

|_|

- existenţa unei truse medicale în incinta locaţiei

|_|

Alte dotări: ...............................................
Punctajul final se va acorda făcând media lit. a)-c).
Notă: ....................
3.Starea cazarmamentului moale: (saltele, mochetă, lenjerie, perdele, prosoape):

- noi

- 10 puncte

|_|

- întreţinute

- 6 puncte

|_|

- vechi

- 2 puncte

|_|

Notă: ....................
4.Starea mobilierului:

- nou

- 10 puncte

|_|

- recondiţionat

- 9 puncte

|_|

- vechi nedeteriorat

- 8 puncte

|_|

- nou, dar deteriorat

- 7 puncte

|_|

- vechi

- 6 puncte

|_|

- foarte vechi

- 2 puncte

|_|

Notă: ....................
5.Starea grupurilor sanitare proprii:

- noi

- 10 puncte

|_|

- întreţinute

- 7 puncte

|_|

- nerenovate

- 4 puncte

|_|

Notă: ....................
6.Starea unităţii de preparare a mesei:
Bucătărie: da/nu (se acordă câte 1 punct pentru fiecare din următoarele dotări):

- circuitul alimentelor

|_|

- cuptoare

|_|

- lăzi frigorifice

|_|

- frigidere

|_|

- veselă nedeteriorată

|_|

- aragaz/plită

|_|

- hotă

|_|

- mese de inox

|_|

- camere specifice fiecărui tip de aliment

|_|

- personal calificat

|_|

Notă: ....................
7.Starea unităţii de servire a mesei:
Sală de mese: da/nu
- Capacitatea sălii să fie de:

- peste 50% din locurile de cazare

- 4 puncte

|_|

- sub 50% din locurile de cazare

- 2 puncte

|_|

- Starea spaţiului de servire a mesei:

- foarte bună

- 6 puncte

|_|

- bună

- 4 puncte

|_|

- satisfăcătoare

- 2 puncte

|_|

- nesatisfăcătoare

- 1 punct

|_|

Notă: ....................
8.Facilităţi, servicii şi animaţie/animatori:
Vor obţine punctaj maxim locaţiile care au spaţii amenajate de agrement, terenuri de sport multifuncţionale, sală de conferinţe şi activităţi, echipamente pentru diferite jocuri (masa de ping pong, biliard, masă de fussball)

- Teren de sport multifuncţional

1 punct

|_|

- Spaţii amenajate de agrement

1 punct

|_|

- Sală de conferinţe şi activităţi

1 punct

|_|

- Echipamente pentru diferite jocuri

1 punct

|_|

- Sală de spectacole

1 punct

|_|

- Traininguri

1 punct

|_|

- Activităţi outdoor

1 punct

|_|

- Acces internet

1 punct

|_|

- Piscină

1 punct

|_|

- Foişor

1 punct

|_|

NOTĂ: ....................
Membrii comisiei pot să acorde note de la 1 la 10. Nota finală se calculează efectuând media tuturor notelor. Nota finală obligatorie pentru acordarea acreditării este de minimum 7.

Membrii Comisiei:

SOCIETATEA

1.

 

2.

 

3.

 
ANEXA nr. 4: PROTOCOL DE COLABORARE
CAPITOLUL I: Părţile
Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în str. Vasile Conta nr. 16, parter, sectorul 2, Bucureşti, reprezentată de domnul ................, în calitate de .................
şi
Societatea .................., cu sediul în .................., reprezentată prin ..............., în calitate de administrator, convin următoarele:
CAPITOLUL II: Obiectul
Părţile vor colabora pentru organizarea de tabere pentru studenţi pe perioada avizării în locaţia: ....................... din localitatea ................... .
CAPITOLUL III: Durata
de la ......../........./2016 până la ......../........./2017.
CAPITOLUL IV: Obligaţiile părţilor
A.Ministerul Tineretului şi Sportului are obligaţia:
a)de a posta pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului oferta operatorilor economici privaţi avizaţi colaboratori cuprinzând denumirea societăţii, locaţia, numărul şi structura locurilor de cazare, preţ şi modul în care poate fi contactat;
b)de a verifica şi monitoriza modul de desfăşurare a obligaţiilor contractuale în cazul semnării unor contracte cu casele de cultură ale studenţilor şi cu Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" pentru organizarea de tabere pentru studenţi;
c)de a media neînţelegerile dintre operatorii privaţi avizaţi şi unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.
B.Operatorul economic privat are obligaţia:
a)de a desfăşura activităţi în concordanţă cu obiectul de activitate;
b)de a avea toate avizele pentru funcţionare vizate la zi;
c)de a-şi reînnoi avizele care îşi pierd valabilitatea în timpul desfăşurării prezentului protocol şi să transmită Ministerului Tineretului şi Sportului noile avize valabile;
d)de a respecta condiţiile de cazare specificate în certificatul de clasificare, precum şi prevederile Legii 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
e)de a presta servicii în conformitate cu contractul semnat cu unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;
f)de a informa periodic sau la solicitarea Ministerului Tineretului şi Sportului în legătură cu grupurile de studenţi pe care le-a primit;
g)de a respecta şi de a aduce la cunoştinţă participanţilor "Regulamentul de tabără";
h)de a afişa la recepţie tarifele stabilite pentru taberele pentru studenţi;
i)de a asigura în permanenţă apă cală şi rece la grupurile sanitare;
j)de a asigura în spaţiile de cazare, de servire şi în cele comune, o temperatură minimă de 21 grade C în sezonul rece şi de maximum 25 grade C în sezonul cald;
k)de a expune la loc vizibil, în exteriorul clădirii: denumirea, tipul şi însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice;
l)de a permite verificarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de tabără oricând pe perioada valabilităţii acreditării;
m)de a acorda o gratuitate la 10 participanţi, în cadrul programelor organizate prin Ministerul Tineretului şi Sportului.
CAPITOLUL V: Alte clauze
a)În cazul în care operatorul economic privat avizat nu respectă condiţiile pentru care a obţinut avizarea sau i se retrage unul dintre avizele de funcţionare, avizarea Ministerului Tineretului şi Sportului este nulă de drept.
b)În cazul în care partenerul nu respectă prevederile pct. IV lit. B.c), acreditarea Ministerului Tineretului şi Sportului se suspendă până la transmiterea noilor avize valabile către Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi.
c)Contractele încheiate între persoanele fizice/juridice şi unităţile subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului sunt contracte ferme.
CAPITOLUL VI: Încetarea protocolului
Prezentul protocol încetează:
a)prin ajungerea la termen;
b)prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părţi cu menţionarea în scris a datei încetării prezentului protocol;
c)pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de către una dintre părţi.
CAPITOLUL VII: Clauze finale
...................................
Prezentul protocol a fost încheiat în ............ exemplare astăzi, ......../........../2016, unul pentru Ministerul Tineretului şi Sportului şi altul pentru operatorul economic.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 402 din data de 27 mai 2016